Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

14.7.1969/467

Lag om pension för lantbruksföretagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1281.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (23.12.1970/830)

Lantbruksföretagare, som är bosatt i Finland, skall försäkras för ålderdom, invaliditet och dödsfall såsom i denna lag stadgas.

Med lantbruksföretagare avses

1) gårdsbruksidkare som för egen eller gemensam räkning bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksjord och själv deltar i arbetet; (19.11.1993/976)

2) fiskare, som utan att stå i arbetsförhållande bedriver yrkesmässigt fiske;

3) renägare som för egen, familjemedlems eller renbeteslags räkning arbetar med renskötsel; (23.1.1987/37)

4) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete såsom medlem i ett familjeföretag; (13.12.2001/1282)

5) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete och fortgående lever tillsammans med en företagare som avses i dessa lagrum i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden; samt (13.12.2001/1282)

6) den som bedriver sådan verksamhet som avses i 1, 2 eller 3 punkten för ett aktiebolags räkning, förutsatt att han inte kan anses stå i anställningsförhållande enligt 1 d § lagen om pension för arbetstagare (395/1961). (22.2.2002/148)

Denna lag gäller dock inte

1) lantbruksföretagarverksamhet före ingången av den månad som följer efter uppnådd 18 års ålder eller verksamhet som efter nämnda tidpunkt inte har fortgått minst fyra månader utan avbrott,

2) lantbruksföretagare vars årliga arbetsinkomst enligt 8 och 8 a–8 h § uppskattad enligt nämnda paragrafer är mindre än 252,05 euro, (1.10.2004/893)

3) lantbruksföretagarverksamhet som har börjat eller fortgått efter att lantbruksföretagaren har avgått med förtida ålderspension eller ålderspension enligt denna lag, eller

4) lantbruksföretagarverksamhet efter den kalendermånad då företagaren fyller 68 år.

(27.6.2003/637)

Denna lag tillämpas icke heller på sådan i samband med gårdsbruk, fiske eller renskötsel bedriven verksamhet, som bör anses såsom särskilt företag.

Uppstår oklarhet om, huruvida denna lag skall tillämpas på viss person eller på viss verksamhet, avgöres saken av pensionsskyddscentralen på ansökan av vederbörande eller av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som nämnes i 16 §.

1 a § (11.12.1987/1009)

Med medlem i ett familjeföretag avses den som

1) varaktigt lever i en i 1 § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten angiven lantbruksföretagares hushåll och som är släkt med honom eller hans make i rätt upp- eller nedstigande led eller som är make till dem som avses här,

2) bor på den gårdsbruksenhet där gårdsbruksidkaren själv är bosatt och som är släkting eller make enligt 1 punkten eller bror eller syster till gårdsbruksidkaren eller till dennes förälder, eller barn till gårdsbruksidkarens bror eller syster eller

3) är bosatt på brukningsenheten eller i närheten av den samt regelbundet och huvudsakligen är sysselsatt i gårdsbruksarbete på brukningsenheten, och som är barn eller förälder till gårdsbruksidkaren eller make till en sådan person.

Ett adoptivbarn och en adoptivförälder anses vid tillämpningen av 1 mom. såsom barn eller förälder även i de fall då adoptivförhållandet har grundats före den 1 januari 1980.

2 §

I denna lag avses med brukningsenhet en sådan, av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar bestående enhet för bedrivande av gårdsbruk, som förvaltas såsom en helhet.

Vid tillämpningen av denna lag anses såsom jordbruksjord den i brukningsenheten ingående lägenhetens eller lägenhetsdelens odlade jordbruksjord, ökad, om lägenheten eller lägenhetsdelen är belägen i södra Finland, med 1/10, om den är belägen i mellersta Finland, med 1/15 och, om den är belägen i norra Finland, med 1/20 av dess växtliga skogsmark. Angående gränserna för här avsedda områden samt angående vad som skall anses såsom odlad jordbruksjord och växtlig skogsmark stadgas genom förordning.

3 §

Lantbruksföretagare är skyldig att i lantbruksföretagarnas pensionsanstalt upptaga i 1 § 1 mom. avsedd försäkring för pensionsskydd enligt denna lag.

I 1 mom. nämnd försäkring får upptas retroaktivt för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Försäkring får inte upptas efter företagarens död, om inte lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på ansökan av en delägare i dödsboet av särskilda skäl beslutar något annat. (30.12.1999/1335)

Den som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten är försäkrad från och med den dag som följer på ansökan. (23.1.1987/37)

4 § (27.6.2003/637)

4 § har upphävts genom L 27.6.2003/637.

5 § (1.10.2004/893)

5 § har upphävts genom L 1.10.2004/893.

6 § (27.6.2003/637)

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension, deltidspension och familjepension. En lantbruksföretagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms enligt lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av denna lag. En lantbruksföretagare har dock rätt att få ålderspension oavsett om han fortsätter med sin verksamhet enligt 1 § eller inte.

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms om förvärvsinkomst och till pension berättigande tid. (1.10.2004/893)

Om en lantbruksföretagare som får ålderspension eller förtida ålderspension är försäkrad på grundval av frivillig försäkring enligt 11 § 2 mom., tillväxer för denna tid pension enligt den tillväxtprocent som anges i 5 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare.

6 a § (27.6.2003/637)

6 a § har upphävts genom L 27.6.2003/637.

6 b § (18.12.1995/1486)

För att deltidspension skall beviljas förutsätts att

1) lantbruksföretagaren minskar sitt arbete, ifall det omfattas av denna lag, till hälften eller helt upphör med det,

2) lantbruksföretagarens återstående förvärvsarbete motsvarar de förutsättningar som stadgas i 4 f § 1 mom. 5 och 7 punkten lagen om pension för arbetstagare, och

3) lantbruksföretagaren lämnar pensionsanstalten tillräckliga uppgifter om minskningen av sin arbetstid.

2 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/637. (27.6.2003/637)

6 c-6 g § (28.12.1990/1318)

6 c–6g § har upphävts genom L 28.12.1990/1318.

7 § (1.10.2004/893)

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken lantbruksföretagarverksamheten fortgått från ingången av den månad som följde efter uppnådd 18 års ålder till ingången av den månad som följde efter uppnådd 68 års ålder, varvid dock 7 c– 7 e § i lagen om pension för arbetstagare skall iakttas i tillämpliga delar.

8 § (29.12.1989/1312)

För bestämmande av den pensionsgrundande arbetsinkomsten fastställs för en lantbruksföretagare den arbetsinkomst som han skäligen kan uppskattas fortgående erhålla av verksamhet, som faller under denna lag.

8 a § (29.12.1989/1312)

Vid gårdsbruk är brukningsenhetens årliga arbetsinkomst summan av de årliga arbetsinkomster som bestäms på basis av den odlade jordbruksjorden och den växtliga skogsmarken.

8 b § (29.12.1989/1312)

När den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord fastställs, anses basarbetsinkomsten per hektar utgöra för

euro
de första 12 hektaren 107,64
de följande 10 hektaren 43,73
de följande 10 hektaren 29,43
de följande 30 hektaren 9,25
de överskjutande hektaren 1,68
(27.6.2003/637)

Det normala arbetsinkomstområdet är högst 130 procent och minst 85 procent av basarbetsinkomsten. Om det endast finns en gårdsbruksidkare som arbetsinkomst bestäms för, är nämnda procenttal 115 och 70.

Den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord är det belopp som gårdsbruksidkarna i sin ansökan föreslår inom det i 2 mom. angivna normala arbetsinkomstområdet. Om ett sådant belopp inte föreslås eller om det föreslagna beloppet står i uppenbar strid med de faktiska omständligheterna på brukningsenheten, är arbetsinkomsten lika stor som basarbetsinkomsten. (27.6.2003/637)

4 mom. har upphävts genom L 17.3.1995/376. (17.3.1995/376)

Den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord kan fastställas med avvikelse från 1-4 mom., om odlingsmetoderna eller andra produktionsmetoder, det exceptionella antalet gårdsbruksidkare på brukningsenheten, brukningsenhetens produktivitet eller någon annan jämförbar omständighet förutsätter det.

8 c § (29.12.1989/1312)

När den årliga arbetsinkomsten av växtlig skogsmark bestäms, avses basarbetsinkomsten per hektar utgöra

i södra Finland euro
för de första 120 hektaren 4,20
för de följande 280 hektaren 2,10
i mellersta Finland euro
för de första 150 hektaren 3,36
för de följande 350 hektaren 1,68
i norra Finland euro
för de första 200 hektaren 2,52
för de följande 500 hektaren 1,26
(27.6.2003/637)

Arbetsinkomsten av växtlig skogsmark skall bestämmas till ett högre belopp än basarbetsinkomsten enligt 1 mom., om gårdsbruksidkarna deltar i skogsavverkningsarbete eller om deras arbetsinsats i brukningsenhetens skogsbruk i övrigt är större än normalt.

