Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

2.4.1971/272

Lag om förhandsbesked och ändringssökande i vissa pensionsärenden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om införande av lagen om statens pensioner 22.12.2006/1296.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (8.2.1991/233)

Vad lagen om statens pensioner stadgar om förhandsbesked i pensionsärenden som handläggs av statskontoret och om sökande av ändring i beslut av statskontoret tillämpas på motsvarande sätt i ärenden, som statskontoret skall handlägga och som angår pension vilken någon med stöd av särskilda lagar eller förordningar har rätt till av statens medel, enligt i tillämpliga delar samma stadganden som de vilka gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

2 § (8.2.1991/233)

Vad lagen om statens familjepensioner stadgar om ändringssökande tillämpas på motsvarande sätt på ärenden, som angår familjepension vilken någon med stöd av särskilda lagar eller förordningar har rätt till av statens medel, enligt i tillämpliga delar samma stadganden som de vilka gäller för förmånstagare efter den som har stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Angående sökande av ändring i beslut, som givits före denna lags ikraftträdande, gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat.

Ikraftträdelsestadganden:

8.2.1991/233:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 158/90, Socialutsk. bet. 36/90, Stora utsk. bet. 165/90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.