Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

28.1.1972/66

Folkhälsolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2021/616 fr.o.m. 1.1.2023.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Folkhälsoarbetet.

1 § (30.12.2010/1327)

Med folkhälsoarbete avses främjande av hälsan, inbegripet förebyggande av sjukdomar och olycksfall, som är inriktat på individen, befolkningen och livsmiljön, samt sjukvård till individen. Bestämmelser om innehållet i folkhälsoarbetet finns i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Folkhälsoarbete kan också benämnas primärvård.

2 kap

Förvaltning.

2 § (22.12.2009/1537)

Den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av folkhälsoarbetet ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Regionförvaltningsverket styr och övervakar folkhälsoarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen av folkhälsoarbetet. Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården folkhälsoarbetet i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområde eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som regionförvaltningsverket är jävigt att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken vid styrningen och övervakningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 § (17.9.1982/684)

3 § har upphävts genom L 17.9.1982/684.

4 § (27.11.1992/1091)

Sakkunniginrättningar för folkhälsoarbetet är Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om Institutet för hälsa och välfärd finns i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Bestämmelser om Strålsäkerhetscentralen finns i lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) och om Arbetshälsoinstitutet i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978). (30.12.2010/1327)

Inom vederbörande ministerium finns en folkhälsodelegation vars uppgift är att utveckla folkhälsan på bred bas. Genom förordning stadgas om delegationens sammansättning och tillsättande samt om dess uppgifter. (10.1.1997/50)

I samband med social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för barns och ungas hälsa och välfärd vars uppgift är att utveckla barns och ungas hälsa och välfärd på bred bas. Genom förordning av statsrådet bestäms om delegationens sammansättning och tillsättande samt om dess uppgifter. (25.5.2007/626)

5 §

Kommun skall sörja för folkhälsoarbetet i enlighet med vad i denna lag eller annars stadgas eller bestämmes.

Kommunerna kan sköta folkhälsoarbetet gemensamt genom att för denna uppgift grunda samkommuner. En kommun kan även komma överens med en annan kommun om att denna sköter en del av funktionerna inom folkhälsoarbetet. (21.3.1997/248)

3 mom. har upphävts genom L 3.8.1992/746. (3.8.1992/746)

Har en uppgift som avses i denna lag anförtrotts en samkommun, skall samkommunen åläggas att sköta även uppgifter enligt andra lagar om folkhälsoarbetet. Med avvikelse från detta kan en medlemskommun i enlighet med sitt beslut sköta uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet eller företagshälsovården även på något annat sätt, själv eller regionalt tillsammans med andra kommuner eller samkommuner. (25.11.2005/928)

Vad denna lag stadgar om kommuner, kommunfullmäktige och kommuninvånare skall på motsvarande sätt tillämpas på samkommuner och deras organ samt medlemskommuners invånare. (21.3.1997/248)

6 § (25.11.2005/928)

De uppgifter som enligt denna lag ansluter sig till verkställigheten av folkhälsoarbetet samt de uppgifter som enligt någon annan lag åligger hälsovårdsnämnden eller något annat motsvarande organ sköts av ett eller flera kollegiala organ som utses av kommunen. (22.12.2006/1328)

On folkhälsoarbetet handhas av en samkommun, skall denna gemensamt för medlemskommunerna tillsätta ett i 1 mom. angivet organ.

6 a § (3.8.1992/746)

6 a § har upphävts genom L 3.8.1992/746.

7 § (19.12.1980/930)

7 § har upphävts genom L 19.12.1980/930.

8 § (19.12.1980/930)

8 § har upphävts genom L 19.12.1980/930.

9 § (3.8.1992/746)

En statstjänsteman till vars uppgifter hör att leda och övervaka folkhälsoarbete är inte inom sitt tjänstedistrikt valbar till det organ som avses i 6 § 1 mom.

10 § (3.8.1992/746)

10 § har upphävts genom L 3.8.1992/746.

