Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

28.6.1968/401

Medborgarskapslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 16.5.2003/359, som gäller från och med den 1.6.2003.

I enlighet med Riksdagens beslut tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, stadgas:

1 §

Barn förvärvar finskt medborgarskap vid födelsen,

1) om modern är finsk medborgare;

2) om fadern är finsk medborgare och gift med barnets moder;

3) om fadern är avliden, men vid sin död var finsk medborgare och gift med barnets moder; eller

4) om barnet föds i Finland och vid födelsen inte förvärvar medborgarskap i någon annan stat.

(10.8.1984/584)

Hittebarn, som anträffas här i riket, anses såsom finsk medborgare så länge det icke konstaterats att barnet är medborgare i främmande stat.

2 §

Med utlänning avses i denna lag person, som icke är finsk medborgare.

3 § (10.8.1984/584)

Ingår man som är finsk medborgare äktenskap med utländsk kvinna, blir deras gemensamma, före äktenskapet födda barn finsk medborgare, om

1) vårdnaden om barnet tillkommer båda föräldrarna eller den ena av dem; och

2) barnet ej fyllt aderton år och inte är gift.

3 a § (10.8.1984/584)

Barn som ej förvärvat finskt medborgarskap med stöd av 1 eller 3 § förvärvar genom anmälan finskt medborgarskap, om

1) barnets fader vid barnets födelse var och fortfarande är finsk medborgare;

2) vårdnaden om barnet tillkommer fadern ensam eller tillsammans med annan vårdnadshavare för barnet;

3) barnet är fast bosatt i Finland; och

4) barnet ej fyllt aderton år och inte är gift.

3 b § (10.8.1984/584)

Utländskt barn som antagits till adoptivbarn förvärvar genom anmälan finskt medborgarskap, om

1) åtminstone den ena av adoptivföräldrarna är finsk medborgare och vårdnaden om barnet tillkommer denna förälder ensam eller tillsammans med annan vårdnadshavare för barnet;

2) adoptionen är giltig i Finland; och

3) barnet ej fyllt aderton år och inte är gift.

4 §

Utlänning må på ansökan upptagas till finsk medborgare, om:

1) han fyllt aderton år;

2) han under de senast förflutna fem åren haft och fortfarande har sitt egentliga bo och hemvist i Finland;

3) han fört en hederlig vandel; samt

4) hans och hans familjs utkomst anses tryggad.

Har sökanden tidigare varit finsk medborgare eller är sökanden gift med finsk medborgare eller föreligga eljest särskilda skäl, må naturalisation beviljas utan hinder av bestämmelserna i 1 mom., dock endast på ansökan av förmyndaren, om sökanden ej fyllt aderton år. Är sökanden dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare, må även då dylika skäl ej föreligger avvikelse ske från bestämmelsen i 2 punkten av nämnda moment.

Förlorar sökande, som har utländskt medborgarskap, ej detta i och med sin naturalisation, må som villkor för medborgarskapets förvärvande föreskrivas, att sökanden befrias från utländskt medborgarskap inom tid, som bestämmes i naturalisationsbeslutet, vid äventyr att beslutet eljest förfaller.

Då utlänning upptas till finsk medborgare, bestäms i naturalisationsbeslutet om hans ogifta barn som ej fyllt aderton år samtidigt skall bli finsk medborgare. (10.8.1984/584)

5 § (10.8.1984/584)

Utlänning förvärvar genom anmälan finskt medborgarskap, om han utan avbrott haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland sedan han fyllde sexton år och dessutom därförinnan under en tid av sammanlagt minst fem år. Han kan göra anmälan efter det han fyllt tjugoett år, men innan han fyllt tjugotre år.

Utlänning, som är statslös eller som i och med förvärvet av finskt medborgarskap förlorar sitt udändska medborgarskap, kan göra i 1 mom. åsyftad anmälan redan efter det han fyllt aderton år, om han då utan avbrott haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland under de senaste fem åren och dessutom därförinnan under sammanlagt minst fem år.

Då riket eller del därav förklarats i krigstillstånd, kan varken medborgare i fientlig stat eller tidigare medborgare i sådan stat förvärva finskt medborgarskap med stöd av 1 eller 2 mom.

6 § (10.8.1984/584)

Har infödd finsk medborgare, som utan avbrott haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland ända tills han fyllt aderton år, efter det han flyttat från landet förlorat sitt finska medborgarskap, återfår han genom anmälan medborgarskapet då han de senaste två åren varit bosatt här.

Är han medborgare i någon annan stat, kan han återfå sitt finska medborgarskap endast om han samtidigt förlorar sitt utländska medborgarskap.

7 § (10.8.1984/584)

Då utlänning med stöd av 5 eller 6 § förvärvar finskt medborgarskap, får hans barn samtidigt finskt medborgarskap, om

1) den förälder som blir finsk medborgare inte motsätter sig att även barnet förvärvar detta medborgarskap;

2) vårdnaden om barnet tillkommer denna förälder ensam eller tillsammans med annan vårdnadshavare för barnet;

3) barnet är fast bosatt i Finland; och

4) barnet ej fyllt aderton år och inte är gift.

