Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

6.4.1962/282

Vattenförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 29.12.2011/1560, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 kap (18.2.2000/170)

Registren

1 § (18.2.2000/170)

I vattenbeslutsregistret skall till nödvändiga delar införas

1) uppgifter för identifiering av beslutet,

2) uppgifter om parterna,

3) klassificering enligt ärendets natur,

4) uppgifter om beslutets innehåll,

5) uppgifter om konstruktioner eller funktioner som har verkningar på vattendraget eller som annars är av allmän betydelse,

6) uppgifter om beslutets verkningsområde,

7) uppgifter om beslutets förhållande till andra beslut,

8) uppgifter om ändring har sökts och om besvärsinstansernas avgöranden.

Vattenbeslutsregistret kan kompletteras med kartor.

2 § (18.2.2000/170)

De grundade allmänna lokala farleder och allmänna flottleder skall utmärkas på karta hos miljötillståndsverket.

3 § (18.2.2000/170)

Vid miljötillståndsverket förs offentliga register enligt vattenlagen 5 kap 58 § och 8 kap. 18 § 2 mom., i vilket antecknas de flottningsföreningar och bolag för vattenreglering som arbetar inom verkets verksamhetsområde. Om en sådan förening eller ett sådant bolag arbetar inom två miljötillståndsverks verksamhetsområden, görs anteckningarna i det miljötillståndsverks register inom vars verksamhetsområde föreningens eller bolagets hemort är belägen.

4 § (18.2.2000/170)

I fråga om flottningsföreningar skall i miljötillståndsverkets register antecknas

1) föreningens namn,

2) den kommun som är föreningens hemort,

3) området för samfälld flottning,

4) styrelsemedlemmarnas namn och hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994),

5) hur föreningens namn tecknas,

6) vem som har rätt att teckna föreningens namn,

7) när föreningens stadgar och eventuella ändringar i dem stadfästs.

Till anmälningen fogade avskrifter av beslut genom vilka föreningens reglemente fastställts eller ändrats skall förvaras som bilagor till registret.

5 § (18.2.2000/170)

I fråga om bolag för vattenreglering skall i miljötillståndsverkets register antecknas

1) bolagets namn,

2) den kommun som är bolagets hemort,

3) den i vattenbeslutsregistret antecknade reglering som bolaget handhar,

4) styrelsemedlemmarnas namn och hemkommun enligt lagen om hemkommun,

5) hur bolagets namn tecknas,

6) vem som har rätt att teckna bolagets namn,

7) när bolagets stadgar och eventuella ändringar i dem stadfästs.

I fråga om bilagor till registret gäller på motsvarande sätt föreskrifterna i 7 § 2 mom.

2 kap

Kommunens miljövårdsmyndighet (18.2.2000/170)

27 § (19.9.1986/690)

27 § har upphävts genom F 19.9.1986/690.

28 § (18.2.2000/170)

28 § har upphävts genom F 18.2.2000/170.

29 § (18.2.2000/170)

29 § har upphävts genom F 18.2.2000/170.

30 § (19.9.1986/690)

30 § har upphävts genom F 19.9.1986/690.

31 § (19.9.1986/690)

31 § har upphävts genom F 19.9.1986/690.

32 § (19.9.1986/690)

32 § har upphävts genom F 19.9.1986/690.

33 § (19.9.1986/690)

33 § har upphävts genom F 19.9.1986/690.

34 § (18.2.2000/170)

Om kommunens miljövårdsmyndighet i enlighet med 20 kap. 2 § 2 mom. vattenlagen (264/1961) anvisar en sakägare att i ett ärende som gäller dikning ansöka om dikningsförrättning, skall den samtidigt lämna ärendet oprövat.

VattenL 264/1961 har upphävts genom L 587/2011, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

35 § (18.2.2000/170)

Då kommunens miljövårdsmyndighet överför ett ärende till miljötillståndsverket för behandling, skall den utan dröjsmål tillställa miljötillståndsverket ett protokollsutdrag rörande ärendet och övriga därtill hörande handlingar samt i sitt beslut ange orsaken till att ärendet överförs till miljötillståndsverket.

36 §

I ärenden som rör läggande, ändring eller underhåll av diken, vattenledningar och avlopp skall kommunens miljövårdsmyndighet av den sökande kräva, eller på annat sätt införskaffa, erforderliga tillbudsstående utredningar om dikets, vattenavledningens eller avloppets riktning, utlopp och storlek samt om andra omständigheter som inverkar på avgörandet av ärendet. (18.2.2000/170)

Gäller ärendet inledande av vatten eller avloppsvatten i annans dike eller i bäck eller avlopp på annans mark eller eljest till annans område, skall utredning införskaffas även angående mängden och sammansättningen av vattnet eller avloppsvattnet.

37 § (18.2.2000/170)

Vid handläggningen av ärenden som avses i 1 kap. 16 § vattenlagen angående begränsning av förbrukningen av hushållsvatten skall kommunens miljövårdsmyndighet beakta att det finns tillräckligt med vatten och förbrukarnas behov. I beslutet skall såvitt möjligt också tas in föreskrifter för den händelse att omständigheterna förändras, likaså bestämmas om huruvida föreskrifterna gäller tills vidare eller under en viss tid.

38 § (18.2.2000/170)

Ordföranden för kommunens miljövårdsmyndighet skall för en syneförrättare som förordnats med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. vattenlagen utfärda ett skriftligt förordnande.

39 § (18.2.2000/170)

I en anmälan till kommunens miljövårdsmyndiheter om sysslomän i ett dikningsbolag eller ett bolag för vattenreglering skall sysslomännens namn och adresser uppges. Sysslomännen skall utan dröjsmål anmäla till miljövårdsnämnden om val av en ny syssloman.

40 § (19.9.1986/690)

40 § har upphävts genom F 19.9.1986/690.

41 § (19.9.1986/690)

41 § har upphävts genom F 19.9.1986/690.