Arbetsinkomsten skall bestämmas till ett lägre belopp än basarbetsinkomsten enligt 1 mom., om skogen på grund av sitt läge ger synnerligen dålig avkastning eller om skogsvårdsarbetet genom avtal eller på något annat sätt har anförtrotts andra.

8 d § (29.12.1989/1312)

Arbetsinkomsten från brukningsenheten fördelas mellan gårdsbruksidkarna i proportion till hur de deltar i arbetet på brukningsenheten. Av makars gemensamma arbetsinkomst anses härvid en tredjedel tillfalla vardera maken, medan resten fördelas på det sätt som de har föreslagit i sin gemensamma ansökan eller, om en sådan inte har gjorts, jämnt mellan dem båda. Av särskilda skäl kan fördelningen av arbetsinkomst mellan makar likväl fastställas med avvikelse från vad som nu sägs.

8 e § (29.12.1989/1312)

Såsom arbetsinkomst för den som är medlem i ett familjeföretag och som deltar i gårdsbruksarbetet anses den lön som betalas till honom, likväl med beaktande av 8 §.

8 f § (27.6.2003/637)

En renägares årliga arbetsinkomst är 2,02 euro för varje inräknad ren som han äger ökat med 4,04 euro för varje arbetsdag som han fullgör i sådant renskötselarbete som omfattas av denna lag. Till en renägares arbetsinkomst fogas arvodena för det arbete som han har utfört som renbeteslagets renvärd eller kassör.

8 g § (29.12.1989/1312)

Då försäkringen börjar, fastställer lantbruksföretagarnas pensionsanstalt arbetsinkomsten för lantbruksföretagaren. Om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten senare förändras väsentligt, justeras arbetsinkomsten på ansökan. Pensionsanstalten kan även självmant justera arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten får dock inte ändras retroaktivt.

2 mom. har upphävts genom L 17.3.1995/376. (17.3.1995/376)

Om användningen av brukningsenheten begränsas genom statliga åtgärder i syfte att balansera lantbruksproduktionen, justeras arbetsinkomsten inte med anledning härav på initiativ av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. (20.12.1991/1599)

4 mom. har upphävts genom L 28.6.1993/563. (28.6.1993/563)

8 h § (1.10.2004/893)

Utan hinder av 8 och 8 a–8 g § fastställs såsom arbetsinkomst för en lantbruksföretagare som får deltidspension hälften av den stabiliserade förvärvsinkomst enligt denna lag som avses i 4 f § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som uträknats i enlighet med 7 d § 3 mom. i sistnämnda lag, och för en lantbruksföretagare som är berättigad till invalidpension den arbetsinkomst som svarar mot det arbete som omfattas av denna lag och som lantbruksföretagaren har utfört efter att hans eller hennes arbetsförmåga nedgått.

8 i § (1.10.2004/893)

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten uträknas särskilt för varje kalenderår. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för varje kalenderår utgörs av det med försäkringsperioderna vägda medeltalet av lantbruksföretagarens årliga arbetsinkomster som fastställts enligt 8 och 8 a–8 h §, sådana de lydde under året i fråga, och justerats enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för tiden mellan ingången av det år då arbetsoförmågan började och utgången av den månad då 63 års ålder uppnås (återstående tid) bestäms enligt 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare. Förvärvsinkomsten för återstående tid enligt denna lag utgör samma relativa andel av summan av de förvärvsinkomster för återstående tid som bestäms i 7 c § 2–4 och 6 mom. samt 7 d § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare som de arbetsinkomster som omfattas av denna lag utgör av summan av inkomsterna enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare under den granskningstid som avses i 7 c § 2 mom. och 7 d § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Om pensionsanstaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 5 mom., sänks den enligt 1 mom. uträknade pensionsgrundande arbetsinkomsten för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna, enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Till pension berättigar också de förmåner som avses i 6 a § i lagen om pension för arbetstagare, på det sätt som närmare föreskrivs i nämnda lagrum. Härvid betraktas som sådan inkomst för lantbruksföretagaren som ligger till grund för vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) det belopp som nämns i 6 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Om lantbruksföretagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 4 mom. endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i lagen om pension för arbetstagare. Kostnaderna för den pension som intjänats på grundval av dessa förmåner fördelas mellan pensionsanstalterna enligt 12 § 1 mom. 6 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

8 j § (29.12.1989/1312)

Pensionsskyddscentralen kan meddela pensionsanstalten allmänna föreskrifter om tillämpningen av 8 och 8 a-8 g §.

8 k § (27.6.2003/637)

8 k § har upphävts genom L 27.6.2003/637.

9 § (27.6.2003/637)

Lantbruksföretagare som fyllt 63 år beviljas ålderspension från ingången av den månad som närmast följer efter pensionsansökan, om inte annat följer av att pensionen uppskjutits eller beviljats i förtid. Pension som under tiden för ålderspension eller förtida ålderspension influtit av lantbruksföretagarverksamhet som försäkrats med stöd av 11 § 2 mom. beviljas på ansökan tidigast från ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 68 års ålder.

9 a § (23.12.1988/1222)

En lantbruksföretagare som i enlighet med 1 § har tecknat en försäkring som gäller minimipensionsskydd enligt denna lag ansluts också till grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Efter hans död har förmånstagarna rätt till ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen i enlighet med denna lag. Förmånstagarna och övriga förutsättningar för att få ut försäkringsbeloppet samt dess storlek och utbetalning bestäms enligt villkoren för grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Villkoren fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på förslag av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, och de skall alltid följa gällande villkor för grupplivförsäkringen för arbetstagare. Ministeriet kan dock då det fastställer villkoren avvika från villkoren för grupplivförsäkringen för arbetstagare, om avvikelsen är liten och beror på lantbruksföretagarverksamhetens speciella karaktär. Uppstår det oklarhet om vilken som är den ovan nämnda grupplivförsäkringen för arbetstagare, skall social- och hälsovårdsministeriet avgöra saken.

9 b § (23.12.1988/1222)

Om lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har betalt ett försäkringsbelopp enligt denna lag och det senare kommer fram att förmånstagaren har rätt till ett försäkringsbelopp från någon annan grupplivförsäkring, övergår förmånstagarens rätt till detta på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till den del som motsvarar ersättningen enligt denna lag.

10 § (20.12.1991/1599)

En lantbruksföretagare är skyldig att för pensionsskyddet enligt denna lag betala en försäkringspremie som beräknas på arbetsinkomsten. Försäkringspremien betalas enligt nedsatt procentsats till den del arbetsinkomsten är högst 1 765,97 euro, enligt mellanprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 1 765,97 euro, men är högst 2 775,10 euro, och enligt basprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 2 775,10 euro. Om förfallodagarna för försäkringspremien bestäms genom förordning av statsrådet. (27.6.2003/637)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen basprocentsatsen till samma tal som det procenttal som kan beräknas motsvara den genomsnittliga försäkringspremien i procent av lönerna utgående från en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, om inte den i 12 b § i nämnda lag avsedda andelen för förhöjd försäkringspremie för arbetstagare som fyllt 53 år beaktas. Från och med ingången av det kalenderår som följer efter det att lantbruksföretagaren fyllt 53 år fastställs dock som basprocentsats ovan nämnda basprocentsats förhöjd med lika många procentenheter som den i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsavgiften för arbetstagare som fyllt 53 år överstiger avgiften för yngre arbetstagare. Den nedsatta procentsatsen är 49 procent av basprocentsatsen. Mellanprocentsatsen är den nedsatta procentsatsen multiplicerad med det tal som fås då summan av arbetsinkomsten multiplicerad med 0,51 och 88,30 euro divideras med 988,95 euro. Vid beräknandet av mellanprocentsatsen beaktas arbetsinkomsten till högst 2 775,10 euro. (27.6.2003/637)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt grunderna för försäkringspremien.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall enligt social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder bokföra såsom ansvarsskuld de medel som behövs för täckande av de framtida utgifter vilka åsamkas genom anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag upp till det belopp som sådana anstaltens inkomster som inte skall användas för något annat ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter. (17.3.1995/394)

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 mom. 1–3 eller 6 punkten svarar såsom för egen skuld för försäkringspremierna för en i samma företag arbetande make eller medlem i familjeföretag samt för den som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten. Det ansvar för en annans försäkringspremier som avses här gäller dock inte en lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 1–3 eller 5 punkten som i ett företag han eller hon har bestämmanderätt i inte bedriver lantbruksföretagarverksamhet på grundval av ägande- eller arrenderätt. Om företagarverksamhet enligt denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar även sammanslutningen och samfundet såsom för egen skuld för sina delägares försäkringspremier som grundar sig på verksamheten. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall på begäran lämna personer, sammanslutningar och samfund som avses i detta moment de uppgifter som påverkar ansvaret enligt momentet. (19.12.2003/1178)

Utan hinder av 2 mom. beaktas de delar av försäkringspremien som uppbärs för finansiering av kostnader enligt 12 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare inte i den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, när basprocentsatsen för försäkringspremien fastställs. (1.10.2004/893)

10 a § (23.12.1988/1222)

En lantbruksföretagare som avses i 9 a § är skyldig att för grupplivförsäkringen betala en försäkringspremie enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på förslag av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Premien beräknas som en årlig fast premie så att det sammanlagda beloppet av premierna skall täcka två tredjedelar av utgifterna för ersättningarna enligt grupplivförsäkringen. I fråga om de premier som avses i denna paragraf gäller annars i tillämpliga delar vad som stadgas om försäkringspremier i enlighet med 10 §.

