Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

14.7.1967/328

Lag om organisering av konstens främjande (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.11.2012/657, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (7.12.2007/1236)

För främjande av Finlands konst finns följande statliga konstkommissioner: statens arkitekturkommission, statens bildkonstkommission, statens danskonstkommission, statens filmkonstkommission, statens formgivningskommission, statens fotokonstkommission, statens litteraturkommission, statens scenkonstkommission och statens tonkonstkommission. Centralkommissionen för konst kan tillsätta sektioner.

För främjande av det regionala konstlivet finns regionala konstkommissioner. Statsrådet bestämmer närmare om deras antal och verksamhetsområden.

Centralkommissionen för konst och dess förvaltningsbyrå är samorgan för de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna. I den arbetsordning som centralkommissionen för konst har fastställt anges hur konstkommissionernas verksamhet ska ordnas.

1 a § (17.12.2010/1134)

I anslutning till centralkommissionen för konst finns

1) för beviljande av stipendier och understöd en nämnd, om vilken föreskrivs i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961),

2) för beviljande av stipendier en nämnd, om vilken föreskrivs i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997).

2 § (23.4.2004/283)

Statens konstkommissioners och centralkommissionens för konst uppgift är att främja det skapande och återgivande konstnärliga arbetet, kännedomen om och intresset för konst samt ur konstens synpunkt viktig, aktuell forskning, att verka som statliga expertorgan på konstområdet samt att handha de övriga uppgifter för främjande av konsten som genom förordning av statsrådet tilldelas dem.

De regionala konstkommissionernas uppgift är att inom sitt verksamhetsområde främja konsten samt utövandet av och intresset för konst. Kommissionerna kan inom ramen för sina anslag bevilja konstnärs och projektstipendier samt andra understöd. Närmare bestämmelser om kommissionernas uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna lyder under undervisningsministeriet. Närmare bestämmelser om resultatstyrning utfärdas genom förordning av statsrådet. (7.12.2007/1236)

3 §

När konstkommissionerna tillsätts skall det ses till att de olika konstarterna blir företrädda i dem samt att även regionala och språkliga synpunkter beaktas. (19.4.1991/712)

Medlemmarna av statens konstkommissioner skola vara meriterade utövare av konst eller kännare på vederbörande konstområde.

Medlemmarna i en regional konstkommission ska vara kännare på något konstområde eller vara insatta i regional kultur. (7.12.2007/1236)

4 § (7.12.2007/1236)

Ordförandena och de övriga medlemmarna i de statliga konstkommissionerna förordnas av statsrådet bland dem som har föreslagits av centrala organisationer och inrättningar inom olika områden av konsten och kulturen, sedan dessa har hörts. Kommissionen väljer inom sig en vice ordförande.

Centralkommissionen för konst bildas av ordförandena i konstkommissionerna och sex av statsrådet förordnade övriga medlemmar, av vilka minst två ska representera regionala konstkommissioner. Ordföranden och vice ordföranden i centralkommissionen för konst förordnas av statsrådet.

Medlemmarna av en regional konstkommission förordnas av landskapsförbundet i kommissionens verksamhetsområde bland dem som har föreslagits av regionala organisationer och inrättningar för konst och kultur, sedan dessa har hörts. Om konstkommissionens verksamhetsområde emellertid består av områdena för flera landskapsförbund, förordnas medlemmarna av landskapsförbunden tillsammans. Kommissionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. (20.11.2009/899)

5 §

I statsbudgeten upptas årligen ett anslag för statens konstkommissioner, centralkommissionen för konst och de regionala konstkommissionerna för att användas för finansiering av kommissionernas åtgärder för främjande av konsten och för deras förvaltningsutgifter. (27.6.1997/635)

Behövliga medel för finansiering av i 1 mom. avsedda åtgärder för främjande av konsten erläggs i första hand av de medel som i statsbudgeten har anvisats för främjande av konsten med stöd av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (1054/2001). (7.12.2007/1236)

5 a § (23.4.2004/283)

Ändring i ett sådant beslut av centralkommissionen för konst, de statliga konstkommissionerna eller de regionala konstkommissionerna som gäller beviljande av pris, stipendium eller understöd får inte sökas genom besvär.

5 b § (7.12.2007/1236)

På stipendier och understöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001). På ett sådant beslut av centralkommissionen för konst, statens konstkommission och en regional konstkommission som gäller beviljande av stipendier och understöd tillämpas dock inte lagens 34 §.

6 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Innan denna lag träder i kraft må åtgärder vidtagas, som äro av nöden för inledande av kommissionernas verksamhet då lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

19.4.1991/712:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

De statliga konstkommissioner och den centralkommission för konst samt de länskonstkommissioner som har tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter sin verksamhet till mandatperiodens slut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 270/90, Kulturutsk. bet. 30/90, Stora utsk. bet. 324/90

27.6.1997/635:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

De länskonstkommissioner som tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter sin verksamhet till och med den 31 december 1997 enligt de bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft. Regionala konstkommissioner tillsätts första gången för den mandatperiod som börjar den 1 januari 1998.

De ärenden som är anhängiga vid länskonstkommissionerna skall från och med den 1 januari 1998 överföras till den regionala konstkommission som är behörig. Likaså övergår de avtal och övriga förbindelser som länskonstkommissionerna ingått liksom även de övriga rättigheter och skyldigheter som den innehar till den regionala konstkommission som är behörig.

Personalen vid länskonstkommissionerna övergår den 1 januari 1998 till de regionala konstkommissionerna. Överföring kräver inte personalens samtycke utom i det fall att konstkommissionens verksamhetsområde ändras så att placeringsorten för kommissionens administrativa personal ändras. Härvid beslutar undervisningsministeriet om placeringen av personalen i en regional konstkommission efter att ha hört länskonstkommissionen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 17/1997, KuUB 5/1997, RSv 42/1997

14.4.2000/366:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

Den centralkommission för konst som är tillsatt med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter mandatperioden ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 3/2000, KuUB 1/2000, RSv 36/2000

9.8.2002/667:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002, KuUB 3/2002, RSv 81/2002

23.4.2004/283:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 16/2004, KuUB 4/2004, RSv 27/2004

7.12.2007/1236:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Personalen i tjänsteförhållande till de regionala konstkommissionerna samt ifrågavarande tjänster övergår den 1 januari 2008 till centralkommissionen för konst.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/2007, KuUB 7/2007, RSv 70/2007

20.11.2009/899:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

L 899/2009 träder i kraft enligt L 903/2009 1.1.2010.

RP 59/2009, FvUB 13/2009, RSv 150/2009

17.12.2010/1134:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2010, KuUB 9/2010, RSv 213/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.