Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

20.5.1966/298

Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom PensionsL för evangelisk-lutherska kyrkan 18.4.2008/261.

1 § (30.12.2004/1296)

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, en församling inom den, en kyrklig samfällighet eller någon annan sammanslutning av församlingar har, om inte något annat följer av denna lag, rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt rehabiliteringsförmåner i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gäller för personer i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till staten.

Föreningar, andra sammanslutningar, stiftelser eller anstalter kan med Kyrkans centralfond överenskomma om att denna lag skall tillämpas även i fråga om en sådan präst eller lektor som domkapitlet har berättigat att vara verksam såsom präst eller lektor i dess tjänst eller en sådan diakonissa som handhar en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt. Likaså kan med Kyrkans centralfond överenskommas om de villkor på vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en person som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling i arbete bland finländska utvandrare eller som är eller under en tid av minst åtta år varit i missionsarbete utomlands.

Denna lag gäller inte en anställning före den kalendermånad som följer efter den under vilken arbetstagaren fyller 18 år eller en anställning efter den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år och inte heller de arbetstagare vars på anställning grundade pensionsskydd regleras särskilt.

Pensionsskyddet omfattar också dem som utan att vara verksamma som företagare har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med en sådan arbetsgivare som avses i 1 mom. eller gjort andra motsvarande arrangemang och vars verksamhet inte bedrivs i ett bolags eller någon annan sammanslutnings namn. Pensionsskyddet omfattar också förtroendevalda hos en sådan arbetsgivare som avses i 1 mom.

Uppstår det oklarhet om huruvida denna lag skall tillämpas på en viss förmånstagare, avgörs saken av Kyrkans centralfond på ansökan av arbetsgivaren eller förmånstagaren. Kyrkans centralfond avgör saken också i sådana fall då det kan misstänkas vara fråga om kringgående av pensionsskyddets uppkomst eller skyldigheten att betala pensionsavgifter. Ändring i beslutet får sökas så som föreskrivs i 7 §.

1 a § (30.12.2004/1296)

I denna lag avses med

1) tjänste- eller arbetsavtalsförhållande anställningar som omfattas av denna lag, förtroendeuppdrag samt uppdrags- eller konsultavtalsförhållanden och andra motsvarande arrangemang,

2) arbetstagare och förmånstagare alla personer som omfattas av lagen, och

3) arbetsgivare de arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. samt de sammanslutningar som avses i 1 § 3 mom. och som har ingått ett i nämnda moment avsett avtal med Kyrkans centralfond.

2 § (30.12.2004/1296)

Om en förmånstagare har fått ålderspension som beviljats med stöd av den lagstiftning eller en pensionsstadga som avses i 8 § 6 mom. (679/2004) i lagen om statens pensioner (280/1966) och som för tiden före den 1 januari 1995 har bestämts med stöd av 10 § 2 mom. i lagen om statens pensioner, vilket gällde vid denna lags ikraftträdande, eller med tillämpande av bestämmelserna i någon annan motsvarande lag eller pensionsstadga som avses i 8 § 6 mom. i lagen om statens pensioner, har han eller hon efter det att anställningen upphört rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han eller hon har uppnått sin pensionsålder.

3 § (30.12.2004/1296)

Ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande anses fortgå oavbrutet även då förmånstagaren övergår från en i 1 § avsedd anställning till en annan i nämnda lagrum avsedd anställning, ifall övergången skett omedelbart.

Om en arbetstagare samtidigt innehar två eller flera anställningar hos samma arbetsgivare anses han eller hon, då pensionen bestäms, inneha endast en anställning. Även församlingar i samma kyrkliga samfällighet eller i någon annan sammanslutning av församlingar räknas som samma arbetsgivare.

Har en anställd två eller flera anställningar och avslutar en eller flera av dem för att gå i ålderspension, beviljas han eller hon utan hinder av 8 § 1 mom. i lagen om statens pensioner såsom ålderspension även pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som har betalats för fortlöpande anställning innan ålderspensionen börjar löpa. Rätt till pension på grundval av arbetsinkomster som har betalats efter att ålderspensionen började löpa föreligger tidigast från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåddes.

4 § (30.12.2004/1296)

Kyrkans centralfond har rätt att av särskilda skäl bestämma att såsom pensionstid helt eller delvis skall räknas den tid, under vilken en person efter fyllda 23 år innehaft även annan än i 1 § avsedd anställning, dock inte tiden efter den 31 december 2004.

4 a § (30.12.2004/1296)

4 a § har upphävts genom L 30.12.2004/1296.

4 b § (30.12.2004/1296)

4 b § har upphävts genom L 30.12.2004/1296.

5 § (30.12.2004/1296)

Vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen anses sammanträdesarvode inte utgöra arbetsinkomst. Naturaförmåner beaktas enligt det värde som bestämts i arbetstagarens förskottsinnehållning, men högst enligt de grunder Skattestyrelsen fastställt. Av en bostads areal beaktas dock högst 150 kvadratmeter.

En förtroendevald tjänar in pension för varje kalenderår för de ersättningar för inkomstbortfall och separata arvoden för viss tid som en sådan arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. utbetalt under ett kalenderår.

5 a § (30.12.2004/1296)

5 a § har upphävts genom L 30.12.2004/1296.

5 b § (30.12.2004/1296)

5 b § har upphävts genom L 30.12.2004/1296.

5 c § (30.12.2004/1296)

Har en förmånstagare rätt att få på bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) grundad dagpenning eller olycksfallspension, på bestämmelserna i trafikförsäkringslagen (279/1959) grundad fortlöpande ersättning för egen skada eller på lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) grundad livränta, kan pension enligt denna lag, utan hinder av 12 § i lagen om statens pensioner, betalas till fullt belopp till dess dagpenningens, olycksfallspensionens, ersättningens eller livräntans belopp är slutligt fastställt. Förmånstagarens rätt till nämnd dagpenning, olycksfallspension, ersättning eller livränta övergår på Kyrkans centralfond till den del den motsvarar det belopp som på grund av ovan avsedda prestationer skall dras av från pensionen.