3 kap

Planer i ansökningsmål

Allmänna stadganden
42 § (2.4.1990/309)

I planen i ett ansökningsmål skall företagets ändamål motiveras samt redogöras för de planerade arbetena och åtgärderna, de verkningar företaget kommer att ha på allmänt eller enskilt intresse samt de omständigheter som är av betydelse vid prövningen av de rättsliga förutsättningarna för företaget.

I planen skall bland annat presenteras en beräkning av den nytta och de skador, men och andra förluster av förmåner som företaget medför. Beräkningen av företagets skadliga verkningar skall göras särskilt för varje lägenhet, varje ägare till ett vattenområde och varje person.

43 § (27.7.1984/573)

Planen skall uppgöras så av en person som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att den utan svårighet kan granskas. Av planen skall framgå vilket material samt vilka beräkningsmetoder och formler som använts vid dess utarbetande.

Till ansökningen skall fogas ett kort sammandrag av företaget och dess verkningar. (2.4.1990/309)

44 §

Över område, på vilket för genomförande av företaget skall uppföras anläggningar och anordningar, samt över andra arbetsobjekt, skall utarbetas plankarta i ändamålsenlig skala.

45 § (27.7.1984/573)

För planerade anläggningar och anordningar skall utarbetas ritningar och utredningar, av vilka framgår konstruktionernas huvuddimensionering samt de uppgifter som behövs för konstaterande av anläggningarnas och anordningarnas hållfasthet och säkerhet samt deras verkningar på vattendraget eller användningen av vattnet.

Ansökningsmål rörande vattendrag
45 a § (18.2.2000/170)

I ansökan skall ingå en uppskattning av om projektet orsakar verkningar som strider mot naturvårdslagen (1096/1996), mot vattenlagen 1 kap. 15 a § eller 1 kap. 17 a §.

46 §

I plan, som ansluter sig till ansökningsmål rörande vattendrag, skall ingå en allmän beskrivning av den del av vattendraget, till vilken företagets verkningar sträcka sig. Till planen skall fogas en generalkarta, som utvisar omfattningen av företagets verkningsområde och arbetspunkternas läge samt en karta över avrinningsområdet.

47 §

För fastställande av planens höjdnivå skall i terrängen utmärkas ett tillräckligt antal fixpunkter, som skola anbringas i berggrund eller på annat orörligt ställe samt placeras och tydligt utmärkas så, att de kunna nyttjas även framdeles.

Höjdnivån skall anslutas till rikets grundavvägningsnät eller annat allmänt höjdsystem, om på området eller i dess närhet finnas därtill hörande fixpunkter.

48 §

Rådande vattenstånd och vattenföringar böra utredas i den omfattning, som kräves för konstaterande av de förändringar företagets genomförande förorsakar i vattendraget, för dimensionering av anläggningarna och anordningarna samt de bäddar, som skola rensas och grävas, för beräkning av den nytta eller den skada och det men företaget medför samt för utredning av andra omständigheter i samband med företaget.

49 §

Då tillräckliga mätningsresultat för fastställande av vattenföringarna icke stå till buds och vattenföringarna icke kunna beräknas med tillräcklig noggrannhet på basen av avrinningsområdet, skola nödiga kompletterande mätningar verkställas i vattendraget. Till mätningsresultatet skall fogas uppgifter om mätningsplats och datum samt vid tidpunkten för mätningen rådande vattenstånd.

50 §

Över bäddar, som skola rensas och grävas, samt över bäddar, till vilka vattenståndets förändringar sträcka sig, skola längd- och tvärsnittsritningar utarbetas i den omfattning som erfordras för dimensionering av baddarna, utredning av vattenståndsförändringarna samt beräkning av de mängder jord, som genom grävning skola avlägsnas.

Av längdsnittsritningen bör framgå jordytans höjd vid strandbrinken, vattenståndet vid tiden för undersökningen jämte datum, som utvisar mätningstidpunkten, och bottnens höjd. Därjämte skall på längdsnittsritningen antecknas nödiga uppgifter om vattenstånden, fixpunkternas läge och höjd, över bädd ledande broar och invid den belägna anläggningar och anordningar samt vid behov jordarterna.

Tvärsnittsritningen, som även skall anslutas till den vid mätningen av bädden använda höjdnivån, skall utvisa bäddens form och skall på ritningen antecknas det vid tiden för undersökningen rådande vattenståndet och vid behov jordarterna.

Ovan i denna paragraf avsedda uppgifter må även angivas på karta, som utvisar jordytans eller bottnens höjd eller vattendjupet.

51 §

På längd- och tvärsnittsritningarna eller den i stället för dem utarbetade kartan skall antecknas bottnens höjd och sluttning i den bädd, som skall rensas eller grävas, samt tvärsnittets form likasom uppgifter om av planen förutsatta vattenstånd samt arten och mängden av den jord, som skall grävas bort.

52 §

Inverkar genomförandet av planen på samfärdseln eller flottningen i vattendraget, skall i planen ingå en redogörelse för dem samt uppgifter om de för samfärdseln och flottningen uppförda anläggningar och anordningar, till vilka företagets verkningar sträcka sig. Likaså skall till planen fogas för vattendraget måhända fastställd flottningsstadga.

53 § (2.4.1990/309)

I planen skall redogöras för fiskeförhållandena och fiskbeståndet i den del av vattendraget till vilken företagets verkningar sträcker sig. Till planen skall fogas utredning om företagets verkningar på fisket och fiskbeståndet samt ett förslag till vård- och andra åtgärder som eventuellt behövs för att förhindra eller minska skador, men och andra förluster av förmåner.

54 §

I planen skall ingå redogörelse för de kraftverk, byggnader, broar, ledningar samt övriga anläggningar och anordningar, på vilka genomförandet av företaget kan inverka, likasom nödiga uppgifter om tillståndsutslag rörande dem.

