Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

24.1.1974/75

Statsrådets beslut om extra konstnärspensioner (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphävts genom L 18.3.2016/194, som gäller fr.o.m. 1.4.2016.

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat:

1 §

Extra pension, vilken erlägges såsom konstnärspension, kan inom ramen för i statsförslaget för detta syfte upptaget anslag beviljas enligt vad i detta beslut bestämmes.

2 §

Pension beviljas konstnär, som varaktigt är bosatt eller har varit bosatt i Finland, såsom erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. (29.10.1992/974)

Pension beviljas icke utan synnerligt skäl åt person, som är yngre än sextio år.

3 §

Pension kan beviljas som full pension eller som delpension. Beloppet av full pension motsvarar full pension enligt avlösningsklassen A 14 och delpension hälften av full pension. (27.12.1984/929)

När pensionen beviljas, skall hänsyn tas till sökandens förmögenshetsförhållanden samt till hans utkomstmöjligheter. (29.10.1992/974)

4 §

Pension beviljas av undervisningsministeriet.

Pension beviljas på ansökan, som skall avfattas på blankett, vartill formulär fastställes av undervisningsministeriet.

Till ansökan om pension skall fogas:

1) ämbetsbetyg för sökanden;

2) utredning om sökandens konstnärliga verksamhet;

3) utredning om andra pensioner som sökanden åtnjuter;

4) utredning om sökandens inkomst och förmögenhet;

5) läkarintyg om sökandens hälsotillstånd, såvida sökanden i sin ansökan åberopar sjukdom, lyte eller kroppsskada; och

6) annan utredning, som undervisningsministeriet finner erforderlig.

5 § (27.12.1984/929)

Pensionsansökningar behandlas en gång om året. Ansökningar om pensioner som beviljas ett visst år skall före utgången av september föregående år inlämnas till undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet skall inhämta utlåtande om ansökningarna av centralkommissionen för konst.

6 §

Pension beviljas att utgå tidigast från början av det år under vilket den har beviljats.

Pension utbetalas av statskontoret periodiskt på sätt om ordinarie pension är stadgat. Pension erlägges för hela den månad under vilken den händelse som medfört pensionens upphörande har inträffat.

Pensionstagare förlorar sin rätt till pensionspost som icke lyfts inom tre år från den dag den förföll till betalning.

7 §

Har de förhållanden på vilka beslut grundar sig undergått väsentlig förändring sedan beslutet utfärdades eller har någon omständighet, som är av betydelse när pension beviljas, i svikligt syfte uppgivits oriktigt i pensionsansökningen eller hämlighållits kan undervisningsministeriet på nytt upptaga ärendet till behandling samt ändra eller återkalla sitt tidigare beslut.

8 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet kan, såframt synnerliga skäl därtill föreligger, bevilja extra pension utan hinder av bestämmelserna i detta beslut.

9 §

Detta beslut tillämpas första gången vid beviljande av pensioner för år 1974.

Ikraftträdelsestadganden:

27.12.1984/929:

Detta beslut träder i kraft den 27 december 1984.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. i detta beslut tillämpas första gången på pensioner som har beviljats år 1984 och 5 § vid beviljande av pensioner för år 1986. På pensioner som har beviljats före år 1984 tillämpas fortfarande 3 § 1 mom. sådant det lyder när detta beslut träder i kraft.

29.10.1992/974:

Detta beslut träder i kraft den 15 november 1992.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.