11 §

1 mom. har upphävts genom L 30.6.2000/655. (30.6.2000/655)

Lantbruksföretagare som får ålderspension eller förtida ålderspension eller sådana lantbruksföretagare, vilkas brukningsenheter är mindre än vad 1 § 2 mom. förutsätter eller vilkas arbetsinkomst är mindre än vad 3 mom. 2 punkten i nämnda paragraf förutsätter, kan, om lantbruksföretagaren i övrigt uppfyller i denna lag föreskrivna villkor, på villkor som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet, beviljas försäkring enligt denna lag. Försäkringen beviljas dock inte retroaktivt. (27.6.2003/637)

Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas även på en i 8 e § angiven medlem i ett familjeföretag som deltar i gårdsbruksarbetet utan lön. (29.12.1989/1312)

12 § (30.12.1999/1335)

Har lantbruksföretagaren försummat att uppta försäkring enligt denna lag och avhjälper han eller hon inte på anmodan försummelsen inom en av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utsatt skälig tid, fastställer pensionsanstalten arbetsinkomsten på grundval av utredning som den anskaffat eller, om sådan saknas, enligt uppskattning och uppbär försäkringspremien (tvångsförsäkring).

Vid försummelse som avses i 1 mom. fastställs arbetsinkomsten från det att lantbruksföretagarverksamheten enligt denna lag började. Arbetsinkomsten fastställs emellertid inte retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Har försäkringsskyldigheten försummats för tid, som föregår denna tid, är rätten till pension enligt denna lag till denna del förverkad.

Pensionsanstalten kan höja försäkringspremien för en lantbruksföretagare som försummat sin försäkringsskyldighet till högst dubbelt belopp för tiden för försummelsen.

Om lantbruksföretagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). (19.12.2003/1178)

Försäkringspremien skall uppbäras hos den betalningsskyldige senast inom de fem kalenderår som omedelbart följer efter det år under vilket den har påförts. I annat fall förverkas rätten till premien. Från pensionen kan i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning avdras pensionstagarens utestående försäkringspremier enligt denna lag och enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

Då lantbruksföretagare ansöker om i 15 § 1 mom. avsedd ändring, kan pensionsanstalten avbryta uppbörden av försäkringspremie tills ändringen har behandlats. Då lantbruksföretagare ansöker om invalidpension kan pensionsanstalten likaså avbryta uppbörden till dess ansökan avgjorts. (27.6.2003/637)

13 § (18.12.1981/913)

Kostnaderna för pensioner och övriga förmåner enligt denna lag betalas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel består härvid av de till pensionsanstalten inbetalda försäkringspremierna, minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna för pensioner och övriga förmåner. Statens andel av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen skall dock vara en tredjedel. Som försäkringspremier beaktas inte sådana obetalda försäkringspremier som förts till utsökning eller bevakats i konkurs. Som försäkringspremier beaktas inte heller sådana obetalda försäkringspremier som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/93) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna. (30.12.1993/1656)

Vid tillämpningen av denna paragraf beaktas inte pensionsskydd som baserar sig på 11 § 1 mom. sådant det löd före den 1 januari 2001. Till de i 1 mom. avsedda pensionerna hänförs likväl förhöjningar som i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare utgår på pensioner enligt 11 § 1 mom., till den del avkastningen av motsvarande placeringar inte förslår till förhöjningarna. (27.6.2003/637)

Staten skall, i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas, varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel enligt 1 mom.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt grunderna för beräknandet av de i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskostnaderna samt den i 1 och 2 mom. avsedda avkastningen av placeringar. Ministeriet meddelar även närmare anvisningar beträffande tillämpningen av denna paragraf.

Utöver vad som ovan i denna paragraf bestäms om statens andel av kostnaderna för pensioner och övriga förmåner enligt denna lag, skall staten till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala ett så stort belopp att lantbruksföretagarnas pensionsanstalts likviditet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad (likviditetsbelopp). (10.11.2000/935)

Utan hinder av 1 mom. skall vid bestämmande av den andel som bekostas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt under 2001–2004 beaktas hälften av den enligt de i 4 mom. avsedda grunderna beräknade avkastningen av placeringar och den andra hälften av avkastningen av placeringar i avsikt att förbättra pensionsanstaltens likviditet bokföras såsom en i 10 § 4 mom. avsedd ansvarsskuld. (10.11.2000/935)

14 § (27.6.2003/637)

De fastställda arbetsinkomsterna och de i denna lag föreskrivna inkomstgränserna och beloppen justeras i enlighet med de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna så som bestäms i 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

15 § (27.6.2003/637)

Ändring i och undanröjande av Pensionsskyddscentralens beslut enligt 1 § 5 mom., pensionsanstaltens beslut enligt 8 g § samt pensionsanstaltens beslut om tillämpning av 9 a § får sökas enligt lagen om pension för arbetstagare.

16 § (4.1.1974/17)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta

1) pensionsskyddet och grupplivförsäkring enligt denna lag,

2) generationsväxlingspensionsskyddet enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90),

3) avträdelsepensionsskyddet enligt lagen om avträdelsepension (16/74),

4) avträdelseersättningarna enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92), (16.12.1994/1298)

5) avträdelsestöden enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94), (16.12.1994/1298)

6) nedläggningsstödsärenden enligt lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/1994) och enligt lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996), (12.11.1999/1045)

7) lantbruksföretagarnas utkomstskydd enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991), (12.11.1999/1045)

8) avbytarservice för lantbruksföretagare enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), (26.11.2004/1028)

9) uppgifter i anslutning till i lagen om företagshälsovård (1383/2001) avsedd företagshälsovård för lantbruksföretagare, på det sätt som föreskrivs i denna lag. (26.11.2004/1028)

Genom förordning kan stadgas att lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även sköter de uppgifter som ankommer på lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt om vilken stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81). (18.12.1992/1331)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt står under Försäkringsinspektionens tillsyn och dess reglemente utfärdas genom förordning. (12.11.1999/1045)

16 a § (26.11.2004/1028)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter enligt 16 § 1 mom. 9 punkten är att

1) föra ett gårdsbesöksregister för företagshälsovården för lantbruksföretagare i syfte att effektivisera och följa genomförandet av gårdsbesök,

2) främja att i lagen om företagshälsovård avsedda sakkunniga inom lantbruket deltar i gårdsbesök i enlighet med verksamhetsplanerna för företagshälsovården,

3) föra och publicera statistik på grundval av uppgifterna i gårdsbesöksregistret,

4) utifrån uppgifterna i gårdsbesöksregistret sammanställa rapporter om hälsorisker i lantbruksföretagares arbetsförhållanden samt om åtgärder genom vilka riskerna kan förebyggas,

5) bidra till att företagshälsovården för lantbruksföretagare förverkligas effektivt.

Bestämmelser om finansieringen av de kostnader som uppgifterna enligt 1 mom. orsakar lantbruksföretagarnas pensionsanstalt finns i 13 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

16 b § (12.11.1999/1045)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts beslutanderätt utövas av en delegation och en av denna tillsatt styrelse, vilka vardera består av en ordförande och en vice ordförande samt en av jord- och skogsbruksministeriet, en av social- och hälsovårdsministeriet och en av finansministeriet utsedd person, samt dessutom företrädare för de mest representativa organisationer som bevakar de av denna lag omfattade personernas ekonomiska intressen. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen, som även utser styrelsens ordförande och vice ordförande. Med undantag för ordföranden och vice ordföranden skall för varje medlem av delegationen och styrelsen utses en personlig suppleant. Vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (501/1969) bestäms om delegations- och styrelsemedlemmar tillämpas på motsvarande sätt på suppleanterna.

Ordföranden eller vice ordföranden i både delegationen och styrelsen skall ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna skall ha gott anseende.

I styrelsen skall det finnas tillräcklig kännedom om pensionsanstaltens i 16 § 1 och 2 mom. avsedda verksamhet samt sakkunskap om placeringsverksamhet.

En styrelsemedlem skall innan han eller hon utses eller blir vald ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Styrelsen utser pensionsanstaltens verkställande direktör. Verkställande direktören skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, om annan verksamhet som pensionsanstalten bedriver enligt 16 § 1 och 2 mom. samt om placeringsverksamhet och företagsledning. Om pensionsanstalten har en ställföreträdare för verkställande direktören, tillämpas på ställföreträdaren vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt bestäms om verkställande direktören. Verkställande direktören skall innan han eller hon utnämns ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara medlem av delegationen eller styrelsen eller verkställande direktör.

