Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

5.8.1970/616

Lag om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 12.1.2018/63, som gäller fr.o.m. 23.1.2018.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (23.12.1976/107 år 1977)

Angående räddning och återsändande av rymdfarare samt återsändande av föremål, som utsänts i den yttre rymden (rymdföremål), ävensom om ersättande av kostnader och skador, vilka av rymdfarare och rymdföremål orsakats enskild, gäller vad i denna lag stadgas.

2 §

Den som observerar att besättningen i en rymdfarkost drabbats av olycka eller att den är i nödläge eller företagit nödlandning eller ofrivillig landning eller att ett rymdföremål eller någon del därav annars landar på finskt territorium eller på öppna havet därintill, är skyldig att ofördröjligen anmäla därom till närmaste polis-, gränsbevaknings- eller militärmyndighet samt att vid behov lämna sådant bistånd till räddning av medlem av besättningen i rymdfarkosten och dennas utrustning och apparater som han, utan att försätta sig själv eller annan i fara, kan åstadkomma.

3 §

Påträffar någon föremål som kan antagas härröra från ett rymdföremål, skall anmälan om fyndet ofördröjligen göras till närmaste polis-, gränsbevaknings- eller militärmyndighet. Förmålet må icke bortföras eller rubbas utan tillstånd av myndighet, såvida icke synnerligen vägande skäl därtill föreligger.

Ett föremål som avses i 1 mom., skall på anfordran överlämnas till myndigheten. På rymdföremål tillämpas inte vad hittegodslagen (778/88) stadgar om hittegods. (26.8.1988/781)

4 §

Kostnader som åsamkas enskild till följd av sådan anmälan eller sådant bistånd som av i 2 och 3 §§ eller till följd av tillvaratagande, förvaring, överlämnande eller återsändande av föremål, ersättes av statens medel.

Detsamma gäller i fråga om ersättning för sådan skada, som rymdföremål eller avlossningsanläggning för dylikt föremål eller del av dem eller ock medlem av besättningen i en rymdfarkost vid fullgörande av uppgifter, som ansluter sig till rymdförd, åsamkar enskild person eller dennes egendom eller som orsakas av ovan i 1 mom. avsedda åtgärder. Om särskild skäl därtill föreligger, kan ersättningen med beaktande av skadans storlek och övriga förhållanden jämkas. (23.12.1976/107 år 1977)

5 §

Den som bryter mot denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser, dömes till böter, såframt han icke med stöd av annan lag skall dömas till strängare straff.

6 §

Närmare be om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1976/107 år 1977:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

26.8.1988/781:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

RP 29/88, LaUB 6/88, StoUB 48/88

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.