11 § (3.8.1992/746)

Det organ som avses i 6 § 1 mom. har rätt att för skötseln av sina åligganden få nödvändiga uppgifter av statens, församlingarnas och kommunernas myndigheter, i de fall som avses i 14 § 1 mom. 7 punkten av arbetsgivaren samt av alla dem som utför folkhälsoarbete, om inte något annat följer av stadgandena om tystnadsplikt.

12 § (3.8.1992/746)

En tjänsteinnehavare som lyder under det organ som avses i 6 § 1 mom. har rätt att utföra inspektioner som hör till hans verksamhetsområde överallt där det finns anledning att befara att en sanitär fara eller olägenhet uppkommer. Om bostadsinspektion stadgas dock särskilt.

13 § (3.8.1992/746)

13 § har upphävts genom L 3.8.1992/746.

2 a kap (30.12.2004/1429)

Försök med ordnandet av vissa uppgifter

13 a § (30.12.2004/1429)

I syfte att inom social- och hälsovården bilda servicehelheter som svarar mot äldre personers och andra klientgruppers behov kan en kommun eller samkommun delta i ett försök att ordna vissa uppgifter i anslutning till socialvården och folkhälsoarbetet med avvikelse från bestämmelserna om dessa uppgifter enligt vad som bestäms i detta kapitel.

13 a § har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

13 b § (30.12.2004/1429)

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner utifrån ansökan de kommuner och samkommuner som deltar i försöket. Om ansökningen gäller en ändring av uppdelningen av kommunens interna förvaltningsorgan förutsätts att kommunen innan ansökan görs har utrett hur ändamålsenligt det är att det kollegiala organ som handhar verkställigheten av socialvården sammanslås med det kollegiala organ som handhar verkställigheten av folkhälsoarbetet.

En kommun eller samkommun kan godkännas för försöket, om

1) försöket förbättrar samordningen av social- och hälsovårdstjänster för de äldre personer och andra klientgrupper som omfattas av försöket samt främjar ordnandet av kvalitativa tjänster, och om

2) försöket inte medför betydande olägenhet för servicen som helhet inom socialvården eller folkhälsoarbetet.

Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör de kommuner och samkommuner som deltar i försöket. Försöket kan pågå till och med den 31 december 2008.

Försökskommunerna och försökssamkommunerna sörjer för uppföljningen och utvärderingen av försöket. De är skyldiga att tillställa social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter om försöket som ministeriet begär. En preliminär bedömning av försöket skall lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast den 31 december 2007 och en slutlig bedömning inom sex månader efter det att försöket upphört.

13 b § har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

13 c § (30.12.2004/1429)

Inom ramen för försöket kan undantag från bestämmelserna i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) och 6 § 1 mom. i denna lag göras så att ett enda kommunalt kollegialt organ helt eller delvis sköter socialvårdstjänsterna för äldre och det folkhälsoarbete som gäller äldre. Det kan vara ett organ som handhar verkställigheten av antingen socialvården eller folkhälsoarbetet eller något annat organ som enbart sköter dessa social- och hälsovårdstjänster. Motsvarande tjänster för andra klientgrupper kan också knytas till försöket.

Den hemservice som avses i 17 § 1 mom. 3 punkten i socialvårdslagen och den hemsjukvård som avses i 25 § i hälso- och sjukvårdslagen kan inom ramen för försöket helt eller delvis kombineras och ordnas som hemvård. Verkställigheten av hemvården kan också skötas så att de kommunala hemserviceuppgifterna anförtros det organ i samkommunen i fråga som handhar folkhälsoarbetet eller så att de hemsjukvårdsuppgifter inom folkhälsoarbetet som hör till samkommunen överförs till de organ som svarar för socialvården i kommunerna i fråga. (30.12.2010/1327)

SocialvårdsL 710/1982 17 § har upphävts genom L 1301/2014, se SocialvårdsL 1301/2014 14 § 1 mom. 5 p.

