Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

21.1.1966/19

Förordning om ekonomiska rådet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.4.2011. Se L 189/2011 4 §.

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 14 januari 1966 om ekonomiska rådet (2/66):

1 §

Till det ekonomiska rådet hör en ordförande samt minst 10 och högst 20 ledamöter. Ordföranden och ledamöterna förordnas av statsrådet med iakttagande av vad i 2 § lagen om ekonomiska rådet är stadgat. (12.5.1995/773)

Det ekonomiska rådet tillsättes, med undantag av de två ledamöter vilka äro medlemmar av statsrådet, för en mandattid av två år.

2 §

På det ekonomiska rådet ankommer:

1) att på basen av regelbundet bedriven forskning och utredningsverksamhet följa med landets ekonomi och närmast dess utvecklingsmöjligheter på lång sikt;

2) att för främjande av de i 1 punkten avsedda utvecklingsmöjligheterna till statsrådet göra framställning om motiverade rekommendationer till åtgärder i fråga om det sätt, på vilket i landets ekonomi kunde uppnås en så snabb och jämn ekonomisk tillväxt som möjligt med bibehållen hög sysselsättning, likformig höjning av levnadsstandarden inom olika områden och befolkningskretsar, fortsatt stabil prisnivå och tillfredsställande utveckling av landets utländska betalningsbalans;

3) att även annars planera en ekonomisk politik, som främjar ett effektivt utnyttjande av landets produktionstillgångar; samt

4) att till statsrådet och statsrådets kansli avgiva av dem begärda utlåtanden rörande även andra till rådets verksamhetsområde hörande ärenden, samt att utföra andra av statsrådet givna uppdrag.

3 §

Det ekonomiska rådet väljer inom sig två viceordförande.

Det ekonomiska rådet äger rätt att för beredning av ärenden tillsätta sektioner och att till dem såsom extra medlemmar kalla sakkunniga.

4 § (19.12.1969/791)

4 § har upphävts genom F 19.12.1969/791.

5 § (19.12.1969/791)

5 § har upphävts genom F 19.12.1969/791.

6 § (19.12.1969/791)

6 § har upphävts genom F 19.12.1969/791.

7 § (23.10.1992/940)

Till ekonomiska rådets ordförande, vice ordförande, ledamöter, sakkunniga och sekreterare betalas inte arvode för detta uppdrag.

8 §

Genom denna förordning upphäves förordningen den 30 december 1954 om det ekonomiska rådet och den ekonomiskt-politiska planeringsbyrån (538/54). Det med stöd av sistnämnda förordning tillsatta ekonomiska rådet fortsätter sin verksamhet såsom ekonomiskt råd enligt denna förordning till utgången av maj månad 1966.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1969/791:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

23.10.1992/940:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1992.

12.5.1995/773:

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 1995.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.