Beträffande delegationens och styrelsens sammansättning bestäms närmare i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

16 c § (12.11.1999/1045)

Delegationen beslutar om de allmänna riktlinjerna för pensionsanstaltens verksamhet samt övervakar styrelsens verksamhet.

Styrelsen sköter pensionsanstaltens förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt att pensionsanstalten har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning. (14.6.2002/484)

För ärenden som gäller verkställandet av de lagar som nämns i 16 § 1 och 2 mom. samt för behandlingen av placeringsärenden kan styrelsen tillsätta sektioner. Styrelsen har rätt att överföra sådana ärenden som avses ovan eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan anställd. (14.6.2002/484)

Verkställande direktören skall sköta pensionsanstaltens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören skall sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Beträffande delegationens, styrelsens, sektionernas och verkställande direktörens uppgifter bestäms närmare i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas. (14.6.2002/484)

17 § (14.6.2002/484)

Pensionsanstaltens placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning. (8.12.2006/1117)

Pensionsanstaltens styrelse skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997). Av placeringsplanen skall framgå i vilken omfattning pensionsanstalten köper tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster.

Pensionsanstalten skall vid täckningen av ansvarsskulden enligt 10 § 4 mom. och andra med ansvarsskuld jämställbara poster i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 3 mom. 2, 3 och 7 punkten i lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Närmare bestämmelser om poster som är jämställbara med ansvarsskuld utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. (8.12.2006/1117)

Pensionsanstaltens tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för dess verksamhet. Pensionsanstalten får inte utan tillstånd av Försäkringsinspektionen förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses ha samband med pensionsanstaltens verksamhet och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Pensionsanstalten får inte ensam eller tillsammans med sina dottersamfund utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning, med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs även sådana aktier och det röstetal de medför som pensionsanstalten kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov föreskrifter om den oavhängighet i fråga om placeringsverksamheten som avses i 1 mom., om den placeringsplan som avses i 2 mom. samt om anlitandet av sådana tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster och med dem jämförbara tjänster som kompletterar placeringsverksamheten.

17 a § (17.3.1995/394)

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ha en försäkringsmatematiker.

Om försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor gäller på motsvarande sätt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

Pensionsanstalten skall göra en anmälan till Försäkringsinspektionen när en försäkringsmatematiker anställs och när denne har avgått. (29.1.1999/99)

17 b § (30.12.2004/1326)

I pensionsanstaltens bokföring och vid upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i denna lag, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i denna lag eller av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 17 g § eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i denna lag iakttas i fråga om pensionsanstaltens bokslut och verksamhetsberättelse i tillämpliga delar även 10 kap. 1 § 5 och 6 mom., 1 a–1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom. och 4 c § i lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionsanstaltens bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. samt 6, 9 och 11 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2–5 § samt 8 kap. 6 § i bokföringslagen.

Pensionsanstalten skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 § 4 mom., 1 c § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 11 § 1 mom. 2–4 meningen, 3–5 och 8 mom. samt 11 a och 11 b § i lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionsanstaltens koncernbokslut och verksamhetsberättelse för en pensionsanstalt som är moderföretag tillämpas inte 6 kap. 1 och 2 §, 7 § 6 mom., 7 a kap. 2–5 § och 8 kap. 6 § i bokföringslagen.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall senast före utgången av mars året efter räkenskapsperiodens slut lämnas till revisorerna, som senast den 15 april efter räkenskapsperioden skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

17 c § (14.6.2002/484)

I fråga om revision av pensionsanstalten gäller vad som bestäms i denna lag och i revisionslagen (936/1994). Med godkänd revisor avses i denna lag en person eller sammanslutning enligt 2 § 2 punkten revisionslagen.

För revision av pensionsanstaltens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning skall delegationen för en räkenskapsperiod i sänder utse minst två godkända revisorer och revisorssuppleanter som skall uppfylla motsvarande behörighetsvillkor. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte som pensionsanstaltens delegation håller efter räkenskapsperiodens slut eller när en ny revisor har valts i dennes ställe. (30.12.2004/1326)

Delegationen skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionsanstaltens bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna samt övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om revision av pensionsanstalten.

17 d § (14.6.2002/484)

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för pensionsanstalten, om en godkänd revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet enligt 10 § revisionslagen eller inte är oberoende enligt 23 och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Pensionsanstaltens styrelse är skyldig att göra anmälan, om delegationen inte utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall pensionsanstaltens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för pensionsanstalten i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Försäkringsinspektionen förordnat.

17 e § (14.6.2002/484)

Pensionsanstaltens revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller pensionsanstalten och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om bedrivande av pensionsanstaltsverksamhet,

2) äventyra pensionsanstaltens fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande om fastställandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

(30.12.2004/1326)

Pensionsanstaltens revisor är även skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som revisorn får kännedom om vid utförandet av sitt uppdrag i en sammanslutning där pensionsanstalten har i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsett bestämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

17 f § (14.6.2002/484)

Pensionsanstalten skall årligen inom två veckor från det att bokslutet och verksamhetsberättelsen har fastställts tillställa Försäkringsinspektionen en kopia av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande samt sända en berättelse över sin verksamhet och ställning

1) till pensionsskyddscentralen till den del det är fråga om annan verksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare än grupplivförsäkringar,

2) till jord- och skogsbruksministeriet till den del det är fråga om verksamhet som avses i de lagar som gäller avträdelseförmåner för lantbruksföretagare, samt

3) till Försäkringsinspektionen i fråga om hela sin verksamhet.

(30.12.2004/1326)

Berättelsen enligt 1 mom. skall tillställas Försäkringsinspektionen på en blankett som inspektionen fastställt.

Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsinspektionen och finansministeriet har rätt att inom skälig tid som dessa bestämmer få även annan skriftlig utredning över pensionsanstaltens verksamhet, och de kan även på annat sätt granska anstaltens verksamhet. Samma rätt gäller för pensionsskyddscentralen i fråga om i 1 mom. 1 punkten avsedda pensioner och andra förmåner samt de uppgifter som ligger till grund för dem samt för jord- och skogsbruksministeriet i fråga om verksamhet som avses i 1 mom. 2 punkten.

17 g § (14.6.2002/484)

Närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet om balansräknings- och resultaträkningsscheman, finansieringsanalysen, noter till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen, om koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, upplysningar som skall ges i noterna till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt om balansspecifikationer och specifikationer av noterna. (30.12.2004/1326)

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut och verksamhetsberättelse för pensionsanstalten och dess koncern skall upprättas. (30.12.2004/1326)

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut samt verksamhetsberättelse i denna lag, den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på pensionsanstalten. (30.12.2004/1326)

Resultaträkningen och balansräkningen för pensionsanstalten skall upprättas mer detaljerat än vad de schemam som avses i 1 mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras eller om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av pensionsanstaltens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 17 b § 4 mom. samt från 10 kap. 1 c § 5 mom. och 11 a § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag och i fråga om de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, det närmare innehållet i verksamhetsberättelsen, specifikationerna till balansräkningen och specifikationerna till noterna samt de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. (30.12.2004/1326)

17 h § (13.6.2003/492)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för pensionsanstalten och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

18 § (26.8.2005/679)

Till den besvärsnämnd för arbetspensionsärenden som avses i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) förordnar statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för fem år i sänder två medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och insatta i lantbruksföretagarverksamhet och om vilka de organisationer som avses i 16 b § 1 mom. lägger fram förslag för social- och hälsovårdsministeriet.

19 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 3 a, 4, 4 a–4 d, 4 f–4 n, 5, 5 a–5 c, 6, 6 a, 7 b, 7 e, 7 g–7 i, 8, 8 a–8 g, 9 och 10 b– 10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 12 d, 14 och 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b– 17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3–5 mom., 17 j §, 17 k § 2–4 mom., 18 §, sista meningen i 19 § 1 mom. samt 2 och 3 mom., 19 b–19 f, 20, 21, 21 a–21 e och 22 § i lagen om pension för arbetstagare. (1.10.2004/893)

2 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/637. (27.6.2003/637)

3 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/637. (27.6.2003/637)

Vid tillämpningen av 17 § 2 och 3 mom., 17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 2–4 mom. lagen om pension för arbetstagare likställs en lantbruksföretagare med en arbetsgivare som avses i den nämnda lagen och vid tillämpningen av 17 e § 1 mom. med en arbetstagare som avses i den nämnda lagen. (19.12.2003/1178)

Till den del pensionsanstaltens verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om pensionsanstaltens verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a–165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992). (19.12.2003/1178)

6 mom. har upphävts genom L 19.12.2003/1178. (19.12.2003/1178)

7 mom. har upphävts genom L 19.12.2003/1178. (19.12.2003/1178)

19 a § (19.12.2003/1178)

En lantbruksföretagare är skyldig att utan dröjsmål lämna lantbruksföretagarnas pensionsanstalt uppgifter om inledande av lantbruksföretagarverksamhet enligt denna lag och om väsentliga förändringar i företagarverksamhetens art, omfattning eller form eller lantbruksföretagarens arbetsinsats. Likaså är en lantbruksföretagare skyldig att utan dröjsmål meddela pensionsanstalten om hans eller hennes företagarverksamhet enligt denna lag upphör.

