Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

19.12.1969/824

Förordning om varulotterier (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2002. Se LotteriL 1047/2001.

På föredragning av ministern för inrikes ärendena stadgas med stöd av 4 och 7 §§ lotterilagen den 1 september 1965 (491/65):

1 §

Med föranstaltande av varulotteri avses i denna förordning verksamhet i samband med vilken åt en eller flera mot till deltagande i lotteriet berättigande särskild betalning eller annan direkt eller med någon annan rättshandling förbunden prestation utlovas genom utlottning eller annan av slumpen beroende förrättning i form av vara eller motsvarande betalning utfallande vinst.

I varulotterier, där lotternas sammanlagda försäljningsvärde överstiger 80 000 mark, kan såsom vinster förutom varor användas högst 40 mark stora penningvinster. (21.11.1975/874)

Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningspris och den minsta vinstens värde skall motsvara minst lottens pris.

2 §

Tillstånd att föranstalta varulotteri må beviljas endast inhemsk registrerad förening eller stiftelse eller annat sådant samfund, som verkar för välgörenhet eller annat ideellt ändamål.

3 § (21.11.1975/874)

1 mom. har upphävts genom F 17.11.1978/861. (17.11.1978/861)

Tillstånd att föranstalta varulotteri inom ett eller flera län beviljas av den länsstyrelse inom vars område tillståndssökande förening, stiftelse eller annat samfund har sin hemort. (17.11.1978/861)

Tillstånd att vid visst tillfälle föranstalta och där slutföra varulotteri eller att föranstalta varulotteri inom ett och samma polisdistrikt beviljas av chefen för polisdistriktet, såframt lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 20 000 mark. Om beviljat tillstånd skall länsstyrelsen underrättas. (20.11.1981/772)

Förening, annat samfund eller stiftelse som avses i 2 § får vid ett och samma tillfälle utan tillstånd föranstalta antingen ett enda lotteri eller ett därmed jämförbart spel, om lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 5 000 mark och om försäljningen av lotterna samt utdelningen av vinsterna sker vid samma tillfälle. Sker lottdragningen inte vid samma tillfälle, skall fastställandet av vinsterna grunda sig på slutna spelkuponger som blandats i samband med en dragning, vilken på förhand förrättats av myndighet som avses i 9 § 1 mom. På dylika lotterier och spel tillämpas inte i övrigt stadgandena i 8 och 9 §§ angående lotter och lottdragning. Dylikt lotteri eller spel får likväl inte anordnas vid tillställning i handelsrörelse eller affärskontor under dess egentliga öppettid. (9.8.1985/708)

4 §

Anhållan om tillstånd att föranstalta varulotteri skall göras skriftligt och till ansökan skall fogas utdrag ur protokoll fört vid det möte, som beslutat om lotteriets föranstaltande, utredning om det ändamål, för vilket de inflytande medlen kommer att användas, avskrift av det senast godkända bokslutet, avskrift av stadgarna och utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret. I ansökan skall även uppgivas lottens pris, lotternas antal och sammanlagda försäljningspris, vinsternas antal och värde samt försäljningstiden ideal och -området.

2 mom. har upphävts genom F 17.11.1978/861. (17.11.1978/861)

5 § (15.8.1980/610)

5 § har upphävts genom F 15.8.1980/610.

6 §

Tillstånd att föranstalta varulotteri beviljas för viss tid, högst fyra månader. Den utsatta tiden får icke förlängas.

7 §

I tillståndsresolutionen angående föranstaltande av varulotteri skall uppgivas, vem tillståndet beviljats, för vilket ändamål de inflytande medlen skall användas, inom vilket område eller vid vilket tillfälle lotteriet får föranstaltas, lottens pris och totala antalet utfärdade lotter, tillståndets giltighetstid, den kommun i vilken dragningen skall ske, och övriga nödigbefunna villkor.

Med undantag av lotterier, vilka skall slutföras vid visst tillfälle, skall för uttagning av vinsterna reserveras minst två månader räknat från utgången av den för lotteriets föranstaltande utsatta tiden.

