Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

28.2.1969/152

Förordning om båttrafik. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L om farkostregistret 10.11.2006/976, som gäller fr.o.m. 1.10.2007.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 2, 3, 11 och 12 §§ lagen den 28 februari 1969 (151/69) om båttrafik:

1 kap (7.2.1997/125)

(7.2.1997/125)

1 kap. har upphävts genom F 7.2.1997/125.

2 kap

Registrering av motorbåtar.

7 §

Båtar med utombordsmotor, vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 15 kilowatt, samt båtar med inombordsmotor och båtar med inombordsmotor med utombordsdrev, vars effekt överstiger 37 kilowatt, skall registreras i enlighet med vad som bestäms i denna förordning. Segelbåtar med hjälpmotor och motorsegelbåtar behöver inte registreras. (13.11.1998/817)

På ägarens begäran må i motorbåtsreistret införas även båt med mindre masineffekt än i föregående moment avses samt segelbåt med hjälpmotor och motorsegelbåt. På sålunda reistrerad båt tillämpas vad om båt som skall registreras är stadgat.

Vad i 1 mom. är sagt gäller icke båt som äges av staten eller kommun eller som skall besiktigas såsom eller hör till handelsfartyg, ej heller utländsk båt, som endast tillfälligt finnes i Finland.

7 a § (13.11.1998/817)

Ägaren till en båt som skall registreras skall innan båten tas i bruk lämna in en registreringsanmälan till motorbåtsregistret i den magistrat, inom vars verksamhetsområde han har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Om båtägaren inte har någon hemkommun i Finland, skall anmälan lämnas in till motorbåtsregistret vid magistraten i Helsingfors.

Registreringsanmälan kan även lämnas in till i 1 mom. avsedd magistrats serviceenhet eller till någon annan magistrat eller till dess serviceenhet.

7 b § (13.11.1998/817)

Motorbåtsregistret är ett på automatisk databehandling baserat enhetligt datasystem, vars underhåll och kundservice är decentraliserat.

Magistraten svarar för registeruppgifterna inom sitt verksamhetsområde, för deras uppdatering samt för informationstjänster. Länsstyrelsen i Västra Finlands län svarar för att datasystemet fungerar och för enhetligheten i fråga om registreringsfunktionerna.

8 §

I motorbåtsregistret skall antecknas:

a) båtens typ och eventuella namn;

b) skrovets största längd och bredd, byggnadsmaterialet och -året samt båtens uppskattade största personantal;

c) motorns eller motorernas typ, märke, årsmodell, nummer, bränsle och av tillverkaren uppgiven effekt i hästkrafter;

d) båtens uppskattade högsta hastighet;

e) ägarens fullständiga namn, födelsedatum, titel eller yrke och postadress; samt

f) den kommun där båten huvudsakligen är avsedd att användas.

Över båtens införande i registret ges ägaren ett på en av sjöfartsverket fastställd blankett utfärdat registreringsbevis som skall medföras på färd med båten. (13.11.1998/817)

9 § (13.11.1998/817)

Åt en rörelse som tillverkar, säljer eller reparerar båtar eller motorer kan magistraten utfärda ett registreringsbevis i vilket anges ett igenkänningstecken som rörelsen är berättigad att använda vid provkörningar, förevisningar eller någon annan sådan förflyttning som direkt sammanhänger med tillverkning, reparation eller försäljning av båtar.

10 § (13.11.1998/817)

Om det inträffar förändringar i de omständigheter som är antecknade i motorbåtsregistret, skall detta anmälas till behörig magistrat inom en månad.

Om det i registret antecknad båt förstörs eller blir oanvändbar för gott, skall ägaren utan dröjsmål anmäla detta till behörig magistrat och samtidigt återlämna registreringsbeviset.

Om båtägarens hemkommun ändras, skall ägaren göra en ny registreringsanmälan till behörig magistrat.

Anmälningar som avses i denna paragraf kan även lämnas till behörig magistrats serviceenhet eller till någon annan magistrat eller till dess serviceenhet.

11 §

När ägaren av en båt har fått registreringsbeviset, skall han omedelbart förse sin båt med det i beviset angivna igenkänningstecknet, vars nummer eller nummerserie skall föregås av en bokstav enligt följande:

A, R eller U, om båtägarens hemkommun finns inom verksamhetsområdet för en magistrat i Södra Finlands län,

T, V eller X, om båtägarens hemkommun finns inom verksamhetsområdet för en magistrat i Västra Finlands län,

K, M eller S, om båtägarens hemkommun finns inom verksamhetsområdet för en magistrat i Östra Finlands län,

O, om båtägarens hemkommun finns inom verksamhetsområdet för en magistrat i Uleåborgs län,

L, om båtägarens hemkommun finns inom verksamhetsområdet för en magistrat i Lapplands län.

(13.11.1998/817)

Igenkänningstecknen skall anbringas antingen på båtens bägge sidor eller på däck så, att de är tydligt synliga åt vartdera hållet. Bokstäverna och siffrorna skall, om igenkänningsskylt användes, vara svarta och anbragta på vit botten, och om de är placerade på båtens sidor ha sådan färg att de tydligt avtecknar sig mot sidans färg.

Siffrorna skall ha en höjd av minst 7,5 cm och en stapelbredd av minst 1,5 centimeter och avståndet mellan dem skall vara minst 2 och mellan bokstav och siffra minst 4 centimeter. Igenkänningsskylten skall vara rektangulär, minst 12 centimeter hög och överskjuta igenkänningstecknet med minst 2,5 centimeter på vardera sidan.

3 kap

Särskilda stadganden.

12 §

Vad i denna förordning är sagt om motorbåt gäller även annan motordriven farkost.

Denna förordning gäller icke båt som är i försvarsväsendets, gränsbevakningsväsendets eller polisens bruk.

13 §

Närmare förskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av vederbörande ministerium. (22.8.1997/802)

Sjöfartsverket kan medge lättnader från bestämmelserna i denna förordning, om deras tillämpning skulle vara uppenbart meningslös eller oskäligt besvärlig. (13.11.1998/817)

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1969 och genom densamma upphäves förordningen den 17 juli 1925 angående verkställighet av lagen om snabbgående motorfarkoster (257/25) jämte däri senare företagna ändringar.

Registrering av båt, som vid förordningens ikraftträdande är införd i registret, förblir fortfarande gällande, om båten jämlikt denna förordning bör registreras.

Vad i 1 § är stadgat om rattstyrning tillämpas på båt, som tillverkats före denna förordnings ikraftträdande, först från ingången av är 1971.

Vad i 2 § är stadgat om flyttankar och -fyllning samt fästen tillämpas först från ingången av år 1971.

Ikraftträdelsestadganden:

7.2.1997/125:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Fritidsbåtar och deras utrustning som omfattas av förordningen om fritidsbåtars säkerhet (464/1996) och som uppfyller kraven i 1 och 2 § förordningen om båttrafik godkänns dock för utsläppande på marknaden och för ibruktagande till och med den 16 juni 1998.

22.8.1997/802:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Igenkänningstecknen för båtar som vid förordningens ikraftträdande är införda i motorbåtsregistret förblir fortfarande i kraft. Igenkänningstecnet H skall dock bytas när ägaren av båten byts.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

13.11.1998/817:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Om en uppgift som registrerats innan denna förordning träder i kraft inte överensstämmer med denna förordning, skall uppgiften avlägsnas från motorbåtsregistret senast när registeruppgifterna för båten i fråga ändras första gången efter att förordningen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.