Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

30.4.1964/202

Lag om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.6.2003/550, som gäller från och med den 1.8.2003. Se även L om införande av lagen om kommunala pensioner 550/2003.

1 §

Kommuns och kommunalförbunds tjänsteinnehavare och arbetstagare äga rätt till pensionsskydd i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Pensionsskyddet ombesörjs av en offentligrättslig kommunal pensionsanstalt som står under inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen över planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i fråga om tillsynen lämna en berättelse till inrikesministeriet. (9.6.2000/533)

Kommun och kommunalförbund benämnas i denna lag pensionsanstaltens medlemssamfund.

Denna lag tillämpas även på pensionsanstaltens tjänsteinnehavare och arbetstagare vid pensionsanstalten och Kommunernas garanticentrals tjänsteinnehavare och arbetstagare, varvid beträffande pensionsanstalten Kommunernas garanticentral i tillämpliga delar gäller vad som bestämts om medlemssamfund, samt på arbetstagare i en sådan förening vars medlemmar enbart består av kommuner, samkommuner och av dem bildade föreningar, och vilken enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten. Denna lag tillämpas även på arbetstagare vid ett aktiebolag vars samtliga aktier ägs av kommuner, samkommuner eller eller sådana föreningar eller aktiebolag som har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, om aktierna enligt aktiebolagets bolagsordning får överlåtas endast till kommuner, samkommuner eller sådana medlemssamfund som avses i detta moment, och bolaget enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten.

Utan hinder av 4 mom. tillämpas denna lag även på arbetstagare i ett aktiebolag vars aktier till minst 90 procent ägs av kommuner, samkommuner eller sådana föreningar som enligt 4 mom. har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, om högst 10 procent av alla aktier enligt aktiebolagets bolagsordning får överlåtas till andra än kommuner, samkommuner eller sådana föreningar som anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, och bolaget enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten. (4.10.2002/823)

Denna lag berör icke tjänsteinnehavare eller arbetstagare, om vars på tjänste- eller arbetsförhållande grundade pensionsskydd är särskilt stadgat. (7.5.1997/404)

En familjevårdare som har ingått uppdragsavtal enligt 1 § familjevårdarlagen (312/92) med en kommun eller ett kommunalförbund och en vårdare som har ingått avtal enligt 27 b § socialvårdslagen (710/82) med en kommun har rätt till pension enligt denna lag. (18.12.1992/1366)

Den som är förtroendevald i något av den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund har rätt till ålders- och invalidpension på grundval av de ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst som medlemssamfundet har betalt honom och de separata arvoden som har betalts för en bestämd tid. (6.11.1992/982)

1 a § (4.5.2001/380)

Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare eller en person som avses i 1 § 7 mom. har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt lagen om statens pensioner (280/1966) eller enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 eller 10–13 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) (pensionslagar för den privata sektorn) och om han eller hon vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade ett sådant anställningsförhållande som omfattas av denna lag, skall den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt

1) ge en beslutssammanställning som upptar pensionsanstaltens beslut samt beslut av pensionsanstalter som sköter pensionsskydd enligt lagen om statens pensioner och pensionslagar för den privata sektorn och motsvarande familjepensionsskydd, och

2) sköta utbetalningen av de pensioner som avses i beslutssammanställningen och pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till pensionerna.

Om för tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren eller en person som avses i 1 § 7 mom. vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade ordnats pensionsskydd i statskontoret som sköter pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner eller i en pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet enligt pensionslagar för den privata sektorn, skall denna pensionsanstalt i egenskap av sista pensionsanstalt sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i fråga om pensionsskyddet enligt denna lag.

Dock gäller att om den till pension berättigande tiden mellan pensionsfallet och pensionsåldern (återstående tid) eller motsvarande förtjänst beaktas på någon annan grund än arbetstagarens sista arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet när pensionens belopp räknas ut, är sista pensionsanstalt utan hinder av 1 och 2 mom. den pensionsanstalt där pensionsskyddet för den återstående tiden eller motsvarande pensionsskydd har ordnats.

Om den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 mom. avgör rätten till invalidpension och om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren eller en person som avses i 1 § 7 mom. när ansökan görs står i fortlöpande tjänste- eller arbetsförhållande eller i ett i 1 § 7 mom. avsett avtalsförhållande till ett medlemssamfund eller om det är fråga om rätten till individuell förtidspension, och om arbetstagarens månatliga pension från en pensionsanstalt enligt 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (pensionsanstalt inom den privata sektorn) är större än tre gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, skall den kommunala pensionsanstalten före beslutet begära att pensionsanstalten inom den privata sektorn ger en bedömning av pensionssökandens arbetsförmåga. Om den kommunala pensionsanstalten och pensionsanstalten inom den privata sektorn då är av olika åsikt om pensionssökandens arbetsförmåga, tillämpas inte 1 mom.

En pensionsanstalt som betalar ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd betraktas som sista pensionsanstalt även när pensionstagaren beviljas ny pension. Om pensionstagaren dock söker invalidpension där den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall eller borde beaktas när pensionsbeloppet räknas ut, tillämpas inte på invalidpensionen vad som i 1–4 mom. bestäms om sista pensionsanstalt.

Om den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall eller borde beaktas i fråga om pensioner både enligt denna lag och enligt lagen om statens pensioner eller enligt pensionslagar för den privata sektorn när pensionsbeloppet räknas ut, tillämpas inte vad som i 1–4 mom. föreskrivs om sista pensionsanstalt, om inte pensionsanstalterna kommer överens om något annat.

Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt och dess uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som enligt denna paragraf och enligt den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den är behörig att handlägga pensionsansökan, avgörs ärendet på pensionsanstaltens begäran av pensionsskyddscentralen. Ändring får inte sökas särskilt i pensionsskyddscentralens beslut i ett sådant ärende.

2 §

Pensionsskyddet omfattar grund-, tilläggs- och deltidspensioner samt en rehabiliteringsförmån. (18.10.1991/1261)

Grundpensionsskyddet och deltidspensionen gäller varje medlemssamfunds tjänsteinnehavare och arbetstagare. Grundpensionsskyddet kan vara ordnat enligt olika grunder i de anställningsförhållanden som har börjat före den 1 januari 1993 och i de anställningsförhållanden som har börjat den 1 januari 1993 eller därefter. (30.12.1992/1555)

Tilläggspensionsskyddet omfattar tjänsteinnehavare och arbetstagare inom sådana medlemssamfund som gjort sina tjänsteinnehavare och arbetstagare delaktiga av tilläggspensionsskydd, dock endast om deras till pension berättigande tjänste- eller arbetsförhållande har börjat före den 1 januari 1993. (30.12.1992/1555)

Pensionsskyddet för en familjevårdare som har ingått uppdragsavtal enligt 1 § familjevårdarlagen med en kommun eller ett kommunalförbund och för en vårdare som har ingått avtal enligt 27 b § socialvårdslagen med en kommun bestäms alltid enligt grundpensionsskyddet. (18.12.1992/1366)

Den förtroendevaldas pensionsskydd bestäms alltid enligt grundpensionsskyddet så att pensionens belopp årligen utgör 1,5 procent av ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst och de separata arvodena. Om pensionsskyddet för förtroendevalda bestäms i övrigt i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga. (6.11.1992/982)

3 §

Angående pensionsskyddet förordnas i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga.