55 § (2.4.1990/309)

I planen skall utredas i vilken mån det är möjligt att till skäliga kostnader förhindra eller minska skador och men som förorsakas av företaget. I planen skall anges vilka anläggningar och anordningar som skall uppföras eller vilka andra åtgärder som skall vidtas för att förhindra eller minska skador och men.

56 §

Över område, som skall inlösas, samt över område, till vilket nyttjanderätt bör förvärvas eller vilket företaget förorsakar skada, skall uppgöras en på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial grundad karta i skalan 1 : 1000–1 : 5000, om särskilt skäl till användning av annan skala icke föreligger. Av kartan skola framgå kommunernas, byarnas, lägenheternas eller de till lägenhetssystemet icke anslutna områdenas gränser, lägenheternas namn och register nummer, byggnaders och andra anläggningars läge samt kartfigurernas ägoslag. Beroende på företagets ändamål och verkningarna av dess genomförande skall på kartan därjämte finnas tillräckliga uppgifter angående områdets höjdförhållanden, för sättning känsliga jordarters djup samt gränserna för rådande och planenliga vattennivåer ävensom anteckningar om höjdnivåns fixpunkter.

Till kartan skall fogas en lägenhetsvis utarbetad beskrivning, av vilken bör framgå lägenheternas och områdenas kända ägare och innehavare, kartfigurernas ägoslag och areal samt vid behov deras höjdläge.

57 §

Beträffande anläggning eller anordning, som för genomförandet av företaget bör inlösas, avlägsnas eller ändras eller för vars nyttjande företaget medför skada eller men, bör framläggas uppgifter om dess konstruktion och höjdläge jämte förklarande plankartor och ritningar samt utredningar rörande planerade ändringar av anläggningen eller anordningen.

58 §

Till planen skall fogas en redogörelse för placeringen av de bort grävda jordmängderna samt organiseringen av arbetena under byggnadstiden till tryggande av samfärdseln och flottningen samt annat nyttjande av vattendraget ävensom till förhindrande eller minskning av den skada och det men arbetet medför. Därjämte bör framläggas en beräkning rörande den tid, inom vilken de för genomförande av företaget nödiga arbetena bliva utförda.

Särskilda föreskrifter
59 §

I brobyggnadsplan skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, där bron enligt planen skall byggas;

2) plankarta, som utvisar den planerade brons läge;

3) utredning angående samfärdseln och flottningen på det vattenområde, där bron enligt planen skall byggas;

4) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar på platsen för den planerade bron;

5) ritning till bron, av vilken framgår broöppningarnas placering, bredd och höjd samt brons underbyggnad, bäddens bottenhöjd och jordarterna;

6) utredning av brons inverkan på vattenståndet och vid behov på vattenväxlingen samt uppgifter om strömhastigheten i broöppningarna;

7) utredning av brons inverkan på samfärdseln och flottningen i vattendraget samt förslag till anläggningar och anordningar, som möjligen erfordras för tryggande av dem;

8) redogörelse för den inverkan bron kan hava på fisket; samt

9) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet.

60 §

I fråga om plan för byggande av bank, brygga, ledning eller annan anläggning eller anordning gäller i tillämpliga delar, vad i 59 § är sagt, likväl så, att i fråga om plan för byggande av damm i tillämpliga delar skall gälla vad nedan i 61 § är föreskrivet.

61 §

I plan för byggande av kraftverk skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, där kraftverket enligt planen skall byggas;

2) utredning rörande den vattenkraft, som skall tagas i bruk, och dess äganderättsförhållanden;

3) utredning rörande de för genomförandet av företaget nödiga områden, som ägas av sökanden och stå till hans förfogande, jämte på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial baserade kartor över dem;

4) uppgifter om vattenföringarna och deras varaktighet samt rådande vattenstånd;

5) längd- och tvärsnittsritningar över ovan i 50 § avsedda bäddar;

6) redogörelse för annan vattenkraft än den, som skall tagas i bruk, till den del den röner inverkan av det planerade kraftverket, och nödiga uppgifter om tillståndsutslagen för de kraftverk, som måhända tillgodogöra sig sådan vattenkraft;

7) i 52 § nämnda uppgifter om samfärdseln och flottningen i vattendraget;

8) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

9) redogörelse för vattenregleringar och vattenståndsregleringar, som genomförts på kraftverkets verkningsområde jämte nödiga uppgifter om tillståndsutslagen för dem;

10) i 54 § avsedda uppgifter rörande anläggningar och anordningar;

11) redogörelse för det planerade kraftverket;

12) i 44 § avsedd plankarta över och i 45 § avsedda ritningar för planerade anläggningar och anordningar samt arbetspunkter;

13) i 51 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

14) förslag till uppdämnings- och tappningsstadgor;

15) beräkningar rörande i planen förutsatta kommande vattenstånd och vattenföringar;

16) förslag till nödiga anordningar för kontroll av vattenståndet samt till förfarande för beräkning av vattenföringarna;

17) utredning rörande byggandets inverkan på strandmarker, anläggningar och anordningar, vattenkraften, samfärdseln i vattendraget och övriga kommunikationer, flottning och fiske ävensom övrigt nyttjande av vattendraget eller vattnet;

18) redogörelse för de åtgärder, som äro av nöden för tryggande av samfärdseln och flottningen i vattendraget samt för bevarande av fiskbeståndet under de genom företaget förändrade förhållandena;

19) i 55 § avsedd utredning rörande förhindrande eller minskning av skada och men;

20) i enlighet med 56 § uppgjord karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

21) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor och ritningar angående de anläggningar och anordningar, som skola inlösas eller ändras eller vilka åsamkas skada av genomförandet av företaget;

22) beräkningar och uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

23) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

62 §

Plan, som skall fogas till ansökan om kungörelse av inbjudan till deltagande i kraftverksbygge i enlighet med 3 kap. 11 § vattenlagen, skall innehålla:

1) allmän beskrivning och generalkarta över den del av vattendraget, där kraftverket enligt planen skall byggas;

2) utredning rörande den vattenkraft, som skall tagas i bruk, och dess äganderättsförhållanden;

3) redogörelse för det planerade kraftverket jämte klarläggande ritningar och karta, av vilken framgår de planerade anläggningarnas och arbetsobjektens läge samt de inom uppdämningens verkningskrets belägna områdena;

4) redogörelser för skada och men, som byggandet av kraftverket kommer att medföra;

5) beräkning av den nytta, som kommer att erhållas av kraftverket; samt

6) övriga för prövningen av frågan om anslutning till företaget nödigbefunna uppgifter.

