Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

7.11.1969/667

Förordning om pension för lantbruksföretagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69):

1 § (29.12.1972/941)

Vid tillämpningen av 2 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare indelas landet i tre områden som följer:

1) Södra Finland, vartill hör landskapen Åland, Nyland, Egentliga Finland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Savolax i sin helhet;

av landskapet Satakunta alla kommuner utom Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Norrmark, Påmark, Björneborg och Siikainen;

av landskapet Birkaland alla kommuner utom Ikalis, Kihniö, Kuru, Mänttä, Parkano, Ruovesi, Vilppula och Virdois, samt

av landskapet Södra Karelen alla kommuner utom Uukuniemi, samt

av landskapet Mellersta Finland alla kommuner utom Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Sumiainen, Suolahti, Viitasaari och Äänekoski;

2) Mellersta Finland, vartill hör landskapen Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Österbotten i sin helhet;

av landskapen Satakunta, Birkaland, Södra Karelen och Mellersta Finland alla kommuner utom de som hör till Södra Finland, samt

av landskapet Österbotten alla kommuner utom Kronoby, Larsmo, Pedersöre och Jakobstad;

3) Norra Finland, vartill hör landskapen Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland i sin helhet, samt

av landskapet Österbotten alla kommuner utom de som hör till Mellersta Finland.

(4.12.1998/920)

Såsom odlad jordbruksjord anses åker och trädgård. Såsom växtlig skogsmark anses skogsmarker, som hör till någon av de i 6 § skogsskatteförordningen (1208/91) avsedda skatteklasserna, eller, om skatteklassificering enligt sagda förordning inte verkställts, till någon av dem vid senast verkställda beskattning hänförda skogsmarker. (13.12.1991/1440)

2 § (9.8.2002/650)

2 § har upphävts genom L 9.8.2002/650.

3 § (9.8.2002/650)

3 § har upphävts genom L 9.8.2002/650.

3 a § (9.8.2002/650)

3 a § har upphävts genom L 9.8.2002/650.

4 § (9.8.2002/650)

4 § har upphävts genom L 9.8.2002/650.

5 § (30.12.2004/1422)

Vid beräknandet av tidsperioders längd anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så, att månadens sista dag och under skottår även den nästsista dagen i februari månad anses som den 30 dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i månaden divideras med trettio.

Under den tid då lantbruksföretagaren har erhållit sådan heleffektiv invalidpension som beräknats enligt bestämmelser som varit i kraft före 2005 intjänas pension från dagen för pensionsfallet till den dag då pensionen upphör av den pensionsgrundande arbetsinkomst som har legat till grund för pensionstillväxten för den återstående tid som ingår i pensionen.

6 § (30.12.2004/1422)

En lantbruksföretagares arbetsinkomst fastställs som årsinkomst.

Det vägda medeltal av arbetsinkomsterna under ett kalenderår som avses i 8 i § i lagen om pension för lantbruksföretagare fås genom att den arbetsinkomst som fastställts för varje tidsperiod multipliceras med antalet dagar som ingår i samma tidsperiod och genom att det sammanlagda beloppet av inkomster som på detta sätt har erhållits under olika tidsperioder divideras med 360.

För det kalenderår då lantbruksföretagaren fyller 53 eller 63 år räknas som sådan arbetsinkomst som erhållits före utgången av den månad då lantbruksföretagaren uppnår sagda ålder en lika stor andel av arbetsinkomsten under kalenderåret som antalet månader med förvärvsinkomst till utgången av den månad då lantbruksföretagaren uppnår sagda ålder är av antalet månader med förvärvsinkomst under året i fråga. I detta fall anses som månad med förvärvsinkomster vara en kalendermånad under vilken den försäkring som anges i lagen om pension för lantbruksföretagare gäller.

Den sänkning av arbetsinkomsten som avses i 8 i § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare fås genom att arbetsinkomsten för varje kalenderår multipliceras med en kvot som utgörs av förhållandet mellan de för samma tidsperiod erhållna försäkringspremierna och de för samma tidsperiod fastställda försäkringspremierna.

6a-6e § (28.12.1990/1327)

6a–6e § har upphävts genom F 28.12.1990/1327.

7 § (30.12.2004/1422)

Om ålderspension enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) beviljas vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsäldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare som tjänats in efter den 31 december 2004 vid en ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).

8 § (30.12.2003/1340)

Blanketten för pensionsansökan, formuläret för läkarutlåtande som behövs för invalidpension samt formuläret för intyg från arbetskraftsmyndigheten, arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten, som behövs för arbetslöshetspension, fastställs av pensionsskyddscentralen.

