Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

29.6.1961/368

Förordning om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2008. Se L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5, 7 och 15 §§ lagen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

I 1 § 1 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg avsedda skatter äro av staten, kommunerna samt den evangelisklutherska kyrkans och det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar påförda skatter.

I ovannämnda lagrum avsedda offentliga avgifter äro:

1) avgifter, som enligt lag skola erläggas för myndigheters tjänsteförrättningar och expeditioner samt för anlitande av statens offentliga inrättningar;

2) avgifter, som skola erläggas till staten eller för vissa inrättningar eller ändamål och som debiteras i samband med beskattningen eller med stöd av 154 § 2 mom. beskattningslagen (482/58) på åtgärd av kommunens styrelse eller vilka enligt lag uppbäras och redovisas genom de statliga myndigheternas försorg; samt

3) offentligträttsliga avgifter, som med stöd av lag eller enligt taxa, som fastställts av statlig myndighet, skola indrivas till kommunerna och till de i 1 mom. nämnda församlingarna.

I 1 § 2 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg avsedda fordringar i penningar äro:

1) annuiteter på av staten beviljade lån, inkomster, som på länsförvaltningens område skola indrivas till staten samt ersättningar och betalningar, som skola erläggas vid lantmäteriförrättning eller i samband med kolonisationsverksamheten, alla därest de med stöd av lag eller förordning må utsökas utan dom eller utslag;

2) väg- och sotningsavgifter samt försäkringspremier, som må tagas i mät utan dom eller utslag, ersättningar åt skogsvårdsnämnd för i 27 § lagen om enskilda skogar (161/28) nämnda kostnader och åt redare för i tiden icke innehållen sjömansskatt, som jämlikt 10 § lagen om sjömansskatt (208/58) skall indrivas av sjöman, så ock kostnader, vilka med stöd av 52 § brandlagen (465/60). 144 § byggnadslagen (370/58) eller 14 § förordningen om polisväsendet i Finland (57/25) skola indrivas av den, som gjort sig skyldig till tredska eller försummelse;

3) avgifter, som uppbäras av de sjukhus, uppfostringsanstalter och andra dylika inrättningar, vilka medelst beslut, som med stöd av lag eller förordning utfärdats av statsrådet eller ministerium, beviljats rätt till utsökning av sina avgifter utan dom eller utslag, så ock avgifter, som i Finland registrerat religiöst samfund med stöd av sin samfundsordning uppbär av sina medlemmar, samt

4) övriga offentligträttsliga eller i offentligträttslig ordning debiterade eller annars med de i 1–3 punkterna uppräknade avgifterna och ersättningarna jämförliga fordringar i penningar, vilka med stöd av lag eller förordning må utsökas utan dom eller utslag samt i 16 § 2 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg avsedda fordringar.

2 § (3.7.2003/682)

2 § har upphävts genom F 3.7.2003/682.

3 §

Fordran skall i första hand utsökas hos gäldenären. Av särskild orsak må fordran eller del därav likväl, ehuru indrivningsförsök icke verkställts hos gäldenären, utsökas hos annan i verkställighetshandlingen nämnd person, som, då fordringen fastställts eller debiterats, gentemot sökanden befunnits vara ansvarig för den, eller ur fastighet, ur vilken fordringen skall uttagas.

4 § (20.12.1985/1019)

4 § har upphävts genom F 20.12.1985/1019.

2 kap

Verkställighet av indrivningsärenden

5 § (13.3.1981/188)

Erbjuder den betalningsskyldige utmätningsmannen betalning för sådan under föreskriven tid icke betald fordran som ännu inte inkommit för indrivning i utsökningsväg, skall utmätningsmannen med stöd av vederbörlig debetsedel mottaga betalningen.

Utsökningsmannen kan på eget ansvar uppdraga åt exekutionsbiträde att mottaga i 1 mom. avsedd betalning. Exekutionsbiträdet skall utan dröjsmål underrätta utmätningsmannen om mottagen betalning.

6 §

I denna förordning avsedda utsökningsärenden skola verkställas skyndsamt. Utmätningen skall verkställas och, om verkställigheten icke förbjudes eller avbrytes eller den betalningsskyldige visar sig hava erhållit förlängd betalningstid eller i ärendet uppstår sådant dröjsmål, som utmätningsmannen ej kan undvika, den utmätta egendomen försäljas i så god tid, att därvid influtna medel kunna redovisas för sökanden inom stadgad redovisningstid.

