Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

17.12.1965/663

Gruvförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.7.2011. Se L 621/2011 177 §.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 72 § gruvlagen den 17 september 1965 (503/65):

1 kap

Förbehåll

1 §

I 7 § gruvlagen avsett förbehållsområde skall vara sammanhängande och om möjligt fyrsidigt och rätvinkligt.

Den karta, som skall åtfölja förbehållsanmälan, skall vara uppgjord i skalan 1:200 000, såvida det inte av särskilda skäl är motiverat att ange förbehållsområdet på en karta i skalan 1:50 000 eller 1:20 000. (31.12.1994/1571)

Är förbehållare enligt 1 § gruvlagen icke inmutningsberättigad utan särskilt, av handels- och och industriministeriet meddelat tillstånd, skall i förbehållsanmälan nämnas, när sådant tillstånd meddelats. Till förbehållsanmälan skall fogas förbehållarens ämbetsbevis, utdrag ur handelsregistret eller motsvarande officiell handling om en sådan är nödvändig för att säkerställa att förbehållaren är inmutningsberättigad. (31.12.1994/1571)

2 §

Registerbyrån som avses i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) skall genom anteckning på förbehållsanmälan intyga vilken dag anmälan gjorts och på begäran ge förbehållaren ett skriftligt bevis över detta. (15.10.1993/870)

Handels- och industriministeriet skall föra förteckning över förbehållsanmälningar och lämna förbehållare meddelande, huruvida förbehållsanmälan godkänts eller förkastats.

L om folkbokföringsförvaltningen 76/1984 har upphävts genom L om registerförvaltningen 166/1996.

3 §

Förbehållsanmälan må av handels- och industriministeriet förkastas, om det sammanhängande område anmälan avser enligt den till anmälan fogade kartan är så stort, att ovisshet uppstår om det geografiska läget av förbehållsområdet, vilket får omfatta högst 9 kvadratkilometer.

4 §

Förbehållare må avstå från sin på förbehållsanmälan grundade rätt genom att skriftligt anmäla därom till handels- och industriministeriet.

Handels- och industriministeriet har upphört med sin verksamhet 31.12.2007. Uppgifterna har överförts på arbets- och näringsministeriet som inlett sin verksamhet 1.1.2008. Se Arbets- och näringsministeriets arbetsordning 552/2009.

2 kap

Inmutning

5 §

Inmutningsområdes gränser skola så angivas i inmutningsansökan och utmärkas i den därtill fogade kartan, att de lätt kunna bestämmas i terrängen.

I inmutningsansökan skall särskilt för varje lägenhet och varje område, som icke hör till någon lägenhet, uppgivas arealen av den del därav, som faller inom inmutningsområdet.

Den i 1 mom. avsedda kartan skall uppgöras minst i skalan 1:20 000. Utom inmutningsområdet skall kartan omfatta hela det område, inom vilket i 6 § gruvlagen avsedda inmutningshinder kunna förekomma. På kartan skola tydligt utmärkas gränserna för inmutningsområdet och inom detta eller i dess närmaste omgivning liggande gränser för lägenheter och områden, vilka icke höra till någon lägenhet, samt för byar och kommuner, ävensom de inmutningshinder, som avses i 6 § 1 mom. 3–8 punkterna gruvlagen, och av sökanden kända i 1–2 punkterna av samma moment avsedda inmutningshinder samt, i mån av behov, lätt ingenkännliga fasta punkter i terrängen, Kartan skall upptaga nödigbefunna förklaringar.

Ger icke i denna paragraf avsedd karta tillräcklig upplysning om inmutningsområdets geografiska läge, skall till ansökan fogas karta, som är ägnad att klarlägga detta.

Sökes mutsedel med den förmånsrätt ikraftvarande förbehåll medför, skall detta uppgivas i inmutningsansökan.