9 § (30.12.2003/1340)

9 § har upphävts genom F 30.12.2003/1340.

10 § (30.12.2003/1340)

10 § har upphävts genom F 30.12.2003/1340.

11 § (30.12.2003/1340)

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a–12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

12 § (9.8.2002/650)

12 § har upphävts genom L 9.8.2002/650.

13 § (3.7.1974/548)

Försäkringspremier uppbärs inte på den del av pensionen som skall betalas till sjukförsäkringsfonden. På återstoden av pensionen kan i försäkringspremier utan pensionstagarens samtycke uppbäras högst en tredjedel av beloppet av den pension som utbetalas. Denna begränsning gäller dock inte pension som erläggs i ett för allt. (28.12.1990/1327)

Avdrag på pension till följd av uppbörd av försäkringspremier anses alltid gälla den äldsta indrivbara och ännu icke erlagda försäkringspremien.

13 a § (9.8.2002/650)

13 a § har upphävts genom L 9.8.2002/650.

14 § (11.9.1992/873)

Pensionen inbetalas månatligen i penninginrättning enligt pensionstagarens val på konto som han uppgivit.

15 § (14.4.1978/278)

15 § har upphävts genom F 14.4.1978/278.

16 §

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalning eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

Om ett barn, som får barnpension efter två förmånslåtare, beviljas barnpension efter sin egen förälder, upphör den barnpension som beviljats efter annan förmånslåtare från den tidpunkt då den barnpension som beviljas efter den egna föräldern börjar. (15.6.1990/544)

17 § (30.11.2000/1032)

Lantbruksföretagare skall kalenderårsvis senast på de förfallodagar, som avses i 2 och 3 mom., dock med beaktande av vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. lagen om skuldebrev (622/1947), till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på det sätt som anstalten föreskriver erlägga försäkringspremie i enlighet med grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Om sådana i 10 § 1 mom., 10 a § och 11 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare samt i 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) angivna försäkringspremier, som kalenderårsvis skall betalas av lantbruksföretagare, sammanlagt

1) är större än 75,68 euro, är förfallodagarna den 25 dagen i februari, maj och oktober,

2) är minst 25,23 euro och högst 75,68 euro, är förfallodagarna den 25 dagen i februari och oktober,

3) är mindre än 25,23 euro, är förfallodagen den 25 dagen i maj.

(30.12.2004/1422)

Med avvikelse från 2 mom. bestämmer lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, när en försäkring tas upp, förfallodagarna för den premie som skall erläggas för det innevarande året och tiden dessförinnan. På samma sätt skall förfaras när pensionsskydd anordnas så som föreskrivs i 12 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare. Då en försäkring upphör, förfaller försäkringspremien omedelbart till betalning.

Justering av en försäkringspremie till följd av en förändring i arbetsinkomsten företas på förfallodagen för den första försäkringspremien för följande kalenderår, om det inte finns grundad anledning till något annat.

De belopp som nämns i 2 mom. motsvarar indextalet för år 1970. (30.12.2004/1422)

18 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall tillställa pensionsskyddscentralen i 16 § förordningen om pension för arbetstagare avsedda uppgifter. Även i övrigt tillämpas på pensionsanstalten vad i sagda paragraf stadgas.

19 §

Förutom de uppgifter, om vilka stadgas särskilt, ombesörjer pensionsskyddscentralen för lantbruksföretagarnas pensionsanstalts räkning mot särskild ersättning, försåvitt pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten icke annat avtalat, de försäkringstekniska arbeten, vilka berör registrering och behandling av uppgifterna angående de försäkrade.

Angående lantbruksföretagarnas pensionsanstalts deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 17 § 1 mom. förordningen om pension för arbetstagare. (30.12.1993/1661)

20 § (13.9.1991/1194)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av det i 13 § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare nämnda förskottet på statsandelen för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet det slutliga beloppet av den 1 paragrafens 1 mom. angivna statsandelen för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsraternas belopp för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.

Förskottet betalas i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppet betalas för

januari 13 procent
februari 10 procent
mars 4 procent
april 8 procent
maj 10 procent
juni 5 procent
juli 10 procent
augusti 10 procent
september 12 procent
oktober 10 procent
november 2 procent
december 6 procent
(30.11.2000/1032)

Då beloppen av förskotten justeras enligt 1 mom., fördelas likväl den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall varje månad stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande den första vardagen då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk. Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp för statsandelen beaktas vid den första förskottsbetalningen efter det andelen fastställdes. (30.11.2000/1032)

Om det likväl vid justeringen enligt 1 mom. av förskottsraten för december framgår att som förskott redan före justeringen har erlagts ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den första vardagen i månaden efter justeringen. Härvid skall 3 mom. iakttas på motsvarande sätt.