63 §

I plan för iståndsättande av farled, som ansluter sig till ansökan om förordnande om allmän lokal farled, skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning och generalkarta över den del av vattendraget, där farleden enligt planen skall iståndsättas;

2) redogörelse för den samfärdsel i vattendraget, som den lokala farleden kommer att betjäna, samt for nödvändigheten av farledens iståndsättande;

3) karta, som utvisar farledens läge och djup, samt ifråga om nödiga ställen längd- och tvärsnittsritningar av den farled, som skall iståndsättas;

4) i 52 § avsedda uppgifter om flottningen;

5) uppgifter om broar och färjor över farleden samt kraftöverförings- och telefonledningar ävensom angående vatten-, avlopps-, eller andra ledningar i farleden;

6) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar i den omfattning saken det påkallar;

7) förslag till nödiga arbeten för iståndsättande av farleden;

8) redogörelse för utmärkandet av farleden och byggande av säkerhetsanordningar, som samfärdseln måhända påkallar; samt

9) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

64 §

I plan för iståndsättande av vattendrag för flottning, vilken ansluter sig till ansökan om fastställande eller ändring av flottningsstadga i enlighet med 75 §, skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, som enligt planen skall iståndsättas för flottning;

2) redogörelse för flottningsförhållandena i den del av vattendraget, som enligt planen skall iståndsättas, samt för arbeten, anläggningar och anordningar för flottningen;

3) redogörelse för kraftverk, dammar, broar samt andra anläggningar och anordningar i ifrågavarande del av vattendraget samt i anslutning till dem tidigare gjorda anordningar för flottningen;

4) i 52 § nämnda uppgifter om samfärdseln i vattendraget;

5) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

6) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar i den omfattning saken det påkallar;

7) längd- och tvärsnittsritningar av de i 50 § avsedda bäddarna;

8) i 44 § avsedd plankarta över samt i 45 § avsedda ritningar till planerade anläggningar och anordningar samt arbetsobjekt;

9) i 55 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

10) förslag till nödiga anordningar till skydd för anläggningar och anordningar samt vid behov i 55 § avsedd utredning;

11) i 56 § avsedd karta och beskrivning över område, som skall inlösas för iståndsättande av vattendraget eller som åsamkas skada därav;

12) kostnadskalkyl för iståndsättande och underhåll av vattendraget; samt

13) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

Förutsätter iståndsättandet av vattendraget uppdämning eller regleringsartade åtgärder i vattendraget, skall vid utarbetandet av planen till dessa delar iakttagas vad i 61 § eller 66 § är sagt.

65 §

I plan för vattenytåndsreglering skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, där vattenståndet enligt planen skall regleras;

2) redogörelse för det område, som skall torrläggas, samt regleringens ändamål;

3) över område, för vilket regleringen medför nytta, på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial grundad karta i skalan 1 : 1000–1 : 10 000, såframt icke särskilt skäl till användning av annan skala föreligger; av kartan skall framgå kommunernas, byarnas och lägenheternas eller de till lägenhetssystemet icke anslutna områdenas gränser, lägenheternas namn och registernummer, kartfigurernas ägoslag, den vid avvägningen nyttjade höjdnivåns fixpunkter, uppgifter rörande områdets höjdförhållanden och de för sättning känsliga jordarternas djup, gränserna för det rådande och planenliga högsta vattenståndet och medelhögvattnet, gränserna för repartitionsområdena ävensom läget av de bäddar, som skola rensas och grävas, samt för de anläggningar och anordningar, som skola uppföras, och, om regleringen avser sänkning av sjö, uppgifter om bottnen med anteckningar och dess art till ett djup av en meter räknat från det planenliga lägsta vattenståndet eller, då även medellågvattnet i sjön under växtperioden sjunker, motsvarande uppgifter till ett djup av två meter räknat från det kommande medellågvattnet under växtperioden, likasom gränserna för det rådande och planenliga lägsta vattenståndet eller medellågvattnet samt det kommande medelvattnet;

4) redogörelse för djupförhållandena i hela sjön, försåvitt de komma att väsentligt förändras:

5) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar;

6) längd- och tvärsnittsritningar av i 50 § avsedda bäddar;

7) i 52 § nämnd redogörelse för samfärdseln och flottningen i vattendraget samt uppgifter om de för denna samfärdsel och flottning använda ledernas djup i den omfattning saken det påkallar;

8) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

9) uppgifter om verkställda vatten- och vattenståndsregleringar i den del av vattendraget, som skall regleras;

10) redogörelse för den vattenkraft, på vilken regleringen inverkar och, då vattenkraften tagits i bruk, uppgifter om vederbörande kraftverk och tillståndsutslagen för dem;

11) i 54 § avsedda uppgifter om anläggningar och anordningar;

12) i 51 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

13) i 45 § avsedda ritningar för och uppgifter om planerade anläggningar och anordningar samt arbetsobjekt;

14) beräkningar av de planenliga kommande vattenstånden;

15) beräkningar rörande de av regleringen förorsakade förändringarna i vattenupplagringen och vattenföringarna;

16) utredning av regleringens inverkan på anläggningar och anordningar ävensom på vattenkraften, samfärdseln, flottningen och fisket i vattendraget samt på övrigt nyttjande av vattendraget eller vattnet ävensom på strandmarkerna vid vattendragets nedre lopp;

17) i 55 § avsedd utredning angående förhindrande eller minskning av skada och men;