Grundpensionsskyddet, som omfattar ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepensions skydd, skall till sitt belopp åtminstone motsvara pensionsskyddet enligt de i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) stadgade grunderna. Grundpensionsskyddet skall ordnas så, att om tjänste- eller arbetsförhållande upphör före pensionsfallet, tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren eller hans förmånstagare icke förlorar sin rätt till grundpension på grund av detta tjänste- eller arbetsförhållande med anledning av senare pensionsfall. (18.6.1971/508)

Utan hinder av 2 § 3 mom. kan medlemssamfund göra sina tjänsteinnehavare eller arbetstagare delaktiga av tilläggspensionsskydd. (30.12.1992/1555)

Om tilläggspensionsskyddets grunder och villkor får bestämmas enligt två eller flera alternativa system. Tilläggspensionsskyddet kan även bestå av ekonomiskt stöd som betalas efter tjänsteinnehavares eller arbetstagares död. Det ekonomiska stödet omfattar så som bestäms i pensionsstadgan även tjänsteinnehavare och arbetstagare som efter den 31 december 1992 anställs hos ett medlemssamfund. (30.12.1992/1555)

I pensionsstadgan kan bestämmas, att ekonomiskt stöd erlägges jämväl efter ovan i 1 § 5 mom. avsedd tjänsteinnehavare eller arbetstagare samt efter sådan tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som med stöd av 16 § 1 eller 3 mom. bibehållit sin rätt att erhålla pension från medlemssamfund. (3.6.1977/429)

Utan hinder av vad i 1 § 5 mom. är stadgat kan i pensionsstadgan även förordnas, huruvida och under vilka förutsättningar arbetstagare, som hört till tillämpningsområdet för lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), vid fastställandet av tilläggspensionsskydd får tillgodoräkna sig under sagda lag lydande anställning hos kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund. (21.7.1977/579)

3 a § (1.7.1988/650)

Utbetalar kommunala pensionsanstalten till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har rätt till dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) eller fortlöpande ersättning för egen skada med stöd av trafikförsäkringslagen (279/59) eller ersättning för förlorad inkomst med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) eller med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91), till fullt belopp pension i enlighet med sin pensionsstadga till dess dagpenningens, olycksfallspensionens, livräntans eller ersättningens belopp blivit slutligt fastställt, övergår tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens rätt till nämnda dagpenning, olycksfallspension, livränta eller ersättning på kommunala pensionsanstalten till den del som motsvarar det belopp som på grund av dagpenningen, olycksfallspensionen, livräntan eller ersättningen skall dras av från pensionen. (18.10.1991/1261)

Vad 1 mom. stadgar om att en tjänsteinnehavares eller arbetstagares rätt övergår på kommunala pensionsanstalten tillämpas på motsvarande sätt på familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, på försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller fortlöpande ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, om en sådan pension eller ersättning utges till en förmånstagare efter en tjänsteinnehavare eller arbetstagare och kommunala pensionsanstalten har utbetalt familjepension i enlighet med sin pensionsstadga till fullt belopp.

4 §

Den kommunala pensionsanstalten har en delegation, som utövar pensionsanstaltens beslutanderätt, försåvitt denna rätt icke enligt denna lag tillkommer eller med stöd av pensionsanstaltens reglemente i däri nämnda ärenden överförts till annan myndighet inom pensionsanstalten.

Delegationen består av minst 15 och högst 30 medlemmar med en personlig suppleant för envar av dem, vilka samtliga förordnas av ministeriet för inrikesärendena för fyra kalenderår i sänder. Minst tre medlemmar och lika många suppleanter förordnas bland personer, vilka föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas bland personer vilka Finlands Kommunförbund rf föreslagit, så att kommunerna och samkommunerna samt landets olika delar är rättvist representerade i delegationen. När dessa medlemmar och suppleanter förordnas skall proportionalitetsprincipen även i övrigt iakttas såvitt möjligt. (7.5.1997/404)

3 mom. har upphävts genom L 7.5.1997/404. (7.5.1997/404)

5 §

Den kommunala pensionsanstaltens förvaltning handhaves av pensionsanstaltens styrelse, som väljes av delegationen för fyra år, dock sålunda, att mandattiden varar till följande val.

Styrelsen består av minst sex ordinarie medlemmar och för dem valda suppleanter samt sex extraordinarie medlemmar vilka deltar i behandlingen av pensionsärenden på sätt som föreskrivs i pensionsanstaltens reglemente. Av de extraordinarie medlemmarna väljs tre bland personer vilka föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. Av de övriga extraordinarie medlemmarna skall en ha avlagt juriskandidat- eller motsvarande tidigare examen och vara förtrogen med tjänstemanna- och arbetsrätt, en vara förtrogen med försäkringsverksamhet och en vara läkare. För var och en av de extraordinarie medlemmarna utses en personlig suppleant, om vilken gäller vad ovan bestäms om extraordinarie medlem. (7.5.1997/404)

Styrelsen omfattar en eller flera sektioner, vilka avgöra pensionsärendena, försåvitt icke dessa i pensionsanstaltens reglemente förbehållits styrelsen eller anförtrotts pensionsanstaltens tjänsteinnehavare för avgörande.

Vid pensionsanstalten finnes ett pensionsombud, som äger rätt att följa med behandlingen av pensionsärenden i anstalten.

Styrelsen biträds av pensionsanstaltens byrå. På tjänsteinnehavarna vid byrån tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (484/1996). (7.5.1997/404)

5 a § (3.2.1989/110)

Vid kommunala pensionsanstalten finns en förtidspensionsnämnd som skall styra och följa systemet med förtida pensioner. Nämnden tillsätts av inrikesministeriet. Närmare bestämmelser om förtidspensionsnämnden meddelas i det reglemente som nämns i 14 §.

5 b § (22.12.1994/1324)

När pensionsanstalten i anslutning till pensionsskydd behandlar sådana ärenden enligt denna lag och den i 3 § 1 mom. nämnda pensionsstadgan som gäller pensionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp och utbetalning samt återkrav och därmed jämförbara ärenden skall den ge den som är part i ärendet tillfälle att bli hörd, om det med tanke på hans eller hennes fördel är uppenbart behövligt. Talan för den som inte har fyllt 15 år förs i andra ärenden än sådana som gäller hans eller hennes person av intressebevakaren. I övrigt iakttas vid behandlingen i tillämpliga delar de principer som uttrycks i 4, 6, 9–11, 16, 16 a, 16 b, 21, 23 och 24 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982). (9.8.2002/659)

Pensionsanstaltens förtroendevalda samt anstaltens tjänsteinnehavare och arbetstagare kan dock utan hinder av 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om förvaltningsförfarande behandla ärenden som gäller pensionsanstaltens medlemssamfund, tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är anställda hos ett medlemssamfund eller någon annan person som omfattas av pensionsskyddet i denna lag.

