Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

14.4.1965/219

Justeringslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.6.2011/707, som gäller fr.o.m. 1.7.2011.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

I allmän handel och rörelse, på allmän försäljningsplats samt i offentlig verksamhet skall mätning, som utgör grund för bestämmande av ekonomisk fördel efter mått, utföras med användning av med denna lag överensstämmande mätningsredskap.

2 § (10.12.1993/1157)

2 § har upphävts genom L 10.12.1993/1157.

3 §

Mätningsredskap, vilka användas vid mätning, som avses i 1 §, med undantag av mätning av tid samt av elektriska och ljusstorheter, skola undergå justering såsom i 3 kap. stadgas.

Genom förordning kan stadgas att även mätningsredskap som används då elenergi säljs för allmänt bruk skall justeras enligt 3 kap. (10.4.1992/321)

2 kap (10.12.1993/1157)

(10.12.1993/1157)

2 kap har upphävts genom L 10.12.1993/1157.

3 kap

Justering av mätningsredskap

12 § (10.4.1992/321)

Med justering av mätningsredskap avses en förrättning genom vilken redskapets konstruktion och utslag granskas, redskapet godkänns och ett märke om godkännande fästs på detta.

Mätningsredskap justeras av ett besiktningsorgan eller en av ett besiktningsorgan godkänd tillverkare eller reparatör eller någon annan som underhåller mätningsredskap och som ett besiktningsorgan har godkänt. Om godkännandet stadgas närmare genom förordning. Godkännandet kan återkallas för viss tid eller helt och hållet, om den som erhållit godkännandet inte uppfyller kraven eller om han i väsentlig mån handlar i strid med denna lag eller de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den. (21.8.1995/1077)

Om de besiktningsorgan som avses i denna lag och i de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den stadgas genom förordning. (21.8.1995/1077)

12 a § (21.8.1995/1077)

Det mätningsredskap som skall justeras skall med de undantag som stadgas i förordning vara typgodkända av ett besiktningsorgan, och den som fått typgodkännandet är skyldig att fästa uppgifterna om detta på redskapet. Om typgodkännande stadgas närmare genom förordning. Ett typgodkännande kan återkallas, om det framgår att den typ av mätningsredskap som har godkänts inte uppfyller krav som har ställts på det.

12 b § (10.4.1992/321)

Med avvikelse från 12 och 12 a §§ gäller i Finland sådana typgodkännanden och justeringar som har skett utomlands med stöd av internationella avtal som binder Finland, enligt vad som överenskoms om detta.

13 § (10.4.1992/321)

Ett mätningsredskap skall justeras innan det börjar användas, så som avses i 1 § och därpå efter bestämda tider. Om dessa tider stadgas närmare genom förordning.

Har mätningsredskapet reparerats och befinns det att dess utslag avviker från det riktiga på grund av förslitning eller skada eller av någon annan orsak överskrider de fastställda felgränserna, skall redskapet omjusteras oberoende av när redskapet senast har justerats, om inte något annat stadgas genom förordning.

14 § (22.12.1994/1383)

Felgränserna, dvs. de största tillåtna avvikelser för utslagen från det riktiga som tillåts hos ett mätningsredskap då det används för mätning enligt 1 §, fastställs av handels- och industriministeriet med beaktande av internationella rekommendationer.

3 a kap

Tillsyn och tvångsmedel

14 a § (21.8.1995/1077)

Tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas utövar säkerhetsteknikcentralen och andra tillsynsmyndigheter så som närmare anges genom förordning.

14 b § (10.4.1992/321)

Tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas få behövliga uppgifter av den som äger, innehar eller använder ett mätningsredskap eller av någon annan som berörs av skyldigheterna enligt lagen, stadgandena och bestämmelserna.

Tillsynsmyndigheten har oavsett stadgandena om tystnadsplikt även rätt att av annan myndighet, för vilken åligganden stadgas i denna lag eller med stöd av den, få de uppgifter som behövs för tillsynen.

14 c § (10.4.1992/321)

Tillsynsmyndigheten får på de ställen där mätningsredskap används, repareras, underhålls eller tillverkas företa inspektioner som behövs för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

Den som äger, innehar eller använder mätningsredskap och den som tillverkar, reparerar eller på annat sätt underhåller mätningsredskap är skyldiga att se till att förhållandena är sådana att inspektionen kan företas.

14 d § (21.8.1995/1077)

14 d § har upphävts genom L 21.8.1995/1077.

14 e § (10.4.1992/321)

Polisen och, beträffande import av mätningsredskap, tullverket är skyldiga att ge handräckning för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas och verkställs.