18) i 56 § avsedd karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

19) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor och ritningar om anläggningar och anordningar, som böra inlösas eller omändras eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

20) kostnadskalkyl för företaget;

21) beräkning av nyttan av företaget;

22) kostnadsfördelningen för företaget, i vilken, grupperade enligt repartitionsområdena, byavis antecknats lägenheternas namn, registernummer och ägare, de till lägenhetssystemet icke anslutna områdena samt lägenhets- och områdesvis kartfigurernas ägoslag och areal ävensom nyttan av företaget för varje lägenhet och område och en på grund därav verkställd beräkning av kostnadernas fördelning;

23) omkretsråkarta över vattenområdet eller annan motsvarande officiell utredning, som utvisar vattenområdets äganderättsförhållanden, då tillståndet förutsätter i 7 kap. 3 § vattenlagen nämnt samtycke av ägarna av sjön;

24) uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget;

25) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder; samt

26) förslag till fördelning av kostnaderna för skötsel och underhåll av rensade och grävda bäddar samt uppförda anläggningar och anordningar, då fördelningen av dessa kostnader avviker från kostnadsfördelningen för företaget.

Då till vattenståndsreglering ansluter sig åtgärder av vattenregleringsnatur, skall vid utarbetandet av planen i tillämpliga delar iakttagas vad i 66 § säges.

66 §

I plan för vattenreglering skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över det vattendrag, som enligt planen skall regleras;

2) redogörelse för regleringens ändamål samt möjligheterna för vattenreglering i vattendraget;

3) i ändamålsenlig skala uppgjord karta över regleringsbassängen, av vilken framgå strandmarkernas höjdförhållanden, samt, då de lägsta vattenstånden enligt planen skola sänkas, uppgifter om bottnen med anteckningar om dess art till ett djup av en meter, räknat från det planenliga lägsta vattenståndet, ävensom gränserna för det rådande och kommande högsta och lägsta vattenståndet, därest ej dessa uppgifter framgå av den i 56 § avsedda kartan;

4) uppgifter om regleringsbassängens volym vid olika vattenstånd;

5) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar samt deras varaktighet;

6) längd- och tvärsnittsritningar av i 50 § avsedda bäddar;

7) i 52 § nämnd redogörelse för samfärdseln och flottningen i vattendraget samt uppgifter om de för denna samfärdsel och flottning använda ledernas djup i den omfattning saken det påkallar;

8) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

9) uppgifter om verkställda vatten- och vattenståndsregleringar i den del av vattendraget, som skall regleras;

10) redogörelse för den vattenkraft, på vilken regleringen inverkar, och, då vattenkraften tagits i bruk, uppgifter om vederbörande kraftverk och tillståndsutslagen för dem;

11) i 54 § avsedda uppgifter om anläggningar och anordningar;

12) i 44 § avsedd plankarta över och i 45 § avsedda ritningar för planerade anläggningar och anordningar samt arbetsobjekt;

13) i 51 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

14) förslag till uppdämnings- och tappningstadgor samt redogörelse för de grunder, enligt vilka regleringsgränserna samt tappningarna planerats;

15) regleringsberäkningar rörande vattenföringar och vattenstånd;

16) förslag till nödiga anordningar för kontroll av vattenståndet samt till förfarande för beräkning av vattenföringarna;

17) i 55 § avsedd utredning angående förhindrande eller minskning av skada och men;

18) i 56 § avsedd karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

19) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor och ritningar om anläggningar och anordningar, som skola inlösas eller omändras eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

20) beräkningar och uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

21) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

67 §

Plan, som ansluter sig till ansökan om kungörelse av inbjudan till deltagande i vattenreglering i enlighet med 8 kap. 3 § vattenlagen, skall innehålla:

1) allmän beskrivning och generalkarta över den del av vattendraget, som enligt planen skall regleras;

2) redogörelse för regleringens ändamål samt möjligheterna för vattenreglering i vattendraget;

3) redogörelse för de för regleringen nödiga anläggningarna jämte förklarande ritningar och karta, som utvisar de planerade anläggningarnas och arbetspunkternas läge samt områdena inom den måhända nödiga fördämningens verkningskrets;

4) utkast till fördämnings- och tappningsstadga;

5) redogörelse för de skador och det men regleringen förorsakar; samt

6) övriga vid prövningen av frågan om anslutning till företaget nödiga uppgifter.

68 §

I plan för avledande av vatten från vattendrag för användning såsom vätska skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, från vilken vatten enligt planen skall avledas;

2) redogörelse för ändamålet med avledningen av vatten, den behövliga vattenmängden och vattenbehovets växlingar vid olika tidpunkter;

3) uppgifter om vattenföringarna och deras varaktighet samt de rådande vattenstånden;

4) uppgifter om vattentäkter, på vilkas vattentillgång den planerade avledningen av vatten kan inverka, ävensom uppgifter angående de vattenmängder, som skola tagas, och måhända föreliggande tillståndsutslag rörande vattentäkterna;

5) redogörelse för den planerade vattentäkten, vattenavledningar, bäddar samt andra anläggningar och anordningar jämte i 44, 45 och 50 §§ avsedda plankartor och ritningar;

6) förslag till måhända behövligt skyddsområde för vattentäkten;

7) beräkningar rörande vattenavledningens inverkan på vattenstånd och vattenföringar;

8) i 55 § avsedd utredning angående förhindrande eller minskning av skada och men;

9) i 56 § avsedd karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

10) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor om anläggningar och anordningar, vilka måhända åsamkas skada av genomförandet av företaget;

11) uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

12) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

69 §

I plan för tagande av grundvatten, som avses i 9 kap. 4 och 7 §§ vattenlagen, skall efter behov intagas:

1) redogörelse för grund vattenförhållandena och möjligheterna att erhålla vatten på den ort, till vilken grundvatten enligt planen skall avledas;

2) redogörelse för ändamålet med tagandet av grundvatten och den erforderliga grundvattenmängden;

3) redogörelse för de vattentäkter, på vilkas vattentillgång det planerade tagandet av grundvatten kan inverka;

4) uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

5) annan nödig utredning i den omfattning saken det påkallar med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 68 § är sagt.