5 d § (30.12.2004/1296)

Om förmånstagaren är minderårig eller om han eller hon på grund av sjukdom eller av annan orsak är oförmögen att själv söka pension och om han eller hon saknar vårdnadshavare eller för ändamålet förordnad intressebevakare, kan en av Kyrkans centralfond godkänd nära anhörig eller någon annan person som huvudsakligen har hand om förmånstagaren föra hans eller hennes talan i ett ärende som gäller pension enligt denna lag.

5 e § (19.12.2003/1190)

Har en förmånstagare beviljats invalidpension retroaktivt och har arbetsgivaren för samma tid till honom eller henne betalat lön för sjukdomstiden, betalas pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren, likväl högst till det belopp som betalats i lön för samma tid. Invalidpensionen utbetalas inte till arbetsgivaren till den del den med stöd av 15 a § 4 mom. lagen om statens pensioner skall betalas till sjukförsäkringsfonden, och pensionen utbetalas inte heller till arbetsgivaren när denne med stöd av någon annan lag har fått ersättning för den lön som arbetsgivaren betalat för sjukdomstiden. Om förmånstagaren har beviljats rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill anslutet rehabiliteringstillägg och arbetsgivaren har betalat eller betalar förmånstagaren lön för samma tid, iakttas vid betalning av rehabiliteringspeng eller invalidpension och därtill anslutet rehabiliteringstillägg samma förfarande som ovan bestäms för betalning av invalidpension.

Har en förmånstagare fått arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller utbildningsstöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) för samma tid han eller hon beviljas pension retroaktivt, skall Kyrkans centralfond på yrkande av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller utbildningsdagpenning som har utbetalts för samma tid. (30.12.2004/1296)

Har en förmånstagare tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. i folkpensionslagen (347/1956) för samma tid han eller hon beviljas pension retroaktivt på grund av besvär som avses i 7 § 1 mom. i denna lag, skall Kyrkans centralfond betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar pension som Folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid. Förfarandet kan vara detsamma, om Kyrkans centralfond retroaktivt fortsätter utbetalningen av rehabiliteringsstöd på grund av besvär som avses i 7 § 1 mom. eller när förmånstagaren har fått pension enligt folkpensionslagen för samma tid för vilken Kyrkans centralfond i enlighet med 7 b § 3 mom. rättar ett tidigare beslut eller i övrigt justerar beloppet av beviljad pension eller retroaktivt beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd efter beslutet om rättelse. (30.12.2004/1296)

Har en förmånstagare fått utkomststöd i förskott enligt 23 § lagen om utkomststöd (1412/1997), betalas pension eller en del därav som beviljas retroaktivt för samma tid på anhållan av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) till organet för att ersätta redan lämnat utkomststöd.

Om kommunen eller samkommunen har ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för en förmånstagare, skall kyrkans centralfond på yrkande av kommunen eller samkommunen till kommunen eller samkommunen betala den pension som förmånstagaren har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad på institution eller i familjevård, för att användas på det sätt som 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) föreskriver.

Har en förmånstagare fått studiepenning, vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för den tid för vilken honom eller henne retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, skall kyrkans centralfond på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av studiestöd som har utbetalts för samma tid.

Om en förmånstagare retroaktivt beviljas ålderspension för samma tid för vilken han eller hon har fått dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963), betalas pensionen till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar den dagpenning som betalts för samma tid. (30.12.2004/1296)

I de fall som avses i 1–7 mom. betalas pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshetskassan, Folkpensionsanstalten, det organ som avses i 4 mom., kommunen, samkommunen eller sjukförsäkringsfonden, om Kyrkans centralfond underrättats om betalning av pensionen minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas. (30.12.2004/1296)

6 § (30.12.2004/1296)

Pensionsskyddet sköts av Kyrkans centralfond. Kyrkostyrelsen kan dock såsom styrelse för centralfonden avtala med en myndighet eller inrättning som sköter pensionsskyddet i enlighet med lagen om statens pensioner eller lagen om kommunala pensioner (549/2003) eller med Pensionsskyddscentralen om att denna mot ersättning åtar sig att sköta utbetalningen av i denna lag avsedda pensioner samt därtill anslutna åtgärder och registreringen av tjänste- och arbetsavtalsförhållanden för verkställighet av pensionsskyddet.

Vid Kyrkans centralfond finns en delegation för ärenden som gäller arbetsoförmåga och rehabilitering. Delegationen utses av kyrkostyrelsen. Delegationen har till uppgift att styra och följa praxis vid bedömning av arbetsförmåga och i rehabiliteringsfrågor. Närmare föreskrifter om delegationen meddelas i ett reglemente som fastställs av kyrkostyrelsen.

6 a § (19.12.2003/1190)

Om en förmånstagare har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) (pensionslagar för den offentliga sektorn) eller enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 eller 10–13 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) (pensionslagar för den privata sektorn) och om han eller hon vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade sådan anställning som omfattas av denna lag, skall Kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt

1) ge en beslutssammanställning som upptar Kyrkans centralfonds beslut och beslut av andra pensionsanstalter (pensionsanstalter inom den offentliga sektorn) som sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn och motsvarande familjepensionsskydd samt pensionsanstalter enligt 10 d § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (pensionsanstalter inom den privata sektorn) som sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna för den privata sektorn och motsvarande familjepensionsskydd,

2) sköta utbetalningen av pensioner som avses i beslutssammanställningen och pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till pensionerna, samt

3) behandla och avgöra pensioner som tjänats in på basis av en förmån som avses i 6 § 1 mom. i lagen om statens pensioner.

(30.12.2004/1296)

Om förmånstagarens pensionsskydd vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade ordnats i statskontoret, i den kommunala pensionsanstalten, i Folkpensionsanstalten eller i en pensionsanstalt inom den privata sektorn, skall denna pensionsanstalt i egenskap av sista pensionsanstalt sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i fråga om pensionsskyddet enligt denna lag.