I tillstånd som beviljats av länsstyrelse kan bestämmas, att det praktiska föranstaltandet av lotteriet skall, på villkor som uppställts av peninginsamlings- och varulotterinämnden anförtros bolag, andelslag eller registrerad förening, som grundats för sådan verksamhet och godkänts av nämnden. (20.11.1981/772)

Om beviljat tillstånd skall länsstyrelsen underrätta polisen på den ort där dragningen äger rum. Om tillstånd som gäller inom annat län skall länsstyrelsen i detta underrättas. (9.8.1985/708)

8 §

I lottsedel eller motsvarande notifikation skall på tydligt ställe, vilket skall vara synligt utan att lotten öppnas, angivas giltighetstiden för tillståndet och lotternas försäljningsområde. Där skall även finnas uppgift om vem tillståndet beviljats och vem som föranstaltar lotteriet, det ändamål för vilket de inflytande medlen skall användas, lotternas sammanlagda försäljningspris, vinsternas art och antal, var och inom vilken tid vinsterna kan uttagas samt lottens pris och löpande nummer. Har dragning förrättats innan försäljningen av lotter begynt, skall lottsedeln innehålla anteckning om vinst. Äger dragning rum efter det lotterna slutsålts, skall på lottsedeln angivas i vilken tidning och när annons om dragningen införes.

Nummer eller annan anteckning som utvisar vinst och skall beaktas vid dragningen må icke synas på sluten lottsedel.

Chefen för polisdistrikt må vid beviljandet av tillstånd enligt prövning utfärda från 1 mom. avvikande bestämmelser.

9 §

Vid dragning i varulotteri som föranstaltats med tillstånd skall chefen för polisdistriktet eller av honom förordnad befattningshavare vid polisen eller notarius publicus vara närvarande och underteckna förrättningsprotokollet. I protokollet skall göras anteckning om det sätt på vilket dragningen förrättas, om de tidningsannonser som avses i 10 § och om övriga omständigheter vilka förtjänar beaktande. Till protokollet skall även fogas av ovan nämnd myndighet undertecknad dragningslista. (9.8.1985/708)

Förrättas dragning innan försäljningen av lotter inledes, skall lotterna innan de utsändes för att försäljas, blandas i närvaro av den i 1 mom. nämnda myndigheten. Blandandet skall förrättas så, att vinstlotterna enligt dragningslistan fördelar sig så jämnt som möjligt bland de övriga lotterna. Över förrättningen skall uppgöras protokoll, som fogas till redovisningen.

3 mom. har upphävts genom F 30.12.1993/1585. (30.12.1993/1585)

Protokoll över dragning som förrättats i varulotteri, föranstaltat med länsstyrelsens tillstånd, skall uppsättas i tre exemplar. Av dem skall två exemplar utan dragningslista fogas till den redovisning som skall sändas till länsstyrelsen och det tredje exemplaret jämte dragningslista hållas för allmänheten tillgängligt, på sätt om redovisning för lotteri är stadgat. Protokoll över dragning som förrättats i varulotteri, föranstaltat med chefens för polisdistrikt tillstånd, skall hållas tillgängligt för allmänheten, på sätt om redovisning för lotteri är stadgat. (17.11.1978/861)

Den som föranstaltar i 3 § 4 mom. avsett lotteri skall över dragningstillfället föra protokoll, av vilket framgår åtminstone vem som förrättat dragningen, dragningssättet och totalantalet lotter samt de till vinst berättigande lotterna, och protokollet skall undertecknas av den person, som förrättat dragningen. Protokollet skall hos den som föranstaltat lotteriet hållas tillgängligt för deltagarna under två veckors tid från det lotteriet föranstaltades samt förvaras på sätt i 11 § 5 mom. om förvaring av redovisning är stadgat.

10 §

Har dragning icke förrättats innan lottförsäljningen inletts och har dragningslista icke under hela försäljningsperioden varit tillgänglig för allmänheten hos försäljarna, skall om dragningen ofördröjligen annonseras, ifall lotteriet föranstaltats i ett län, i minst en tidning, som sprids inom försäljningsområdet, men, om lotteriet föranstaltats i flera län, i minst två i huvudstaden utkommande tidningar. Har dragningslistan härvid icke publicerats i sin helhet, skall i annonsen nämnas, var den fullständiga dragningslistan tillhandahålles allmänheten.