69 a § (26.6.1970/428)

I 9 kap. 19 § 1 mom. vattenlagen avsedd ansökan rörande fastställande av skyddsområde för vattentäkt eller ovan i 68 § 6 punkten nämnt, i plan ingående förslag skall efter behov innehålla:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § avsedd karta över det område som ansökningen avser;

2) uppgifter om vattentäkt, för vilken skyddsområde är avsett att fastställas;

3) redogörelse för de orsaker, som kräver fastställande av skyddsområde;

4) förslag angående storleken av det skyddsområde som borde fastställas;

5) förslag till begränsningar angående användningen av skyddsområdet jämte däri måhända ingående zoner;

6) förslag till skyddsåtgärder som måhända erfordras inom skyddsområdet; samt

7) förteckning över lägenheter inom skyddsområdet och kända ägare och innehavare av dem samt motsvarande uppgifter angående inom området belägna, för ansökningen viktiga byggnader och anordningar.

Beträffande i 9 kap. 20 § 1 mom. vattenlagen avsedd ansökan om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt eller angående ovan i 69 § avsedd plan gäller i tillämpliga delar var i 1 mom. är sagt. Dessutom skall till nämnda ansökan fogas uppgifter om skyddsområdets jordgrund och förekomsten av grundvatten samt om grundvattnets strömningsriktning inom området.

70 §

I plan för byggande av avlopp skall enligt behov intagas:

1) redogörelse för den planerade avloppsvattenavledningens nödvändighet, mängden och sammansättningen av det avloppsvatten, som skall avledas, samt vart avloppsvattnet enligt planen skall avledas;

2) redogörelse för det planerade avloppet samt andra måhända nödiga anläggningar och anordningar jämte plankartor och längdsnittsritningar;

3) kostnadskalkyl för företaget och beräkning av kostnadernas fördelning; samt

4) annan nödig utredning i den omfattning saken det påkallar.

71 § (18.2.2000/170)

71 § har upphävts genom F 18.2.2000/170.

4 kap

Syneförrättning, utredningsförfarande och slutsyn (28.6.1994/554)

72 § (2.4.1990/309)

I det syneinstrument som avses i 18 kap. 5 § vattenlagen skall intas

1) en redogörelse för de olika skedena i handläggningen av ärendet,

2) kompletteringar som har gjorts i utredningar, redogörelser och beräkningar i samband med planen samt rättelser av konstaterade fel,

3) kompletterande utredningar om det planerade företagets inverkan på samfärdseln, flottningen, fisket, vattentillgången, utnyttjande av vattenkraften, jord- och vattenområden, anläggningar, anordningar och nyttjandet av dem samt på andra allmänna och enskilda intressen och rättigheter,

4) förslag till ändringar i planen,

5) utredning om skador och men som företaget förorsakar samt en beräkning av deras belopp och grunderna för bestämmande av ersättningar,

6) en skadeberäkning för områdena vilken grundar sig på en justerad och kompletterad karta och beskrivning samt en beräkning av skador och men på anläggningar, anordningar och andra förmåner,

7) en beräkning av nyttan av företaget och dess fördelning mellan nyttohavarna, om det är nödvändigt för fördelningen av kostnaderna,

8) uppgifter om avtal och förbindelser och en bedömning av deras giltighet,

9) ett utlåtande om yrkanden och utredningar som framställts vid syneförrättningen,

10) övriga utredningar,

11) ett utlåtande om de rättsliga förutsätningarna för tillstånd och om huruvida och på vilka villkor tillstånd till företaget kan beviljas, samt

12) förslag till tillståndsvillkor.

73 § (2.4.1990/309)

Tillståndsvillkoren i syneinstrumentet skall omfatta

1) placeringen av de anläggningar och anordningar som behövs för att genomföra företaget samt konstruktionernas dimensionering till den del de är av betydelse för att säkerställa vattenförhållandena, nyttjandet av vattendraget eller vattnet samt allmänt eller enskilt intresse,

2) de anläggningar och anordningar som skall uppföras och de arbeten som skall utföras för att förhindra eller minska skador och men av företaget,

3) på vilket sätt anläggningarna och anordningarna skall användas samt vad sökanden i övrigt skall iaktta efter att de arbeten som är nödvändiga för företaget har blivit färdiga,

4) hurdana kontrollanordningar som skall uppföras samt vilka observationer och undersökningar som skall utföras och andra åtgärder som skall vidtas,

5) de ersättningar som skall betalas,

6) hur underhållet av anläggningar och anordningar samt bäddar skall ordnas,

7) sökandens skyldigheter att medan arbetet pågår trygga allmän och enskild fördel,

8) den tid inom vilken de arbeten som är nödvändiga för att genomföra företaget skall slutföras samt

9) övriga omständigheter som bör omnämnas i tillståndsbeslutet.

I syneinstrumentet skall även intas utlåtande av en förrättningsman som har anmält avvikande åsikt.

Om det föreslås att tillstånd inte skall beviljas, skall detta motiveras i syneinstrumentet.

74 § (28.6.1994/554)

Förrättningsingenjören skall föra protokoll över synesammanträdet. I protokollet skall antecknas

1) hur sammanträdet har tillkännagetts,

2) närvarande parter samt invånare och samfund som avses i 18 kap. 3 § 1 mom. vattenlagen och

3) i ärendet framställda påminnelser, yrkanden och anmärkningar.

Alla förrättningsmän skall underteckna syneinstrumentet. Förrättningsingenjören undertecknar protokollet över synesammanträdet.

Den person som förordnats för utredningsförfarandet undertecknar det utlåtande som sätts upp i utredningsförfarandet samt protokollet.

