Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

13.6.1969/384

Förordning om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finarisministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av lagen den 13 juni 1969 om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/69):

1 §

Med stöd av lagen den 13 juni 1969 om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel, utgående pension beviljas och betalas av statskontoret, som även avgör övriga pensionsärenden, vilka grundar sig på nämnda lag och på stadganden, som utfärdats med stöd av denna.

2 §

Pensionsansökan skall göras skriftligt på blankett, som fastställes av statskontoret. Anhållan om i 22 § lagen om statens pensioner avsett förhandsbesked skall likaså göras skriftligt.

Till pensionsansökan skall fogas av statskontoret föreskriven utredning. Till ansökan om invalidpension skall även fogas läkarutlåtande angående sökandens hälsotillstånd, som avfattats på av statskontoret godkänd blankett. Vårdas sökande på sjukhus eller sanatorium eller föreligger annars särskilda skäl, må läkarutlåtande anskaffas genom statskontorets försorg och på dess bekostnad. Förordnas sökande att för utredning av invaliditeten underkasta sig undersökning av läkare eller i sjukvårdsanstalt, som utsetts eller anvisats av statskontoret, ersättes härav föranledda kostnader av statens medel. Till dessa kostnader hänföres även skäliga resekostnader och skäligt dagtraktamente för resa, som enligt förordnande företagits till annan ort.

3 §

Sådan ändring av pensionstagares förhållanden som kan inverka på utbetalningen av pensionen skall av honom eller företrädare för honom ofördröjligen meddelas statskontoret. Därjämte skall för statskontoret på anfordran företes utredning om att förutsättningar för åtnjutande av pension fortfarande föreligger. Statskontoret må avbryta utbetalningen av pension till dess utredningen erhållits.

Registermyndighet är skyldig att i enlighet med statskontorets anvisningar avgiftsfritt meddela statskortoret de uppgifter om pensionstagare som erfordras för att denne tillkommande betalningar behörigen skall kunna utbetalas.

4 §

Statsunderstödd institution bör på statskontorets blanketter till statskontoret anmäla

1 ) om början och upphörande av tjänsteförhållande ofördröjligen, försåvitt icke med statskontoret överenskommits om en särskild termin, dock sålunda, att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast under därpå följande månad;

2) före utgången av februari månad de tjänsteförhållanden som fortbestått vid utgången av föregående kalenderår; samt

3) i anslutning till de i 1 och 2 punkterna avsedda meddelandena, de uppgifter om lön, tjänstgöringstid och andra omständigheter som erfordras för handhavandet av pensionsskyddet.

5 §

För att överföra utbetalningen av de pensioner som avses i 4 § lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel, till statskontoret, bör statsunderstödd institution översända av statskontoret föreskriven utredning om de pensioner, som utbetalas av institutionens medel, till vederbörande myndighet som beviljar statsunderstöd. Myndighet, som beviljar statsunderstöd, skall ofördröjligen tillställa statskontoret utredningen samt meddela beloppet av varje pension som godkänts såsom utgift, vilken berättigar till statsunderstöd.

Sedan statskontoret har erhållit den i 1 mom. avsedda utredningen, meddelar det pensionstagare och statsunderstödd institution, från vilken tid pension betalas till pensionstagare av statskontoret. Statskontoret betalar till statsunderstödd institution de pensionsrater som institution har betalat efter lagens ikraftträdande dock icke mera än den del av pensionen som godkänts såsom utgift, vilken berättigar till statsunderstöd.

6 §

Statsunderstödd institution bör tillställa statskontoret av detta föreskriven utredning för återställande dit av i 7 § 2 mom. lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel, avsedda medel.

7 §

Utöver vad ovan är stadgat gäller om pension även i övrigt i tillämpliga delar, vad därom är stadgat med avseende på den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av finansministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1969.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.