Dock gäller att om den till pension berättigande tiden mellan pensionsfallet och pensionsåldern (återstående tid) eller motsvarande förtjänst beaktas på någon annan grund än arbetstagarens sista arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet när pensionens belopp räknas ut, är sista pensionsanstalt utan hinder av 1 och 2 mom. den pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn där pensionsskyddet för den återstående tiden eller motsvarande pensionsskydd har ordnats.

Om kyrkans centralfond i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 mom. avgör rätten till invalidpension med stöd av 9 § 1 mom. a- eller b-punkten lagen om statens pensioner eller om det är fråga om rätt till individuell förtidspension och om den månatliga pensionen från en pensionsanstalt inom den privata sektorn är större än tre gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, skall kyrkans centralfond före beslutet begära att pensionsanstalten inom den privata sektorn ger en bedömning av pensionssökandens arbetsförmåga. Om kyrkans centralfond och pensionsanstalten inom den privata sektorn då är av olika åsikt om pensionssökandens arbetsförmåga, tillämpas inte 1 mom. på pensionsskydd enligt pensionslagarna för den privata sektorn.

En pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn som betalar pension eller avträdelsestöd betraktas som sista pensionsanstalt även när pensionstagaren beviljas annan ny pension än invalidpension. En pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- eller deltidspension betraktas dock som sista pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas invalidpension, om inte något annat följer av 6 mom.

Om den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall eller borde beaktas i pensioner både enligt denna lag och enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn eller om ny pension beviljas efter en sådan pension, tillämpas inte vid behandlingen av pensionen vad som i 1–4 mom. föreskrivs om sista pensionsanstalt. Detta förfarande tillämpas också när deltidspension beviljas samtidigt i enlighet med såväl denna lag som andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn. På behandling av familjepension tillämpas dock vad som i 1–4 mom. bestäms om sista pensionsanstalt, trots att den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall beaktas i pensioner både enligt pensionslagarna för den privata sektorn och enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn när pensionsbeloppet för familjepension räknas ut.

Pensionsanstalter inom arrangemanget med sista pensionsanstalt kan komma överens om att principen om sista pensionsanstalt skall iakttas även i de situationer som avses i 5 och 6 mom. Pensionssökanden skall då underrättas om vilken pensionsanstalt som sköter hans eller hennes pensionsärende.

Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt och dess uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som enligt denna paragraf och enligt den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den är behörig att handlägga pensionsansökan, avgörs ärendet på pensionsanstaltens begäran av pensionsskyddscentralen. Ändring får inte sökas särskilt i pensionsskyddscentralens beslut i ett sådant ärende.

6 b § (30.12.2004/1296)

Har Kyrkans centralfond i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. betalt ut pension eller familjepension enligt en pensionslag för den privata sektorn, lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner eller 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten, eller har en i 6 a § 2 mom. avsedd pensionsanstalt i egenskap av sista pensionsanstalt betalt ut pension enligt denna lag, skall Kyrkans centralfond utreda kostnaderna mellan pensionsanstalterna samt av pensionsanstalten återkräva eller gottgöra pensionsanstalten dessa pensionskostnader jämte ränta senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. Förskott kan också betalas för ändamålet. Pensionskostnaderna återkrävs och gottgörs enligt vad Pensionsskyddscentralen, Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten, Folkpensionsanstalten och Kyrkans centralfond närmare avtalar särskilt om saken.

7 § (29.11.1996/938)

Ändring i beslut av Kyrkans centralfond i pensionsärenden eller ärenden om yrkesinriktad rehabilitering söks genom besvär hos statens pensionsnämnd. I ett beslut genom vilket förhandsbesked som avses i 22 § i lagen om statens pensioner har förvägrats eller som gäller rehabiliteringens innehåll enligt 18 b § 4 mom. i lagen om statens pensioner eller rehabiliteringsunderstöd enligt 18 e § i nämnda lag får ändring inte sökas genom besvär. I pensionsnämndens beslut söks ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen. Besvärsrätt har den som sökt eller fått förmånen. Besvärsrätt i ett beslut av statens pensionsnämnd har också Kyrkans centralfond. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (30.12.2004/1296)

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslut av Kyrkans centralfond och statens pensionsnämnd får delges part med posten. Om inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon uppgivit. (30.12.2004/1296)

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslut av kyrkans centralfond och statens pensionsnämnd får delges part och pensionsombudet med posten. Om inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon uppgivit. (19.12.2003/1190)

Om ändringssökande gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/96).

Ett beslut får verkställas trots att det inte vunnit laga kraft, om inte ändringssökandet blir onödigt på grund av verkställigheten eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet.

Angående sökande av ändring i en beslutssammanställning som kyrkans centralfond har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. samt behandlingen av besvärsärendet gäller vad som föreskrivs i denna paragraf och i 7 a § 5–8 mom. När kyrkans centralfonds beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 2 mom., söks ändring och behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, 13 § lagen om Folkpensionsanstalten eller i en pensionslag för den privata sektorn. I sådana fall skall statskontoret, den kommunala pensionsanstalten, Folkpensionsanstalten eller pensionsanstalten inom den privata sektorn, till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag, begära utlåtande om besvären av kyrkans centralfond. Utlåtande begärs inte om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan. (19.12.2003/1190)

7 a § (29.11.1996/938)

I ärenden som avses i 7 § 1 mom. skall en part tillställa kyrkans centralfond sin besvärsskrift inom den tid som föreskrivs i 7 § 2 mom. (19.12.2003/1190)

Om kyrkans centralfond till alla delar godkänner de yrkanden som framförs i besvären, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. Ändring i rättelsebeslutet får sökas så som bestäms i 7 §. (19.12.2003/1190)