De kopior av syneförrättningshandlingarna som avses i 18 kap. 9 och 9 a § vattenlagen skall sändas till de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom företagets verkningsområde, till miljötillståndsverket, till regionala miljöcentralen, till arbetskrafts- och näringscentralen, Forststyrelsen, vägverket, sjöfartsverket, Museiverket samt till andra statliga myndigheter som i den sak som avses i ansökan inom sitt verksamhetsområde bevakar allmänt intresse eller som förvaltar eller övervakar ett område, en anläggning eller en anordning som berörs av ärendet. Handlingarna skall därutöver sändas till Finlands miljöcentral för kännedom. (18.2.2000/170)

74 a § (24.1.1995/80)

Till förrättningsingenjör för syneförrättningen förordnas en tjänsteman eller en anställd i arbetsavtalsförhållande inom miljöförvaltningen. Han skall ha avlagt en för uppdraget lämplig diplomingenjörsexamen och ha erfarenhet av uppgifter som omfattas av vattenlagen eller ha någon annan för uppdraget lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen på institutnivå och erfarenhet av uppdrag som hör till syneförrättningar eller utredningsförfaranden.

Om en förrättningsingenjör från sin anställning inom miljöförvaltningen flyttar över till en anställning hos någon annan statlig myndighet, kan miljötillståndsverket av särskilda skäl bestämma att han skall fortsätta uppdraget, om han och nämnda myndighet samtycker till detta. (18.2.2000/170)

74 b § (28.6.1994/554)

Ett utlåtande över slutsyn skall vid behov innehålla

1) en redogörelse för ärendets behandlingsskeden,

2) ett utlåtande om anmärkningar och krav som framställts vid slutsynens sammanträden,

3) ett utlåtande om huruvida företaget eller åtgärden har igångsatts enligt stadganden och tillståndsbeslut,

4) ett utlåtande om huruvida det kan förväntas att företaget eller åtgärden har sådana skadliga följder för allmänt eller enskilt intresse som då tillståndet beviljades inte har beaktats,

5) en utredning om de skador som avses i 18 kap. 13 § 1 mom. vattenlagen och vid behov ett förslag till hur de skall ersättas,

6) ett förslag till justering av tillståndsbestämmelserna och nya tillståndsbestämmelser, samt

7) förrättningsingenjörens kostnadsuträkning enligt 21 kap. 11 § 3 mom. vattenlagen och ett förslag om staten skall ersättas för kostnaderna.

5 kap

Flottningsstadga

75 §

Ansökan om fastställelse av flottningsstadga skall, om den framställes av den som ärnar bedriva flottning eller av myndighet, efter behov innefatta:

1) generalkarta över den del av vattendraget, som ansökningen berör;

2) redogörelse för nyttjandet av vattendraget för flottning och motivering för flottningsstadgans behövlighet;

3) uppgift om de områden, vilkas förklarande för allmän flottled anses behövligt;

4) förslag till bedrivande av samfälld eller enskild flottning samt skiljning ävensom tiden och sättet för flottningen;

5) plan för iståndsättande av vattendraget i enlighet med 64 §, då fastställandet av flottningsstadgan förutsätter iståndsättningsarbeten;

6) förslag till indelning av vattendraget i distrikt for fördelning och indrivning av iståndsättnings- och underhållskostnaderna;

7) beräkning av de virkesmängder, som årligen komma att flottas samt förslag till amortering av kostnaderna för iståndsättning av vattendraget och fördelning av underhållskostnaderna; samt

8) förslag till förordnande av den, som skall iståndsätta och underhålla vattendraget.

Vad i 1 mom. är sagt gäller i tillämpliga delar även ansökan om ändring av flottningsstadga.

76 § (29.9.1989/858)

Forststyrelsen skall emot avgift tillhandahålla fastställda flottningsstadgar jämte ändringar i och tillägg till dem.

6 kap

Dikning och dikningsförrättning

77 §

I 6 kap. 15 § vattenlagen avsett torrläggningsdjup vid öppen dikning av odlad jord är 1,2 meter med beaktande av jordens sättning på grund av torrläggningen. Medför torrläggning av jorden till nämnda djup oskäligt stora kostnader i förhållande till nyttan av dikningen, må mindre torrläggningsdjup fastställas.

78 §

I dikningsplan, som uppgöres vid dikningsförrättning enligt 6 kap. 10 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten vattenlagen, skall efter behov intagas:

1) kartskiss över torrläggningsområdets läge;

2) redogörelse för torrläggningsområdet och för åtgärder, som måhända tidigare vidtagits för områdets torrläggning, ävensom för ändamålet med den planerade dikningen;

3) över område, för vilket dikningen medför nytta, på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial grundad karta i ändamålsenlig skala; av kartan skall framgå kommunernas, byarnas och lägenheternas eller de till lägenhetssystemet icke anslutna områdenas gränser, lägenheternas namn och registernummer, kartfigurernas ägoslag, den vid avvägningen nyttjade höjdnivåns fixpunkter, uppgifter rörande områdets höjdförhållanden och de för sättning känsliga jordarternas djup, gränserna för det rådande och det planenliga högsta vattenståndet eller medelhögvattnet, gränserna för torrläggningsområdet och dess repartitionsområden, så ock läget för de bäddar, som skola rensas och grävas, samt de anläggningar och anordningar, som skola uppföras;

4) längd- och tvärsnittsritningar av i 50 § avsedda bäddar;

5) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar;

6) i 54 § avsedda uppgifter om anläggningar och anordningar;

7) i 51 § avsedda uppgifter om bäddar, som skola rensas och grävas;

8) uppgifter om planenliga kommande vattenstånd:

9) utredning om sådana omändringar av broar, trummor samt andra anläggningar och anordningar, som påkallas av dikningen;

10) förslag angående förhindrande eller minskning av skada och men, som måhända förorsakas av dikningen;

11) kostnadsförslag för dikningen;

12) beräkning av nyttan av dikningen;

13) kostnadsfördelningen för dikningen, i vilken, grupperade enligt repartitionsområdena, byavis antecknats lägenheternas namn, registernummer och ägare, de till lägenhetssystemet icke anslutna områdena samt, lägenhets- och områdesvis, kartfigurernas ägoslag och areal, ävensom nyttan av dikningen för varje lägenhet och område och en på grund därav verkställd beräkning av kostnadernas fördelning; samt

14) förslag till fördelning av kostnaderna för skötsel och underhåll av rensade och grävda bäddar samt uppförda anläggningar och anordningar, då fördelningen av dessa kostnader avviker från kostnadsfördelningen för dikningen.

