Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

16.3.1973/239

Förordning om barndagvård (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 13.7.2018/540, som gäller fr.o.m. 1.9.2018.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 12 §, 23 § 1 mom. 2 och 3 punkterna, 28 § 2 mom. och 33 § lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73):

1 §

Dagvårdsservicen i kommun skall ordnas så, att behovet av vård och fostran av barn i de olika åldersgrupperna blir tryggat på ett opartiskt sätt och i enlighet med de lokala förhållandena.

1 a § (22.12.1994/1336)

De mål för fostran av dagvårdsbarn som avses i 2 a § lagen om barndagvård omfattar även stödjande av det egna språket och den egna kulturen i fråga om finsk- och svenskspråkiga barn samt samers, romers och olika invandragruppers barn. Detta stöd skall utformas i samråd med företrädare för kulturen i fråga.

2 § (16.6.1995/882)

De föräldrar eller andra vårdnadshavare som önskar en sådan dagvårdsplats för sitt barn som avses i 11 a § lagen om barndagvård skall ansöka därom senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen.

Om behovet av dagvård dock beror på sysselsättning, studier eller utbildning och det inte är möjligt att förutsäga när behovet uppstår, skall ansökan om dagvårdsplats göras så snart som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver vårdplatsen.

Om vårdbehovet hos ett barn som är i dagvård oförutsett blir mer omfattande på det sätt som föreskrivs i 11 a § 2 eller 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik (36/1973), ska kommunen dock omedelbart efter det att det ändrade behovet har kommit den till känna ordna en vårdplats som fyller det utvidgade vårdbehovet. (14.4.2016/268)

När andra än sådana barn som avses i 11 a § lagen om barndagvård tas i dagvård, skall företräde ges barn som av sociala orsaker och fostringsskäl behöver dagvård.

När till daghemmet tas ett barn som är i behov av särskild vård eller fostran, skall ett utlåtande om barnet begäras av en läkare som är specialist på området eller av någon annan sakkunnig.

3 § (29.12.1994/1497)

3 § har upphävts genom L 1497/1994.

4 § (3.6.1988/486)

Dagvården ordnas som halvdagsvård och heldagsvård. Vårdtiden för barn i heldagsvård får i allmänhet fortgå i en fortsättning högst tio timmar per dygn och i halvdagsvård fem timmar per dygn.

5 §

Daghems verksamhet under kalenderåret och dess öppethållningstid under dygnet skall ordnas i enlighet med behovet på orten.

6 § (21.8.1992/806)

I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem skall finnas minst en person med stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 7 eller 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005), sådan den lyder den 1 januari 2013, för varje grupp om högst åtta barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård. I daghem skall i vård- och uppfostringsuppgifter likaså för varje grupp om högst fyra barn under tre år finnas minst en person med ovan stadgad yrkesmässig behörighet. (22.10.2015/1282)

I daghemmet skall i vård- och uppfostringsuppgifter finnas minst en person med yrkesmässig behörighet som nämns i 1 mom. för varje grupp om högst 13 barn som har fyllt tre år och är i halvdagsvård.

Finns det i ett daghem ett eller flera barn som behöver särskild vård och uppfostran, skall detta beaktas i antalet barn som vårdas eller i antalet personer som deltar i vård- och uppfostringsuppgifter, om det inte finns ett särskilt biträde för sådana barn i daghemmet.

I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem skall åtminstone var tredje person ha stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, sådan den lyder den 1 januari 2013, och övriga personer i vård- och uppfostringsuppgifter stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 8 §. (22.10.2015/1282)

Kommunen kan göra undantag från de relationstal som nämns i 1 och 2 mom. om de genomsnittliga vårddagarna för barnen fortlöpande är betydligt färre än verksamhetsdagarna. Undantaget kan göras så att det annat än kortvarigt inte vårdas fler barn samtidigt än vad det totala relationstalet förutsätter. (21.12.2006/1345)

Dessutom kan tillfälliga och kortvariga undantag göras från de relationstal som anges i 1 och 2 mom. när vårdtiden för ett barn förlängs på det sätt som avses i 2 § 3 mom. (19.6.2008/442)

7 § (21.8.1992/806)

7 § har upphävts genom F 21.8.1992/806.