Oberoende av lantbruksföretagarens upplysningsskyldighet enligt 1 mom., kan pensionsanstalten kräva att lantbruksföretagaren lämnar en utredning över de omständigheter som nämns i 1 mom. samt om motsvarande andra omständigheter som kan inverka på försäkringsskyldigheten, försäkringspremien, skötseln av försäkringen, arbetsinkomsten och pensionsrätten enligt denna lag.

19 b § (19.12.2003/1178)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av övriga uppdrag som anges i de lagar som nämns i 16 §, om det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar en förmån enligt denna lag och uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt också annars separat har rätt till dessa uppgifter. Den som ansöker om en förmån skall på förhand underrättas om att uppgifterna eventuellt kommer att användas.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen rätt att av skattemyndigheterna och den registermyndighet som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen har dessutom rätt att av den myndighet som avses i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av de uppdrag enligt denna lag som gäller fiske. Pensionsskyddscentralen och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt ärende. I annat fall skall den som begärt uppgifterna på yrkande av skattemyndigheterna betala skäliga kostnader för utlämnandet av uppgifterna.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt att av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag. Dessa uppgifter skall varje år efter renskötselårets utgång lämnas pensionsanstalten på det sätt som lantbruksföretagarnas pensionsanstalt närmare bestämmer. Pensionsskyddscentralen och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att vid behov även vid andra tidpunkter få dessa uppgifter av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen.

19 c § (19.12.2003/1178)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall, utöver det som någon annanstans i lag bestäms om pensionsanstaltens skyldighet att lämna ut uppgifter, lämna ut uppgifter till

1) de försäkringsbolag som nämns i 19 § trafikförsäkringslagen (279/1959) samt till Trafikförsäkringscentralen och Statskontoret för fastställande av den årsarbetsförtjänst som behövs för beräknandet av ersättning för trafikskada,

2) Folkpensionsanstalten för beräknandet av förmåner enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

3) skatteförvaltningen för fastställandet av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäkringslagen.

Om lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till en omyndig betalar en sådan försäkringssumma ur grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare som avses i 9 a §, skall pensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter meddela försäkringssumman till den förmyndarmyndighet inom vars verksamhetsområde den omyndiga personen har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994).

19 d § (26.11.2004/1028)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att samla in och i gårdsbesöksregistret registrera i 2 och 3 mom. nämnda uppgifter för skötseln av uppgifterna enligt 16 a §. På gårdsbesöksregistret tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är i personuppgiftslagen avsedd registeransvarig. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har inte rätt att samla in och i gårdsbesöksregistret registrera sådana känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen.

För skötseln av de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 1 och 2 punkten har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utan hinder av sekretessbestämmelser och övriga bestämmelser om erhållande av uppgifter rätt att av i 7 § i lagen om företagshälsovård avsedda producenter av företagshälsovårdstjänster få följande uppgifter:

1) lantbruksföretagarens namn och personbeteckning,

2) gårdsbruksenhetens produktionsinriktning,

3) datum för anslutning till företagshälsovården,

4) tidpunkten för och deltagare i planerade gårdsbesök,

5) genomförda gårdsbesök och vem som deltagit i dem.

För skötseln av de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 4 punkten har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt att av i 7 § i lagen om företagshälsovård avsedda producenter av företagshälsovårdstjänster få uppgifter om centrala hälsorisker i arbetsförhållandena som observerats under gårdsbesök samt om förslag till åtgärder och om hur de genomförts, om den lantbruksföretagare som saken gäller har samtyckt till att nämnda uppgifter utlämnas. Med lantbruksföretagarens samtycke kan uppgifterna även utnyttjas vid utredning av ett ärende som gäller sådan yrkesinriktad rehabilitering av lantbruksföretagaren som avses i denna lag.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att få i 2 och 3 mom. avsedda uppgifter avgiftsfritt. För utlämnande av uppgifter kan en teknisk anslutning till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts gårdsbesöksregister öppnas för producenter av företagshälsovårdstjänster.

19 e § (26.11.2004/1028)

De uppgifter som registrerats i gårdsbesöksregistret skall utplånas inom tio år efter det gårdsbesöket gjordes.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har inte rätt att utlämna uppgifter som registrerats i det gårdsbesöksregister som avses i 16 a §, om inte annat bestäms någon annanstans i lag eller den vars uppgifter det är fråga om ger sitt samtycke därtill. Uppgifter som avses ovan kan utlämnas för vetenskaplig forskning på det sätt som föreskrivs i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

20 § (29.12.1989/1312)

Vid tillämpningen av denna lag beaktas arealen odlad jordbruksjord med en tiondedels hektars noggrannhet och arealen växtlig skogsmark med en hektars noggrannhet. Kan avrundning ske åt bägge hållen, skall den göras uppåt.

20 a § (12.11.1999/1045)

En medlem av styrelsen eller delegationen, pensionsanstaltens verkställande direktör och en i 16 c § 2 mom. nämnd person som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat pensionsanstalten. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, pensionsanstaltens reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrunderna har tillfogat personer som hör till eller har hört till pensionsanstaltens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan person. Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

På skadeståndsansvaret för den som är i arbetstagares ställning skall dock tillämpas vad som i 4 kap. skadeståndslagen och i 12 kap. 1 § 3 mom. arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om arbetstagares skadeståndsansvar. (26.1.2001/82)

21 §

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

21 a § (12.2.1999/169)

En lantbruksföretagare har rätt att överföra sin pensionsrätt enligt denna lag till Europeiska gemenskaperna så som bestäms i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). Till den del lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem innehåller bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag, tillämpas bestämmelserna i den förstnämnda lagen på pensionsrätt som överförs till Europeiska gemenskaperna och som återförs därifrån.

22 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Om ej nedan annorlunda stadgas, gäller denna lag icke lantbruksföretagare, som före lagens ikraftträdande fyllt 65 år.

Rätt till invalidpension föreligger icke på grund av sådan invaliditet, som begynt före lagens ikraftträdande.

Försäkring skall upptagas inom ett år från lagens ikraftträdande, om försäkringsskyldighet inträtt under nämnda år. Uppstår rätt att erhålla pension under denna tid innan försäkring upptagits, utbetalas pensionen som om försäkringen varit i kraft redan då försäkringsskyldigheten inträdde, men av pensionen innehålles vad i försäkringspremie hade bort erläggas.

Utan hinder av vad i 6 § 1 mom. är stadgat utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för lantbruksföretagare, som är född före den 1 september 1929, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess lantbruksföretagaren fyller 65 år, 33 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten, såframt icke pensionen uträknad enligt 6 § 1 mom. är större. Sagda procenttal ändras i enlighet med nedanstående tabell. I stället för den i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet till lagen den 20 september 1974 angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (751/74) nämnda födelsetidsgränsen den 1 januari 1930 användes som födelsetidsgräns den 1 januari 1934 och procenttalet 25 ändras, såframt icke pensionen uträknad enligt 6 § 1 mom. är större, enligt följande:

År I stället för 33 % användes % I stället för 25 % användes %
1977–1978 35 27
1979–1981 36 28
1982 och därefter 37 29
(29.7.1976/661)

Utan hinder av vad som är stadgat i 6 § 1 mom. och denna paragrafs 5 mom. utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för lantbruksföretagare som är född före den 1 maj 1930, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess lantbruksföretagaren fyller 65 år, 38 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten, såvida pensionsfallet inträffat den 1 januari 1983 eller senare. (17.12.1982/983)

Skall såsom till pension berättigande icke beaktas hela förenämnda tid, utgör pensionens belopp en proportionellt lika stor del av sagda pension som antalet till pension berättigande månader utgör av det i hela förenämnda tid ingående antalet fulla månader. Är lantbruksföretagaren född före den 1 januari 1935, uträknas såsom delpension beviljad invalidpension sålunda, att delpensionen utgör följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1927 eller tidigare 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52
(29.7.1976/661)

Vad som är stadgat i 5 och 6 mom. gäller även den som beviljats i 11 § 2 och 3 mom. avsedd frivillig försäkring. (17.12.1982/983)

Frivillig försäkring, som avses i 11 § 1 mom., må beviljas även sådan lantbruksföretagare, som fyllt 65 år redan innan denna lag trädde i kraft. Utan hinder av vad i 11 § 2 mom. är stadgat må däri avsedd försäkring, om den sökts under år 1970, beviljas retroaktivt från ingången av sagda år. (7.7.1970/469)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt må grundas redan före denna lags ikraftträdande. Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten skall ofördröjligen vidtaga åtgärder för lagens verkställighet. Kostnader som härigenom åsamkas pensionsanstalten före denna lags ikraftträdande ersättes av statens medel.