8 § (10.8.1984/584)

Finskt medborgarskap förloras av

1) den som förvärvar utländskt medborgarskap på ansökan eller genom anmälan eller sedan han därtill frivilligt givit sitt uttryckliga samtycke;

2) den som genom att träda i främmande stats tjänst förvärvar medborgarskap i denna stat; eller

3) den som ej fyllt aderton år och inte är gift och som blir utländsk medborgare på grund av att

a) hans föräldrar förvärvar medborgarskap i främmande stat på det sätt som sägs i 1 eller 2 punkten, under förutsättning att vårdnaden om honom tillkommer dem gemensamt; eller

b) den ena av hans föräldrar förvärvar medborgarskap i främmande stat på det sätt som sägs i 1 eller 2 punkten, under förutsättning att vårdnaden om honom tillkommer denne ensam eller tillsammans med hans make som ej är finsk medborgare.

8 a § (10.8.1984/584)

Finskt medborgarskap förloras i enlighet med vad som stadgas i 2 mom., om Finland därom ingått avtal med främmande stat.

Finsk medborgare som vid födelsen förvärvat medborgarskap också i den fördragsslutande staten förlorar sitt finska medborgarskap, då han uppnår den i avtalet fastställda åldern av minst nitton och högst tjugotvå år, om han under de senaste fem åren haft sitt egentliga bo och hemvist i den andra fördragsslutande staten. Samtidigt förlorar också hans barn sitt finska medborgarskap, om barnet har förvärvat detta genom denna förälder, likväl ej såvitt barnet genom förlusten av medborgarskapet skulle bli statslöst eller såvitt annorlunda bestämts i avtalet.

Den som har förlorat sitt finska medborgarskap enligt 2 mom. och som därefter utan avbrott varit medborgare i annan fördragsslutande stat, återfår genom anmälan sitt finska medborgarskap efter det han varaktigt bosatt sig i Finland, om han samtidigt förlorar sitt medborgarskap i den andra fördragsslutande staten. På hans barns medborgarskap tillämpas vad som är stadgat i 7 §.

8 b § (10.8.1984/584)

Finsk medborgare som är född utomlands och ej förlorar sitt finska medborgarskap enligt 8 a § förlorar detta då han fyller tjugotvå år, om han

1) aldrig haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland;

2) inte har uppehållit sig i Finland under sådana förhållanden som skulle tyda på samhörighet med landet; och

3) även är medborgare i främmande stat.

Finsk medborgare som kan förlora sitt medborgarskap enligt 1 mom., kan likväl ansöka om att detta skall bibehållas. Ansökan skall göras innan sökanden fyllt tjugotvå år.

Då någon förlorar sitt finska medborgarskap enligt 1 mom., förlorar samtidigt också hans barn sitt finska medborgarskap, om barnet har förvärvat detta genom denna förälder, likväl ej om barnet härigenom skulle bli statslöst.

9 § (10.8.1984/584)

Finsk medborgare som också är medborgare i främmande stat eller som vill bli utländsk medborgare kan på ansökan befrias från sitt finska medborgarskap. Befrielse kan inte förvägras, om sökanden är fast bosatt utomlands.

Är sökanden, då han gör sin ansökan ännu inte utländsk medborgare, skall som villkor för befrielse från det finska medborgarskapet dock ställas att han inom den tid som bestämts i beslutet förvärvar utländskt medborgarskap.

10 §

Regeringen må efter att ha ingått avtal med Danmark, Island, Norge eller Sverige med villkor om ömsesidighet, förordna om tillämpning av en eller flera av bestämmelserna nedan i 2–5 mom. Med fördragsslutande stat avses i dessa bestämmelser den eller de stater, med vilka Finland ingått avtal om tillämpning av sagda bestämmelser.

Har den som gör anmälan enligt 5 §, haft sitt egentliga bo och hemvist i fördragsslutande stat tidigare än fem år före anmälan, likställes detta med hemvist i Finland, dock så att endast tiden innan vederbörande fyllt sexton år tages i beaktande.

I ovan i 6 § avsedda fall likställes hemvist intill tolv års ålder i fördragsslutande stat med hemvist i Finland.