6 §

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter fördelas för varje finansår på medlemssamfunden. Den del av kostnaderna som pensionsanstaltens delegation slagit fast fördelas i förhållande till de sammanlagda beloppen av de löner, arvoden och ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst som medlemssamfunden betalt till personer som omfattas av denna lag samt de sportler och andra inkomster som pensionsanstaltens delegation jämställer med de ovan nämnda. Före fördelningen multipliceras de ovan nämnda inkomsterna med en koefficient som pensionsanstaltens delegation fastställt. Koefficientens storlek beror på innehållet i pensionsskyddet för personer som omfattas av denna lag samt, enligt delagationens prövning, även på andra faktorer som påverkar pensionsansvaren. Delegationen kan även besluta att fördela en del av kostnaderna i förhållande till de sammanlagda beloppen av sådana pensioner eller delar av pensioner enligt denna lag som på basis av anställningar hos respektive medlemssamfund betalts under finansåret. Medlemssamfunden är dessutom skyldiga att till pensionsanstalten betala de självriskandelar för olika pensionsslag som fastslagits enligt grunder som delegationen fastställt. Personer som omfattas av denna lag är skyldiga att bidra till täckandet av pensionsanstaltens utgifter så som stadgas i 6 c §. (22.12.1994/1324)

Delegationen för den kommunala pensionsanstalten ger närmare anvisningar om tillämpningen av 1 mom. (22.12.1994/1324)

Av medlemssamfunden må under finansår indrivas förskott på deras betalningsandelar.

Av lönesummorna för sådana tjänsteinnehavare och arbetstagare om vilkas tilläggspensionsskydd stadgas i 3 § 3 mom. i denna lag är medlemssamfundet skyldigt att erlägga betalningsandelar enligt de grunder som den kommunala pensionsanstaltens delegation fastställer. (30.12.1992/1555)

Den avgift som den kommunala pensionsanstalten med stöd av denna lag bestämmer samt sådan dröjsmålsränta om vilken pensionsanstaltens delegation beslutar får utsökas utan särskild dom eller särskilt utslag så som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). (12.11.1993/958)

Som en sådan utgift som avses i 1 mom. betraktas också den tillsynsavgift som fastställs med stöd av 1 § 1 mom. lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944). (9.6.2000/533)

6 a § (6.3.1987/260)

Till de utgifter som anges i 6 § räknas även överföringar till en pensionsansvarsfond som pensionsanstaltens delegation kan grunda för utjämning av sådana pensionsutgifter som denna lag medför.

När pensionsansvarsfondens medel investeras skall investeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas samt investeringarna göras diversifierade. Beslut om investering av medlen fattas av styrelsen, som på det sätt som bestäms i reglementet kan överföra sin beslutanderätt på byrån. (7.5.1997/404)

6 b § (6.3.1987/260)

Vid pensionsanstalten finns en investeringsdelegation som har till uppgift att årligen godkänna generalplanen för investeringsverksamheten och följa hur den realiseras.

Pensionsanstaltens styrelse kallar för sin mandattid till investeringsdelegationen tio medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem. Av medlemmarna skall två företräda finansministeriet, en inrikesministeriet, en handels- och industriministeriet samt två de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. (7.5.1997/404)

6 c § (12.11.1993/958)

Pensionsavgiften för dem som avses i 6 § 1 mom. utgör en sådan andel av de i 6 § 1 mom. avsedda inkomsterna som motsvarar pensionsavgiftsprocentsatsen enligt 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund är skyldiga att innehålla den i 1 mom. avsedda avgiften och redovisa den till pensionsanstalten. Avgiften är en del av medlemssamfundens förskottsbetalning.

Den kommunala pensionsanstaltens delegation meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av 1 och 2 mom.

Den som faller inom lagens tillämpningsområde kan yrka rättelse av pensionsavgiften. Vid sökande av ändring i ett beslut som meddelats till följd av rättelseyrkande i fråga om pensionsavgift iakttas i tillämpliga delar 8 § 2 mom.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare som har avgivit i 16 § avsett meddelande är skyldiga att betala pensionsavgift enligt denna lag till den arbetsgivare som sköter deras pension.

6 d § (4.5.2001/380)

Har den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 a § 1 mom. betalt ut pensioner enligt pensionslagar för den privata sektorn eller enligt lagen om statens pensioner eller enligt lagen om statens familjepensioner (774/1968), skall den återkräva dessa pensionskostnader jämte ränta senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. Förskott kan också uppbäras för ändamålet. Pensionskostnaderna återkrävs enligt vad pensionsskyddscentralen, statskontoret och den kommunala pensionsanstalten närmare avtalar särskilt om saken.

Om en pensionsanstalt som avses i 1 a § 2 mom. i egenskap av sista pensionsanstalt har betalt ut pension enligt denna lag, skall den få ersättning för dessa pensionskostnader jämte ränta enligt vad som bestäms i 1 mom.

7 §

För sökande av ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden finnes i anslutning till pensionsanstalten en pensionsnämnd.

Pensionsnämnden består av ordförande och viceordförande, vilka skall ha avlagt juriskandidat- eller motsvarande tidigare examen och vara förtrogna med tjänstemanna- och arbetsrätt, samt nio andra medlemmar. Av medlemmarna skall en vara läkare och en förtrogen med försäkringsverksamhet. Av de övriga medlemmarna förordnas tre bland personer vilka föreslagits av Finland Kommunförbund rf och tre bland personer vilka föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. För varje medlem utses en personlig suppleant, om vilken gäller vad som bestäms om medlem. (7.5.1997/404)

Pensionsnämndens ordförande och vice ordförande samt övriga medlemmar förordnas av inrikesministeriet för fyra kalenderår i sänder. Om någon plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om deras rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst. Ministeriet fastställer även deras arvode på framställning av pensionsanstaltens delegation. (5.3.1999/295)

Vid pensionsnämnden finnes ett nödigt antal föredragande, som böra ha avlagt juriskandidat- eller motsvarande tidigare examen. De anställas av pensionsnämnden, som även besluter om deras arvoden.

Pensionsnämnden må vara indelad i sektioner.

Vid behandlingen av ärenden i kommunernas pensionsnämnd tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Om det behövs för att ett ärende skall kunna utredas, verkställs i kommunernas pensionsnämnd muntlig förhandling på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. På muntlig behandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka pensionsnämnden har bestämt att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part skall muntlig förhandling ske inom stängda dörrar. (9.8.2002/659)

Pensionsnämnden har rätt att för utförandet av sina uppdrag enligt denna lag få handräckning av polisen och övriga myndigheter. (9.8.2002/659)

8 §

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden söks genom besvär hos pensionsnämnden. Ändring i pensionsnämndens beslut söks genom besvär hos försäkringsdomstolen. Besvärsrätt har pensionssökande och pensionstagare samt pensionsombudet. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (16.12.1994/1191)

Ändring i pensionsanstaltens beslut i andra ärenden än pensionsärenden får sökas genom besvär hos länsrätten i det län, där pensionsanstalten har sin hemort. Besvärsrätt har sakägare och medlemssamfund. I länsstyrelsens beslut får ändring sökas även av pensionsanstaltens styrelse. (10.3.1989/250)

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslut av pensionsanstalt och pensionsnämnd får delges part med posten. Om inte något annat visas i samband med besvären anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress som han uppgivit. Pensionsombudets besvärstid räknas från tidpunkten för beslutet. (16.12.1994/1191)

Då delegationens eller styrelsens eller dess sektions protokoll justerats, skola i 2 mom. avsedda beslut hållas till allmänt påseende i pensionsanstalten. Detta skall på förhand meddelas på pensionsanstaltens anslagstavla för offentliga kungörelser. I övrigt iakttagas i tillämpliga delar stadgandena i lagen om offentliga kungörelser (34/25). Medlemssamfunden skola därjämte medelst tjänstebrev underrättas om ovan i 2 mom. avsedda beslut. (21.12.1979/941)

Angående sökande av ändring i en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 a § 1 mom. samt behandlingen av besvärsärendet gäller vad som föreskrivs i denna paragraf och i 9 § 5–8 mom. När den kommunala pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 a § 2 mom. söks ändring och behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i lagen om statens pensioner eller i en pensionslag för den privata sektorn. I sådana fall skall statskontoret eller pensionsanstalten inom den privata sektorn, till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag, begära utlåtande om besvären av den kommunala pensionsanstalten. Utlåtande begärs inte, om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan. (4.5.2001/380)

8 a § (7.5.1997/404)

I beslut som gäller rätt till rehabilitering, till rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning eller till ersättning för nödvändiga och behövliga kostnader som rehabiliteringen har åsamkat får ändring inte sökas genom besvär.