I 13 § 2 mom. avsett förskott på statsunderstöd erlägges för de två första kalenderåren inom en månad från lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1970/830:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Denna lag gäller icke sådan renägare eller medlem av hans familj, som före lagens ikraftträdande fyllt 65 år. Rätt till invalidpension föreligger i fråga om dem icke heller på grund av sådan invaliditet, som begynt före lagens ikraftträdande.

Utför renägare eller medlem av hans familj i denna lag avsett renskötselarbete vid lagens ikraftträdande, beaktas såsom till pension berättigande tid även den tid, under vilken hans här nämnda verksamhet fortgått efter år 1969, så framt han icke på grundvalen av denna verksamhet har en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/69)

Utan hinder av vad i 8 § 6 mom. är stadgat må för renägare eller medlem av hans familj i vederbörandes egenskap av lantbruksföretagare redan fastställd arbetsinkomst retroaktivt ändras till följd av denna lags ikraftträdande.

I denna lag avsedd försäkring skall upptagas inom sex månader från lagens ikraftträdande, om försäkringsskyldighet inträtt under sagda tid. Uppstår rätt att erhålla pension under denna tid innan försäkringen upptagits, utbetalas pensionen som om försäkringen varit i kraft redan då försäkringsskyldigheten inträdde, men av pensionen innehålles vad i försäkringspremie hade bort erläggas.

I denna lag stadgade belopp i mark motsvarar det löneindextal, som fastställts för år 1970.

18.6.1971/511:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971, dock sålunda, att stadgandena i 8 § 2 mom. och 10 § 1 mom. tillämpas från den 1 januari 1972.

Lantbruksföretagare skall givas beslut om ändring av arbetsinkomst i enlighet med stadgandena i denna lag, om han före den 1 juli 1972 skriftligen anhåller därom av pensionsanstalten.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

17.12.1971/873:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

I denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

4.1.1974/17:

Denna lag tillämpas räknat från den 1 januari 1974.

15.3.1974/219:

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1974.

20.9.1974/751:

Denna lags 10 § och 11 § 3 mom. träder i kraft den 1 januari 1975. I övrigt träder denna lag i kraft på dag som bestämmes genom förordning. (Ikraftträdandet 1.7.1975, förordning 7.3. 1975/167)

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på efter den 30 juni 1975 inträffat pensionsfall.

Är pensionstagare med ålders-, full invalid-, arbetslöshets- eller generationsväxlingspension eller familjepensions förmånslåtare född före den 1 januari 1930 och grundar sig pensionen på före den 1 juli 1975 inträffat pensionsfall, tillämpas vid uträkning av hans pension eller efter honom utgående familjepension 22 § 5 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (936/72), sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1927 år 1930 och i stället för procenttalet 22 användes procenttalet 25. På motsvarande sätt tillämpas på såsom delpension beviljad invalidpension, då pensionstagaren är född före den 1 januari 1947 och pensionen grundar sig på före den 1 juli 1975 inträffat pensionsfall, sagda 22 § 5 mom. sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1943 år 1947 och i stället för procenttalet 38 användes procenttalet 42. Ovan avsedd justering av pension verkställes för tid från den 1 juli 1975, om pensionen även annars skulle utbetalas för sagda tid. Vid denna justering skall samordning av pensioner förrättas ånyo, likväl så att utgående pension icke minskas.

Vid tillämpning av 2 och 3 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då lantbruksföretagaren uppnått till pension berättigande ålder, då lantbruksföretagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen, då för lantbruksföretagaren till arbetslöshetspension berättigande intyg av arbetskraftsmyndighet första gången utfärdats, då för utfående av generationsväxlingspension överlåtelse av brukningsenhet skett eller då i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut om beviljande av generationsväxlingspension meddelats eller då familjepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då arbetslöshetspension förändras till invalidpension, då invalidpension förändras till generationsväxlingspension, då pension förändras till ålderspension och ej heller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Ovan i 10 § 1 mom. denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

14.5.1976/391:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Lagen tillämpas även när pension fastställes för tid, som föregått denna lags ikraftträdande. Likaså tillämpas 12 § 3 och 4 mom. på försäkringspremie som förfallit, men vid denna lags ikraftträdande ännu kan indrivas.

29.7.1976/661:

Stadgandena i 22 § 5 mom. denna lag tillämpas även på tidigare beviljad pension, om pensionen även annars borde erläggas vid tidpunkten för förhöjningen. Med anledning av förhöjningen förrättas icke samordning av pensionerna ånyo.

7.1.1977/20:

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1977.

Stadgandena i 6 a § 1 mom. samt 6 b § 1 mom. och det inledande stycket i 6 b § 2 mom. i denna lag tillämpas likväl på de fall, då överlåtelsen av brukningsenhet sker eller då i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut, om pensionen baserar sig på sagda paragraf, meddelas efter den 31 december 1976.

28.7.1978/595:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas på pension, till vilken rätt uppkommer under lagens giltighetstid.

Ovan i 1 § 3 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

14.12.1979/918:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Lagen tillämpas på de fall, då av brukningsenhet överlåtes eller, om pensionen grundar sig på 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 15 mars 1974 och den 21 maj 1976 (219/74 och 414/76), i sagda paragraf avsett villkorligt beslut meddelas under år 1980.

29.4.1980/294:

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas likväl icke på fall, där brukningsenhet har överlåtits före den 1 januari 1980 eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut, då pensionen grundar sig på sagda paragraf, har utfärdats före nämnda tidpunkt.

Utan hinder av vad i 2 mom. är stadgat tillämpas 6 d § 5 mom. i denna lag, såframt förseelsen har inträffat efter den 31 december 1979.

18.6.1980/462:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980 och tillämpas då överlåtelse av brukningsenhet sker eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut, då pensionen grundar sig på nämnda paragraf, fattas efter den 30 juli 1980.

Om generationsväxlingspension i andra än de i 1 mom. avsedda fallen borde erläggas efter denna lags ikraftträdande och beloppet av pensionens tilläggsdel vid lagens ikraftträdande icke är minst lika stor som den vore i enlighet med denna lag, höjes tilläggsdelen med ett lika stort belopp som skillnaden mellan den tilläggsdel som utgår enligt denna lag och den tilläggsdel som skall utbetalas. Det ovan sagda gäller dock icke tilläggsdel som minskats med stöd av 6 d § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

19.12.1980/837:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Denna lag tillämpas då överlåtelse av brukningsenhet sker eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut, då pensionen grundar sig på sagda paragraf, utfärdas den 1 januari 1981 eller senare.

10.4.1981/259:

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1980.

26.6.1981/474:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas inte på tidigare beviljad invalidpension som utan avbrott löper efter lagens ikraftträdande.

13.11.1981/747:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1981.

18.12.1981/913:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lags 13 § tillämpas första gången då statsandelen för år 1981 fastställs.

23.12.1981/1028:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

5.2.1982/110:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Denna lag tillämpas, såvida överlåtelse av brukningsenhet äger rum eller, då pensionen grundar sig på 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare, i nämnda paragraf avsett villkorligt beslut meddelas den 1 januari 1985 eller därefter.

Sker överlåtelse av brukningsenhet eller meddelas villkorligt beslut efter år 1982 men före år 1985, är beloppet av den tilläggsdel som avses i fjärde meningen i 6 c § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, sådant det lyder i lag av den 18 juni 1980 (462/80), 153 mark i månaden.

I 3 mom. stadgat markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet. Det justeras årligen på sätt i 14 § lagen om pension för lantbruksföretagare är stadgat.

3.12.1982/882:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Stadgandena i denna lag om fördelning av en brukningsenhets arbetsinkomst mellan vederbörande idkare av gårdsbruk tillämpas, om arbetsinkomsten skall fastställas eller justeras för en tidsperiod efter lagens ikraftträdande. Även om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten inte skulle ha undergått sådan väsentlig förändring som avses i 8 § 6 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, kan fördelningen av äkta makars arbetsinkomst likväl justeras så att den är förenlig med denna lag, om makarna gemensamt ansöker härom före den 1 januari 1984.

I denna lag stadgade markbelopp svarar mot det löneindextal som fastställts för år 1970.

17.12.1982/983:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Pensionsfallet anses ha inträffat när lantbruksföretagaren uppnått den ålder som berättigar till pension, när lantbruksföretagaren blivit arbetsoförmögen till den grad att han är berättigad till pension, när det första av arbetskraftsmyndighet utfärdade intyget som berättigar lantbruksföretagaren till arbetslöshetspension har utfärdats, när brukningsenhet överlåtits för erhållande av generationsväxlingspension eller när i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut, då generationsväxlingspension grundar sig på nämnda paragraf, har utfärdats eller när familjepensions förmånslåtare har avlidit. Såsom nytt pensionsfall anses härvid dock inte arbetslöshetspensions övergång i invalidpension, pensions övergång i generationsväxlingspension eller pensions övergång i ålderspension, inte heller uppkomsten av rätt till familjepension efter pensionstagare.

18.1.1985/49:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985.

Lagen tillämpas dock från den 1 januari 1985.

