Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

23.2.1962/183

Förordning om pension för arbetstagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2014. Se L 396/2006 2 §.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61):

1 § (30.12.2004/1419)

1 § har upphävts genom F 30.12.2004/1419.

1 a § (7.11.1969/669)

1 a § har upphävts genom F 7.11.1969/669.

2 § (29.12.1995/1779)

2 § har upphävts genom F 29.12.1995/1779.

3 §

Arbetsgivaren är skyldig att med anlitande av pensionsanstaltens blanketter till anstalten anmäla

1) om början och upphörande av lagen om pension för arbetstagare underställt arbetsförhållande ofördröjligen, försåvitt inte med pensionsanstalten överenskommits om särskild termin när uppgifterna skall meddelas, dock sålunda, att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast under därpå följande månad,

2) på basis av 1 c § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare om inledande och upphörande av frivilligt försäkrat arbete som utförs utomlands på det sätt som bestäms i 1 punkten; på samma sätt förfars om den arbetsförtjänst som ligger till grund för pensionen har bestämts enligt 1 c § 4 mom. i nämnda lag,

3) före utgången av februari månad de i lagen om pension för arbetstagare underställda arbetsförhållanden, som fortbestått vid utgången av föregående kalenderår,

4) efter en arbetstagares död arbetstagarens namn, personbeteckning och andra nödvändiga uppgifter om arbetsförhållandet för fastställande av familjepension,

5) inom två månader efter försäkringens upphörande de för avslutande av försäkringen nödvändiga uppgifter om arbetstagare och arbetsförhållande som avses i 17 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

(30.12.2004/1419)

Arbetsgivare som sköter arbetsgivarprestationer i anslutning till arbetspensionsförsäkringen genom ett servicesystem som avses i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetstagare (658/2004) är skyldig att ofördröjligen anmäla i 1 mom. avsedda uppgifter till pensionsanstalten. (30.12.2004/1419)

Pensionsanstalten åligger att ofördröjligen till pensionsskyddscentralen på av denna föreskrivet sätt meddela alla genom anstaltens förmedling vidtagna anordnanden av pensionsskydd samt de arbetsförhållanden dessa omfatta ävensom i arbetsförhållandena senare inträffade förändringar. Pensionsanstalten bör även meddela pensionsskyddscentralen andra uppgifter rörande anordnandet av pensionsskyddet på sätt pensionsskyddscentralen närmare föreskriver.

3 a § (9.8.2002/646)

3 a § har upphävts genom L 9.8.2002/646.

4 § (9.8.2002/646)

4 § har upphävts genom L 9.8.2002/646.

5 § (6.5.1977/358)

5 § har upphävts genom F 6.5.1977/358.

6 § (30.12.1965/709)

Vid uträkning av längden av tidsperiod anses i kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas sålunda, att den sista dagen i månaden och under skottår även den nästsista dagen i februari anses som den 30 dagen i månaden.

2 mom. har upphävts genom F 30.12.2004/1419. (30.12.2004/1419)

7 § (30.12.1993/1657)

1 mom. har upphävts genom F 30.12.2004/1419. (30.12.2004/1419)

2 mom. har upphävts genom F 30.12.2004/1419. (30.12.2004/1419)

3 mom. har upphävts genom F 30.12.2004/1419. (30.12.2004/1419)

Betjäningsavgifter eller frivilliga gåvor av allmänheten beaktas vid uträkning av pensionsgrundande lön till samma belopp som vid den senast verkställda beskattningen, om inte annan tillförlitlig utredning om deras belopp presenteras.

Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda närmare anvisningar för uträkningen av den pensionsgrundande lönen.

8 § (30.12.2004/1419)

8 § har upphävts genom F 30.12.2004/1419.

9 § (30.12.2004/1419)

9 § har upphävts genom F 30.12.2004/1419.

9 a § (30.12.2004/1419)

9 a § har upphävts genom F 30.12.2004/1419.

10 § (30.12.1993/1657)

10 § har upphävts genom F 30.12.1993/1657.

11 § (30.12.2003/1337)

Blanketten för pensionsansökan, formuläret för läkarutlåtande som behövs för invalidpension samt formuläret för intyg från arbetskraftsmyndigheten, arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten, som behövs för arbetslöshetspension, fastställs av pensionsskyddscentralen.