6 §

Till inmutningsansökan skall fogas ett intyg eller annan tillförlitlig utredning om att det inte föreligger något inmutningshinder enligt 6 § 1 mom. 3–8 punkten gruvlagen. Intyget skall vara undertecknat av registerbyrån eller av två personer som är förtrogna med de lokala förhållandena. (15.10.1993/870)

Vad i 3 § 2 mom. 6 punkten och 6 § 1 mom. 8 punkten gruvlagen är stadgat om kyrkogård eller begravningsplats, avser förutom begravningsplats endast kyrkotomt.

I 6 § 1 mom. 4 punkten gruvlagen avses med fästningsområde områden med befästningsverk och andra för försvarsväsendets behov reserverade, till gränserna bestämda bevakade områden. Fyndlighet må icke inmutas närmare än 100 meter från sådant område.

Till inmutningsansökan skall fogas sökandens ämbetsbevis eller utdrag ur handelsregistret eller motsvarande officiell handling. (31.12.1994/1571)

7 §

I mutsedel skall angivas:

1) gruvregisternumret;

2) inmutarens namn och hemort samt, om inmutaren är en enskild person, hans yrke;

3) om inmutaren enligt 1 § gruvlagen icke är inmutningsberättigad utan särskilt, av handels- och industriministeriet meddelat tillstånd, den dag, då sådant tillstånd meddelats; (31.12.1994/1571)

4) länet, kommunen, byn och lägenheten, där inmutningsområdet är beläget, eller, då fråga är om område, som icke hör till någon lägenhet, motsvarande uppgifter samt särskilt för varje lägenhet och varje område, som icke hör till lägenhet, arealen av den del därav som faller inom inmutningsområdet;

5) inmutningsområdets storlek;

6) inmutningsområdets läge och gränser;

7) inmutningsområdets namn;

8) de gruvmineral, vilka sökanden förmodar förekomma inom området; samt

9) den tid inom vilken utmålsansökan skall göras.

8 § (22.11.2001/1068)

Den årliga inmutningsavgift inmutaren skall erlägga till handels- och industriministeriet utgör 6,75 euro per hektar, beräknad enligt den areal, som i mutsedeln finns angiven för inmutningsområdet.

9 §

Den årliga inmutningsersättning inmutaren skall erlägga till jordägaren utgör 10 euro per hektar enligt den areal som i mutsedeln finns angiven för området. (22.11.2001/1068)

Angående eventuell deponering av inmutningsersättning gäller vad om nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet är särskilt stadgat.

10 §

I den redogörelse för undersökningsarbeten som avses i 19 § gruvlagen, bör:

1) angivas arten av de utförda undersökningsarbetena samt när och under vems ledning de utförts;

2) redogöras för beskaffenheten av de bergarter, som påträffats vid djupborrning, och resultaten av analyser av dom ävesom de väsentliga resultaten, av anrikningsprov och andra undersökningar, som företagits för utredande av fyndighetens användbarhet: samt

3) uppgivas de viktigaste skälen till att inmutaren icke sökt utmålsläggning.

Till redogörelse för undersökningsarbeten skola fogas kartor, utvisande de väsentliga resultaten av de geologiska, geofysikaliska och geokemiska undersökningar, som företagits på området, borrhålens läge och riktning samt de viktigaste provtagningsställena.

3 kap

Utmål

11 §

Den karta, som skall åtfölja utmålsansökan, skall uppgöras minst i skalan 1: 20 000.

I den utredning om undersökningsarbetena och deras resultat, som bör fogas till ansökan, skall visas, att fyndigheten sannolikt kan utnyttjas. Utredningen skall uppgöras med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 10 § är föreskrivet.

Vill sökanden i utmålet medtaga sådana utom fyndigheten liggande, för dennas utnyttjande nödvändiga områden, som avses i 22 § 1 mom. gruvlagen, eller få i samma paragrafs 4 mom. avsett hjälpområde anvisat utom utmålet, skall till ansökan fogas en i allmänna drag uppgjord plan för utmålets och hjälpområdets utnyttjande eller ock annan utredning till klarläggande av de omständigheter, som inverka på bestämmandet av sagda områdens storlek och form.

