Beaktats t.o.m. FörfS 504/2021.

31.12.1968/797

Förordning om verkställigheten och tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 31 december 1968 angående införande av lagen om statens familjepensioner (774/68):

1 §

I 4 § 1 och 3 mom. lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner avsedd anmälan och i 4 § 1 mom. avsett återtagande av anmälan skall göras hos den myndighet eller inrättning, som för matrikel över vederbörande person, eller om anmälan göres eller återtages av pensionstagaren hos statskontoret. Om anmälan och om återtagande av anmälan skall anteckning göras i matrikeln eller i det register som föres av statskontoret och intyg utges till den som gör anmälan.

2 §

I 2 § 1 mom. 2 punkten lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner avsedda pensioner är:

1) pensioner som beviljats med stöd av lagen den 30 september 1950 om tjänstemannapensioner (459/50) samt pensioner som beviljats med stöd av motsvarande tidigare lag;

2) pensioner som beviljats med stöd av lagen den 30 september 1950 om officerares, underofficerares och flygmästares rätt till pension (463/50) samt pensioner som beviljats med stöd av motsvarande tidigare lag;

3) pensioner som beviljats med stöd av förordningen den 18 december 1952 angående vissa innehavares av tjänst eller befattning vid försvarsväsendet rätt till pension (465/52) samt pensioner som beviljats med stöd av motsvarande tidigare förordning;

4) pensioner som beviljats med stöd av förordningen den 26 januari 1962 angående vissa innehavares av tjänst eller befattning vid gränsbevakningsväsendet rätt till pension (103/62) samt pensioner som beviljats med stöd av motsvarande tidigare förordning;

5) pensioner som beviljats med stöd av förordningen den 30 september 1950 angående extraordinarie befattningshavares pensioner (461/50) samt pensioner som beviljats med stöd av motsvarande tidigare förordning;

6) pensioner som beviljats med stöd av förordningen den 30 juni 1960 om statens arbetares pensioner (331/60) samt pensioner som beviljats med stöd av motsvarande tidigare förordning;

7) pensioner som beviljats med stöd av lagen den 19 maj 1961 om grunderna för avlöningen av personalen vid statsrevisorernas kansli (248/61);

8) pensioner som beviljats med stöd av lagen den 19 maj 1961 om riksdagens justitieombudsmans pension och efter hans frånfälle utgående familjepension (254/61);

9) pensioner som beviljats med stöd av lagen den 1 april 1960 om Nordiska rådets Finlands delegation (170/60);

10) pensioner som beviljats med stöd av lagen den 19 maj 1961 om grunderna för avlöningen av personalen vid riksdagens justitieombudsmans kansli (255/61);

11) pensioner som beviljats med stöd av lagen den 1 april 1966 om grunderna för utgiftsstaten för riksdagens kansli (202/66) samt pensioner som beviljats med stöd av motsvarande tidigare lag;

12) pensioner som avses i lagen den 30 december 1961 angående statens spannmålsförråd (595/61);

13) pensioner som avses i förordningen den 14 september 1962 om exportgaranti (481/62); samt

14) pensioner som avses i förordningen den 15 juli 1963 om statsgarantier för småindustri, medelstor industri och arbetsrörelse (384/63).

Ansökan om förnyad behandling av pensionsärende, som avses i 5 § 6 mom. lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner, skall tillställas statskontoret. I ansökningen skall angivas datum för beslutet i ärendet samt pensionens nummer och till densamma skall fogas sådan i varje särskilt fall nödigbefunnen utredning som statskontoret påyrkar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.