Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

25.2.1966/106

Lag om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2012/1013, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (27.11.1998/860)

1 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

2 § (27.11.1998/860)

2 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

3 § (27.11.1998/860)

3 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

4 § (27.11.1998/860)

4 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

5 § (27.11.1998/860)

5 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

6 § (27.11.1998/860)

6 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

7 § (27.4.1990/393)

7 § har upphävts genom L 27.4.1990/393.

8 § (27.4.1990/393)

8 § har upphävts genom L 27.4.1990/393.

9 § (27.4.1990/393)

9 § har upphävts genom L 27.4.1990/393.

10 § (27.4.1990/393)

10 § har upphävts genom L 27.4.1990/393.

11 § (12.12.1969/768)

11 § har upphävts genom L 12.12.1969/768.

12 § (12.12.1969/768)

12 § har upphävts genom L 12.12.1969/768.

13 § (13.12.2001/1248)

För anskaffning av medel för betalning av de utgifter som tagits upp i församlingens budget skall, om inte församlingens egentliga inkomster och de kapitaltillgångar som använts räcker till, bestämmas att kyrkoskatt skall uppbäras så att de som påförts kommunalskatt betalar kyrkoskatt enligt den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, dock inte den som inte är medlem av en evangelisk-luthersk församling, och inte heller något annat religionssamfund och dess församling.

13 a § (27.11.1998/860)

13 a § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

14 § (27.11.1998/860)

14 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

15 § (27.11.1998/860)

15 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

16 § (27.11.1998/860)

16 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

17 § (27.11.1998/860)

17 § har upphävts genom L 27.11.1998/860.

18 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967 och genom densamma upphävas lagen den 29 december 1944 angående de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen (1034/44) jämte däri senare gjorda ändringar ävensom 14-19 §§ i den samma dag givna lagen om prästerskapets och kantororgelnisternas i de evangelisk-lutherska församlingarna avlöning (1032/44) jämte i dem senare gjorda ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

12.12.1969/768:
23.12.1982/1009:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Till skatteutjämningsfond som avses i denna lag överförs

1) de medel som ingår i församlingens frivilligt grundade skatteutjämningsfond, varvid fonden upphör; och

2) det belopp varmed medlen i församlingens kapitalfond överskrider det i denna lag stadgade minimibeloppet, dock högst så mycket att det tillsammans med de i 1 punkten avsedda medlen motsvarar skatteutjämningsfondens minimibelopp.

Regeringens proposition 206/82, Lag- och ekonomiutsk. bet. 21/82, Stora utsk. bet. 209/82

11.12.1987/1005:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 146/87, Lag- och ekonomiutsk. bet. 10/87, Stora utsk. bet. 80/87

27.4.1990/393:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 229/89, Lag- och ekonomiutsk. bet. 3/90, Stora utsk. bet. 18/90

27.11.1998/860:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs förordningen den 22 april 1966 angående verkställighet av lagen om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder (253/1966) jämte ändringar.

RP 161/1998, FvUB 11/1998, RSv 136/1998

13.12.2001/1248:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 198/2001, FvUB 21/2001, RSv 159/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.