12 §

Förrättningsingenjören åligger att, så snart han mottagit handels- och industriministeriets förordnande om verkställande av utmålsförrättning, ofördröjligen anmäla till lantmäterikontoret, vilka lägenheters områden, som komma att beröras av utmålsläggningen.

I kungörelse om utmålsförrättning skall förrättningsingenjören uppgiva inmutarens namn och hemort, de fastigheter, vilkas område beröres av förrättningen, samt var och när förrättningen äger rum. I kungörelsen skola sakägarna och innehavarna av servituts-, arrende- eller andra rättigheter samt för omkretsrågång, som kan komma att förrättas jämlikt lagen om skifte, jämväl rågrannarna kallas att inställa sig vid förrättningen, sökanden vid äventyr att förrättningen förfaller, om han uteblir utan att anmäla förfall, och övriga sakägare, därest de anse sin fördel det kräva, och uppmanas att medtaga alla kartor och handlingar rörande de av förrättningen berörda lägenheterna samt att förete utredning om sin äganderätt.

Om utmålsförrättning inom stads eller köpings område skall senast 14 dagar före förrättningens begynnelsesammanträde av förrättningsingenjören meddelas stads- eller köpingsstyrelsen. Om förrättning inom landskommuns stads- eller byggnadsplaneområde skall förrättningsingenjören göra motsvarande anmälan till kommunens styrelse.

L om skifte har upphävts genom FastighetsbildningsL 554/1995.

13 §

Omkretsrågång i samband med utmålsförrättning skall verkställas såsom en fristående förrättning, för vilken förrättningsingenjören skall utverka förrättningsnummer hos lantmäterikontoret.

I samband med utmålsförrättning må flyttning av råmärke inom utmålet företagas, varvid stadgandena i 1 mom. skola äga motsvarande tillämpning. Vid behov skola råmärkena inom utmålet bindas vid fixpunkter.

14 §

Utmålets gränser skola vid förrättningen uppgås och rösläggas med iakttagande av vad i förordningen om skifte är stadgat. Över utmålet skall uppgöras karta i skalan 1:4000 eller 1:5000, såframt icke särskilda skäl påkalla avvikelse från dessa skalor.

Vad i 1 mom. är stadgat om utmål, gäller även nyttjoområde som avses i 33 § 2 mom. och hjälpområde som avses i 22 § 4 mom. gruvlagen. Hjälpområde må dock utmärkas i terrängen och på kartan med angivande av områdets mittlinje, såframt områdets vidd och läge med beaktande av uppgifterna i protokollet och beskrivningen bli tillräckligt noggrant bestämda. Hjälpområdes läge i förhållande till utmålet skall dessutom vid behov klarläggas med hjälp av en särskild karta.

Om utmålsläggning skall ske så nära annat utmål, att ovisshet om utmålens läge i förhållande till varandra kan uppstå, skall förrättningsingenjören uppgöra en särskild karta över området, av vilken utmålens gränser tydligt framgå.

F om skifte har upphört att gälla, se FastighetsbildningsL 554/1995.

15 §

Protokoll över utmålsförrättning skall uppgöras av förrättningsingenjören.

I protokollet antecknas de sakägare som kallats till förrättningen och de som inställt sig personligen eller genom ombud. I protokollet skola även intagas framställda yrkanden samt fattade beslut och grunderna för dem.

Verkställes omkretsrågång i samband med förrättningen, skall i protokollet redogöras för orsakerna till omkretsrågången och vad därvid företagits.

Häftar fastighet på grund av inteckning eller eljest för fordran eller rätt, skall i protokollet nämnas, att angående erläggande, nedsättning och fördelning av ersättning samt angående försummelse av fullgörelse skall gälla, vad i fråga om expropriation av fast egendom för allmänt behov är stadgat.

I protokollet, som undertecknas av alla förrättningsmän, skola möjligen företagna omröstningar och resultaten av dem antecknas.