13 c § har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

13 d § (30.12.2004/1429)

Som verksamhetsenhet med ansvar för hemvården betraktas en verksamhetsenhet för socialvården, om den är underställd det organ som ansvarar för verkställigheten av socialvården, och en verksamhetsenhet för hälsovården, om den är underställd ett organ som ansvarar för verkställigheten av folkhälsoarbetet. Om ett nytt organ bildas för försöket är verksamhetsenheten för hemvården en verksamhetsenhet för antingen socialvården eller hälsovården, beroende på hur uppgifterna fördelar sig inom enheten.

Med klient inom hemvården avses i detta kapitel en person som ansöker om eller får hemvård.

13 d § har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

13 e § (30.12.2004/1429)

På ett beslut om ordnande av hemvård för en klient tillämpas, till den del uppgifterna vid verksamhetsenheten för hemvården inte är hälso- eller sjukvård, bestämmelserna om myndighetsbeslut i 6 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) och om sökande av ändring bestämmelserna i 7 kap. i socialvårdslagen.

SocialvårdsL 710/1982 7 kap. har upphävts genom L 1301/2014, se SocialvårdsL 1301/2014 6 kap.

13 e § har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

13 f § (30.12.2004/1429)

På upprättande, förvaring och hemlighållande av hemvårdshandlingar som gäller hälso- och sjukvård för hemvårdsklienter samt utlämnande av uppgifter tillämpas bestämmelserna om journalhandlingar. På upprättande, förvaring och hemlighållande av andra handlingar som gäller klientens hemvård samt utlämnande av uppgifter tillämpas bestämmelserna om socialvårdshandlingar.

De anställda inom hemvården har rätt att använda uppgifter i hemvårdsregistren på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter.

13 f § har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

13 g § (30.12.2004/1429)

När en hemvårdspatient vårdas vid hälsovårdscentralen i kommunen eller samkommunen, har hälsovårdscentralen rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna

1) få tillgång till och använda de uppgifter i journalhandlingarna inom hemvården som behövs för att ordna eller tillhandahålla hälso- och sjukvård för patienten när det organ som handhar verkställigheten av folkhälsoarbetet sköter hemvården,

2) få tillgång till de uppgifter i journalhandlingarna inom hemvården som behövs för att ordna eller tillhandahålla hälso- och sjukvård för patienten när något annat organ sköter hemvården, och

3) få tillgång till de uppgifter ur andra hemvårdshandlingar som behövs för att ordna eller tillhandahålla hälso- och sjukvård för patienten.

Verksamhetsenheten för hemvård har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att

1) få tillgång till och använda de uppgifter i journalhandlingarna vid hälsovårdscentralen i kommunen eller samkommunen i fråga som behövs för att tillhandahålla eller ordna hemvård för en klient när det organ som handhar verkställigheten av folkhälsoarbetet sköter hemvården,

2) få tillgång till de uppgifter i journalhandlingarna vid hälsovårdscentralen i kommunen eller samkommunen i fråga som behövs för att tillhandahålla eller ordna hemvård för en klient när något annat organ sköter folkhälsoarbetet, och

3) få upplysningar av andra myndigheter enligt vad som bestäms i 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

13 g § har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

13 h § (9.8.2019/931)

13 h § har upphävts genom L 9.8.2019/931, gällde temporärt 1.1.2005–31.12.2019 genom L 1429/2004, 1106/2008, 1315/2010, 1219/2014, 1080/2016, 1300/2018.

2 a kap. har tillfogats genom L 1429/2004, som gäller temporärt 1.1.2005–31.12.2022.

3 kap

Kommuns folkhälsoarbete.

14 § (10.8.2018/724)

Med invånare i en kommun avses i denna lag en person vars hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994) kommunen i fråga är. Med en persons bonings- och hemkommun avses den kommun där han eller hon är invånare. Med invånare i kommunen jämställs i denna lag också en person som vistas inom kommunens område och har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i utlänningslagen (301/2004) och som har ett i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande har upphört. Med invånare i kommunen jämställs vid tillämpningen av denna lag också en person som vistas inom kommunens område och som med stöd av 81 § i utlänningslagen har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i den lagen samt en sådan persons familjemedlemmar enligt 37 § i utlänningslagen. Med invånare i kommunen jämställs dessutom vid tillämpningen av denna lag en person som vistas inom kommunens område och som har tillstånd för säsongsarbete enligt lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) eller tillstånd enligt lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017) samt en forskare och en person i anställningsförhållande som har tillstånd enligt lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018) eller ett motsvarande tillstånd som beviljats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