En medborgare i fördragsslutande stat, som har fyllt aderton år och som förvärvat medborgarskapet på annat sätt än genom naturalisation och sedan sju år har sitt egentliga bo och hemvist i Finland och inte under denna tid dömts till frihetsstraff, förvärvar finskt medborgarskap genom att hos utlänningsverket skriftligen anmäla sin önskan att bli finsk medborgare. (3.2.1995/155)

Den som förlorat finskt medborgarskap och därefter utan avbrott varit medborgare i en fördragsslutande stat, förvärvar finskt medborgarskap genom att sedan han varaktigt bosatt sig i landet, hos utlänningsverket skriftligen anmäla sin önskan att bli finsk medborgare. (3.2.1995/155)

Beträffande barn skall i de fall som avses i 3–5 mom. stadgandena i 7 § tillämpas. (10.8.1984/584)

11 §

Utlänning blir finsk medborgare med stöd av 4 § den dag beslutet därom meddelas, om inte beslutet innehåller villkor. Är beslutet villkorligt, förvärvar utlänningen finskt medborgarskap den dag utlänningsverket konstaterar att villkoret uppfyllts. (3.2.1995/155)

Detsamma gäller beslut genom vilket finsk medborgare enligt 9 § befrias från sitt finska medborgarskap. (10.8.1984/584)

12 § (26.6.1998/481)

Ansökan eller anmälan som avses i denna lag skall göras skriftligen och riktas till utlänningsverket. Medborgarskap som baserar sig på anmälan anses vara förvärvat den dag då anmälan registrerats hos utlänningsverket.

12 a § (10.8.1984/584)

Ansökan eller anmälan rörande förvärv av finskt medborgarskap och ansökan rörande befrielse från finskt medborgarskap kan för minderårigs vidkommande göras endast av hans vårdnadshavare. Har minderårig flera vårdnadshavare och har ovan avsedd ansökan eller anmälan gjorts av endast en av dem, skall de övriga underrättas därom.

Har minderårig fyllt femton år, skall han själv höras med anledning av ansökan eller anmälan som vårdnadshavaren gjort. Minderårig som fyllt femton år kan inte förvärva finskt medborgarskap och ej heller befrias från sådant, om han har uppgivit att han motsätter sig detta.

Om förande av talan för omyndig i angelägenheter rörande finskt medborgarskap gäller i övrigt vad som är stadgat i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

13 § (26.6.1998/481)

Beslut med anledning av en ansökan eller anmälan som avses i denna lag meddelas av utlänningsverket.

Utlänningsverket kan genom sitt beslut avgöra om en person är eller har varit finsk medborgare.

13 a § (26.6.1998/481)

Över beslut som utlänningsverket har fattat med stöd av denna lag får besvär anföras hos länsrätten enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär kan dock anföras endast på den grunden att beslutet är lagstridigt.

14 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968, och genom densamma upphäves lagen den 9 maj 1941 om förvärvande och förlust av finskt medborgarskap (325/41) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Här i riket som statslös född person, som fortfarande saknar medborgarskap och ännu ej fyllt aderton år, förvärvar vid lagens ikraftträdande finskt medborgarskap, om hans egentliga bo och hemvist då är i Finland.

Den som fyller tjugotvå år under förloppet av ett år efter det denna lag trätt i kraft, må göra i 5 § avsedd anmälan inom två år efter lagens ikraftträdande.

Kvinna, som före denna lags ikraftträdande förlorat sitt finska medborgarskap till följd av att hon ingått äktenskap med utländsk man eller att hennes make blivit utländsk medborgare, men som enligt stadgandena i denna lag skulle ha bibehållit detsamma, återfår sitt finska medborgarskap genom att hos ministeriet för inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att på nytt bliva finsk medborgare. Anmälan skall dock göras inom fem år efter lagens ikraftträdande. Beträffande barn skall vad i 7 § 2 mom. år stadgat härvid äga tillämpning.

Ikraftträdelsestadganden:

10.8.1984/584:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1984.

Barn som har fötts efter den 31 augusti 1966, men före denna lags ikraftträdande och

1) som vid födelsen skulle ha förvärvat finskt medborgarskap, om 1 § 1 mom. i denna lag då varit i kraft, eller

2) som vid födelsen förvärvat finskt medborgarskap, men har förlorat det enligt 8 § 1 mom. 4 punkten i den vid denna lags ikraftträdande gällande lagen eller motsvarande stadgande som varit gällande därförinnan, förvärvar finskt medborgarskap genom anmälan som vårdnadshavare gjort, om barnets moder, då anmälan görs, är finsk medborgare och barnet ej har fyllt aderton år och inte är gift.

Anmälan som avses i 2 mom. skall göras före den 1 september 1987. Har barnet fötts före den 1 mars 1967, kan anmälan dock göras senast den 28 februari 1985 även om barnet redan har fyllt aderton år.

Beträffande anmälan gäller vad som är stadgat i 12 § och 12 a § 1 och 2 mom. i denna lag.

Barn som har förvärvat finskt medborgarskap med stöd av 2 mom. 1 punkten jämställs vid tillämpningen av 8 a § 2 mom. med barn som förvärvat finskt medborgarskap vid födelsen.

Regeringens proposition 43/84, Grundlagsutsk. bet. 14/84, Stora utsk. bet. 69/84

3.2.1995/155:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995. Lagen tillämpas även på ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 219/94, FvUB 12/94

26.6.1998/481:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1998.

Denna lag tillämpas även på ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

RP 49/1998, GrUB 4/1998, RSv 61/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.