Denna lag tillämpas på de fall då brukningsenhet överlåts eller, om pensionen grundar sig på 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 15 mars 1974 (219/74) och delvis ändrat genom lag av den 29 april 1980 (294/80), i nämnda paragraf avsett villkorligt beslut meddelas under år 1985.

19.4.1985/328:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Lagens 6 § 4 mom. tillämpas från den 1 februari 1983.

19.4.1985/331:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1985.

12.7.1985/596:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

26.7.1985/668:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

31.12.1985/1089:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

31.12.1985/1123:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

31.12.1985/1126:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Denna lag tillämpas med undantag av 6 d § 3 mom. och 6 e § endast på de fall då överlåtelse av brukningsenhet sker eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare nämnt villkorligt beslut, när pensionen grundar sig på nämnda paragraf, ges den 1 januari 1986 eller därefter, dock före år 1989.

14.3.1986/210:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

8.8.1986/605:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Då rätt till deltidspension bestäms, skall också beaktas övergång till deltidsarbete innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

23.1.1987/37:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

11.12.1987/1009:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Är en lantbruksföretagare vid ikraftträdandet med stöd av 1 § 2 mom. 4 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare försäkrad i egenskap av familjemedlem, gäller hans försäkring så länge som de förhållanden som ligger till grund för försäkringen förblir oförändrade.

31.12.1987/1315:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

På utlåtanden som lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen givit innan denna lag träder i kraft tillämpas dock de tidigare stadgandena.

21.10.1988/870:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna lag tillämpas om överlåtelsen av en brukningsenhet sker sedan lagen trätt i kraft. Då pension söks villkorligt på det sätt som avses i 6 g § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare skall denna lag tillämpas, om ett beslut enligt lagrummet meddelas efter ikraftträdandet samt pension har sökts och en i lagrummet nämnd handling har undertecknats före 1991.

23.12.1988/1222:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Rätt till ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen finns inte, om lantbruksföretagaren har dött eller hans i 9 a § nämnda försäkring för minimipensionsskydd har upphört innan denna lag träder i kraft.

29.12.1988/1325:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna lag tillämpas på pension som grundar sig på ett pensionsfall som inträffat efter ikraftträdandet.

29.12.1989/1312:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Stadgandena i lagen tillämpas om arbetsinkomst skall fastställas eller justeras för tiden efter ikraftträdandet.

På ansökan av lantbruksföretagaren justeras arbetsinkomsten i enlighet med denna lag, även om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten inte har förändrats väsentligt på det sätt som avses i 8 g § 1 mom. Har en sådan ansökan inte lämnats före den 1 januari 1993, skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt justera arbetsinkomsten på eget initiativ. Om den justering som här avses medför att gällande arbetsinkomst sjunker, skall justering göras endast om lantbruksföretagaren ger sitt samtycke.

De markbelopp som stadgas i denna lag svarar mot det löneindextal som har fastställts för 1970.

29.6.1990/602:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Lagen skall tillämpas om arbetsinkomsten skall fastställas eller justeras för tid efter ikraftträdandet.

28.12.1990/1318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

28.12.1990/1349:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

27.3.1991/614:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Lagen tillämpas på rehabilitering som börjar efter ikraftträdandet.

20.12.1991/1599:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandet i 8 g § 3 mom. tillämpas, om arbetsinkomsten annars skulle bli justerad medan denna lag är i kraft. Har lantbruksföretagarens arbetsinkomst justerats efter den 30 juni 1990 kan, utan hinder av vad som stadgas i 8 g § 1 mom., en arbetsinkomst som redan har justerats för lantbruksföretagaren ändras retroaktivt enligt denna lag, om lantbruksföratagaren lämnar in en ansökan härom senast den 31 december 1992.

Utan hinder av vad som stadgas i 10 § 2 mom. är basprocentsatsen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare 16,9 år 1992.

De i 10 § 1 och 2 mom. nämnda beloppen motsvarar det löneindextal som har

fastställts för 1970.

26.6.1992/565:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1994. (18.12.1992/1324)

13.11.1992/1007:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

De i denna lag nämnda beloppen motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1970.

18.12.1992/1324:

Denna lag träder i kraft den 21 december 1992.

18.12.1992/1331:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

28.6.1993/563:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

Det belopp som anges i 1 § 3 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för 1970.

Vid tillämpning av 8 k § beaktas inte i 8 k § 1 mom. avsedda förmåner som har betalts för tiden före ikraftträdandet.

19.11.1993/976:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

En försäkring som gäller minimipensionsskydd enligt 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare och som upphör när denna lag träder i kraft fortgår i form av en försäkring som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag från och med den dag denna lag träder i kraft. Försäkringen anses dock upphöra när lagen träder i kraft, om lantbruksföretagaren meddelar lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om upphörandet senast den 30 juni 1994.

19.11.1993/983:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare (565/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30.12.1993/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 296/93, ShUB 52/93

30.12.1993/1656:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas även i de fall då ett saneringsförfarande för ett företag eller en skuldsanering för en privatperson eller en frivillig skuldsanering som motsvarar dem har inletts innan lagen trädde i kraft.

14.10.1994/882:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

2.11.1994/965:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

16.12.1994/1298:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (Träder i kraft den 1 januari 1995. Förordning 31.12.1994/1580 )

3.3.1995/318:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På premier som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

17.3.1995/376:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas om arbetsinkomsten skall fastställas eller justeras för tiden efter ikraftträdandet.

En nyetablerad företagare kan justera sin arbetsinkomst att motsvara denna lag även om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten inte har förändrats väsentligt så som avses i 8 g § 1 mom.

17.3.1995/394:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall utse en i denna lag avsedd försäkringsmatematiker inom ett år från lagens ikraftträdande.

24.11.1995/1319:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och den tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till tiden efter att lagen har trätt i kraft.

De i denna lag nämnda beloppen motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1970.

18.12.1995/1486:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

20.12.1995/1714:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

29.12.1995/1748:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

8.11.1996/842:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Lagen tillämpas första gången vid fastställande av basprocentsatsen för försäkringspremien för 1997 enligt 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare.

30.12.1996/1318:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

20.12.1996/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på dagar för vilka förmån betalts den 1 januari 1997 och därefter.

30.12.1996/1341:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

25.4.1997/359:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

21.11.1997/1003:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Vid tillämpning av 8 i § 1 mom. sänks inte arbetsinkomsten för 1992 eller för tiden före 1992.

Lagens 12 § 3 mom. tillämpas på en lantbruksföretagare för vilken lantbruksföretagarnas pensionsanstalt med stöd av 12 § 1 mom. upptar en tvångsförsäkring.

28.11.1997/1059:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

27.3.1998/224:

stadgandet ang. ikraftträdandet lyder

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

29.1.1999/99:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och beslut som vederbörande ministerium har utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

12.2.1999/169:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 258/1998, ShUB 36/1998, RSv 247/1998

5.3.1999/287:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

12.11.1999/1045:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.

Delegationens och styrelsens sammansättning skall första gången uppfylla kraven i 16 b § 1 mom. när medlemmar i delegationen och styrelsen väljs för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2002. I övrigt skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ordna sin verksamhet i enlighet med denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 44/1999, ShUB 10/1999, RSv 33/1999

23.12.1999/1266:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas på pensioner som börjar när denna lag träder i kraft eller därefter.

RP 93/1999, ShUB 23/1999, RSv 126/1999

30.12.1999/1335:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 3 § 2 mom. tillämpas på försäkringar beträffande vilka ansökningarna anhängiggörs efter att lagen har trätt i kraft.

Lagens 12 § 2 mom. tillämpas på beslut om tvångsförsäkring som meddelats efter ikraftträdandet.

Lagens 19 § 3 mom. tillämpas på pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 165/1999, ShUB 28/1999, RSv 139/1999

30.6.2000/655:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Pensionsskydd som har ordnats med stöd av 11 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare innan lagen trätt i kraft kan dock förbli gällande utan hinder av denna lag.

RP 52/2000, ShUB 11/2000, RSv 63/2000

10.11.2000/935:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

De i denna lag nämnda beloppen motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1970.

RP 153/2000, ShUB 25/2000, RSv 123/2000

26.1.2001/82:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

4.5.2001/377:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension eller på ansökan vilken blivit anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4, 7, 8 eller 10–13 punkten lagen om pension för arbetstagare och om han eller hon genom ansökan som blivit anhängig efter ikraftträdandet ansöker om ny pension eller fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pension. Lagen tillämpas inte heller när pension som beviljats på ansökan vilken blivit anhängig innan lagen träder i kraft och som senare avbrutits börjar betalas på nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick sådan pension på vilken denna lag inte tillämpats, skall lagen inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne. (19.12.2003/1179)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001, ShUB 5/2001, RSv 30/2001

13.12.2001/1282:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Bestämmelsen i 1 § 2 mom. 6 punkten tillämpas efter ikraftträdandet av lagen även på sådan lantbruksföretagarverksamhet i form av aktiebolag som inletts innan lagen träder i kraft. Om en lantbruksföretagare som bedriver sådan verksamhet redan är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare när denna lag träder i kraft, fortsätter försäkringen, om villkoren för försäkringen fortfarande uppfylls.