Om kyrkans centralfond inte kan rätta det överklagade beslutet så som nämns i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång tillställa statens pensionsnämnd eller, om besvären gäller ett beslut av statens pensionsnämnd, försäkringsdomstolen besvärsskriften och sitt utlåtande. Kyrkans centralfond kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner de yrkanden som anförs i besvären. Om besvären redan har tillställts besvärsinstansen, skall kyrkans centralfond genast underrätta denna om det interimistiska beslutet. Ändring får inte sökas i ett interimistiskt beslut. (19.12.2003/1190)

Avvikelse från den tidsfrist som nämns i 3 mom. får göras, om inhämtandet av tilläggsutredning som behövs på grund av besvären förutsätter det. Ändringssökanden skall då utan dröjsmål underrättas om inhämtandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid tillställas besvärsinstansen inom 60 dagar från det besvärstiden har löpt ut. (23.12.1999/1233)

En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som kyrkans centralfond har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. skall tillställas kyrkans centralfond inom den tid som föreskrivs i 7 § 2 mom. Kyrkans centralfond skall begära utlåtande om besvären av pensionsanstalten inom den privata sektorn eller statskontoret, den kommunala pensionsanstalten eller Folkpensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande bara om det är fråga om en situation som avses i 6 a § 4 mom. (19.12.2003/1190)

Om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut besvären gäller godkänner ändringssökandens yrkanden till den del de gäller ifrågavarande pensionsanstalts beslut, skall kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslutssammanställning. I en på detta sätt rättad beslutssammanställning får ändring sökas enligt denna lag. Om någon av ovan avsedda pensionsanstalter inte rättar sitt beslut så som ändringssökanden krävt, skall kyrkans centralfond inom 60 dagar från besvärstidens utgång tillställa den besvärsinstans som avses i 3 mom. besvärsskriften samt de utlåtanden som givits med anledning av den. Besvären över beslutssammanställningen behandlas då även till övriga delar enligt 3 och 4 mom. (19.12.2003/1190)

Gäller besvär över beslutssammanställningen enbart bedömning av arbetsförmågan och godkänner kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt de yrkanden som framförts i den besvärsskrift som tillställts den, skall den ge en ny, rättad beslutssammanställning. Om den inte rättar beslutssammanställningen, tillämpas det förfarande som föreskrivs i 3 och 4 mom. Är det fråga om en situation som avses i 6 a § 4 mom. och godkänner pensionsanstalten inom den privata sektorn inte ändringssökandens yrkanden, skall kyrkans centralfond hänskjuta besvären till den del de gäller beslut av pensionsanstalten inom den privata sektorn till den pensionsnämnd som avses i 20 § lagen om pension för arbetstagare, och i fråga om besvären iakttas det förfarande som föreskrivs i 21 och 21 a § lagen om pension för arbetstagare. (19.12.2003/1190)

När ett ärende som gäller besvär över en beslutssammanställning behandlas i statens pensionsnämnd eller försäkringsdomstolen eller när det är fråga om att till förmån för pensionstagaren undanröja eller rätta en beslutssammanställning som vunnit laga kraft eller när det i beslutssammanställningen förekommer ett sådant fel som avses i 50 eller 51 § förvaltningslagen (434/2003) skall denna lag och förvaltningslagen tillämpas, om inte något annat föreskrivs i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). (19.12.2003/1190)

7 b § (29.11.1996/938)

Grundar sig ett lagakraftvunnet beslut om pension på felaktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart inte lagenligt, kan försäkringsdomstolen på framställning av kyrkans centralfond eller på ansökan av den som ärendet berör, efter att ha hört andra parter, undanröja beslutet och ta upp eller förordna beslutet till ny behandling. Efter att ha gjort nämnda framställning kan kyrkans centralfond, till dess ärendet avgjorts på nytt, tillfälligt inställa utbetalningen av pensionen eller utbetala pensionen i överensstämmelse med framställningen. (19.12.2003/1190)

Försäkringsdomstolen och statens pensionsnämnd kan till prövning ta upp besvär som anlänt efter besvärstidens utgång, om ändring på grund av vägande skäl inte har sökts inom utsatt tid. (23.12.1999/1233)

Om det är fråga om beviljande av förvägrad förmån eller ökning av beviljad förmån kan kyrkans centralfond utan hinder av det tidigare beslutet behandla ärendet på nytt. (19.12.2003/1190)

7 c § (19.12.2003/1190)

Ett lagakraftvunnet beslut av kyrkans centralfond och statens pensionsnämnd om återkrav av en förmån kan verkställas så som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller även beslutssammanställningar som kyrkans centralfond givit i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 6 a § 1 mom.

7 d § (29.11.1996/938)

En grundlöst erlagd förmån får återkrävas även genom kvittning mot framtida pensionsbelopp. Från det pensionsbelopp som varje gång skall erläggas kan dock inte utan förmånstagarens samtycke dras av mer än en sjättedel av den del av pensionsbeloppet som återstår efter det att förskott på pensionsbeloppet har innehållits med stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller källskatt uppburits med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78)

Återkrav av en förmån som betalts utan grund kan lämnas därhän, om beviljandet eller betalningen av den inte kan anses bero på förmånstagarens eller hans ombuds svikliga förfarande eller om det belopp som återkrävs är litet.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas också när kyrkans centralfond i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. utan grund har betalt ut förmåner enligt denna lag. Till den del kyrkans centralfond utan grund har betalt ut förmåner enligt lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, 13 § lagen om Folkpensionsanstalten eller enligt pensionslagar för den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av de pensionsanstalter som sköter förmånerna enligt vad som föreskrivs i dessa lagar. Kyrkans centralfond skall dock i egenskap av sista pensionsanstalt ge en beslutssammanställning över de förmåner som återkrävs samt återkräva beloppet. Om kyrkans centralfond sköter återkravet genom kvittning, skall 1 mom. tillämpas och såsom den pensionspost som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt skall betala. (19.12.2003/1190)

7 e § (23.12.1999/1233)

I behandlingen av ärenden som gäller tillämpningen av denna lag deltar i statens pensionsnämnd de ledamöter som blivit förordnade enligt 23 a § lagen om statens pensioner.

