Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

11.6.1971/448

Förordning om tvångsinrättning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.10.2006. Se L om upphävande av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare 786/2005.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 10 § lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) som följer:

1 §

Tvångsinrättning är en särskild inrättning eller sådan avdelning vid annan inrättning, som justitieministeriet förordnat för ändamålet.

En tvångsinrättning står under justitieministeriets högsta ledning och tillsyn. Den lokala förvaltningen och skötseln ankommer på inrättningens direktör. (26.7.2001/675)

2 §

Vid tvångsinrättning finns en halvöppen, en öppen och en sluten avdelning.

3 § (26.7.2001/675)

Den som internerats i en tvångsinrättning skall till en början intas i en halvöppen avdelning.

Den som internerats skall av direktören överföras till en öppen avdelning så snart han eller hon kan antas anpassa sig till ordningen och förhållandena i en öppen avdelning och överflyttningen inte kan antas riskera en säker förvaring av honom eller henne i anstalten. Om den som intagits i en halvöppen avdelning inte inom ett år efter att han eller hon anlänt till tvångsinrättningen har överförts till en öppen avdelning, skall direktören underställa frågan fängelsedomstolen för avgörande. Därefter skall frågan om överföring av en sådan internerad till en öppen avdelning underställas fängelsedomstolen för avgörande med högst sex månaders intervaller, om den internerade inte redan har överförts dit.

Om en säker förvaring av en internerad i anstalten det kräver, eller om han eller hon av någon annan orsak inte kan anpassa sig till ordningen eller förhållandena i den öppna avdelningen, kan fängelsedomstolen på framställning av direktören överföra honom eller henne från den öppna avdelningen till en halvöppen. I brådskande fall kan direktionen besluta om överflyttningen, men den skall utan dröjsmål underställa frågan fängelsedomstolen för avgörande. Vid återförflyttning till en öppen avdelning skall bestämmelserna i 2 mom. iakttas.

4 § (26.7.2001/675)

En internerad som inte anpassar sig till ordningen eller förhållandena i övriga avdelningar i anstalten kan av fängelsedomstolen på framställning av direktören förordnas att intas i en sluten avdelning. I brådskande fall kan direktionen besluta om överföring till en sluten avdelning, men den skall utan dröjsmål underställa frågan fängelsedomstolen för avgörande.

En internerad får inte hållas i en sluten avdelning en längre tid än än vad som är nödvändigt av orsaker som avses i 1 mom. Direktören beslutar om överföring till en halvöppen eller öppen avdelning. Frågan skall dock med högst tre månaders intervaller underställas fängelsedomstolen för avgörande, om den internerade inte redan har överförts från en sluten avdelning.

5 §

Återkallas internerads villkorliga frihet, skall fängelsedomstolen besluta, i vilken avdelning han skall placeras. Därefter skall i fråga om överflyttning från en avdelning till en annan iakttagas vad i 3 § 2 och 3 mom. samt 4 § är stadgat. Dock skall i 3 § 2 mom. avsedd första underställning göras inom sex månader från det internerad intagits i tvångsinrättning.

6 §

Den som är intagen i halvöppen eller öppen avdelning skall placeras att bo i enrum eller i gemensamt rum med beaktande, såvitt möjligt, av hans egna önskemål. Om direktören ej av särskilda skäl annorlunda besluter, får sådan internerad arbeta och tillbringa sin fritid tillsammans med andra internerade.

7 §

Dörrarna till bostads- och arbetsrummen vid öppen avdelning får hållas olåsta. I sådan avdelning intagen kan hållas i arbete utan bevakning under nödig tillsyn även utanför inrättningen. I öppen avdelning intagen skall tillåtas att använda sina egna kläder, om dessa är i gott skick och uppenbar risk för rymning icke därigenom kan antagas föreligga. Om kläder tillhandahålles av inrättningen, skall dessa skilja sig från vanliga fångkläder. Även eljest får i öppen avdelning intagen underkastas endast sådana inskränkningar av friheten som hans säkra förvarande i inrättningen och ordningens upprätthållande kräver.

8 §

I sluten avdelning intagen skall placeras att bo i enrum. Med direktörens tillstånd får han arbeta och, om därtill föreligger särskilda skäl, även tillbringa sin fritid tillsammans med andra internerade.

9 §

Direktören kan bevilja internerad tillstånd att deltaga i tillställning som anordnas utanför inrättningen, om detta låter sig göra utan risk för allmän ordning och säkerhet och nödig tillsyn kan ordnas.

10 § (13.6.1975/449)

Under ordinarie arbetstid skall internerad utföra arbete för statens räkning eller eget arbete. Under sin fritid får internerad utföra fritidsarbete.

11 § (13.6.1975/449)

Åt internerad skall erläggas arbets- och brukspenning enligt samma grunder som åt fånge, vilken avtjänar straff.

12 § (26.7.2001/675)

12 § har upphävts genom F 26.7.2001/675.

13 § (13.6.1975/449)

Justitieministeriet fastställer reglemente för tvångsinrättningen. I reglementet meddelas närmare bestämmelser angående internerads rättigheter och skyldigheter.

På tvångsinrättning och där intagen eller från tvångsinrättning villkorligt frigiven tillämpas i övrigt vad i 2 och 3 kap. förordningen om verkställighet av straff är stadgat.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1971. Genom densamma upphäves förordningen den 21 juni 1954 angående tvångsinrättning (278/54) jämte däri företagna ändringar.

Före denna förordnings ikraftträdande kan erforderliga åtgärder för dess verkställighet vidtagas.

I 3 § 2 mom. och 5 § av förordningen åsyftade tider skall första gången räknas från dagen för förordningens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

13.6.1975/449:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

26.7.2001/675:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.