På en sådan ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet som anhängiggjorts innan lagen träder i kraft tillämpas 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare sådan den lyder vid denna lags ikraftträdande.

Om en lantbruksföretagare vid ikraftträdandet av denna lag är befriad från försäkringsskyldighet eller beviljas befrielse i det fall som avses i 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i denna lag, fortsätter befrielsen så länge förutsättningarna för den finns, om inte lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före det på ansökan av lantbruksföretagaren godkänner att lantbruksföretagaren börjar omfattas av pensionsskyddet.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av 3 § lagen om pension för företagare och 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare (494/1994), som upphävts genom lagen om ändring av 3 § lagen om pension för företagare (1281/2001), tillämpas även efter ikraftträdandet av denna lag på lantbruksföretagare som är befriade från försäkringsskyldighet när denna lag träder i kraft eller vars ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet har anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 17 december 1981 om överföring av vissa i 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda uppgifter på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (1034/1981). Beslutet tillämpas dock även efter att denna lag trätt i kraft på de fall på vilka 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas sådan den lyder vid denna lags ikraftträdande.

RP 157/2001, ShUB 32/2001, RSv 150/2001

22.2.2002/148:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 251/2001, ShUB 1/2002, RSv 2/2002

22.2.2002/149:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

RP 251/2001, ShUB 1/2002, RSv 2/2002

14.6.2002/484:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 25 juli 1969 innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (501/1969) 17–20 §, dessa lagrum sådana de lyder, 17–19 § i förordning 949/1995 och 20 § i förordning 1120/1999.

RP 41/2002, EkUB 6/2002, RSv 54/2002

9.8.2002/650:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Under den tid denna lag är i kraft tillämpas inte 19 § 6 och 7 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 6 mom. i lag 830/1970 och 7 mom. i lag 37/1987.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 februari 2002 om temporär ändring av 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare (149/2002) samt 2, 3, 3 a, 4, 12 och 13 a § förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/1969), av dessa lagrum 3 a § sådan den lyder i förordning 1661/1993, 4 § sådan den lyder i förordning 941/1972, 12 § sådan den lyder i förordning 544/1990 och 13 a § sådan den lyder i nämnda förordningar 941/1972, 544/1990 och 1661/1993 samt i förordning 1509/1995.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2002/1320:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs 18 § lagen den 9 augusti 2002 om temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (650/2002).

Pensionsnämndens ledamöter förordnas första gången enligt denna lag för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2004.

RP 246/2002, ShUB 46/2002, RSv 235/2002

13.6.2003/492:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 17 h § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

27.6.2003/637:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- och familjepensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar år 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande. Om lantbruksföretagaren emellertid har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan började, beviljas denne oreducerad ålderspension i stället för invalidpension. Om lantbruksföretagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i 27 § i sjukförsäkringslagen, beräknas och beviljas pensionen även år 2005 i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes, i stället för att beviljas i form av invalidpension. Om lantbruksföretagaren är 62 år när han eller hon år 2005 uppfyller de villkor för arbetslöshetspension som avses i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare, beviljas han eller hon i stället för arbetslöshetspension oreducerad ålderspension enligt 5 a § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). De fastställda arbetsinkomster som bestäms enligt 8 och 8 a–8 h § i lagen om pension för lantbruksföretagare och som hänför sig till tiden efter denna lags ikraftträdande beaktas vid beräknandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten till det belopp som utgjort grund för de försäkringspremier som debiterats lantbruksföretagaren, om inte något annat följer av 8 i § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. (1.10.2004/894)

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom., beräknas den pensionsrätt som intjänats på basis av lantbruksföretagarverksamhet som utövats före denna lags ikraftträdande enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Härvid anses lantbruksföretagarverksamhet som har inletts före denna lags ikraftträdande och som pågår när denna lag träder i kraft avslutad den 31 december 2004. Pensionen beräknas härvid separat också på basis av en sådan lantbruksföretagarperiod som fram till utgången av år 2004 har pågått en kortare tid än fyra månader men dock minst en månad, om lantbruksföretagarperioden i fråga fortgår år 2005 och inbegripet denna tid pågår i minst fyra månader. Likaså beräknas den pensionsrätt som intjänats innan denna lag trädde i kraft på basis av förmåner som enligt 8 k § berättigar till arbetspensionstillägg i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Pensionsskyddscentralen utfärdar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Den intjänade pensionsrätten höjs med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare så att den motsvarar beräkningstidpunkten. (1.10.2004/894)

Bestämmelsen i 1 § 3 mom. 4 punkten tillämpas på lantbruksföretagarverksamhet som fortgår när denna lag träder i kraft eller inleds efter det och som, tiden före ikraftträdandet inberäknad, fortgår minst fyra månader utan avbrott.

På en sådan ansökan om befrielse från försäkring som blivit anhängig före lagens ikraftträdande tillämpas 4 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och 8 § i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Om en lantbruksföretagare har befriats från försäkring på basis av en ansökan som blivit anhängig före denna lags ikraftträdande, är lantbruksföretagaren inte skyldig att teckna försäkring tidigare än räknat från den 1 januari 2007, om grunderna för befrielse från försäkring kvarstår oförändrade till dess. (1.10.2004/894)

Om en invalid- eller arbetslöshetspension har fastställts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, intjänas ny pension på basis av lantbruksföretagarverksamhet som utövats under en tid med pension, utan hinder av vad som bestäms i 2 mom., i enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare, och den pension som sålunda intjänats på basis av lantbruksföretagarverksamheten beviljas när invalid- eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder, på det sätt som föreskrivs i 4 § 6 mom. i lagen om pension för arbetstagare. (1.10.2004/894)

Åldersgränsen 18 år enligt 7 § 1 mom. tillämpas på lantbruksföretagarverksamhet som omfattas av denna lag och som utövas av lantbruksföretagare födda efter 1986 och som fortgår när lagen träder i kraft eller inleds därefter. Åldersgränsen 68 år enligt samma lagrum tillämpas på lantbruksföretagare, vilkas lantbruksföretagarverksamhet enligt denna lag fortgår när lagen träder i kraft eller därefter.

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut enligt 8 i § 1 mom. beaktas den arbetsinkomst som fastställts för tiden före uppnådd 23 års ålder från och med denna lags ikraftträdande. Till den del arbetsinkomst som före ikraftträdandet fastställts för lantbruksföretagaren beaktas när den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut höjs den till 2004 års nivå med löneindexet enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder den 31 december 2004, och där avvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5, och därifrån till nivån vid beräkningstidpunkten med lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare. (1.10.2004/894)

Lantbruksföretagare som får ålderspension eller förtida ålderspension kan beviljas frivillig försäkring enligt 11 § 2 mom. tidigast räknat från den dag då denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag har lantbruksföretagare födda före 1947 fortfarande rätt att få barnförhöjning enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag har lantbruksföretagare födda före 1944 rätt att få individuell förtidspension enligt de bestämmelser i 4 e och 19 e § lagen om pension för arbetstagare som gäller innan denna lag träder i kraft, dock så att de beviljas ålderspension efter fyllda 63 år. Den rätt till återstående tid som utgör villkor för individuell förtidspension definieras enligt 6 a och 6 b § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande. När pensionen räknas ut iakttas det som i denna lag bestäms om invalidpension. Individuell förtidspension ändras till ålderspension vid 63 års ålder. Beträffande ålderspension tillämpas då dock inte 7 h § lagen om pension för arbetstagare.

Beloppen i 8 b § 1 mom., 8 c § 1 mom., 8 f § och 10 § 1 och 2 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1970.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002, ShUB 58/2002, RSv 298/2002

19.12.2003/1178:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 19 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

19.12.2003/1179:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.12.2003/1334:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och den gäller till och med den 31 december 2004.

RP 154/2003, ShUB 30/2003, RSv 132/2003

1.10.2004/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

Utan hinder av vad som bestäms i 10 § 2 mom., beaktas det belopp som skall återbäras med anledning av den vinst som erhålls efter den 31 december 2005 vid en eventuell försäljning av aktier som Pensionsskyddscentralen anskaffat i ett sådant kreditförsäkringsbolag som avses i 13 b § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare inte i fråga om den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

1.10.2004/894:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

26.11.2004/1028:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får vidta åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter innan lagen träder i kraft.

RP 159/2004, AjUB 12/2004, RSv 146/2004

30.12.2004/1326:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag tillämpas första gången på bokföringen för pensionsanstalten för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. Pensionsanstalten får tillämpa denna lag under den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

RP 224/2004, EkUB 31/2004, RSv 230/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

3.6.2005/384:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 19/2005, EkUB 7/2005, RSv 46/2005

26.8.2005/679:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2003, RP 47/2005, ShUB 11/2005, RSv 99/2005

8.12.2006/1117:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 79/2006, ShUB 30/2006, RSv 155/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.