8 § (19.12.2003/1190)

För pensionsskyddet enligt denna lag skall varje arbetsgivare till Kyrkans centralfond betala en i 22 kap. 8 § 2 punkten i kyrkolagen (1054/1993) föreskriven pensionsavgift. Arbetsgivaren skall dessutom betala de i 22 kap. 8 § 4 punkten i kyrkolagen föreskrivna invalidpensionernas självriskandelar. (30.12.2004/1296)

Kyrkomötet fastställer de grunder enligt vilka en i 1 § 3 mom. angiven förening, annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt är skyldig att delta i kostnaderna för pensionsskyddet enligt denna lag. Kyrkans centralfond har rätt att besluta om huruvida ersättning skall betalas till kyrkans centralfond för pensionsskydd för den som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller som är anställd hos en annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling för arbete bland invandrare, samt om ersättningens storlek.

8 a § (30.12.1993/1675)

Arbetstagare är skyldiga att till Kyrkans centralfond betala arbetstagares pensionsavgift, som till sin storlek motsvarar den i 12 b § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivna pensionsavgiftsprocenten av den lön till arbetstagaren som föreskrivs i nämnda paragrafs 2 mom. (30.12.2004/1296)

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagares pensionsavgift av lönen eller något annat vederlag till arbetstagaren samt redovisar pensionsavgiften till Kyrkans centralfond så som centralfonden bestämmer. (30.12.2004/1296)

Personer som omfattas av lagens tillämpningsområde kan yrka rättelse av arbetstagares pensionsavgift hos kyrkans centralfond. Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller rättelseyrkande iakttas denna lag. (19.12.2003/1190)

8 b § (30.12.1993/1675)

För pensionsavgiften, som består av arbetsgivares pensionsavgift som avses i 8 § och arbetstagares pensionsavgift som nämns i 8 a §, svarar arbetsgivaren gentemot kyrkans centralfond så som stadgas om arbetsgivares pensionsavgift.

Av de medel som utgörs av arbetstagarnas pensionsavgift överförs till pensionsfonden minst samma relativa andel som av arbetsgivarnas pensionsavgift.

9 § (30.12.2004/1296)

9 § har upphävts genom L 30.12.2004/1296.

10 § (19.12.2003/1190)

Kyrkans centralfond och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av myndigheter och andra instanser på vilka tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och av privata arbetsgivare få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende som gäller ordnande av pensionsskydd eller ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som i övrigt är nödvändiga vid utförandet av uppdrag enligt denna lag eller överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller som föreskrivits i andra internationella rättsakter om social trygghet,

2) av läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och av sådana verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt av den som verkställer rehabilitering och av andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården, socialserviceproducenter eller vårdinrättningar på begäran få utlåtanden och övriga nödvändiga uppgifter om den pensions- eller förmånssökandes journalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga, om sökanden inte själv lämnar dessa uppgifter.

Kyrkans centralfond har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter dessutom rätt att för beräkning av pensionen få uppgifter om de förmåner enligt 5 a § 4 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om statens pensioner som beviljats förmånstagarna, av dem som beviljat dessa förmåner. Uppgifterna skall på det sätt som Kyrkans centralfond bestämmer lämnas till centralfonden för varje kalenderår före utgången av maj följande år eller före en annan med Kyrkans centralfond överenskommen tidpunkt. (30.12.2004/1296)

Kyrkans centralfond och besvärsinstansen har rätt att få uppgifterna enligt 1 och 2 mom. avgiftsfritt. En yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har likväl rätt att få ett skäligt arvode för utlåtanden som ges på basis av skyldigheten i 1 mom. 2 punkten att lämna uppgifter. (30.12.2004/1296)

10 a § (19.12.2003/1190)

Den som ansöker om pension är skyldig att lämna kyrkans centralfond de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen och avgörandet av pensionsärendet.

Den som får invalidpension är skyldig att underrätta Kyrkans centralfond om att han eller hon återfått arbetsförmågan, om att han eller hon börjar förvärvsarbeta och om att rehabiliteringen avbrutits. (30.12.2004/1296)

Den som får arbetslöshetspension är skyldig att underrätta kyrkans centralfond om

1) sin vistelse utomlands eller något annat liknande skäl till att han eller hon inte kan ta emot arbete,

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta och att förvärvsinkomsten motsvarar minst det belopp som nämns i 18 a § 1 mom. 2 punkten lagen om statens pensioner, samt

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av arbetskraftsmyndigheten anvisat i 9 a § 1 mom. 3 punkten lagen om statens pensioner angivet fortlöpande arbete som varar minst en månad.

Den som får deltidspension är skyldig att underrätta kyrkans centralfond om

1) förändringar i sina arbetstidsarrangemang, om de inverkar på inkomsterna,

2) andra än allmänna löneförhöjningar,

3) att ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller företagsverksamhet upphör eller att ett nytt förhållande eller ny verksamhet inleds,

4) längre än sex veckors oavbruten frånvaro från arbetet,

5) förändringar i företagsverksamheten, samt

6) att en ny arbetspension börjar löpa.

Den som får efterlevandepension enligt lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970) är skyldig att underrätta kyrkans centralfond om han eller hon har ingått äktenskap. Om ett barn som får barnpension enligt lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan ges som adoptivbarn till någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrätta kyrkans centralfond om adoptionen.

Oberoende av pensionstagarens underrättelseskyldighet enligt 2–5 mom. kan kyrkans centralfond kräva en utredning av pensionstagaren angående omständigheter som nämns i 2–5 mom. samt om andra liknande omständigheter som påverkar pensionens belopp och pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att det har skett förändringar i dessa omständigheter. Har pensionstagaren inte tillställt kyrkans centralfond dessa utredningar inom en av kyrkans centralfond utsatt skälig tid, kan ärendet avgöras på basis av tillgängliga upgifter.