Chefen för polisdistrikt må vid beviljandet av tillstånd att föranstalta lotteri förordna, att stadgandena i 1 mom. skall iakttagas.

11 § (21.11.1975/874)

Den som beviljats tillstånd att föranstalta varulotteri skall för lotteriet avgiva redovisning, utvisande den vid lottförsäljningen influtna totalinkomsten, lotteriskattens belopp och betalningsdag, den tidpunkt då tiden för lotteriets föranstaltande utgår, agentarvoden, trycknings- och reklamkostnaderna och funktionärernas arvoden eller det arvode, som uppburits av ovan i 7 § 3 mom. avsedd föranstaltare, samt övriga kostnader och nettointäkten av lotteriet. Av redovisningen skall även framgå till vem de influtna medlen har överlåtits och när överlåtelsen skett eller hur nettointäkten på annat sätt har använts till det ändamål som förutsatts i tillståndsbeslutet. (24.2.1984/210)

Till redovisningen skall fogas:

1) förteckning över varuvinster och andra vinster, som är underkastade lotteriskatt, vinsternas värden samt beloppet av erlagd lotteriskatt på vinsterna,

2) förteckning över sådana varuvinster och andra vinster, för vilka lotteriskatt icke erlagts på grund av vinstens ringa värde eller av annat i 3 § lotteriskattelagen (259/70) nämnt skäl, samt dessa vinsters värden, samt

3) avskrifter av verifikat, som utvisar anskaffningspriset för vinsterna.

Redovisning för varulotteri, till vilket länsstyrelsen beviljat tillstånd, skall inom fem månader efter utgången av tiden för lotteriets föranstaltande i fyra exemplar inlämnas till chefen för det polisdistrikt där dragningen ägt rum. (17.11.1978/861)

Chefen för polisdistriktet skall ofördröjligen sända tre exemplar av redovisningen till länsstyrelsen i det län, där den som beviljats tillståndet till varulotteriet har sin hemort, samt hålla det fjärde exemplaret under en tid av trettio dagar för allmänheten till påseende. Länsstyrelsen skall sända ett exemplar av redovisningen och av det i 9 § 1 mom. avsedda protokollet till penninginsamlings- och varulotterinämnden. (20.11.1981/772)

Redovisning för varulotteri som föranstaltats med tillstånd av chefen för polisdistriktet, skall inom tre månader efter utgången av tiden för lotteriets föranstaltande avgivas till den myndighet, som utfärdat tillståndet, och denna skall efter att ha granskat redovisningen hålla den tillgänglig för allmänheten under trettio dagar.

Föranstaltaren av ovan i 3 § 4 mom. avsett lotteri skall ofördröjligen uppgöra redovisning utvisande den vid lotteriförsäljningen influtna totalinkomsten, kostnaderna för föranstaltandet och nettointäkten. Redovisningen skall hos föranstaltaren hållas tillgänglig för deltagarna i lotteriet under två veckors tid och därefter uppbevaras i föranstaltarens arkiv minst två åt. Detta gäller dock icke lotterier, vid vilka lottförsäljningen skett endast bland föranstaltarens egna medlemmar.

Redovisning som inlämnas till chefen för polisdistriktet skall uppgöras på av ministeriet för inrikesärendena fastställd blankett.

12 § (17.11.1978/861)

Länsstyrelse skall föra förteckning över varulotterier vilka föranstaltas med dess tillstånd. Av förteckningen skall framgå åtminstone de i 7 § 1 och 2 mom. anförda omständigheterna samt tidpunkten för redovisningens inlämnande.

Chefen för det polisdistrikt där dragningen ägt rum skall föra i 1 mom. avsedd förteckning över varulotterier som föranstaltas med hans tillstånd och, på basen av länsstyrelsens uppgifter, över varulotterier som föranstaltas med länsstyrelsens tillstånd.