9 § (22.12.1994/1324)

Pensionssökanden eller pensionstagaren och pensionsombudet skall inom besvärstiden tillställa pensionsanstalten en sådan besvärsskrift som avses i 8 § 1 mom.

Om pensionsanstalten till alla delar godkänner yrkandena i besvär som tillställts anstalten, skall den ge ett beslut om rättelse i ärendet. I ett beslut om rättelse får ändring sökas så som stadgas i 8 §.

Om pensionsanstalten inte kan rätta ett genom besvär överklagat beslut på det sätt som anges i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens slut tillställa pensionsnämnden, eller om besvären gäller pensionsnämndens beslut, försäkringsdomstolen besvärsskriften och sitt utlåtande för behandling. Pensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till de delar den godkänner yrkandet i besvären. Om ärendet redan tillställts besvärsmyndigheten, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta den om det interimistiska beslutet. Ändring i interimistiska beslut får inte sökas. Pensionsombudets besvär skall alltid tillställas besvärsmyndigheten för behandling.

Avvikelse från den frist som avses i 3 mom. kan ske om inhämtandet av tilläggsutredning som besvären förutsätter kräver det. Den som söker ändring skall då utan dröjsmål informeras om att tilläggsutredning har skaffats. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock tillställas behörig besvärsmyndighet senast inom 60 dagar från det att besvärstiden löpt ut.

En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 a § 1 mom. skall tillställas den kommunala pensionsanstalten inom den tid som föreskrivs i 8 § 3 mom. Den skall begära utlåtande om besvären av pensionsanstalten inom den privata sektorn eller statskontoret till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande bara om det är fråga om en situation som avses i 1 a § 4 mom. (4.5.2001/380)

Om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut besvären gäller godkänner ändringssökandens yrkanden till den del de gäller ifrågavarande pensionsanstalts beslut, skall den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslutssammanställning. I en på detta sätt rättad beslutsammanställning får ändring sökas enligt denna lag. Om någon av ovan avsedda pensionsanstalter inte rättar sitt beslut så som ändringssökanden krävt, skall den kommunala pensionsanstalten inom 30 dagar från besvärstidens utgång tillställa den besvärsinstans som avses i 3 mom. besvärsskriften samt de utlåtanden som har givits med anledning av den. Besvären över beslutssammanställningen behandlas då även till övriga delar enligt 3 och 4 mom. (4.5.2001/380)

Gäller besvär över beslutssammanställningen enbart bedömning av arbetsförmågan och godkänner den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt de yrkanden som framförts i den besvärsskrift som tillställts den, skall den ge en ny, rättad beslutssammanställning. Om den inte rättar beslutssammanställningen, tillämpas det förfarande som föreskrivs i 3 och 4 mom. Är det fråga om en situation som avses i 1 a § 4 mom. och godkänner pensionsanstalten inom den privata sektorn inte ändringssökandens yrkanden, skall den kommunala pensionsanstalten hänskjuta besvären till den del de gäller beslut av pensionsanstalten inom den privata sektorn till den pensionsnämnd som avses i 20 § lagen om pension för arbetstagare, och i fråga om besvären iakttas det förfarande som föreskrivs i 21 och 21 a § lagen om pension för arbetstagare. (4.5.2001/380)

När ett ärende som gäller besvär över en beslutssammanställning behandlas i kommunernas pensionsnämnd eller försäkringsdomstolen eller när det är fråga om att till förmån för pensionstagaren undanröja eller rätta en lagakraftvunnen beslutssammanställning eller om det i beslutssammanställningen förekommer ett sådant fel som avses i 10 b § skall denna lag tillämpas, om inte något annat föreskrivs i lagen om försäkringsdomstolen (14/1958). (4.5.2001/380)

9 a § (22.12.1994/1324)

Pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut får verkställas även om det inte vunnit laga kraft, såvida inte sökandet av ändring blir onödigt på grund av verkställigheten eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

Pensionsanstaltens och pensionsnämndens lagakraftvunna beslut om återkrav av pension får verkställas såsom lagakraftvunnen dom i tvistemål.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller även en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten ger i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 a § 1 mom. (4.5.2001/380)

10 § (16.12.1994/1191)

Grundar sig ett laga kraft vunnet beslut rörande pension på felaktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart inte lagenligt eller överensstämmande med pensionsstadgan, kan försäkringsdomstolen på framställning av pensionsanstalten eller på ansökan av den som ärendet berör, efter att ha hört andra parter, undanröja beslutet och ta upp eller förordna ärendet till ny behandling. Efter att ha gjort nämnda framställning kan pensionsanstalten, till dess ärendet avgjorts på nytt, tillfälligt inställa utbetalningen av pensionen eller utbetala pensionen i överensstämmelse med framställningen.

Kommunernas pensionsnämnd och försäkringsdomstolen kan ta upp till prövning besvär som anlänt efter besvärstidens utgång, om besvär på grund av vägande skäl inte sökts inom utsatt tid.

Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller bevilja förmånen till ett större belopp än tidigare. Även pensionsnämnden och försäkringsdomstolen kan förfara på motsvarande sätt vid behandlingen av ett besvärsärende. Ändring i beslutet får sökas så som stadgas i 8 §. (22.12.1994/1324)

10 a § (5.3.1999/295)

10 a § har upphävts genom L 5.3.1999/295.

10 b § (22.12.1994/1324)

Om pensionsanstaltens beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller en uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan pensionsanstalten med parternas medgivande undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt (rättande av sakfel).

Om det förekommer ett uppenbart skriv- eller räknefel i pensionsanstaltens beslut, skall anstalten rätta sitt beslut. Felet får dock inte rättas om rättelsen leder till ett för parten oskäligt resultat (rättande av skrivfel).

Rättelsen skall antecknas i pensionsanstaltens liggarexemplar. Parten skall tillställas ett rättat eller ett nytt beslut. Om ändring har sökts i beslutet, skall pensionsanstalten underrätta besvärsmyndigheten om att rättelseärendet har tagits upp till behandling och tillställa även besvärsmyndigheten beslutet i ärendet.

Ändring i ett beslut genom vilket pensionsanstalten har förkastat ett yrkande på rättelse av fel får inte sökas genom besvär.

11 § (22.12.1994/1324)

Om någon har fått en förmån enligt denna lag till större belopp än han har rätt till, skall den förmån som utgivits utan grund återkrävas.

En förmån som utgivits utan grund kan helt eller delvis lämnas oindriven om detta anses skäligt och erläggandet av förmånen inte skall anses ha berott på förmånstagarens eller hans företrädares svikliga förfarande eller om det belopp som skall återinkrävas är ringa.