Förrättningsmännen skola vid behov uppgöra värderingsinstrument för ersättningarnas bestämmande.

Förrättningsingenjören skall senast 14 dagar före förrättningens slutsammanträde bereda vederbörande lantmäterikontor eller stads- eller köpingsstyrelse tillfälle att före slutsammanträdet inkomma med utlåtande om kartan och beskrivningen.

Förrättningsingenjören skall tillse, att protokollet över förrättningen samt karta, beskrivning och värderingsinstrument äro färdiga att företes för sakägarna vid förrättningens slutsammanträde.

16 §

Har utmålsförrättning förfallit, skall förrättningsingenjören göra anmälan därom till handels- och industriministeriet.

Sedan de vid utmålsförrättningen tillkomna handlingarna varit offentligt framlagda och därom kungjorts på sätt i 38 § 2 mom. gruvlagen är stadgat, skall förrättningsingenjören utan dröjsmål tillställa handels- och industriministeriet protokollet över förrättningen samt karta och beskrivning jämte två avskrifter av dem ävensom värderingsinstrument, bevis över kungörandet samt övriga vid förrättningen tillkomna handlingar.

17 §

Till den anmälan, som skall göras för införande av utmålsförrättning i jordregister eller tomtbok, skall handels- och industrinunisteriet foga avskrift av utmålssedeln jämte bilagor.

Har gruvrättsinnehavaren frånträtt sin rätt eller har sagda rätt förklarats förverkad och beslutet därom vunnit laga kraft, skall handels- och industriministeriet för anteckning i jordregistret eller tomtboken göra anmälan om att gruvrätten förfallit.

18 §

I utmålssedel skall angivas:

1) gruvregisternumret;

2) gruvrättsinnehavarens namn och hemort samt, då gruvrättsinnehavaren är en enskild person, hans yrke;

3) länet, kommunen, byn och lägenheten, som gruvrätten angår eller, då fråga är om område, som icke hör till någon lägenhet, motsvarande uppgifter ävensom särskilt för varje lägenhet och varje område, som icke hör till lägenhet, arealen av den del därav som faller inom utmålet samt dess nyttjo- och hjälpområde;

4) de gruvmineral, för vilkas utnyttjande utmålet närmast har blivit lagt;

5) utmålets namn;

6) dagen då utmålsläggningen ägt rum; samt

7) dagen då utmålsläggningen vunnit laga kraft i andra avseenden än i fråga om ersättning.

Då utmålssedel gives i fall, som avses i 39 eller 78 §§ gruvlagen, skola motsvarande uppgifter införas däri.

Till utmålssedeln skall fogas i original det vid utmålsförrättningen uppgjorda protokollet jämte karta och beskrivning samt, om ändring sökts i förrättningen, avskrift av det utslag, som givits med anledning av ändringsansökan.

19 §

Den årliga utmålsavgift gruvrättsinnehavaren skall erlägga till jordägaren utgör 20 euro per hektar. Utmålsavgift utgår även för hjälpområde. (22.11.2001/1068)

Utmålsavgiften skall erläggas till fullt belopp även för kalenderår under vilket gruvrätten förfallit eller förklarats förverkad.

20 §

Om jordägare och gruvrättsinnehavare icke överenskommit om den i 45 § gruvlagen avsedda brytningsavgiften, äger vardera rätt att hos handels- och industriministeriet anhålla om dess fastställande.

Ifall de grunder, som inverka på gruvmineralens ekonomiska värde, undergått väsentlig förändring, äger i 1 mom. avsedd sakägare rätt att hos handels- och industriministeriet anhålla om jämkning av brytningsavgiften.

Med anledning av ansökan om fastställande eller jämkning av brytningsavgift skall andra parten beredas tillfälle att yttra sig, innan gruvnämndens utlåtande i saken inbegäres.

Handels- och industriministeriet må, då brytningsavgiften fastställes, samtidigt besluta om grunderna för dess beräkning och ordningen för dess utbetalning.