14 a § (30.12.2010/1327)

14 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

14 b § (30.12.2010/1327)

14 b § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

15 § (30.12.2010/1327)

För de i 13–22 och 24–29 § i hälso- och sjukvårdslagen avsedda funktionerna ska kommun ha en hälsovårdscentral. Centralens funktioner kan vid behov förläggas till mottagningsfilialer eller ordnas med hjälp av rörliga verksamhetsenheter.

Kommun kan utöver de i 1 mom. avsedda funktionerna anförtro hälsovårdscentralen till folkhälsoarbetet hörande uppgifter som enligt andra lagar ålagts kommunen.

Kommunen kan även med andra än i 16-17 § i hälso- och sjukvårdslagen avsedda läroanstalter ingå överenskommelse om att den hälso- och sjukvård som ankommer på läroanstalten ska skötas av kommunens hälsovårdscentral.

15 a § (30.12.2010/1327)

15 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

15 b § (30.12.2010/1327)

15 b § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

16 § (30.12.2010/1327)

16 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

17 § (30.12.2010/1327)

17 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

18 § (30.12.2010/1327)

18 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

19 § (29.12.2009/1713)

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) och lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), om inte något annat bestäms genom lag.

L om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården 733/1992 har upphävts genom L om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023. L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 618/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

20 § (30.12.2014/1305)

20 § har upphävts genom L 30.12.2014/1305.

21 § (30.12.2010/1327)

21 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

21 a § (3.8.1992/746)

21 a § har upphävts genom L 3.8.1992/746.

21 b § (3.8.1992/746)

21 b § har upphävts genom L 3.8.1992/746.

21 c § (3.8.1992/746)

21 c § har upphävts genom L 3.8.1992/746.

22 § (30.12.2010/1327)

22 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

23 § (30.12.2010/1327)

23 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

24 § (30.12.2010/1327)

24 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

25 § (30.12.2010/1327)

25 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

26 § (30.12.2010/1327)

26 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

4 kap

Statsunderstöd.

27 § (30.12.2010/1327)

27 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

27 a § (19.9.1982/684)

27 a § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

28 § (30.12.2010/1327)

28 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

28 a § (30.12.2010/1327)

28 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

29 § (19.9.1982/684)

29 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

30 § (19.9.1982/684)

30 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

31 § (19.9.1982/684)

31 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

32 § (19.9.1982/684)

32 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

33 § (19.9.1982/684)

33 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

34 § (19.9.1982/684)

34 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

35 § (19.9.1982/684)

35 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

36 § (19.9.1982/684)

36 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

37 § (19.9.1982/684)

37 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

38 § (19.9.1982/684)

38 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

39 § (19.9.1982/684)

39 § har upphävts genom L 19.9.1982/684.

5 kap

Särskilda stadganden.

40 § (30.12.2010/1327)

40 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

41 § (25.11.2005/928)

1 mom. har upphävts genom L 30.12.2010/1327. (30.12.2010/1327)

Den chef som ansvarar för miljö- och hälsoskyddet skall ha avlagt för verksamheten lämplig högskoleexamen. Chefen skall också ha tillräcklig erfarenhet av och sakkunskap för uppgifter som hänför sig till verkställigheten av miljö- och hälsoskyddet.

42 § (29.12.2005/1254)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan inspektera en kommuns och en samkommuns verksamhet enligt denna lag och hälso- och sjukvårdslagen samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten, när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan. (30.12.2010/1327)

En inspektör skall ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill skall inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Polisen ska vid behov ge Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket handräckning för utförandet av en inspektion. (22.12.2009/1537)

Över en inspektion skall föras protokoll.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt skall beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som skall föras över inspektionen och om dess förvaring och förvaringstid.

