Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

12.6.1970/399

Förordning om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2008. Se PensionsL för evangelisk-lutherska kyrkan 261/2008 56 §.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 11 § lagen den 10 april 1970 (258/70) om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan:

1 §

Angående inberäknande av den tid, som förflutit före pensionslagens för evangelisk-lutherska kyrkan ikraftträdande, i den tid som skall beaktas såsom till familjepension berättigande tid gäller vad i 2 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan är stadgat.

2 §

Den som bevarat sin försäkring i kassan och icke är anställd hos kyrkan eller församling, erlägger försäkringspremie i enlighet med reglementet för kassan till kyrkans centralfond, på sätt kyrkostyrelsen anvisar.

3 §

Den som bevarat sin kassaförsäkring är berättigad att frångå sin försäkring genom att skriftligen meddela härom till kyrkostyrelsen. Frångåendet anses ha skett från ingången av den kalendermånad, som närmast följer efter det anmälan inkommit. Den som frångått sin försäkring äger icke rätt att återfå erlagda försäkringspremier.

4 §

Utöver vad i denna förordning är stadgat gäller beträffande familjepensionerna i tillämpliga delar vad i förordningen om statens familjepensioner är stadgat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.