12 § (30.12.2003/1337)

Om det för arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet eller senast därförinnan samtidigt hade ordnats pensionsskydd som uppfyller minimivillkoren enligt två eller flera sådana pensionslagar för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, sköts, av de pensionsanstalter som försäkrat arbetstagaren, de i nämnda lagrum avsedda uppgifterna av den pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet i enlighet med den lag som nämns först i denna förteckning:

1) lagen om pension för arbetstagare,

2) lagen om sjömanspensioner,

3) lagen om pension för företagare,

4) lagen om pension för lantbruksföretagare,

5) lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden,

6) lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Om arbetstagarens pensionsskydd vid den tidpunkt som nämns i 1 mom. hade ordnats i två eller flera pensionsanstalter på grund av sådana parallella arbetsförhållanden på vilka lagen om pension för arbetstagare skall tillämpas, sköts de i 1 mom. avsedda uppgifterna av den pensionsanstalt där pensionsskyddet hade ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

Om arbetstagaren vid den tidpunkt som avses i 1 mom. uppbar generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) sköts de i 1 mom. avsedda uppgifterna av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Sedan den behöriga pensionsanstalten inom den privata sektorn avgjort pensionsansökningen kan den hänskjuta de senare uppgifter som hänför sig till pensionen till någon annan pensionsanstalt inom den privata sektorn, som på basis av ett särskilt beslut redan betalar pension till pensionstagaren enligt en lag som avses i 1 mom. eller en avträdelseförmån enligt en lag som avses i 3 mom.

12 a § (30.12.2003/1337)

Om det för arbetstagaren senast före pensionsfallet hade ordnats pensionsskydd samtidigt enligt en pensionslag för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare och pensionsskydd enligt en pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 2 mom., är den i 10 d § 2 och 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det först inledda arbets- eller tjänsteförhållandet eller företagarverksamheten.

Om de i 1 mom. avsedda arbets- eller tjänsteförhållandena eller företagarverksamheten har börjat samtidigt, är pensionsanstalten inom den offentliga sektorn sista pensionsanstalt.

Om arbetstagaren i en situation som avses i 1 mom. ansöker om ålderspension och förtida ålderspension räknat från samma tidpunkt, är den sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 2 och 3 mom. lagen om pension för arbetstagare den anstalt, hos vilken arbetstagaren på basis av att försäkringen gällande hans eller hennes arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet var ordnad i anstalten i fråga ansöker om icke-förtida ålderspension.

12 b § (30.12.2003/1337)

Vid ansökan om deltidspension är den sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 1–3 mom. lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt, som har ordnat pensionsskyddet för det arbets- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet på grundval av vilken deltidspensionen bestäms.

När efter deltidspension beviljas invalidpension, vid beräknande av vilken den återstående tiden eller motsvarande inkomst bestäms i enlighet med de pensionslagar för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, behandlas invalidpensionsärendet av den pensionsanstalt som försäkrat deltidsarbetet.

Om deltidspension har betalts samtidigt i enlighet med en pensionslag för den privata sektorn som avses i 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare och en pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 2 mom., är, vid beviljandet av ny pension, den sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som betalt deltidspension och i fråga om vilken den nya pension som skall beviljas börjar tidigare. Om den nya pensionen börjar samtidigt i enlighet med en pensionslag för den privata sektorn och en pensionslag för den offentliga sektorn, är pensionsanstalten för den offentliga sektorn sista pensionsanstalt.

12 c § (30.12.2003/1337)

Vid ansökan om familjepension bestäms den sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 1–3 mom. lagen om pension för arbetstagare enligt förmånslåtarens arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet i tillämpliga delar enligt 10 d § lagen om pension för arbetstagare och enligt 12 § och 12 a § i denna förordning. Om någon pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 1–4, 6 eller 8 mom. lagen om pension för arbetstagare till förmånslåtaren före hans eller hennes död betalade ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd, är det denna pensionsanstalt som dels behandlar och avgör också ansökan om den familjepension som beviljas efter förmånslåtaren, dels sköter de övriga uppgifter som ankommer på den sista pensionsanstalten.

12 d § (30.12.2003/1337)

Pensionsskyddscentralen kan meddela närmare anvisningar om hur bestämmelserna i 12 § och 12 a–12 c § skall tillämpas.

12 e § (30.12.2003/1337)

12 e § har upphävts genom F 30.12.2003/1337.

12 f § (9.8.2002/646)

12 f § har upphävts genom L 9.8.2002/646.

13 § (11.9.1992/871)

Pensionen inbetalas månatligen i penninginrättning enligt pensionstagarens val på konto som han uppgivit.

14 §

14 § har upphävts genom F 4.4.1978/276.

15 §

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

Om ett barn, som får barnpension efter två förmånslåtare, beviljas barnpension efter sin egen förälder, upphör den barnpension som beviljats efter annan förmånslåtare från den tidpunkt då den barnpension som beviljas efter den egna föräldern börjar. (15.6.1990/542)

16 § (20.2.1970/138)

Pensionsskyddscentralen utreder kalenderårsvis hur pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för de under föregående kalenderår utbetalda pensionerna fördelar sig. På basen av utredningen erlägger pensionsskyddscentralen gottgörelse åt pensionsanstalt för de pensionskostnader, för vilka annan pensionsanstalt svarar eller pensionsanstalterna ansvara gemensamt, och uppbär härför avgift av pensionsanstalterna.