43 § (22.12.2009/1537)

Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av folkhälsoarbetet eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag eller hälso- och sjukvårdslagen, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela föreläggande om hur de ska avhjälpas. När föreläggande meddelas ska det utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet, en del av den eller en anordning förbjudas omedelbart. (30.12.2010/1327)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta kommunen eller samkommunen att iaktta den föreskrift som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte sådan verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen, ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

44 § (22.12.2009/1537)

Om det vid styrningen och övervakningen av folkhälsoarbetet konstateras att en kommun eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag eller hälso- och sjukvårdslagen har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket ge kommunen eller samkommunen eller den tjänsteman eller befattningshavare som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden. (30.12.2010/1327)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas.

I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande som gjorts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

Kommunen och samkommunen är skyldiga att till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket lämna de uppgifter och rapporter om sin verksamhet enligt denna lag och hälso- och sjukvårdslagen som behövs för styrningen och övervakningen. (30.12.2010/1327)

45 § (12.12.2014/1103)

45 § har upphävts genom L 12.12.2014/1103.

46 § (18.7.1975/592)

46 § har upphävts genom L 18.7.1975/592.

47 § (30.12.2010/1327)

Ändring i beslut av det organ som avses i 6 § 1 mom. får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

Vad som sägs i 1 mom. ska inte tillämpas när något annat föreskrivs om ändringssökande i lag eller förordning eller ändringssökande är förbjudet, och inte heller om beslutet enligt kommunallagen (365/1995) kan underställas kommunstyrelsen eller förbundsstyrelsen för prövning.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom KommunalL 410/2015.

48 § (30.12.2010/1327)

Beslut av det organ som avses i 6 § 1 mom. får verkställas enligt 98 § kommunallagen innan det har vunnit laga kraft. Trots den bestämmelsen får ett beslut verkställas även om ändring sökts, om det till sin natur är sådant att det måste verkställas utan dröjsmål eller om beslutets ikraftträdande av sanitära skäl inte kan uppskjutas och organet har bestämt att det genast ska verkställas.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015, se KommunalL 410/2015 143 §.

48 a § (9.10.1992/910)

Från denna lag kan avvikelse göras på grund av internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

49 § (30.12.2010/1327)

49 § har upphävts genom L 30.12.2010/1327.

50 §

Om införandet av denna lag stadgas särskilt för sig genom lag.

Då denna lag träder i kraft upphäves lagen den 9 mars 1951 om allmän läkarvård (141/51), lagen den 31 mars 1944 om kommunala hälsosystrar (220/44), lagen den 31 mars 1944 om kommunala rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård (224/44), lagen den 31 mars 1944 om kommunala barnmorskor (223/44), 7–9, 87 och 88 §§ hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65), lagen den 31 oktober 1952 om läkarbefattning vid folkskolorna (362/52) och lagen den 17 maj 1956 om tandläkarväsendet vid folkskolorna (297/56), samtliga jämte i dem senare vidtagna ändringar.

3 mom. har upphävts genom L 17.9.1982/684. (17.9.1982/684)

Ikraftträdelsestadganden:

21.6.1973/538:

Denna lag träder i kraft den 1.1.1974.

18.7.1975/592:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Har byggande, utvidgning eller grundförbättring av eller grundanskaffning till hälsovårdscentral, som före ikraftträdandet av denna lag godkänts att medtagas i den allmänna planen för erläggande av statsunderstöd, ännu icke slutförts vid lagens ikraftträdande, erlägges statsunderstödet för anläggningskostnader, i dem även inräknade av godtagbara skäl förorsakade merkostnader, i enlighet med tidigare gällande stadganden.

I övrigt tillämpas denna lag på kostnader som uppkommit först efter lagens ikraftträdande, såframt ej annat följer av 34 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund.

27.8.1976/737:

Denna lag träder i kraft den 1. januari 1977. Stadgandena i lagens 3 och 19 §§ tillämpas dock första gången när verksamhetsplanerna för åren 1980-84 fastställes. Till dess iakttages tidigare gällende stadganden.