En förmån som har utgivits utan grund får återkrävas också genom att den kvittas mot kommande pensionsrater. Från den pensionsrat som i varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte utan pensionstagarens medgivande avdras mera än en sjättedel av den del av pensionsraten som återstår efter det att förskott enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldiga för inkomst och förmögenhet (627/78) innehållits av pensionsraten.

En förmån enligt denna lag får inte utan pensionsanstaltens samtycke överföras på någon annan. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas också när den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 a § 1 mom. utan grund har betalt ut förmåner som avses i denna lag. Till den del som den kommunala pensionsanstalten utan grund har betalt ut förmåner enligt lagen om statens pensioner eller enligt pensionslagar för den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av den aktuella pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller den. Den kommunala pensionsanstalten skall dock ge en beslutssammanställning över de förmåner som återkrävs samt återkräva beloppet. Om den kommunala pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 mom., skall såsom den pensionsrat som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsrater som den kommunala pensionsanstalten skall betala i egenskap av sista pensionsanstalt. (4.5.2001/380)

12 § (9.8.2002/659)

Den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av myndigheter och andra instanser på vilka tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och av privata arbetsgivare få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende som gäller ordnande av pensionsskydd eller ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som i övrigt är nödvändiga vid utförandet av uppdrag enligt denna lag eller överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller som föreskrivits i andra internationella rättsakter om social trygghet,

2) av läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och av sådana verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt av den som verkställer rehabilitering och av någon annan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården, socialserviceproducent eller vårdinrättning på begäran få utlåtanden och övriga nödvändiga uppgifter ur den pensions- eller förmånssökandes journalhandlingar samt uppgifter om sökandens rehabilitering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga, om sökanden inte själv lämnar dessa uppgifter.

Pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att få uppgifterna enligt 1 mom. avgiftsfritt. En yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har likväl rätt att få skälig ersättning för utlåtanden som ges på basis av den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten.

12 a § (9.8.2002/659)

Den som ansöker om pension är skyldig att lämna den kommunala pensionsanstalten de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen och avgörandet av pensionsärendet.

Den som får invalidpension är skyldig att underrätta pensionsanstalten om att han eller hon återfått arbetsförmågan och att rehabiliteringen avbrutits samt den som får individuell förtidspension som beviljats som invalidpension att han eller hon börjar förvärvsarbeta.

Den som får arbetslöshetspension är skyldig att underrättat pensionsanstalten om

1) sin vistelse utomlands eller något annat liknande skäl till att han eller hon inte kan ta emot arbete,

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta och att förvärvsinkomsten motsvarar minst det belopp som nämns i 4 c § 4 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, och

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av arbetskraftsmyndigheten anvisat i 4 c § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare angivet fortlöpande arbete som varar minst en månad.

Den som får deltidspension är skyldig att underrätta pensionsanstalten om

1) förändringar i hans eller hennes arbetstidsarrangemang, om de inverkar på inkomsterna,

2) andra än allmänna löneförhöjningar,

3) att ett tjänste- eller arbetsförhållande eller företagsverksamhet upphör eller att ett nytt förhållande eller ny verksamhet inleds,

4) längre än sex veckors oavbruten frånvaro från arbetet,

5) förändringar i företagsverksamheten, samt

6) att en ny arbetspension börjar löpa.

Den som får efterlevandepension är skyldig att underrätta pensionsanstalten om han eller hon har ingått äktenskap.Om ett barn som får barnpension ges som adoptivbarn till någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrätta pensionsanstalten om adoptionen.

Oberoende av pensionstagarens underrättelseskyldighet enligt 2–5 mom. kan pensionsanstalten kräva en utredning av pensionstagaren över omständigheter som nämns i 2–5 mom. samt om andra liknande omständigheter som påverkar pensionens belopp och pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att det har skett förändringar i dessa omständigheter. Har pensionstagaren inte tillställt pensionsanstalten dessa utredningar inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, kan ärendet avgöras på basis av tillgängliga uppgifter.

12 b § (9.8.2002/659)

Den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund är skyldigt att åtminstone en gång i kvartalet meddela pensionsanstalten namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av tjänste- och arbetsförhållanden och i 1 § 7 mom. avsedda uppdragsavtal samt i 1 § 8 mom. avsedda förtroendeuppdrag, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om personer som omfattas av denna lag. Dessutom är medlemssamfundet skyldigt att lämna pensionsanstalten uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningsförhållanden som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller personernas pensionsrätt och medlemssamfundens betalningsskyldighet. Om medlemssamfundet underlåter att meddela pensionsanstalten de ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem senare än vad som förutsätts i de föreskrifter som pensionsanstalten utfärdat med stöd av 5 mom., kan det bestämmas att betalningsandelen enligt 6 § skall betalas med skälig förhöjning, dock till högst det dubbla beloppet.

Utöver det som bestäms i 1 mom. är medlemssamfundet skyldigt att på begäran lämna pensionsanstalten och en besvärsinstans som avses i denna lag de uppgifter om en av denna lag omfattad persons arbete och arbetsförhållanden samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av medlemssamfundet och som är nödvändiga för ordnande av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som i övrigt är nödvändiga vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag.

Då medlemssamfundet ombes lämna uppgifter som behövs för behandlingen av pensionssökandens pensions- eller rehabiliteringsärende får till medlemssamfundet utan personens samtycke meddelas endast de sekretessbelagda uppgifter om pensionssökanden som är nödvändiga för att precisera de uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.

Pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundets handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

Pensionsanstalten för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 12 § och som påverkar rätten till pension för personer som omfattas av denna lag. Pensionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter för medlemssamfunden om när och i vilken form uppgifterna skall lämnas till pensionsanstalten.

12 c § (9.8.2002/659)

Den kommunala pensionsanstalten har rätt att, utan hinder av den sekretess som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, för medlemssamfundets bokföring och för fastställandet av de betalningsandelar enligt 6 § som orsakas av förmåner beviljade enligt denna lag lämna uppgifter om en förmån enligt denna lag som pensionstagaren beviljats och om dess belopp samt för ovan nämnda ändamål också lämna övriga nödvändiga uppgifter till det medlemssamfund hos vilket den som erhållit förmånen är anställd eller på basis av vars anställning medlemssamfundets betalningsandelar bestäms. Pensionsanstalten har också rätt att meddela det medlemssamfund från vars tjänst en person avgår med pension den beviljade pensionens art samt tidpunkten för pensionens början och slut för att medlemssamfundet skall kunna avsluta tjänste- eller arbetsförhållandet.

