Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

16.12.1966/662

Förordning om delgivning i förvaltningsärenden. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2004. Se FörvaltningsL 6.6.2003/434.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 § 2 mom. och 30 § lagen den 15 april 1966 om delgivning i förvaltningsärenden (232/66):

1 §

I fall, som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten lagen om delgivning i förvaltningsärenden, verkställes enskild delgivning på myndighetens vagnar av registrator, expeditör eller annan tjänsteman, till vars åligganden detta hör.

2 § (27.6.1986/507)

Tjänsteman eller tjänsteinnehavare som är anställd hos en statlig eller kommunal myndighet och som förordnats härtill av myndigheten har rätt att verkställa stämningsdelgivningar i ärenden som hör till myndighetens verksamhetsområde.

Den som avses i 1 mom. skall vid behov förete utredning om sin rätt att verkställa stämningsdelgivningar.

3 §

Vad i 11 kap. 10 § rättegångsbalken är stadgat därom, var stämning får delgivas, gäller även vid delgivning av handlingar.

4 §

I delgivningsbeviset skall nämnas, till vem, var och när handling, som del givits har överlämnats eller, om handlingen endast har företetts, var och när detta har skett. Har delgivning skett till befullmäktigad eller i form av mellanhandsdelgivning, skall detta jämväl omnämnas i beviset. Har delgivning i de i 24 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden avsedda fallen skett genom att handlingen lämnats i vederbörandes bostad eller på annan lämplig plats eller genom att vederbörande underrättats om handlingen och om var den hålles för honom tillgänglig, skall i delgivningsbeviset nämnas, av vilken orsak, när och var handlingen har lämnats eller vem som därom underrättats.

Delgivningsbevis skall jämväl tecknas på handlingen åtföljande dubblettexemplar, som är avsett att återsändas.

Beviset undertecknas av delgivaren eller -givarna.

5 §

Myndighet, till vilken handling sänts för delfående, skall på begäran meddela avsändaren vilken dag handlingen har inkommit.

6 §

Vid delgivning med posten mot mottagningsbevis används mottagningsbevisblankett som godkänts av post- och telestyrelsen. (18.11.1983/852)

Skall för handling som skall delgivas genom postens förmedling uppbäras avgifter, skall handlingen sändas såsom postförskottsförsändelse.

Verkställes delgivning genom postens förmedling skall iakttagas vad i poststadgan är stadgat.

7 §

Delgivningar mot mottagningsbevis verkställas av postkontor. post- och telegrafkontor, postexpeditioner, post- och telegrafexpeditioner och poststationer I samt, då försändelsen icke är postförskottsförsändelse, jämväl av post stationer II.

8 §

Är postförsändelses mottagare icke bosatt på adressanstaltens område, men adressanstalten är underkunnig om, att mottagaren är bosatt på annan sådan postanstalts område, som kan tillställa honom ifrågavarande postförsändelse, skall adressanstalten sända försändelsen till den postanstalt, på vars område mottagaren är bosatt.

9 §

Utgives expedition till sakägare för sökande av ändring i sådant av myndighet meddelat beslut, som del givits genom offentlig delgivning, skall den myndighet som utger expeditionen samtidigt påteckna densamma bevis över delgivningen.

10 §

Offentlig delgivning, som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten lagen om delgivning i förvaltningsärenden, publiceras i fredagens nummer av officiella tidningen.

Myndighet skall angående i 7 § 2 och 3 mom. av i 1 mom. nämnda lag avsedda meddelanden uppgöra en förteckning, som utvisar till vem, när och under vilken adress meddelandena sänts. Förteckningen skall fogas till delgivningshandlingarna.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967.

Ikraftträdelsestadganden:

18.11.1983/852:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1983.

27.6.1986/507:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.