Handläggningen av ärende, som är anhängigt vid social- och hälsovårdsministeriet, medicinalstyrelsen eller högsta förvaltningsdomstolen när denna lag trädr i kraft, slutföres i enlighet med tidigare gällande stadganden.

2.9.1976/788:

Den lag träder i kraft den 1 januari 1977, likväl så, att kommun är skyldig att anordna i 14 § 1 mom. 6 punkten avsedd tandvård inom fem år från lagens ikraftträdande. Medicinalstyrelsen äger likväl rätt att tillsvidare och högst till utgången av år 1985 bevilja kommun befrielse från anordnandet av hälso- och sjukvård samt tandvård i fråga om studerande som avses i 14 § 1 mom. 6 punkten, till den del detta då denna lag träder i kraft eljest är anordnat på av medicinalstyrelsen godkänt sätt.

Stadgandet i lagens 19 § angående förfarandet för fastställande av verksamhetsplan tillämpas första gången då verksamhetsplanerna för åren 1980–84 fastställes. Till dess tillämpas tidigare gällande stadganden.

29.11.1976/1119:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

29.6.1978/507:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978 och tillämpas efter denna tidpunkt på avgifter som för given vård uppbäres hos patient.

29.9.1978/744:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979, beträffande i 14 § 1 mom. 7 punkten avsedd företagshälsovård dock så och i den ordning som skyldighet för arbetsgivare att anordna företagshälsovård har stadgats med stöd av 2 och 12 §§ lagen om företagshälsovård samt beträffande 14 § 1 mom. 8 punkten såsom i den riksomfattande plan, vilken avses i 3 § folkhälsolagen, vid ifrågavarande tidpunkt bestämmes.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

30.3.1979/376:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979.

24.8.1979/675:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980, dock så, att kommun är skyldig att anordna i 14 a § 1 mom. 1 punkten avsedd tandvård inom fem år från lagens ikraftträdande samt att anordna i 14 a § 1 mom. 2 punkten avsedd företagshälsovård sålunda och i den ordning som för arbetsgivare stadgats skyldighet att med stöd av 2 och 12 §§ lagen om företagshälsovård (743/78) anordna företagshälsovård.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

4.1.1980/2:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980 och tillämpas även på avgifter för vård som, räknat från den tidpunkt då lagen träder i kraft, har givits patient, vilken vid nämnda tidpunkt är i långvarig anstaltsvård.

18.6.1980/448:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980, och den tillämpas för första gången vid fastställandet av verksamhetsplanerna för åren 1981-1985.

19.12.1980/930:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Då denna lag träder i kraft skall vid medicinalstyrelsen anhängigt ärende där slutbehandlas i enlighet med tidigare gällande stadganden.

Med stöd av folkhälsolagen fastställda reglementen iakttages tills de instruktioner som avses i denna lag har godkänts i stadgad ordning. Kommunfullmäktige kan dock innan instruktion fastställs besluta om undantag från bestämmelse i reglementet genom att utfärda en ny bestämmelse. Instruktioner som avses i denna lag bör dock godkännas att träda i kraft senast den 1 januari 1985.

Vad som annorstädes i lag är stadgat om hälsovårdsnämnds avdelning tillämpas efter det denna lag trätt i kraft på hälsovårdsnämnds sektion.

4.12.1981/829:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 154/81, Ekonomiutsk. bet. 7/81, Stora utsk. bet. 110/81

17.9.1982/684:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 101/81, Socialutsk. bet. 13/82, Stora utsk. bet. 87/82

30.12.1982/1087:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och gäller till utgången av år 1983.

Regeringens proposition 185/82, Stora utsk. bet. 224/82, Ekonomiutsk. bet. 12/82

5.8.1983/674:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 12/83, Ekonomiutsk. bet. 3/83, Stora utsk. ber. 20/83

22.12.1983/1070:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 136/83, Ekonomiutsk. bet. 15/83, Stora utsk. bet. 119/83

12.7.1985/573:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 56/85, Ekonomiutsk. bet. 8/85, Stora utsk. bet. 63/85

12.7.1985/598:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

På sektion som tillsatts före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare gällande stadganden.