12 d § (9.8.2002/659)

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den kommunala pensionsanstalten rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till vederbörande myndighet och organ får utlämnas de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland eller en internationell rättsakt om social trygghet,

2) till pensionsskyddscentralen och de pensionsanstalter som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1, 2, 4, 5 och 7–13 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor och som med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgivaren, av en instans som nämns i 12 § eller av pensionsskyddscentralen får utlämnas uppgifter som den kommunala pensionsanstalten fått med stöd av 12 och 12 b §,

3) uppgifter om pension, pensionsrätt eller försäkring som erhållits från pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1, 2, 4, 5 och 7–13 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor får utlämnas till Folkpensionsanstalten eller en annan sådan mottagare som har rätt att få dessa uppgifter med stöd av lag,

4) till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och somadministrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag får i fråga om en person som erhållit en förmån enligt denna lag utlämnas personbeteckning och övriga indentifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter, som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal; dock inte uppgifter om hälsotillståndet i situationer enligt detta lagrum eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård,

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), om det finns skäl att misstänka att medlemssamfundet inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får utlämnas namn, personbeteckning och dödsdatum för tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit anställda i ett tjänste- eller arbetsförhållande som omfattas av denna lag och som avlidit före 65 års ålder, uppgifter i anslutning till tjänste- och arbetsförhållanden, förmånstagarnas namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida förutsättningarna för beviljande av grupplivförsäkringens försäkringssumma uppfylls, samt motsvarande uppgifter till Statskontoret för behandling av ekonomiskt stöd motsvarande grupplivförsäkring,

7) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse som sköter tilläggspensionsskyddet får för den löpande skötseln av en icke formbunden pensionsförsäkring som avses i 19 § 2 mom. och som medlemssamfundet ordnar eller för annat pensionsskydd som en privat arbetsgivare ordnar än frivilligt grupptilläggspensionsskydd som avses i 11 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i fråga om dem som omfattas av denna lag utlämnas namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt,

8) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse får för avtalande av villkoren för en ny icke formbunden pensionsförsäkring eller ett nytt grupptilläggspensionsskydd i fråga om dem som omfattas av denna lag utlämnas namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och om de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt, om tilläggspensionsskyddet avslutas på medlemssamfundets eller en privat arbetsgivares initiativ och ersätts med motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; den som ger den nya tilläggspensionsförsäkringen skall härvid förete pensionsanstalten utredning om att det nya tilläggspensionsskyddet innebär att ett tidigare tilläggspensionsskydd ersätts med ett nytt,

9) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse får för fastställande av tilläggspensionsskyddet och kostnaderna för det i fråga om dem som omfattas av denna lag utlämnas uppgifter om tjänste- och arbetsförhållanden, uppdragsavtal enligt 1 § 7 mom., förtroendeuppdrag enligt 1 § 8 mom., pensionsrätt, ålders- och könsfördelning och om de faktorer som påverkar pensionens belopp samt, för fastställande av tilläggspensionsskyddets slutliga innehåll, i fråga om dem som omfattas av denna lag namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och om de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt; en förutsättning för utlämnande av preciserade personuppgifter är dock att livförsäkringsbolaget, pensionskassan eller pensionsstiftelsen har sett till att de som omfattas av tilläggspensionsarrangemanget, efter att försäkringsavtalet eller pensionsarrangemanget godkänts, har fått behövlig utredning om livförsäkringsbolagets, pensionskassans eller pensionsstiftelsens möjlighet att få de nödvändiga uppgifterna och att personen i fråga inte uttryckligen har avsagt sig tilläggspensionsarrangemanget eller förbjudit utlämnandet av uppgifter.

Den kommunala pensionsanstalten skall i och för utlämnandet av sådana uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten komma överens med pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna om vad som får vidareutlämnas ur de uppgifter som avses ovan och till vem de får vidareutlämnas.

Innan uppgifter lämnas ut med stöd av denna paragraf skall den kommunala pensionsanstalten försäkra sig om att den som mottar uppgifterna enligt lag har rätt att få de utlämnade uppgifterna av den som ursprungligen lämnade ut dem. Den kommunala pensionsanstalten ansvarar för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som den fick av den som ursprungligen lämnade uppgifterna.

12 e § (9.8.2002/659)

Den kommunala pensionsanstalten har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning

1) för en sammanslutning eller inrättning som verkställer lagstadgad socialförsäkring till sådana uppgifter i sina personregister som sammanslutningen eller inrättningen med stöd av denna eller en annan lag har rätt att få för verkställigheten av sina uppgifter,

2) för myndigheter eller organ som nämns i 12 d § 1 mom. 1–3 och 6 punkten för utlämnande av uppgifter som avses i nämnda punkter,

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig pensionsförsäkring som avses i 96 § inkomstskattelagen (1535/1992) till sådana uppgifter i sina register som är nödvändiga för att utreda avdrag i beskattningen på basis av frivillig pensionsförsäkringspremie,

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse för utlämnande av uppgifter som avses i 12 d § 1 mom. 7–9 punkten.

Pensionsanstalten har dessutom rätt att för ett medlemssamfund öppna en teknisk anslutning för fullgörandet av den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 12 b §. Pensionsanstalten har rätt att också för pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter öppna en teknisk anslutning för lämnandet av uppgifter till personen själv om hans eller hennes pensionsskydd enligt denna lag.

En teknisk anslutning får dock öppnas för utlämnande av uppgifter som avses i 12 d § 1 mom. 2 och 3 punkten endast om därom kommits överens enligt 12 d § 2 mom.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får även sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Om det dock är fråga om en teknisk anslutning som öppnats med stöd av 1 mom. 3 punkten, får med hjälp av den sökas sekretessbelagda personuppgifter endast med samtycke av personen i fråga.

Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som begär uppgifter förete en utredning för den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

12 f § (9.8.2002/659)

Om den kommunala pensionsanstalten betalar sådant ekonomiskt stöd som avses i 3 § 4 mom. till en omyndig, skall pensionsanstalten utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter underrätta den förmyndarmyndighet inom vars verksamhetsområde den omyndiga personen har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994) om detta.

12 g § (9.8.2002/659)

Den kommunala pensionsanstalten skall på förhand på lämpligt sätt informera pensionssökanden om var uppgifter om denne finns att få och vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

13 §

Den kommunala pensionsanstalten må med de myndigheter som handhava statens pensionsärenden, samt med pensionsskyddscentralen och i 12 § nämnda försäkrings- och pensionsanstalter överenskomma om samarbete och om ersättande av därav föranledda kostnader.

14 §

Delegationen för den kommunala pensionsanstalten godkänner pensionsanstaltens reglemente, som innehåller de utöver stadgandena i denna lag erforderliga allmänna bestämmelserna om pensionsanstaltens organisationsform och verksamhet, ävensom räkenskapsstadgan, instruktionen för byrån och den i 3 § 1 mom. nämnda pensionsstadgan. Reglementet skall underställas ministeriet för inrikesärendena för fastställelse.

Ministeriet för inrikesärendena fastställer på framställning av delegationen för pensionsanstalten pensionsnämndens arbetsordning, i vilken närmare föreskrifter givas rörande pensionsnämndens organisationsform och verksamhet.

15 §

Det av den kommunala pensionsanstalten ombesörjda pensionsskyddet träder i kraft den 1 juli 1964.

Arbetstagare, som före i 1 mom. nämnd dag stått i arbetsförhållande till medlemssamfund, erhåller dock av kommunal pensionsanstalt på grund av före sagda dag inträffat pensionsfall pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare, om han icke på grund av pensionsfallet är berättigad till pension av medlemssamfund eller om för honom, oaktat han skulle ha rätt till pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare, sådant icke ordnats på i sagda lag stadgat sätt. (8.1.1965/2)

Vad i 2 mom. är stadgat tillämpas även i fråga om tjänsteinnehavare, som vore i samma ställning, ifall han stått i arbets- och icke i tjänsteförhållande till medlemssamfund.