Gottgörelsen och avgiften, för vilkas erläggande må givas föreskrift om betalning av förskott, bestämmas i enlighet med grunder, som på framställning av pensionsskyddscentralen fastställas av social- och hälsovårdsministeriet. I grunderna bestämmes även hur för pensionsskyddscentralen i samband med förrättandet av ansvarsfördelningen uppkommet överskott eller underskott tages i beaktande.

Pensionsanstalt skall före utgången av augusti månad varje år till pensionsskyddscentralen på av densamma fastställd blankett lämna de uppgifter, som erfordras för i 1 mom. avsedd utredning. Underlåter pensionsanstalt detta, är pensionsskyddscentralen berättigad att uppskattningsvis bestämma hur pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar fördelar sig för denna pensionsanstalts vidkommande och sedan vederbörliga uppgifter ingått företaga därav föranledda rättelser i samband med följande utredning av ansvarsfördelningen.

17 § (30.12.1993/1657)

För ersättande av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader skall pensionsanstalterna till pensionsskyddscentralen betala förskott och slutlig avgift, vilkas storlek och betalningstid bestäms enligt av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av pensionsskyddscentralen fastställda grunder.

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på pensionsskyddscentralens i 13 a § 1 mom. och 13 b § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda utgifter.

18 § (9.8.2002/646)

18 § har upphävts genom L 9.8.2002/646.

19 § (25.8.2005/683)

19 § har upphävts genom F 25.8.2005/683.

20 § (25.8.2005/683)

20 § har upphävts genom F 25.8.2005/683.

20 a § (25.8.2005/683)

20 a § har upphävts genom F 25.8.2005/683.

20 b § (25.8.2005/683)

20 b § har upphävts genom F 25.8.2005/683.

21 § (25.8.2005/683)

21 § har upphävts genom F 25.8.2005/683.

22 §

Omröstning, som avses i 11 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, skall minst en månad i förväg av arbetsgivaren tillkännagivas på arbetsplatsen genom ett på anslagstavla eller annan synlig plats uppsatt anslag, varav bör framgå arbetsgivarens förslag, varom omröstning skall ske, samt tiden och platsen för omröstningen.

Omröstning skall såvitt möjligt föranstaltas utom arbetstid och sålunda, att alla röstberättigade kunna deltaga däri. Arbetsgivaren skall för ändamålet ställa lämplig lokal till förfogande. Berör omröstningen arbetstagare på arbetsplatser på flera olika orter skall skild omröstning föranstaltas på varje sådan ort.

Verkställandet av omröstningen ombesörjes av en kommission, bestående av lika många representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetstagarnas representanter i kommissionen utses bland de röstberättigade arbetstagarna av dessas huvudförtroendeman eller huvudförtroendemän eller, om sådana icke finnas och därest de röstberättigade arbetstagarna icke kunna enas om representanter, av pensionsskyddscentralen.

Omröstningen skall verkställas med slutna sedlar. Varje arbetstagare, om vars deltagande i försäkringspremien det är fråga, har en röst. Arbetstagarna anses hava godkänt arbetsgivarens förslag, om för detta vid omröstningen avgivits mera än hälften av rösterna.

Angående resultatet av omröstningen skall skriftligt meddelande, undertecknat av samtliga medlemmar i kommissionen, ofördröjligen tillställas arbetsgivaren och pensionsskyddscentralen. Angående omröstning på flera orter skall gemensamt meddelande lämnas.

23 §

Är pensionsanstalts eller pensionsskyddscentralens expedition tillkommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.

23 a § (14.4.1978/276)

Pensionsanstalt skall förvara de handlingar och uppgifter som hänföra sig till anordnandet av pensionsskydd eller till pensionsärende på sätt pensionsskyddscentralen enligt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar närmare föreskriver.

I 1 mom. avsedda handlingar och uppgifter kan dock, i stället för i original, förvaras lagrade medelst sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod, genom vilken sakinnehållet i originalhandlingarna och -uppgifterna tillförlitligt blir bevarat. På detta sätt lagrade anses dessa, såframt icke annat styrkes, motsvara originalen.

24 § (9.8.2002/646)

24 § har upphävts genom L 9.8.2002/646.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1962.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1965/709: :

Denna förordning träder i kraft den l januari 1966.