Regeringens proposition 10/85, Ekonomiutsk. bet. 3/85, Stora utsk. bet. 27/85

29.11.1985/903:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 83/85, Ekonomiutsk. bet. 11/85, Stora utsk. bet. 109/85

23.12.1987/1110:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 129/87, Socialutsk. bet. 23/87, Stora utsk. bet. 119/87

6.5.1988/407:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 214/87, Ekonomiutsk. bet. 3/88, Stora utsk. bet. 11/88

23.12.1988/1183:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 228/88, Ekonomiutsk. bet. 10/88, Stora utsk. bet. 222/88

10.3.1989/257:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88, Andra lagutsk. bet. 12/88, Stora utsk. bet. 157/88

14.12.1990/1117:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 202/89, Ekonomiutsk. bet. 3/90, Stora utsk. bet. 134/90

17.1.1991/71:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

En kommun, som har ordnat hälso- och sjukvård samt tandvård för studerande vid universitet och högskolor på ett sätt som godkänts av medicinalstyrelsen, har utan särskilt tillstånd rätt att på detta sätt ordna hälso- och sjukvård samt tandvård för studerande vid universitet och högskolor också efter att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

27.3.1991/605:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90, Socialutsk. bet. 49/90, Stora utsk. bet. 253/90

19.4.1991/730:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Om en kommun eller ett kommunalförbund med stöd av denna lag beslutar överföra ett organs samtliga uppgifter på ett annat organ, upphör mandatperioden för de förtroendevalda i det förstnämnda organet när de arrangemang i kommunen eller i kommunalförbundet som gäller överföringen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 295/90, Lag- och ekonomiutsk. bet. 46/90, Stora utsk. bet. 347/90

30.12.1991/1715:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 145/91, Social- och hälsovårdsutsk. bet. 21/91

31.1.1992/74:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Regeringens proposition 104/91, Social- och hälsovårdsutsk. bet. 19/91

3.8.1992/746:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91, FvUB 7/92

7.8.1992/785:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 185/91, ShUB 15/92

9.10.1992/910:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1992.

RP 84/92, ShUB 20/92

27.11.1992/1091:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92, ShUB 38/92

26.11.1993/1051:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/93, ShUB 33/93

28.11.1994/1067:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 204/94, ShUB 29/94

31.1.1995/124:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94, ShUB 46/94

21.4.1995/639:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

5.12.1996/1004:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 142/1996, ShUB 20/1996, RSv 130/1996

10.1.1997/50:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

RP 230/1996, KuUB 37/1996, RSv 230/1996

21.3.1997/248:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 233/196, ShUB 1/1997, RSv 3/1997

11.12.1997/1131:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 167/1997, ShUB 23/1997, RSv 186/1997

21.8.1998/647:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998, KuUB 4/1998, RSv 80/1998

19.3.1999/367:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

RP 10/1998, LaUB 17/1998, RSv 206/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

3.12.1999/1116:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 81/1999, ShUB 16/1999, RSv 54/1999

21.12.2000/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Lagens 14 § 1 mom. 4 punkt träder dock i kraft den 1 april 2001. En kommun eller en samkommun för folkhälsoarbetet kan besluta att undersökning och vård av tänder ordnas fram till den 31 december 2001 bara för personer födda 1956 eller senare och fram till den 30 november 2002 bara för personer födda 1946 eller senare samt dessutom för andra grupper som kommunen eller samkommunen särskilt beslutar om. Undersökning och vård av tänder skall dock ordnas oberoende av ålder för alla som behöver det på grund av strål- eller cytostatikabehandling av huvudet och halsen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2000, ShUB 33/2000, RSv 190/2000

23.5.2001/415:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001, ShUB 6/2001, RSv 35/2001

27.7.2001/690:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 81/2001, ShUB 19/2001, RSv 86/2001

13.12.2001/1216:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2001, ShUB 34/2001, RSv 157/2001