16 §

Ovan i 1 § avsedd tjänsteinnehavare och arbetstagare bibehåller den rätt att erhålla på tjänste- eller arbetsförhållande grundad pension av medlemssamfund, i vars tjänst han alltjämt är, vilken tillkom honom den 30 juni 1964, om han senast inom december månad år 1966 skriftligen meddelar nämnda medlemssamfund att han så önskar.

Fattar medlemssamfund senare än den 30 juni 1965 beslut om att dess tjänsteinnehavare och arbetstagare skola göras delaktiga av tilläggspensionsskydd eller att de skola underställas ett annat tilläggspensionssystem, har tjänsteinnehavare och arbetstagare, som gjort i 1 mom. nämnt meddelande, rätt att utan hinder därav övergå till att åtnjuta pensionsanstaltens pensionsskydd, räknat från en tidpunkt, som fastställes i den kommunala pensionsanstaltens reglemente, genom att anmäla därom till medlemssamfundet inom sex månader efter det beslutet om tilläggspensionsskydd fattats.

Pensionsanstalten må på synnerliga skäl godkänna i 1 och 2 mom. avsett meddelande, även om det gjorts senare.

Sitt i denna paragraf nämnda meddelande må tjänsteinnehavare eller arbetstagare icke återtaga.

Den, som av medlemssamfund beviljats pension på grund av mellan den 1 juli 1964 och den 30 juni 1965 inträffat pensionsfall, nämnda dagar medräknade, är, utan hinder av vad i 4 mom. är stadgat, berättigad att komma i åtnjutande av den kommunala pensionsanstaltens pensionsskydd, om han senast inom december månad år 1966 tillställer den kommunala pensionsanstalten sin pensionsansökan. Efter det vederbörande börjat åtnjuta nämnda pensionsskydd erlägger pensionsanstalten till medlemssamfundet den del av de retroaktiva pensionsraterna, som motsvarar av detta erlagda pensionsrater. (8.1.1965/2)

Ovan i 5 mom. avsedd person är berättigad att på ansökan av den kommunala pensionsanstalten i sitt pensionsärende erhålla skriftligt förhandsbesked, som bör vara bindande, då den, som erhållit förhandsbeskedet, i sinom tid tillställes pensionsbeslutet. (8.1.1965/2)

Utan hinder av vad i 5 mom. är stadgat, är den, som före utgången av år 1966 skriftligt av den kommunala pensionsanstalten anhållit om förhandsbesked enligt 6 mom., berättigad att komma i åtnjutande av den kommunala pensionsanstaltens pensionsskydd om han senast inom december månad år 1967 tillställer den kommunala pensionsanstalten sin pensionsansökan. (14.7.1967/327)

Utan hinder av vad i 4 mom. är stadgat, äga tjänsteinnehavare och arbetstagare samt den, vars tjänste- eller arbetsförhållande till medlemssamfund upphört med anledning av pensionsfall, som inträffat den 1 januari 1979 eller senare, rätt att återtaga i 1 mom. avsett meddelande genom skriftlig anmälan till vederbörande medlemssamfund före utgången av år 1980. Om återtagande av meddelande skall kommunala pensionsanstalten ofördröjligen underrättas. Beträffande den som övergått till pensionsanstaltens pensionsskydd är medlemssamfundet skyldigt att retroaktivt, räknat från den 1 juli 1964, erlägga en ersättning som motsvarar betalningsandelen enligt av pensionsanstaltens delegation fastställda grunder. Har medlemssamfund redan beviljat honom pension, erlägger pensionsanstalten retroaktivt till medlemssamfundet den del av pensionsraterna, som motsvarar de pensionsrater samfundet utbetalt. (21.12.1979/941)

Tjänsteinnehavare och arbetstagare, som gjort i 1 mom. avsedd anmälan, men som, sedan han på grund av invaliditet nödgats avgå från medlemssamfundets tjänst under tiden mellan den 1 januari 1967 och dagen för denna lags ikraftträdande, nämnda dagar medräknade, icke ägt rätt till pension från ifrågavarande medlemssamfund, är dock berättigad till i 2 § avsett grundpensionsskydd från pensionsanstalten, räknat från början av kalendermånaden efter den då ansökningen gjordes. Om medlemssamfundets skyldighet att erlägga betalningsandel i dessa fall gäller vad i 8 mom. är stadgat. (7.7.1970/467)

Har i 9 mom. avsedd tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som lyder under medlemssamfunds familjepensionsstadga, avlidit före denna lags ikraftträdande eller innan han sökt pension, äger hans förmånstagare motsvarande rätt till grundfamiljepension från kommunala pensionsanstalten. (7.7.1970/467)

16 a § (28.6.1994/518)

En tjänsteinnehavare och en arbetstagare, som den 1 juli 1989 och den 1 januari 1995 har stått i ett fortlöpande anställningsförhållande vilket berättigar till pension enligt denna lag, samt vars pensionsålder enligt den pensionsstadga som gällde den 30 juni 1989 är lägre än 63 år, bibehåller den rätt till lägre pensionsålder, som han hade den sistnämnda dagen, till och med den 31 december 1994, om han före utgången av 1996 antingen då han ansöker om pension eller annars skriftligen meddelar kommunala pensionsanstalten att han önskar det. Detta meddelande kan inte återtas. Den som har gjort ett sådant meddelande omfattas inte av det system med förtida pensioner som trädde i kraft den 1 juli 1989, om hans av denna lag omfattade anställningsförhållande fortgår oavbrutet fram till pensionsfallet.

17 §

Medlemssamfund ombesörjer för sin del erläggandet av sådan på tjänste- och arbetsförhållande grundad pension, till vars erhållande för tjänsteinnehavare eller arbetstagare uppstått rätt med anledning av före den 1 juli 1964 inträffat pensionsfall.

Vad i 1 mom. är stadgat, äger motsvarande giltighet ifråga om pensioner, som utgå till dem av medlemssamfundets tjänsteinnehavare och arbetstagare, som icke, i enlighet med vad i 16 § är stadgat, övergått till att åtnjuta den kommunala pensionsanstaltens pensionsskydd.

Medlemssamfund må överenskomma med den kommunala pensionsanstalten om att denna mot ersättning åtager sig att draga försorg om utbetalningen av de i 1 och 2 mom. avsedda pensionerna och därtill anslutna åtgärder.

18 §

Den kommunala pensionsanstalten och i lagen om pension för arbetstagare avsedd pensionsanstalt må med tillstånd av socialministeriet överenskomma om, att ansvaret i enlighet med sagda lag i fråga om kommunala arbetstagare skall överföras på den kommunala pensionsanstalten. Härvid erfordras icke sådant förfarande, varom är stadgat i 16 § 3 mom. lagen den 30 december 1952 om försäkringsbolag (450/52).

19 §

Efter den 30 juni 1964 må medlemssamfund icke anordna eller upprätthålla på tjänste- eller arbetsförhållande grundat pensionsskydd för sina tjänsteinnehavare eller arbetstagare på annat än i denna lag stadgat sätt.

Utan hinder av 1 mom. kan medlemssamfund enligt prövning, utöver pensionsskyddet enligt denna lag, teckna en icke formbunden pensionsförsäkring för sina tjänsteinnehavare eller arbetstagare eller i enskilda fall bevilja dessa en extra pension. (26.6.1998/489)

19 a § (21.3.1969/193)

Genom förordning må stadgas sådana undantag från stadgandena i denna lag, vilka föranledas av ömsesidigt avtal med främmande stat.