10 b § (19.12.2003/1190)

Arbetsgivaren är skyldig att åtminstone en gång var fjärde månad meddela kyrkans centralfond namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av anställningen, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om förmånstagare som omfattas av denna lag. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att lämna kyrkans centralfond uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller förmånstagarnas pensionsrätt och arbetsgivarens betalningsskyldighet. Om arbetsgivaren underlåter att meddela kyrkans centralfond de ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem senare än vad som förutsätts i de föreskrifter som kyrkans centralfond utfärdat med stöd av 5 mom. kan det bestämmas att den pensionsavgift som avses i 8 § skall betalas med skälig förhöjning, dock till högst det dubbla beloppet.

Utöver det som bestäms i 1 mom. är arbetsgivaren skyldig att på begäran lämna kyrkans centralfond och en besvärsinstans som avses i denna lag de uppgifter om en av denna lag omfattad förmånstagares arbete och arbetsförhållanden samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av arbetsgivaren och som är nödvändiga för ordnande av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som i övrigt är nödvändiga vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag.

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter som behövs för behandlingen av pensionssökandens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren utan förmånstagarens samtycke meddelas endast de sekretessbelagda uppgifter om förmånstagaren som är nödvändiga för att precisera de uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.

Kyrkans centralfond har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

Kyrkans centralfond för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 10 § och som påverkar rätten till pension för förmånstagare som omfattas av denna lag. Kyrkans centralfond har rätt att utfärda föreskrifter för arbetsgivarna om när och i vilken form uppgifterna skall lämnas till kyrkans centralfond.

10 c § (19.12.2003/1190)

Kyrkans centralfond har rätt att, utan hinder av den sekretess som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, för arbetsgivarens bokföring och för fastställandet av sådana avgifter enligt 22 kap. 8 § 4 punkten kyrkolagen som orsakas av förmåner beviljade enligt denna lag lämna uppgifter om en förmån enligt denna lag som pensionstagaren beviljats och om dess belopp samt för ovan nämnda ändamål också lämna övriga nödvändiga uppgifter till den arbetsgivare hos vilken den som erhållit förmånen är anställd eller på basis av vars anställning arbetsgivarens avgift bestäms. Kyrkans centralfond har också rätt att meddela den arbetsgivare från vars tjänst en förmånstagare avgår med pension den beviljade pensionens art samt tidpunkten för pensionens början och slut för att arbetsgivaren skall kunna avsluta anställningen.

10 d § (19.12.2003/1190)

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har kyrkans centralfond rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till vederbörande myndighet och organ får utlämnas uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland eller en internationell rättsakt om social trygghet,

2) till pensionsskyddscentralen och de pensionsanstalter som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1–5, 7 och 9–13 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor och som med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgivaren, av en instans som nämns i 10 § eller av pensionsskyddscentralen får utlämnas uppgifter som kyrkans centralfond fått med stöd av 10 och 10 b §,

3) uppgifter om pension, pensionsrätt eller försäkring som erhållits från pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1–5, 7 och 9–13 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor får utlämnas till Folkpensionsanstalten eller en annan sådan mottagare som har rätt att få dessa uppgifter med stöd av lag,

4) till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag får i fråga om en person som erhållit en förmån enligt denna lag utlämnas personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter, som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal; dock inte uppgifter om hälsotillståndet i situationer enligt detta lagrum eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård,

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de uppgifter som den behöver för uppfyllandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får, i fråga om förmånstagare som haft en anställning som omfattas av denna lag och som avlidit före 65 års ålder, utlämnas namn, personbeteckning, dödsdatum, uppgifter i anslutning till anställningar, förmånstagarnas namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida förutsättningarna för beviljande av grupplivförsäkringens försäkringssumma uppfylls, samt motsvarande uppgifter till statskontoret och den kommunala pensionsanstalten för behandling av ekonomiskt stöd motsvarande grupplivförsäkring.

Kyrkans centralfond skall i och för utlämnandet av sådana uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten komma överens med pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna om vad som får vidareutlämnas ur de uppgifter som avses ovan och till vem de får vidareutlämnas.

Innan uppgifter lämnas vidare med stöd av denna paragraf skall kyrkans centralfond försäkra sig om att den som mottar uppgifterna har rätt enligt lag att få de utlämnade uppgifterna av den som ursprungligen lämnade ut dem. Kyrkans centralfond ansvarar för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som den fick av den som ursprungligen lämnade uppgifterna.

10 e § (19.12.2003/1190)

Kyrkans centralfond har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning

1) för en sammanslutning eller inrättning som verkställer lagstadgad socialförsäkring till sådana uppgifter i sina personregister som sammanslutningen eller inrättningen med stöd av denna eller en annan lag har rätt att få för verkställigheten av sina uppgifter,

2) för myndigheter eller organ som nämns i 10 d § 1 mom. 1–3 och 6 punkten för utlämnande av uppgifter som avses i nämnda punkter,

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig pensionsförsäkring som avses i 96 § inkomstskattelagen (1535/1992) till sådana uppgifter i sina register som är nödvändiga för att utreda avdrag i beskattningen på basis av frivillig pensionsförsäkringspremie.

Kyrkans centralfond har rätt att för en arbetsgivare öppna en teknisk anslutning för fullgörandet av den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 10 b §. Kyrkans centralfond har rätt att också för pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter öppna en teknisk anslutning för lämnandet av uppgifter till förmånstagaren själv om hans eller hennes pensionsskydd enligt denna lag.

En teknisk anslutning får dock öppnas för utlämnande av uppgifter som avses i 10 d § 1 mom. 2 och 3 punkten endast om därom kommits överens enligt 10 d § 2 mom.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också hämtas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Om det dock är fråga om en teknisk anslutning som öppnats med stöd av 1 mom. 3 punkten, får med hjälp av den sökas sekretessbelagda personuppgifter endast med samtycke av personen i fråga.

Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som begär uppgifter förete en utredning för den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

10 f § (19.12.2003/1190)

Kyrkans centralfond skall på förhand på lämpligt sätt informera pensionssökanden om var uppgifter om denne finns att få och vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

11 § (19.12.2003/1190)

Kyrkans centralfond kan, då förutsättningar för erhållande av full ordinarie pension inte föreligger, av särskilda skäl inom ramen för ett av kyrkomötet för ändamålet fastställt anslag bevilja extra pension under förutsättning att sökandens utkomst är beroende av pensionen.

12 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967, och genom densamma upphäves pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 8 december 1949 jämte däri senare gjorda ändringar.

Den tid före denna lags ikraftträdande, under vilken förmånstagare efter fyllda 21 år innehaft i 1 § nämnd tjänst eller statens, kommuns eller annan tjänst, som är huvudsyssla, hänföres till pensionstiden i den mån genom förordning stadgas och till den del anställningen icke skall tillgodoräknas honom för annan än i denna lag avsedd pension.

Den som då denna lag träder i kraft har tjänst eller arbete, vartill ansluter sig rätt till pension ur kyrkans centralfond i enlighet med tidigare gällande stadganden eller av församling i enlighet med dess pensionsstadga, bibehåller denna sin rätt, om han inom ett år efter det denna lag trätt i kraft skriftligen anmäler denna sin önskan till kyrkostyrelsen eller församlingen. Denna lag tillämpas icke i fråga om den som gjort sådan anmälan.

Utan hinder av vad ovan stadgats tillämpas tidigare gällande stadganden på den som gjort ovan avsedd anmälan och, såvida av 5 mom. icke annat följer, på pension, som beviljats innan denna lag trätt i kraft.

Denna lag tillämpas även ifall anställningen upphört eller pensionsfallet inträffat efter den 30 juni 1962 men innan denna lag trätt i kraft och om förmånstagare den 8 juli 1961 eller därefter innehaft anställning, som oavbrutet fortgått under minst 4 månader och till vilken, om den skulle vara anställning efter det denna lag trätt i kraft, skulle ansluta sig rätt till pension i enlighet med denna lag. Är förmånstagare på grund av under sagda tid inträffat pensionsfall berättigad till pension även med stöd av tidigare gällande stadganden, är han berättigad att erhålla den pension, som är större. Pensionsärende, som innan denna lag trätt i kraft genom laga kraft vunnet beslut avgjorts och som berör ovan i detta moment avsett pensionsfall, upptages av kyrkostyrelsen på ansökan till förnyad handläggning.

Har församling på grund av pensionsfall, som inträffat efter den 30 juni 1962, i enlighet med sin pensionsstadga utbetalt pension till förmånstagare, återbäres från kyrkans centralfond till församlingen den pension som församlingen betalt, dock högst ett belopp, som motsvarar den pension som skall erläggas enligt denna lag. Har församling härvid utbetalt pension till någon, som enligt pensionsstadgan pensionerats före i denna lag avsedd pensionsålder, räknas den återbäring, som skall erläggas till församlingen, från den tidpunkt då förmånstagaren uppnått i denna lag avsedd pensionsålder. Har församling icke ansökt om återbäring inom ett år från utgången av det kalenderår, för vilket församlingen utbetalt den pension vars återbäring avses, är rätten till återbäring för sagda år förverkad. Återbäring av pension, som erlagts för år 1967, må likväl sökas senast före utgången av år 1969. (24.1.1969/47)

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1973/1042:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

28.1.1983/112:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 220/82, Lag- och ekonomiutsk. bet. 22/82, Stora utsk. bet. 210/82

11.12.1987/1004:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 145/87, Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/87, Stora utsk. bet. 99/87

16.6.1989/564:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

En förmånstagare vars pensionsberättigande anställning fortgår när denna lag träder i kraft och som

1) vid ikraftträdandet innehar en tjänst eller uppgift för vilken enligt de stadganden som gällde innan lagen träder i kraft har funnits en i 1 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan nämnd särskild pensionsålder,

2) före utgången av juni 1999 anställs i en tjänst eller uppgift som avses i 1 punkten eller

3) i enlighet med den upphävda 8 a § lagen om statens pensioner innan lagen träder i kraft har innehaft en tjänst eller uppgift som avses i 1 punkten under sammanlagt minst 12 år efter det han fyllt 40 år,

har rätt till pension enligt de stadganden som gällde innan denna lag träder i kraft och som ändrats genom den eller genom lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89), om han före utgången av juni 1999 antingen då han ansöker om pension eller annars skriftligen meddelar kyrkostyrelsen att han önskar det.

På en förmånstagare som gjort en anmälan som avses i 2 mom. tillämpas inte de genom denna lag eller genom den nämnda lagen om ändring av lagen om statens pensioner ändrade stadganden som träder i kraft den 1 juli 1989. Vad som sägs i 2 mom. och i detta moment gäller om förmånstagaren har rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

En förmånstagare som, om han hade avgått från sin anställning före ikraftträdandet skulle ha haft rätt till ålderspension enligt 8 § 6 mom. eller 8 a § lagen om statens pensioner, vilka lagrum upphävs räknat från den 1 juli 1989, eller 8 § 3 mom. lagen om statens pensioner i dess lydelse före denna lags ikraftträdande, har dock utan hinder av vad som sägs ovan rätt till pension i enlighet med nämnda stadganden.

En förmånstagare, som innan denna lag träder i kraft har fått en individuell förtidspension som grundar sig på ett tjänste- eller arbetsförhållande eller en företagarverksamhet efter anställningen hos kyrkan, enligt de stadganden som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, har rätt till individuell förtidspension enligt 9 § 1 mom. d-punkten lagen om statens pensioner räknat från den 1 juli 1989.

Då rätt till individuell förtidspension enligt 9 c § lagen om statens pensioner fastställs, beaktas även avgång innan denna lag trätt i kraft.