21.12.2001/1385:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 114/2001, ShUB 36/2001, RSv 167/2001

6.6.2003/431:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 92/2002, GrUB 9/2002, RSv 269/2002

13.6.2003/498:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2002, ShUB 53/2002, RSv 265/2002

28.11.2003/992:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/2003, ShUB 14/2003, RSv 49/2003

17.9.2004/855:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft

RP 77/2004, ShUB 13/2004, RSv 94/2004

30.12.2004/1429:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2022. (11.12.2020/992)

Uppgifter om hemservice och hemsjukvård kan trots sekretessbestämmelserna överföras till ett register som innehåller uppgifter om hemvården, om det behövs för ordnandet av tjänsterna. (11.12.2020/992)

Trots 13 b § 3 mom. kan försöket fortsätta till och med den 31 december 2022. (11.12.2020/992)

En kommun eller samkommun vars deltagande i försöket har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet kan lösgöra sig från försöket efter att skriftligen ha underrättat social- och hälsovårdsministeriet om detta. (11.12.2020/992)

Om en kommun som deltar i försöket upplöses på grund av en ändring i kommunindelningen enligt kommunstrukturlagen (1698/2009), fortsätter försöket i den kommun som bildas som följd av ändringen om den inte skriftligen underrättat ministeriet om att den lösgör sig från försöket. Om en kommun som deltar i försöket inrättar ett samarbetsområde som avses i 5 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) kan försöket fortsätta inom samarbetsområdet. Då ska samarbetsområdet underrätta social- och hälsovårdsministeriet om att försöket fortsätter. (11.12.2020/992)

RP 221/2004, ShUB 42/2004, RSv 222/2004

23.9.2005/771:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 263/2004, LaUB 10/2005, GrUU 20/2005, RSv 98/2005

25.11.2005/928:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Behörighetskraven i 41 § 2 mom. för chefer med ansvar för miljö- och hälsoskyddet tillämpas dock inte på chefer som utsetts innan denna lag trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2005, ShUB 15/2005, RSv 118/2005

29.12.2005/1254:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2005, ShUB 19/2005, RSv 129/2005

21.4.2006/293:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Lagens 25 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 200/2005, FsUB 1/2006, RSv 19/2006

22.12.2006/1328:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 235/2006, ShUB 48/2006, RSv 236/2006

13.4.2007/418:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 252/2006, ShUB 59/2006, RSv 309/2006

25.5.2007/626:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Lagens 25 § 1 mom. träder emellertid i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2006, ShUB 55/2006, RSv 279/2006

12.10.2007/892:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 34/2007, ShUB 2/2007, RSv 19/2007

30.12.2008/1106:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 188/2008, ShUB 39/2008, RSv 208/2008

16.10.2009/783:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2009, ShUB 28/2009, RSv 122/2009

22.12.2009/1537:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1713:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

30.12.2010/1315:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna lag ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

RP 304/2010, ShUB 46/2010, RSv 262/2010

30.12.2010/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

16.12.2011/1343:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 37/2011, FvUB 5/2011, RSv 67/2011, Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

30.12.2013/1222:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 139/2013, FvUB 21/2013, RSv 208/2013

12.12.2014/1103:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 185/2014, ShUB 15/2014, RSv 154/2014

19.12.2014/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 200/2014, ShUB 18/2014, RSv 158/2014

30.12.2014/1305:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

9.12.2016/1080:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 198/2016, ShUB 31/2016, RSv 165/2016

14.12.2017/914:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 80/2017, FvUB 19/2017, RSv 125/2017

10.8.2018/724:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

Fotnoten (724/2018) har tillfogats som rättelse.

RP 21/2018, FvUB 7/2018, RSv 72/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/801/EU (32016L0801); EUVL N:o L 132, 21.5.2016, s. 21

28.12.2018/1300:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 174/2018, ShUB 17/2018, RSv 167/2018

9.8.2019/931:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

11.12.2020/992:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 179/2020, ShUB 33/2020, RSv 157/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.