Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

24.6.1969/436

Förordning om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 3 § 23 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lagen den 12 augusti 1966 (442/66):

Allmänna stadganden
1 §

I denna förordning avsedd försäljning må bedrivas:

1) från en affärslokal, i vilken för bedrivande av kioskhandel för kunderna har riververats ett försäljningsutrymme om högst 100 kvadratmeter, (26.3.1997/279)

2) från fordon, försäljningsbord och -kärra samt annat därmed jämförligt försäljningsställe eller från bärbar låda och därmed jämförlig försäljningsanordning;

3) från servicestations utrymme för försäljning av fordons reservdelar och utrustning; samt

4) från försäljningsautomat.

Utöver vad i 1 mom. är stadgat må såsom med kioskhandel jämförlig handel bedrivas försäljning av säsongvaror från utomhus beläget försäljningsställe, på sätt som därom nedan stadgas.

2 §

Med försäljningsautomat avses anordning, från vilken köpare, genom att däri insätta penningar, erhåller önskad vara.

3 §

Denna förordning berör icke:

1) butik, om vars öppethållningstid stadgas i lagen om minuthandelns affärstid;

2) marknads-, torg-, hall- och kringföringshandel;

3) försäljning i härbärgerings- och förplägnadsrörelse;

4) försäljning av motorbränsle och -smörjmedel, kondenserad brännbar gas samt reservdelar och utrustning för fordon;

5) försäljning för resandes behov på flygplatser och i hamnar på områden som reserverats enbart för utrikestrafik samt i trafikmedel; (19.4.1991/726)

6) försäljning på sjukhus eller vårdanstalter; och inte heller (19.4.1991/726)

7) försäljningsställen belägna utanför ett bosättningscentrum för vilket stads- eller byggnadsplan har fastställts. (19.4.1991/726)

4 §

Om näringsanmälan med stöd av lagen angående rättighet att idka näring samt om anmälan till handelsregistret är stadgat särskilt.

Innan i 1 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkterna avsedd försäljning inledes, skall skriftlig anmälan göras till chefen for polisdistriktet. I anmälan skall nämnas affärsidkarens namn eller firma och adress, varjämte till anmälan skall fogas utredning om försäljningsställets eller -anordningens konstruktion och läge.

Om upphörande med försäljning skall anmälan ofördröjligen göras till ovan nämnda myndighet av den som bedriver försäljningen.

Om anmälan som gäller inledande av eller upphörande med försäljning skall intyg utfärdas till vederbörande.

5 §

Utöver vad i denna förordning är stadgat skall försäljningsställe eller -anordning som avses i 1 § med avseende på konstruktion och läge uppfylla de fordringar som särskilt stadgats eller bestämts därför i fråga om hygien, arbetsskydd, brandsäkerhet, trafik och allmän ordning eller i annat avseende.

Varor som saluföres
6 § (19.4.1991/726)

Från försäljningsställen som avses i 1 § 1 mom. 1–3 punkten får säljas varor och tjänster som är lämpade att säljas där, om inte något annat följer av en begränsning eller ett villkor som ingår i eller grundar sig på någon annan lag eller om annat inte stadgas i 2 mom.

Från försäljningsställen som avses i 1 mom. får inte säljas motorfordon, husvagnar eller båtmotorer. Från dylika försäljningsställen får inte heller säljas sådana

1) guldsmedsprodukter och klockor,

2) textiler, väskor, kläder och skodon,

3) produkter från fotograferingsbranschen och den optiska branschen,

4) hushållsmaskiner och fritidselektronik,

5) kontorsmaskiner och

6) jord- och skogsbruksmaskiner,

vilkas uppgivna minutförsäljningspris är högre än 500 mark.

7 §

1 mom. har upphävts genom F 5.12.1984/831. (5.12.1984/831)

Från bärbar låda och därmed jämförlig försäljningsanordning som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten får säljas livsmedel, under samma förutsättningar som i hälsovårdsförordningen stadgas angående försäljning från kiosker, samt tobaksprodukter, tändstickor, tidningar och tidskrifter, blommor och program. (5.12.1984/831)

8 § (19.4.1991/726)

8 § har upphävts genom F 19.4.1991/726.

