Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

22.5.1970/351

Förordning om vissa spelautomater och andra spelanordningar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 1 § 2 mom. och 7 § lotterilagen av den 1 september 1965 (491/65), av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lagen den 24 april 1970 (293/70):

1 §

För hållande av spelautomater och andra spelanordningar mot betalning till allmänhetens begagnande sålunda, att åt spelaren såsom vinst kan utfalla varor eller andra förmåner med penningvärde eller ock spelmarker, vilka kan växlas till sådana, må tillstånd endast beviljas i 3 § 4 mom. lotterilagen (491/65) avsedd offentligträttslig förening, som grundats för att bedriva automatverksamhet.

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas ej på lyckohjul vilka snurras för hand och ej heller på sådana anordningar i tivoli eller i så kallat skjuttält, vilka avses i 2 § förordningen den 3 december 1937 om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat, sådan den lyder i förordningen den 10 juni 1949 (426/49).

2 § (24.6.1976/540)

För hållande av spelautomat eller annan i 1 § 1 mom. avsedd spelanordning, som anskaffats före den 1 juni 1970, mot betalning till allmänhetens begagnande må tillstånd fortfarande beviljas på sätt som i den 1 § 2 mom. nämnda förordningen är stadgat.

3 §

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar vid behov närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1970.

Ikraftträdelsestadganden:

24.10.1975/819:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1976.

24.6.1976/540:

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.