4 kap

Tillsynen över gruvarbete

21 § (21.11.1980/752)

Handels- och industriministeriet förordnar till gruvnämnden en ordförande och högst 13 andra medlemmar för tre år i sänder. Till nämnden skall höra företrädare för gruvindustrin, jordägarna, säkerhetsteknikcentralen och arbetarskyddsmyndigheterna samt organisationerna för arbetsgivare, funktionärer och arbetstagare, varjämte den geologiska, bergstekniska och juridiska sakkunskapen skall vara företrädd. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. (13.10.1995/1167)

I nämnden finns en allmän sektion och en gruvsäkerhetssektion, vilkas ordförande och övriga medlemmar förordnas av handels- och industriministeriet bland medlemmarna i nämnden. Sektionerna utser inom sig sina viceordförande.

Allmänna sektionen avger på nämndens vägnar de utlåtanden som avses i 40 § 2 mom. och 45 § 1 mom. gruvlagen samt behandlar övriga på nämnden ankommande ärenden som hänför sig till inmutnings- eller gruvrätt.

Gruvsäkerhetssektionen behandlar på nämndens vägnar förslag till författningar och föreskrifter angående säkerheten i gruvor samt övriga gruvsäkerhetsfrågor.

Nämnden och sektionerna sammanträder på ordförandens eller viceordförandens kallelse.

Angående nämnden gäller i övrigt vad om statskommittéer är bestämt.

22 §

Idkare av gruvdrift skall, innan i 56 § gruvlagen avsett arbete påbörjas eller avslutas, göra anmälan därom till handels- och industriministeriet.

23 §

Över inspektion av gruva skall uppgöras protokoll, som undertecknas av den som verkställt inspektionen.

Protokollet skall mot kvitto utgivas till idkaren av gruvdriften eller till företrädare för honom. Protokollet eller avskrift därav skall förvaras vid gruvan.

5 kap

Särskilda stadganden

24 §

Då ändring sökes i beslut i den ordning 67 § gruvlagen stadgar, skall iakttagas, vad om ändringssökande i förvaltningsärenden är stadgat.

Angående sökande av ändring i omkretsrågång och flyttning av råmärke i samband med utmålsförrättning gäller vad i lagen om skifte är stadgat.

L om ändringssökande i förvaltningsärenden har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996. L om skifte har upphävts genom FastighetsbildningsL 554/1995.

25 § (31.12.1994/1571)

Den som ansöker om eller innehar rättigheter enligt gruvlagen skall ha en adress och representant i Finland. Adressförändringar skall utan dröjsmål anmalas till handels- och industriministeriet för anteckning i gruvregistret.

26 §

Idkare av gruvdrift, som icke är gruvrättsinnehavare, skall i tillämpliga delar iakttaga vad i 49 § gruvlagen är stadgat.

27 § (22.11.2001/1068)

På rättsförhållanden som uppkommit före denna förordnings ikraftträdande tillämpas, under de förutsättningar som föreskrivs i 73 § gruvlagen, bestämmelserna i förordningen angående verkställigheten och tillämpningen av gruvlagen (276/1943) och i förordningen om ändring av gruvförordningen angående verkställigheten och tillämpningen av gruvlagen (619/1950). Den ursprungliga årliga försvarsavgiften för utmål är dock 250 euro.

28 §

Då utmål som lagts enligt tidigare lag genom beslut av handels- och industriministeriet underställes den nya lagen, skall ministeriet, så snart beslutet vunnit laga kraft, till sökanden utgiva utmålssedel.

29 §

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning och om uppgörandet av de handlingar, som jämlikt gruvlagen skola insändas till ministeriet, samt om ärenden angående gruvarbete, gruvanordningar och arbetsskydd i gruvor.

30 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.1980/752:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1980.

15.10.1993/870:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

31.12.1994/1571:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

13.10.1995/1167:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

22.11.2001/1068:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.