Dikningsplan enligt 6 kap. 10 § 1 mom. 3 punkten vattenlagen skall upptaga nödiga uppgifter om den bädd, som skall grävas, eller den rensning av bädd, som skall företagas, vid ifrågavarande väg, järnväg eller rälsbana samt om storleken av brons eller trummans öppning och deras grundläggningsdjup jämte dimensioneringskalkyler. Likaså skola dikningskostnaderna och nyttan av dikningen i planen utredas.

79 § (26.6.1970/428)

I 19 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen avsett förordnande att hålla dikningsförrättning kan av vederbörliga regionala miljöcentral meddelas den som av Finlands miljöcentral beviljats rätt att verkställa dikningsförrättningar. Rätt att verkställa dikningsförrättning kan tillerkännas en person, som är anställd inom miljöförvaltningen och som har tillräckliga kunskaper och sådan praktisk erfarenhet som uppgiften förutsätter. (24.1.1995/80)

Ett i 1 mom. avsett förordnande får dock inte meddelas för en dikningsförrättning som gäller en sådan dikning för vilken till någon del fordras tillstånd av miljötillståndsverket, eller som avsevärt inverkar på vattendraget. (18.2.2000/170)

80 § (18.2.2000/170)

Den i 19 kap. 5 § vattenlagen avsedda uppmaningen av förrättningsingenjören till den som ansökt om förrättningen att ansöka om tillstånd till detta av miljötillståndsverket skall meddelas skriftligen, varvid orsaken till att tillstånd fordras samtidigt bör uppges.

7 kap

Särskilda stadganden

81 §

Medelvattenföringen beräknas såsom medelvärdet av de vattenmängder, vilka under en längre tidsperiod per sekund eller annan tidsenhet strömmat i vattendraget. Då uppgifter om vattenföringen, som grunda sig på en med hänsyn till vattendragets avbördningsförhållanden tillräckligt lång och regelbunden observationsserie, icke stå till förfogande, må som medelvattenföring anses den vattenföring, som motsvarar medelvattnets höjd eller ock skall medelvattenföringen beräknas enligt avrinningsområdets storlek och medelavrinningen.

82 §

Då vattenområdes gräns mot land fastställes i det fall, som avses i 12 kap. 18 § vattenlagen, må, då det är tillåtet att under en betydande del av växtperioden hålla vattnet på samma fastställda högsta nivå, sagda gräns fastställas i enlighet med denna höjd. I annat fall skall vattendomstolen vid fastställande av gränsen vederbörligen beakta tidpunkten för och varaktigheten av de under tiden för regleringen tillåtna högsta vattenstånden.

83 § (18.2.2000/170)

Om miljötillståndsverket handlägger en ansökan som avser inrättande, ändring eller indragning av en allmän lokal farled skall det, innan ärendet avgörs, inhämta sjöfartsverkets utlåtande.

84 § (18.2.2000/170)

Då miljötillståndsverkets beslut har vunnit laga kraft eller, om ändring i beslut har sökts, tillståndsverket på det sätt som avses i 17 kap. 7 § vattenlagen fått del av en domstols laga kraft vunna avgörande, skall tillståndsverket, om någon i utslaget beviljats rätt att varaktigt nyttja fast egendom som tillhör en annan, i den avsikt som nämns i 21 kap. 8 § vattenlagen tillställa föraren av fastighetsregistret en avskrift av beslutet.

85 § (18.2.2000/170)

När tillstånd har erhållits till ett företag eller en åtgärd som avses i 2–10 kap. vattenlagen, skall den som utför åtgärden innan den vidtas eller företaget påbörjas meddela den regionala miljöcentralen och kommunens miljövårdsmyndighet om tidpunkten för åtgärden påbörjas och om tillståndbeslutets datum och vem som har meddelat beslutet.

Är åtgärden till sina verkningar av den arten att miljötillståndsverkets tillstånd inte behövs, skall den i 12 kap. 16 § vattenlagen avsedda anmälan göras innan åtgärden vidtas till den myndighet som nämns i 1 mom. Anmälan skall innefatta en redogörelse för åtgärdens art och inverkan på vattendraget samt för var och när åtgärden kommer att vidtas.

När tillstånd för byggande av en damm som avses i dammsäkerhetslagen (413/1984) har erhållits, skall både den regionala miljöcentralen och miljövårdsmyndigheterna i den kommunen senast en månad i förväg underrättas om när dammbygget inleds och dammen tas i bruk.

85 a § (24.1.1995/80)

Den underrättelse som avses i 1 kap. 30 § 1 mom. vattenlagen skall sändas till vederbörliga regionala miljöcentral minst en månad innan arbetet vidtas. Till underrättelsen skall även fogas uppgifter om sättet för arbetets utförande.

86 § (20.11.1987/860)

86 § har upphävts genom F 20.11.1987/860.

87 §

Genom denna förordning upphävas förordningen den 23 juli 1902 angående vad vid tillämpningen av lagen om vattenrätten bör iakttagas (31/02) och förordningen den 12 januari 1935 angående verkställigheten av lagen om vissa brådskande vattenrättsärendens handläggning (13/35).


Denna lag tillämpas från den 1 april 1962.

Ikraftträdelsestadganden:

26.6.1970/428:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1970.

27.7.1984/573:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1984.

29.9.1989/858:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

2.4.1990/309:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

28.6.1994/554:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

24.1.1995/80:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

18.2.2000/170:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.