Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

14.1.1966/2

Lag om ekonomiska rådet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.3.2011/189, som gäller fr.o.m. 1.4.2011.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

För det totalekonomiska planeringsarbetet samt för beredning av statens ekonomiskt-politiska åtgärder, vilka avse främjande av folkhushållningens gynnsamma utveckling, må statsrådet tillsätta ett ekonomiskt råd.

2 §

Till medlemmar av ekonomiska rådet förordnas minst två av statsrådets ledamöter, av vilka en är ordförande för ekonomiska rådet, samt företrädare för de ekonomiska organisationer, inrättningar och ämbetsverk, vilka med hänsyn till medlemsantal eller eljest bäst företräda respektive områden.

3 §

Den statsrådsledamot, som är ordförande för ekonomiska rådet, har till uppgift att leda det ekonomiskt-politiska planeringsarbetet på lång sikt i statsrådet.

4 § (28.11.1969/712)

Angående ekonomiska rådets sekretariat stadgas särskilt.

5 § (14.11.2003/913)

Ekonomiska rådet är underställt statsrådets kansli.

6 § (28.11.1969/712)

Närmare stadganden angående ekonomiska rådet utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

28.11.1969/712:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

22.12.1978/1059:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

14.11.2003/913:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2003, GrUB 3/2003, RSv 37/2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.