19 b § (7.5.1997/404)

Kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare har rätt att genom förmedling av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet förhandla med den kommunala pensionsanstalten i frågor som gäller pensionsskydd. Angående förhandlingsförfarandet gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster (389/1944).

19 c § (12.2.1999/173)

En tjänsteinnehavare och en arbetstagare samt en person som avses i 1 § 7 och 8 mom. har rätt att överföra sin pensionsrätt enligt denna lag till Europeiska gemenskaperna så som bestäms i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). Till den del lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem innehåller bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag eller i den pensionsstadga som avses i 3 § 1 mom., tillämpas bestämmelserna i den förstnämnda lagen på pensionsrätt som överförs till Europeiska gemenskaperna och som återförs därifrån.

20 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1964.

Antalet medlemmar i delegationen för den kommunala pensionsanstalten fastställes inom de i 4 § 2 mom. nämnda gränserna första gången av ministeriet för inrikesärendena. De kommunala centralorganisationerna samt de mest representativa centralorganisationerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna skola inom maj månad 1964 framställa förslag till medlemmar och suppleanter, vilka skola förordnas före utgången av juni månad 1964. Deras mandattid varar till utgången av år 1964. Delegationen kallas till första sammanträde av en av ministeriet för inrikesärendena förordnad medlem i delegationen, vilken för ordet vid sammanträdet, tills deras ordförande och viceordförande i delegationen valts.

Pensionsanstaltens reglemente skall godkännas och underställas för fastställelse före utgången av september månad år 1964. Pensionsstadgan bör godkännas före utgången av år 1964.

Pensionsnämndens medlemmar förordnas första gången för en mandatperiod, som slutar vid utgången av år 1964.

Pensionsanstaltens första räkenskapsår slutar vid utgången av år 1966.

Ikraftträdelsestadganden:

8.1.1965/2:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1965.

21.3.1969/193:

Angående undantag som stadgas genom förordning, given med stöd av denna lag, må bestämmas, att de skola iakttagas retroaktivt, dock tidigast från och med den 1 januari 1969.

6.11.1970/675:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1970.

18.6.1971/508:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

3.6.1977/429:

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1977.

21.12.1979/941:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

18.1.1985/40:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985.

6.3.1987/260:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

1.7.1988/650:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Vad denna lag stadgar om olycksfallspension gäller på motsvarande sätt livränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

3.2.1989/110:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

tgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

10.3.1989/250:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

8.9.1989/805:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

16.11.1990/974:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

18.10.1991/1261:

Denna lag träder i kraft den 23 oktober 1991.

13.3.1992/229:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Lagen tillämpas på beslut som har meddelats efter ikraftträdandet.

3.4.1992/313:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6.11.1992/982:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Förtroendevalda tjänar in pension enligt denna lag på grundval av den 1 januari 1993 eller därefter betalda ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst och separata arvoden som betalts för bestämd tid.

18.12.1992/1366:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30.12.1992/1555:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagen tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare vilka är födda efter 1939, har en anställning som börjat efter 1992 och som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare. Lagen tillämpas inte på tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning har varit i kraft innan lagen trädde i kraft och som fortsätter utan avbrott. (16.5.1994/349)

Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare omedelbart övergår från anställning hos ett medlemssamfund till anställning hos ett annat medlemssamfund, anses hans anställningsförhållande vid tillämpningen av denna lag inte ha avbrutits.

22.11.1993/958:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på inkomster som betalts under lagens giltighetstid.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Närmare föreskrifter om verkställighet och tillämpning av lagen meddelas av den kommunala pensionsanstaltens delegation.

16.5.1994/349:

Denna lag träder i kraft den 20 maj 1994.

Lagen tillämpas på pensionsfall som har inträffat den 1 januari 1993 eller därefter.

28.6.1994/518:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Om en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare enligt 16 a §, sådan den lyder när denna lag träder i kraft, har utnyttjat sin valrätt innan denna lag har trätt i kraft, har han rätt att återkalla detta val inom den valtid som anges i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare som har fyllt 55 år när denna lag träder i kraft, med undantag för vad som i 16 a § stadgas om valtidens utgång. Detsamma gäller en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare som fyllt 53 år när denna lag träder i kraft och som är i tjänst eller arbete vid denna tidpunkt och vars pensionsålder enligt den pensionsstadga som gällde den 30 juni 1989 är lägre än 57 år. En förutsättning är dock att tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare omfattade anställningsförhållande uppfyller de krav i pensionsstadgan som när denna lag träder i kraft gäller i fråga om rätt till tilläggspensionsskydd.

Har en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare, som enligt denna lag eller lagen om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (110/89) rätt att välja, innan valtiden går ut den 31 december 1996, anfört besvär hos besvärsmyndigheten över sin yrkesbaserade pensionsålder har han rätt att under sex månader efter det besvärsmyndighetens beslut vunnit laga kraft göra anmälan hos kommunala pensionsanstalten om att han kommer att utnyttja sin rätt enligt lagen att välja, eller om han därförinnan har gjort sitt val enligt lagen har han rätt att återkalla det inom samma utsatta tid.

16.12.1994/1191:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas när ändring söks i beslut som givits efter att den trätt i kraft. Stadgandet i 10 § 1 mom. tillämpas dock när ansökan eller framställning görs för undanröjande av pensionsanstaltens, pensionsnämndens eller försäkringsdomstolens beslut efter att lagen trätt i kraft.

Innan lagen trätt i kraft kan lekmannaledamöterna och deras suppleanter utnämnas för den mandatperiod som börjar vid ikraftträdandet och som kan vara kortare eller längre än vad som stadgas i 10 a §, dock ej längre än fyra år.

22.12.1994/1324:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

De stadganden i denna lag som gäller rättelseyrkande och ändringssökande tillämpas på beslut som givits medan denna lag var i kraft.

13.10.1995/1154:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

28.6.1996/488:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 30/96, FvUB 11/96, RSv 97/96

7.5.1997/404:

Om ett aktiebolag som innan denna lag träder i kraft inte har kunnat ansluta sig som medlemssamfund till den kommunala pensionsanstalten ansluter sig som medlemssamfund till pensionsanstalten inom två månader från ikraftträdandet, anses anställningsförhållandet för en arbetstagare som från att ha varit i tjänst hos en kommun eller samkommun eller något annat av den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund har övergått i aktiebolagets tjänst ha fortgått oavbrutet på det sätt som avses i lagen om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (349/1994).

18.6.1998/419:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

26.6.1998/489:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

RP 77/1998, FvUB 8/1998, RSv 73/1998

12.2.1999/173:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 258/1998, ShUB 36/1998, RSv 247/1998

5.3.1999/295:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

21.5.1999/683:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

9.6.2000/533:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 27/2000, EkUB 9/2000, RSv 59/2000

4.5.2001/380:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbets- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4 eller 10–13 punkten lagen om pension för arbetstagare, pensionen har beviljats innan lagen träder i kraft och utbetalningen av pensionen har inletts när lagen träder i kraft. Detta gäller så länge pensionen betalas utan avbrott eller när avbruten pension börjar betalas på nytt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001, ShUB 5/2001, RSv 30/2001

9.8.2002/659:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

4.10.2002/823:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2002.

RP 65/2002, ShUB 20/2002, RSv 113/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.