14 f § (10.4.1992/321)

Om det i samband med en inspektion eller annars framgår att ett mätningsredskap inte uppfyller väsentliga krav enligt denna lag eller de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan tillsynsmyndigheten antingen förbjuda eller begränsa dess användning. I motsvarande situationer kan myndigheten även förbjuda att redskapet säljs för användning enligt denna lag.

14 g § (10.4.1992/321)

Tillsynsmyndigheten kan förelägga vite för att förstärka skyldigheten att lämna ut uppgifter enligt 14 b § samt förbuden och begränsningarna enligt 14 f §. Om vitet gäller vad som stadgas i viteslagen (1113/90).

Den som bryter mot ett förbud eller en skyldighet som har meddelats eller ålagts med stöd av denna lag och som förstärkts med vite, kan inte dömas till straff för samma gärning.

14 h § (21.5.1999/636)

Den som vid tillsynen över att denna lag iakttas har tagit del av uppgifter om en enskilds eller ett samfunds affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställning eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna i enlighet med 14 b § 2 mom. till åklagar och polismyndigheterna för utredning av brott.

4 kap

Straffstadganden

15 §

Den som i allmän handel eller rörelse, på allmän försäljningsplats eller i offentlig verksamhet vid bestämmande av ekonomisk fördel efter mått använder ett mätningsredskap som enligt lag inte är tillåtet eller som inte har justerats enligt denna lag, skall för användande av olagligt mått dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag. (10.4.1992/321)

Om näringsidkare på försäljningsplats håller ojusterat mätningsredskap, vare lag samma. Likväl må sådant mätningsredskap hållas till salu eller annars utställt på försäljningsplats, såvida det är uppenbart, att det icke användes för i 1 mom. nämnt ändamål.

3 mom. har upphävts genom L 10.4.1992/321. (10.4.1992/321)

16 §

Den som på annat än i 15 § angivet sätt bryter mot stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, dömes för brott mot måttbestämmelserna till böter.

5 kap

Kompletterande stadganden

17 § (10.4.1992/321)

17 § har upphävts genom L 10.4.1992/321.

18 §

Genom förordning kan stadgas om undantag från 3 §. I ett enskilt fall får ett sådant undantag medges av handels- och industriministeriet. (10.12.1993/1157)

Ifråga om verksamhet av särskild art må jämväl genom förordning stadgas, att för mätning av tid eller elektriska storheter må användas endast justerade mätningsredskap.

18 a § (21.8.1995/1077)

18 a § har upphävts genom L 21.8.1995/1077.

19 §

Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Handels- och industriministeriet kan för precisering av den förordning som utfärdas med stöd av denna lag meddela närmare föreskrifter och anvisningar om de mätningsredskap som skall justeras samt om genomförandet av justeringen och användningen av mätningsredskap. (22.12.1994/1383)

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela tekniska anvisningar som förenhetligar tillämpningen av denna lag samt stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den. (21.8.1995/1077)

20 § (21.8.1995/1077)

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen får utan hinder av tystnadsplikten lämna ut uppgifter till motsvarande utländska organ som utför sådana typgodkännanden och justeringar som avses i denna lag, till internationella organisationer och till stater som deltar i det internationella samarbetet, när uppgifterna behövs för detta. När personuppgifter lämnas till utlandet skall iakttas vad som annars är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1965, och genom densamma upphäves lagen den 31 december 1921 om mått och vikt (318/21) jämte däri senare företagna ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

10.4.1992/321:

Denna lag träder i kraft den 15 april 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 6/92, Ekonomiutsk. bet. 5/92

10.12.1993/1157:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Måttenhetsförordningen av den 30 april 1992 (371/92) som har utfärdats med stöd av 4 § 2 mom. och 10 § lagen om måttenheter och justering av mätningsredskap, vilka lagrum upphävs genom denna lag, förblir dock i kraft.

RP 231/93, EKUB 39/93

22.12.1994/1383:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

De TTK-föreskrifter som tekniska kontrollcentralen har utfärdat innan denna lag träder i kraft gäller tills vidare, till dess handels- och industriministeriet bestämmer annorlunda.

RP 263/94, EkUB 33/94

21.8.1995/1077:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Tekniska kontrollcentralens godkännanden och typgodkännanden är i kraft i enlighet med besluten i fråga. Dessutom är kontrollcentralens justeringar i kraft i enlighet med stadgandena.

RP 39/95, EkUB 10/95

21.5.1999/636:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.