För ovan i 1 mom. nämnda åtgärder skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före den 20 dagen i månaden före åtgärdsdagen tillställa social- och hälsovårdsministeriet en av ministeriet föreskriven utredning.

Social- och hälsovårdsministeriet får av särskilda skäl på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 2 och 3 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om pension för lantbruksföretagare annars skulle äventyras. (30.11.2000/1032)

21 § (25.8.2005/684)

21 § har upphävts genom F 25.8.2005/684.

21 a § (28.12.1990/1327)

21 a § har upphävts genom F 28.12.1990/1327.

22 §

Är lantbruksföretagarnas pensionsanstalts eller pensionsskyddscentralens expedition tillkommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.

22 a § (14.4.1978/278)

Pensionsanstalt skall förvara de handlingar och uppgifter som hänföra sig till anordnandet av pensionsskydd eller till pensionsärende på sätt pensionsskyddscentralen enligt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar närmare föreskriver.

I 1 mom. avsedda handlingar och uppgifter kan dock, i stället för i original, förvaras lagrade medelst sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod, genom vilken sakinnehållet i originalhandlingarna och -uppgifterna tillförlitligt blir bevarat. På detta sätt lagrade anses dessa, såframt icke annat styrkes, motsvara originalen.

23 § (3.7.1974/548)

Formulären för blanketter enligt denna förordning fastställs av pensionsskyddscentralen. (28.12.1990/1327)

2 mom. har upphävts genom F 30.11.2000/1032. (30.11.2000/1032)

24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Stadgandena i 20 § om förskott på statsunderstöd tillämpas likväl första gången på förskottet för år 1972. I och för fastställande av förskotten för år 1970 och 1971 skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 15 januari 1970 tillställa social- och hälsovårdsministeriet av detsamma föreskriven utredning.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1972/941:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

3.7.1974/548:

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1974.

19.9.1975/744:

Denna förordning tillämpas, om brukningsenheten för erhållande av generationsväxlingspension överlåtits efter den 31 december 1974.

21.1.1977/85:

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1977, likväl så, att förordningens 6 b § 3 mom. träder i kraft den 1 januari 1978.

16.12.1977/967:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

14.4.1978/278:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1978.

16.1.1981/30:

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1981.

Denna förordning tillämpas i fall, där överlåtelse av brukningsenhet sker eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut, då pensionen grundar sig på sagda paragraf, utfärdats den 1 januari 1981 eller senare.

21.5.1982/378:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

31.1.1985/108:

denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

15.11.1985/873:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

31.12.1985/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Det i 17 § 2 mom. denna förordning stadgade markbeloppet motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

13.3.1987/302:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

12.2.1988/149:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

23.12.1988/1224:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

15.6.1990/544:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 och den tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan förordningen har trätt i kraft.

28.12.1990/1327:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

12.4.1991/657:

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas från den 1 januari 1991.

13.9.1991/1194:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 20 § 1, 2 och 5 mom. tillämpas dock redan när det i 13 § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare nämnda förskottet fastställs för 1992 på statens andel.

13.12.1991/1440:

Denna förordning träder i kraft den 18 december 1991.

Förordningen tillämpas från den 1 oktober 1991.

11.9.1992/873:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

30.12.1993/1661:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

18.12.1995/1509:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

28.11.1997/1062:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

5.12.1997/1086:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

4.12.1998/920:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

30.11.2000/1032:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

De belopp som anges i förordningens 17 § 2 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

9.8.2002/650:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Under den tid denna lag är i kraft tillämpas inte 19 § 6 och 7 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 6 mom. i lag 830/1970 och 7 mom. i lag 37/1987.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 februari 2002 om temporär ändring av 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare (149/2002) samt 2, 3, 3 a, 4, 12 och 13 a § förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/1969), av dessa lagrum 3 a § sådan den lyder i förordning 1661/1993, 4 § sådan den lyder i förordning 941/1972, 12 § sådan den lyder i förordning 544/1990 och 13 a § sådan den lyder i nämnda förordningar 941/1972, 544/1990 och 1661/1993 samt i förordning 1509/1995.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2003/1340:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

30.12.2004/1422:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den i kraft varande 7 § i förordningen om pension för lantbruksföretagare innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Utan hinder av vad som anges i 6 § 4 mom. i denna förordning sker den sänkning av arbetsinkomsten som hänför sig till tiden före förordningens ikraftträdande innan denna förordning träder i kraft i enlighet med 6 § 3 mom. i förordningen om pension för lantbruksföretagare.

25.8.2005/684:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.