Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

14.1.1972/31

Lag om museiverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 23.4.2004/282, som träder i kraft den 1.6.2004.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

För landets fornminnesförvaltning, för därtill ansluten forskning samt för den allmänna ledningen av och tillsynen över museiväsendet finnes ett museiverk, som är ett undervisningsministeriet underställt ämbetsverk.

2 § (18.12.1987/1016)

2 § har upphävts genom L 18.12.1987/1016.

3 § (23.11.2001/1080)

Museiverket kan för sina prestationer ta ut avgifter vars storlek bestäms med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den i förordning av undervisningsministeriet.

Med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten kan avgifterna för tillträde till museer som lyder under museiverket, till utställningar och andra för allmänheten avsedda tillställningar och förevisningar sänkas eller ingen avgift tas ut när det är ändamålsenligt med tanke på undervisning, vetenskap eller annars med hänsyn till allmänt intresse.

Med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten kan på företagsekonomiska grunder prissatta hyror för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och för lokaler i dem av kulturpolitiska skäl sänkas så att en hyra som motsvarar gällande gängse prisnivå tas ut för dem eller, om det bör anses överensstämma med statens fördel, så att hyran får vara lägre än den gängse eller att ingen hyra tas ut.

4 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1972,

Vad annorstädes är stadgat eller föreskrivet om arkeologiska kommissionen gäller från nämnda tidpunkt museiverket.

Vid denna lags ikraftträdande överföres varje innehavare av tjänst eller befattning vid arkeologiska kommissionen i stadgad ordning till en för honom lämplig tjänst eller befattning vid museiverket eller uppföres på indragningsstat, om han icke på sagda sätt överföres till ovan avsedd eller annan för honom lämplig tjänst eller befattning.

Redan före denna lags ikraftträdande kan likväl ovan i 3 mom. avsedda och även andra åtgärder vidtagas som är av nöden för att museiverkets verksamhet skall kunna inledas vid lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1987/1016:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 173/87, Kulturutsk. bet. 7/87, Stora utsk. bet. 125/87

23.11.2001/1080:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2001, KuUB 7/2001, RSv 125/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.