Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

11.2.1972/144

Lag om statens tekniska forskningscentral (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 12.11.2010/953, som gäller fr.o.m. 1.12.2010.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.1983/1041)

Statens tekniska forskningscentral är underställd handels- och industriministeriet. Den har till uppgift att inhämta, skapa och använda teknisk och teknisk-ekonomisk kunskap samt därigenom upprätthålla och höja den teknologiska nivån i Finland samt tillgodose offentliga och privata forsknings- och testningsbehov.

2 § (23.12.1987/1146)

2 § har upphävts genom L 23.12.1987/1146.

3 § (22.12.1983/1041)

Statens tekniska forskningscentral kan inom ramen för statsförslaget anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, samfund och enskilda personer om utförande av forskningsuppdrag och andra särskilda sakkunniguppdrag inom sitt verksamhetsområde samt sluta samarbetsavtal med inrättningar och organisationer som bedriver forskning inom forskningscentralens verksamhetsområde.

För forskningscentralens prestationer på uppdrag av utomstående uppbärs avgifter, om vilkas storlek stadgas genom förordning i enlighet med de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73). De avgifter för respektive prestation som avses i 3 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten kan dock bestämmas så att de i genomsnitt täcker de kostnader som uppdragsgivarna enligt förordningen skall stå för. Vid bestämmandet av avgifterna kan inom ramen för ett anslag som anvisas i statsförslaget sådana utgifter lämnas obeaktade som genom beslut av forskningscentralen inte uppbärs hos uppdragsgivarna.

4 §

Statens tekniska forskningscentral äger rätt att mottaga donationer för sin verksamhet.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1972, och genom densamma upphäves lagen den 16 januari 1942 om statens tekniska forskningsanstalt (44/42).

Vad annorstädes är stadgat om statens tekniska forskningsanstalt gäller efter denna lags ikraftträdande statens tekniska forskningscentral.

Vid denna lags ikraftträdande överföres innehavare av sådan tjänst vid statens tekniska forskningsanstalt, som indrages, i stadgad ordning till en för honom lämplig ny tjänst vid statens tekniska forskningscentral eller uppföres på indragningsstat, försåvitt han ej överföres till ovan avsedd, ej heller till annan för honom lämplig tjänst.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1983/1041:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 132/83, Ekonomiutsk. bet. 11/83, Stora utsk. bet. 90/83

23.12.1987/1146:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 177/87, Statsutsk. bet. 60/87, Stora utsk. bet. 137/87

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.