7 a § (21.8.1992/806)

7 a § har upphävts genom F 21.8.1992/806.

8 § (31.5.1990/490)

I ett familjedaghem kan samtidigt vårdas högst fyra sådana barn som inte ännu deltar i grundläggande utbildning, familjedagvårdarens egna barn medräknade. Dessutom kan där vårdas ett barn som får förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), eller som har inlett grundläggande utbildning eller ett sådant barn som är i halvdagsvård som kommunen ordnar och som inleder grundläggande utbildning året efter verksamhetsåret. (30.3.2000/329)

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan två vårdare i ett familjedaghem samtidigt vårda högst åtta barn och utöver dessa i halvdagsvård två sådana barn som avses i andra meningen i 1 mom. (30.3.2000/329)

Av särskilda skäl och med beaktande av de lokala förhållandena kan tre vårdare samtidigt vårda högst tolv barn.

När fler barn än vad som stadgas i 2 mom. samtidigt vårdas i ett familjedaghem, skall en av familjedagvårdarna ha åtminstone stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, sådan den lyder den 1 januari 2013. (22.10.2015/1282)

När det vid ett familjedaghem vårdas ett eller flera barn, som är i behov av särskild vård och uppfostran, skall detta beaktas beträffande antalet barn som samtidigt vårdas vid familjedaghemmet, såvida inte ett särskilt biträde finns för ett sådant barn.

Vad i denna paragraf är stadgat tillämpas inte då kommun anordnar familjedagvård för barn från samma familj i deras eget hem.

9 § (17.6.1983/550)

9 § har upphävts genom F 550/1983.

10 § (17.6.1983/550)

10 § har upphävts genom F 550/1983.

10 a § (17.6.1983/550)

10 a § har upphävts genom F 550/1983.

11 § (28.12.2012/1034)

Det kollegiala organ som avses i 11 d § 1 mom. i lagen om barndagvård (36/1973) ska, sedan i 28 § 1 mom. i lagen om barndagvård stadgad anmälan om bedrivande av barndagvårdsverksamhet inkommit, omedelbart verkställa granskning på dagvårdsplatsen samt tillse, att dagvårdsplatsen och den vård som där meddelas uppfyller de sanitära och andra fordringar som uppställts för dagvården.

Det kollegiala organ som avses i 1 mom. ska föra förteckning över sådana idkare av dagvårdsverksamhet som avses i 1 mom.

12 § (17.6.1983/550)

12 § har upphävts genom F 550/1983.

12 a § (17.6.1983/550)

12 a § har upphävts genom F 550/1983.

13 § (28.12.2012/1034)

13 § har upphävts genom F 28.12.2012/1034.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1973.

2 mom. har upphävts genom F 431/1986. (6.6.1986/431)

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.1983/550:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

11.1.1985/29:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

6.6.1986/431:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1986.

De för barn, som ej fyllt tre år avsedda vårdplatser vilka inrättats i enlighet med av länsstyrelsen medgivna och den 31 juli 1986 gällande undantag, kan bibehållas till 31 juli 1990.

3.6.1988/486:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

31.5.1990/490:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

15.2.1991/331:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

28.6.1991/1018:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991, och den gäller under den tid som försöket med frikommuner pågår.

21.8.1992/806:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Förordningens 6 § tillämpas dock senast från den 1 augusti 1993. (26.4.1996/305)

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22.12.1994/1336:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

29.12.1994/1497:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs 3 § förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningarna av den 17 juni 1983 och den 11 januari 1985 (550/83 och 29/85).

Efter att lagen trätt i kraft tillämpas inte vad ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om barndagvård (630/91) stadgar om ikraftträdande och tillämpning av lagens 31 §.

RP 211/94, ShUB 47/94, StoUB 7/94

16.6.1995/882:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Stadgandet i 2 § 1 mom. tillämpas även på sådana ansökningar som gäller erhållande av dagvårdsplats från den 1 januari 1996 och som har lämnats in före det.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träderi kraft.

26.4.1996/305:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

30.3.2000/329:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

21.12.2006/1345:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

19.6.2008/442:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

28.12.2012/1034:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

22.10.2015/1282:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

14.4.2016/268:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.