När rätt till deltidspension fastställs, beaktas också övergång till deltidsarbete före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs 1 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 9 december 1966 (618/66) jämte ändringar.

Regeringens proposition 43/89, Socialutsk. bet. 10/89, Stora utsk. bet. 67/89

4.5.1990/419:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 27/90, Socialutsk. bet. 8/90, Stora utsk. bet. 27/90

30.12.1992/1601:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagens 2 § tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare vilka är födda efter år 1939 och vilka har en anställning som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och som börjat efter år 1992. Lagens 2 § tillämpas inte på tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning har varit i kraft innan lagen trädde i kraft och som fortsätter utan avbrott. Lagens 3 § 2 mom. tillämpas på pensionsfall som inträffat efter det att lagen har trätt i kraft. (30.12.1993/1676)

En anställning anses fortgå utan avbrott om det har förflutit högst en månad sedan den föregående anställningen slutade.

Ikraftträdelsestadgandets 3 mom. tillämpas inte på anställningar som börjar efter den 31 december 1998.

RP 316/92, ShUB 56/92

19.11.1993/997:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 123/93, ShUB 18/93

30.12.1993/1675:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Utan hinder av vad som stadgas i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 6 juni 1989 om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (564/89) är det inte ett villkor för tillämpning av stadgandena om valrätt och den pensionsålder som avses i nämnda ikraftträdelsestadgande att förmånstagaren har rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner. Nämnda stadganden om valrätt och pensionsålder tillämpas dock inte på en sådan efter 1939 född ny förmånstagare som avses i 1 § 3 mom. lagen om ändring av lagen om statens pensioner (1528/93), som träder i kraft den 1 januari 1994, inte heller på en förmånstagare som erhållit deltidspension eller individuell förtidspension enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. För en i detta moment avsedd förmånstagare som har rätt att välja pensionsålder är pensionstillväxten minst 60 procent om han har minst 30 år anställningstid som räknas som pensionstid enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Den tillväxt som saknas fogas till förmånstagarens sista anställning. Detta moment tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Lagens 7 c § tillämpas på beslut som givits sedan lagen har trätt i kraft och 8 a och 8 b §§ på lön som har betalts medan lagen är i kraft.

Pension som beviljas en gammal förmånstagare som avses i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner, sådant det lyder ändrat i lag av den 30 december 1993 (1528/93), betraktas när 2 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan tillämpas, sådan den lyder i förordning av den 23 januari 1981 (68/81), såsom pension som beviljas med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 292/93, ShUB 59/93

30.12.1993/1676:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas på pensionsfall som inträffat den 1 januari 1993 eller därefter.

RP 292/93, ShUB 59/93

24.11.1995/1316:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

För den som har varit eller när denna lag träder i kraft är föreståndarinna för en diakonissanstalt eller diakonissa med en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt bibehålls de rättigheter till pension som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 116/95, ShUB 14/95, RSv 70/95

29.11.1996/938:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1996.

Denna lag tillämpas när ändrig söks i beslut som givits efter att den trätt i kraft. Stadgandet i 7 b § 1 mom. tillämpas dock när ansökan eller framställning görs för undanröjande av kyrkostyrelsens eller försäkringsdomstolens beslut efter att lagen trätt i kraft.

RP 194/1996, FvUB 23/1996, RSv 186/1996

30.12.1997/1372:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagens 1 a § tillämpas på sådana anställningar som varar kortare tid än en månad och som börjat efter lagens ikraftträdande. Har en anställning börjat före lagens ikraftträdande men förtjänsten i den understiger det markbelopp som nämns i 2 § 1 mom. 4 punkten lagen om statens pensioner, tillämpas denna lag på anställningen från la gens ikraftträdande. Lagens 5 § 2 mom. tillämpas på anställningar som börjat den 1 januari 1998 eller därefter. Lagrummet tillämpas i fråga om tiden efter lagens ikraftträdande också på anställningar som börjat före lagens ikraftträdande och som fortgår när lagen träder i kraft

RP 229/1997, ShUB 34/1997, RSv 239/1997

5.3.1999/296:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

23.12.1999/1233:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas när ändring söks i beslut av kyrkostyrelsen som givits efter att lagen trätt i kraft.

Lagens 1 § 4 mom., 1 a § 3 mom. och 4 b § tillämpas på pensioner där pensionsfallet har inträffat efter 1997.

RP 96/1999, ShUB 30/1999, RSv 142/1999

19.12.2003/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lags 5 e, 6 a och 6 b §, 7 §:n 5 mom., 7 a § 5–8 mom., 7 c § 2 mom. och 7 d § 3 mom. tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Nämnda bestämmelser tillämpas dock inte på ansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft, om pensionssökanden på grundval av eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension eller på basis av ansökan vilken blivit anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4, 7, 8 eller 10–13 punkten lagen om pension för arbetstagare och om han eller hon ansöker om ny pension eller fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pension. De bestämmelser som nämns i första meningen tillämpas inte heller när pension som beviljats på ansökan vilken blivit anhängig innan lagen träder i kraft och som senare avbrutits börjar betalas på nytt efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

12.3.2004/181:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

Denna lag tillämpas på beslut som utfärdats efter lagens ikraftträdande.

RP 4/2004, ShUB 2/2004, RSv 3/2004

30.12.2004/1296:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat efter denna lags ikraftträdande. I fråga om fastställandet av pension för tiden före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På sådana invalid-, arbetslöshets- och deltidspensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 6 a § iakttas arrangemanget med sista pensionsanstalt inte om den ena av de pensionsanstalter som omfattas av arrangemanget tillämpar de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande och den andra pensionsanstalten de bestämmelser som har trätt i kraft vid ingången av 2005 och pensionsanstalterna inte avtalar om att iaktta arrangemanget med sista pensionsanstalt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 214/2004, ShUB 36/2004, RSv 195/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.