9 §

Från försäljningsautomat må säljas varor, vilka med avseende på varuslag, förpakning, värde och andra sådana omständigheter lämpar sig för försäljning från automat.

10 § (19.3.1971/230)

Från försäljningsställe som avses i 1 § 2 mom. må säljas båtar, katsor, julgranar och karnevalsförnödenheter samt plantor, mull, växttorv och gödselämnen.

11 § (5.12.1984/831)

Säljs från försäljningsställe eller -anordning livsmedel, skall vid försäljning av dem, och om vid sidan av livsmedel även andra varor saluförs, även i fråga om dessa iakttagas vad i hälsovårdslagen och -förordningen samt i lagen och förordningen om köttbesiktning och i lagen och förordningen om mjölkkontroll är stadgat och vad jord- och skogsbruksministeriet, medicinalstyrelsen och hälsovårdsnämnden bestämt om försäljning av varorna.

Bedrivande av rörelse
12 §

I denna förordning avsedd handel må bedrivas alla dagar och alla tider av dygnet.

13 §

Idkare av i denna förordning avsedd rörelse skall på försäljningsstället eller -anordningen utsätta sitt namn eller sin firma.

14 §

Den som säljer från försäljningsautomat skall tillse, att denna fortgående är i skick. Råkar automaten i olag, skall detta tydligt angivas på automaten.

Särskilda stadganden
15 §

Har idkare av i denna förordning avsedd rörelse försummat att iakttaga de stadganden eller bestämmelser som gäller rörelsen, eller har missbruk förekommit eller verksamheten föranlett störning av ordningen, har chefen för polisdistriktet befogenhet att tilldela vederbörande varning. Är överträdelserna av allvarlig natur, eller fortgår eller upprepas de oaktat varning, må länsstyrelsen på framställning av polismyndigheten, efter att ha hört affärsidkaren, stänga rörelsen för viss tid eller helt och hållet, begränsa öppethållningstiden eller förbjuda försäljning av viss vara.

15 a § (19.4.1991/726)

Tillsynen över efterlevnaden av stadgandena i 6 § ankommer på konsumentverket och på länsstyrelserna som är distriktsförvaltningsmyndigheter under verket. Inspektörer som förordnats av dessa myndigheter har rätt att få tillträde till utrymmen där försäljningsvaror förvaras samt att kontrollera varorna och handlingar som gäller dem.

16 §

I beslut som myndighet utfärdat med stöd av denna förordning må ändring sökas, på sätt som därom är särskilt stadgat. I beslut angående varning må ändring dock icke sökas.

Ovan i 15 § avsett beslut länder till efterrättelse oaktat besvär, om icke besvärsmyndigheten annorlunda förordnar.

17 §

Den som överträder stadgandena i denna förordning eller med stöd därav utfärdade bestämmelser straffes med böter, om icke strängare straff för brottet är annorstädes stadgat.

18 §

Chefen för polisdistrikt skall föra kortregister eller annan förteckning över ovan i 1 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkterna avsedda försäljningsställen i sitt distrikt.

19 § (5.12.1984/831)

Utöver vad i denna förordning stadgas skall iakttagas vad om saluförande eller försäljning av olika varor är stadgat och bestämt.

20 §

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1969. Redan innan förordningen träder i kraft må dock för dess tillämpning nödiga förberedande åtgärder vidtagas.

Den som vid denna förordnings ikraftträdande bedriver i 1 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkterna avsedd rörelse, skall senast inom sex månader därefter skriftligen till chefen för polisdistriktet meddela sitt namn eller sin firma och lämna utredning om var han bedriver rörelsen.

Ikraftträdelsestadganden:

19.3.1971/230:
5.12.1984/831:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.

19.4.1991/726:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

26.3.1997/279:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.