Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

20.12.1974/970

Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation har till uppgift att på den evangelisklutherska kyrkans, dess församlings, församlingsförbunds och annan sammanslutnings av församlingar vägnar förhandla och avtala om dessas tjänsteinnehavares och arbetstagares villkor i anställningsförhållandet i den ordning, varom stadgas i lagen om den evangelisklutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74) och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal (969/74) samt att fullgöra övriga på delegationen enligt lag ankommande åligganden.

Avtalsdelegationen kan giva rekommendationer i frågor, angående vilka överenskommelse icke kan träffas genom tjänstekollektivavtal.

2 §

Avtalsdelegationen består av 11 medlemmar, och envar av dem har två personliga suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna förordnas av de ombud vid kyrkomötet, i fråga om vilka villkoren i anställningsförhållandet icke beröres av kyrkans tjänstekollektivavtal. Medlemmarnas och suppleanternas mandattid är fyra år. Medlemmarna och suppleanterna skall utses så, att kännedomen om villkoren i anställningsförhållandet beaktas samt församlingar av olika typ och landets olika delar blir företrädda.

Förslag till medlemmar och suppleanter i avtalsdelegationen uppgöres av ett av kyrkomötet tillsatt utskott.

3 §

Avtalsdelegationen kan ha en eller flera sektioner, vilka med sådana inskränkningar som måhända bestämts i reglementet för delegationen äger rätt att med de befogenheter som tillkommer delegationen ingå tjänste- och arbetskollektivavtal.

4 § (12.5.1978/348)

En av kyrkostyrelsen förordnad person och en av biskopsmötet förordnad biskop äger rätt att närvara vid avtalsdelegationens och dess sektions sammanträden samt att där deltaga i diskussionen, men icke i fattandet av beslut.

5 §

För beredning av de ärenden som ankommer på avtalsdelegationen och för verkställighet av dess beslut finns vid kyrkostyrelsen en byrå för delegationen jämte nödig personal.

6 §

Avtalsdelegationen antager reglemente, som innehåller närmare föreskrifter om delegationens och dess sektioners organisation och verksamhet samt om delegationsmedlems ställning. Reglementet skall bringas till kyrkomötets prövning och avgörande.

Kyrkostyrelsen godkänner på framställning av avtalsdelegationen instruktion och övriga nödiga regler för delegationens byrå.

7 §

I avtalsdelegationens och dess sektioners beslut får ändring ej sökas. Detsamma gäller beslut som med stöd av 3 § 2 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal fattats av församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar eller av kyrklig myndighet.

7 a § (12.5.1978/348)

Avtalsdelegationen är berättigad att av vederbörande myndighet inom kyrkan, församling, församlingsförbund och annan sammanslutning av församlingar erhålla sådana uppgifter som erfordras för fullgörande av de på delegationen ankommande i 1 § stadgade åliggandena.

Är det stadgat eller bestämt att i 1 mom. nämnda uppgifter skall hållas hemliga, har medlem av avtalsdelegationen och den som äger rätt att närvara vid avtalsdelegationens sammanträden samt personalen vid byrån för avtalsdelegationen samma tystnadsplikt som den myndighet vilken lämnat uppgifterna.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Före lagens ikraftträdande skall nödiga åtgärder för dess verkställighet vidtagas.

Medlemmarna och suppleanterna i avtalsdelegationen skall förordnas före lagens ikraftträdande. Dessa medlemmars och suppleanters mandattid begynner när lagen träder i kraft och varar ull utgången av år 1977. Delegationen sammankallas till sitt första sammanträde av en av kyrkomötet till sammankallare förordnad medlem, som leder ordet vid sammanträdet, tills ordförande för delegationen blivit vald.

Ikraftträdelsestadganden:

12.5.1978/348:

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.