13 §

Länsstyrelse skall med biträde av polisen övervaka, att vid föranstaltandet av varulotterier iakttagas stadgandena i denna för, ordning och de i tillståndet uppställda villkoren.

Chefen för polisdistriktet skall ofördröjligen meddela länsstyrelsen försummelse att inlämna redovisning.

14 § (21.11.1975/874)

Iakttages icke vid föranstaltande av varulotteri bestämmelserna i lotterilagen eller i denna förordning eller villkoren i tillståndsresolutionen, eller yppas missbruk i övrigt, kan den myndighet, som beviljat tillståndet till föranstaltande av lotteriet, återkalla det efter att ha berett den som beviljats tillståndet, möjlighet att avgiva förklaring i ärendet.

Har den som beviljats tillstånd underlåtit att inom föreskriven tid erlägga lotteriskatt eller avgiva redovisning, beviljas icke nytt tillstånd förrän skatteresten har erlagts och redovisningen avgivits till chefen för polisdistriktet.

15 §

Uppvisar redovisning smärre oriktigheter eller bristfälligheter, må länsstyrelsen eller chefen för polisdistrikt, som utfärdat tillståndet, förordna, att redovisningen skall rättas.

Har tillstånd återkallats eller har redovisning icke inom utsatt tid uppgjorts eller anses det, att i 1 mom. avsett förordnande om rättelse icke är tillfyllest eller har sådant icke iakttagits, må länsstyrelsen på bekostnad av den som erhållit tillståndet förordna lämplig befunnen syssloman att omhändertaga medlen, utreda lotteriet och avgiva redovisning över det. Länsstyrelsen skall tillse, att sysslomannen behörigen fullgör sina åligganden.

16 § (20.11.1981/772)

Observerar penninginsamlings- och varulotterinämnden i 14 § avsedda felaktigheter, skall den ofördröjligen meddela vederbörande länsstyrelse därom för vidtagande av nödiga åtgärder.

17 §

Nettovinsten av varulotteri skall användas för det i tillståndet nämnda syftet eller, då fråga är om i 3 § 4 mom. avsett lotteri, för förverkligande av föremålet för samfundets verksamhet.

Övervakningsmyndighee samt penninginsamlings- och varulotterinämnden, genom förmedling av övervakningsmyndigheten, kan för övervakning av lotteri och av användningen av intäkterna av detsamma, av sådan förening eller annat samfund eller stiftelse, som erhållit varulotteritillstånd, kräva utredningar, som ansluter sig till ärendet. (20.11.1981/772)

Till övervakningsmyndighet äger rätt att till åtal anmäla observerade förseelser i fråga om användningen av intäkterna samt att i detta sammanhang föra målsägandes talan.

18 §

Överträdelse av i denna förordning eller med stöd av den utfärdade bestämmelser straffas såsom i lotterilagen är stadgat.

19 § (17.11.1978/861)

19 § har upphävts genom F 17.11.1978/861.

20 §

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar vid behov närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970, och genom den upphäves lotteriförordningen av den 14 juni 1951 (372/51) jämte däri senare gjorda ändringar samt förordningen dem 10 december 1965 om förlängning av lotteriförordningens giltighetstid (642/65).

Lotterier, som avses i före denna förordnings ikraftträdande beviljade tillstånd att föranstalta varulotteri, få föranstaltas i enlighet med tillstånden.

Den lotterinämnd som verkar vid denna förordnings ikraftträdande, fortsätter sin verksamhet såsom varulotterikommission till utgången av sin mandatperiod.

I fråga om tillstånd att föranstalta lotteri, vilka beviljats före denna förordnings ikraftträdande, erlägges lotterinämndens arvoden och andra utgifter enligt de grunder, vilka var gällande vid tidpunkten för tillståndets beviljande.

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.1975/874:

Denna förordning tillämpas på de varulotterier, för vilka tillstånd har beviljats efter denna förordnings ikraftträdande.

17.11.1978/861:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

15.8.1980/610:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

20.11.1981/772:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

24.2.1984/210:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1984.

9.8.1985/708:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985.

30.4.1987/433:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

30.12.1993/1585:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.