Har likväl den tidsperiod, från vilken de i 7 § 1 mom. Lagen om pension för arbetstagare avsedda kalenderåren skola väljas, utgått eller utgår den:

1) innan denna förordning trädde i kraft, tillämpas på arbetsförhållandet 7 § förordningen om pension för arbetstagare, sådan den lyder i förordningen den 23 februari 1962 (183/62); eller

2) under år 1966, tillämpas på arbetsförhållandet i övrigt 7 § 1 mom. förordningen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i ovan i 1 punkten nämnda förordning, att arbetsförtjänsten beaktas i enlighet med 7 § 3 mom. Lagen om pension för arbetstagare.

Har arbetstagare uppnått pensionsåldern under år 1966, anses vid tillämpning av 7 § 2 mom. jämväl antalet arbets- och semesterdagar, som beaktas vid uträkning av den pensionsgrundande lönen, fördela sig under sagda år på tiden före och efter pensionsålderns uppnående i samma förhållande som motsvarande tid av den tid arbetsförhållandet fortgått.

16.12.1966/641: :

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967.

7.11.1969/669: :

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

18.6.1971/514: :

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

29.12.1972/939: :

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

3.7.1974/549: :

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1974.

14.4.1978/276: :

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1978, likväl så, att 3 a § tillämpas från och med den 1 januari 1978.

15.4.1983/388: :

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1983, dock så, att den tillämpas från och med den 1 juli 1982.

29.6.1984/513: :

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1984.

31.1.1985/106: :

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så, att 3 a § träder kraft den 1 juni 1985.

15.11.1985/871: :

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

28.11.1986/859: :

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

23.1.1987/39: :

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987.

23.2.1990/208: :

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

15.6.1990/542::

Denna förordning trader i kraft den 1 juli 1990.

Denna förordnings 3 § 1 mom. 4 punkt, 8 § 3 mom., 12 a § 4 mom. och 15 § 2 mom. tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan förordningen har trätt i kraft.

12.4.1991/655: :

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas räknat från den 1 januari 1991.

22.5.1992/447: :

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992.

11.9.1992/871: :

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

21.10.1992/955: :

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

23.12.1992/1470: :

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

22.10.1993/888: :

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

20.10.1993/889::

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

30.12.1993/1657::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Utan hinder av vad som stadgas i 9 a § i denna förordning skall koefficienten som avses i 7 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare för år 1994 offentliggöras senast den 31 januari 1994.

31.12.1994/1585::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

13.10.1995/1157::

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 1995 och gäller till och med den 31 december 1995.

3.11.1995/1254::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på pensioner, i fråga om vilka pensionfallet inträffar efter att förordningen har trätt i kraft.

18.12.1995/1506::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Utan hinder av vad som stadgas i förordningens 9 § offentliggörs de indextal för 1996 som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare senast den 31 december 1995.

Utan hinder av vad som stadgas i förordningens 9 a § offentliggörs den koefficient för 1996 som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare senast den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29.12.1995/1779::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

22.11.1996/883::

Denna förordning träder i kraft den 28 november 1996.

5.12.1997/1083::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Bestämmelserna i 6 § 2 mom. tillämpas på arbetsförhållanden som börjat den 1 januari 1998 eller senare. Bestämmelsen tillämpas också på arbetsförhållanden som börjat före lagens ikraftträdande och som fortsätter när lagen träder i kraft.

13.11.1998/842::

Denna förordning träder i kraft den 27 november 1998.

26.3.1999/381::

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

4.5.2001/375:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbets- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4 eller 10–13 punkten lagen om pension för arbetstagare, pensionen har beviljats innan lagen träder i kraft och utbetalningen av pensionen har inletts när lagen träder i kraft. Detta gäller så länge pensionen betalas utan avbrott eller när avbruten pension börjar betalas på nytt.

Genom denna lag upphävs 11, 12 och 12 a–12 d § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001, ShUB 5/2001, RSv 30/2001

9.8.2002/646:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Det som bestäms angående pension som avses i 8 § 4 mom. 7 punkten i denna lag, gäller även pension och familjepension motsvarande denna pension som beviljats en person som varit anställd hos Folkpensionsanstalten.

Genom denna lag upphävs 3 a, 4, 12 f, 18 och 24 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962), av dessa lagrum 3 a § sådan den lyder i förordning 1506/1995, 4 § sådan den lyder delvid ändrad i förordning 542/1990, 12 f § sådan den lyder i nämnda förordning 1506/1995 samt i förordningarna 655/1991 och 1657/1993 och 18 § sådan den lyder i förordning 447/1992.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

22.8.2002/721:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

30.12.2003/1337:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Förordningens 12 a § 3 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

30.12.2004/1419:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

25.8.2005/683:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.