Då utmätningsmannen ger exekutionsbiträde i uppdrag att indriva fordran, kan han bestämma den tid inom vilken indrivningsuppdraget skall utföras. Exekutionsbiträdet skall inom två veckor efter det han mottagit uppdraget tillställa den betalningsskyldige en skriftlig betalningsanmaning under den adress som antecknats i verkställighetshandlingen eller som annars är känd, om inte betalningsanmaningen på grund av förestående utmätning är onödig. (13.3.1981/188)

7 § (3.7.2003/682)

7 § har upphävts genom F 3.7.2003/682.

3 kap

Avbrytande av verkställighet

8 §

Då utmätningsman översänder ansökan om avbrytande till den myndighet, på vilken prövningen av besvären ankommer, skall han till handlingarna foga eget utlåtande angående ansökan.

Utmätningsmannen skall på begäran av den betalningsskyldige till denne utgiva intyg över att anmälan om avbrytande gjorts och ansökan därom inlämnats.

9 §

Då av utmätningsman översänd ansökan om avbrytande inkommit till den myndighet, på vilken prövningen av besvären ankommer, skall denna giva sitt utslag och översända det till utmätningsmannen inom 30 dagar. Avskrift av utslaget skall fogas till handlingarna rörande besvären över fastställandet eller debiteringen av fordringen.

Har utmätningsmannen översänt ansökan om avbrytande jämte därtill fogade handlingar till annan än i 1 mom. nämnd myndighet, skall denna ofördröjligen sända handlingarna till nämnda myndighet.

Har förordnande om avbrytande utfärdats med stöd av ansökan därom, som insänts av utmätningsman, skall myndigheten tillsända utmätningsmannen avskrift av sitt utslag på grund av besvären över fastställandet eller debiteringen av fordringen.

10 §

Förbjudes utsökning av skatt, i samband därmed debiterad avgift eller annan avgift, som skall indrivas till staten, utan att ansökan om avbrytande inlämnats till utmätningsmannen, skall den myndighet, som utfärdat förbudet, därom ofördröjligen meddela uppbördsmyndigheten, som skall delgiva förbudet den myndighet, som skall indriva skatten eller avgiften.

Myndighet, som förbjudit utsökning av skatt eller annan fordran utan att ansökan om avbrytande inlämnats till utmätningsman, skall tillsända uppbördsmyndigheten eller annan borgenär avskrift av sitt utslag på grund av besvären över fastställandet eller debiteringen av fordringen.

4 kap

Indrivningshinder

11 § (3.7.2003/682)

11 § har upphävts genom F 3.7.2003/682.

12 § (19.12.1986/951)

1 mom. har upphävts genom F 3.7.2003/682. (3.7.2003/682)

Har sökanden beviljat den betalningsskyldige förlängning av den i 6 § 1 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg nämnda betalningstiden, skall han meddela utmätningsmannen detta.

13 § (19.12.1986/951)

13 § har upphävts genom F 19.12.1986/951.

5 kap (23.11.2006/1020)

(23.11.2006/1020)

5 kap. har upphävts genom F 23.11.2006/1020.

6 kap (23.11.2006/1020)

(23.11.2006/1020)

6 kap. har upphävts genom F 23.11.2006/1020.

7 kap

Tillsyn över indrivningsärendena

26 § (8.2.1985/163)

26 § har upphävts genom F 8.2.1985/163.

27 § (8.2.1985/163)

27 § har upphävts genom F 8.2.1985/163.

28 § (19.11.1982/826)

28 § har upphävts genom F 19.11.1982/826.

8 kap

Särskilda stadganden

29 § (3.7.2003/682)

29 § har upphävts genom F 3.7.2003/682.

30 §

Justitieministeriet skall föra förteckning över de i 1 § 3 mom. 3 punkten avsedda samfunden och inrättningarna, vilka beviljats rätt att utan dom eller utslag erhålla utsökning av de av dem uppburna avgifterna. Utmätningsman skall på anhållan avgiftsfritt meddelas uppgifter ur förteckningen.

31 § (8.2.1985/163)

31 § har upphävts genom F 8.2.1985/163.

32 § (8.2.1985/163)

32 § har upphävts genom F 8.2.1985/163.

32 a § (3.7.2003/682)

32 a § har upphävts genom F 3.7.2003/682.

33 § (3.7.2003/682)

33 § har upphävts genom F 3.7.2003/682.

34 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1961 och genom densamma upphävas förordningen den 27 februari 1897 innefattande särskilda föreskrifter om utmätning för utskylder, allmänna avgifter, expeditionslösen eller annat dylikt (17/97) och förordningen den 4 mars 1927 om utmätningsmän vid indrivning av skatter och avgifter (69/27) jämte i dem gjorda ändringar, så ock 4, 5, 6 och 8 kap. förordningen den 28 augusti 1953 angående debitering av särskilda staten tillkommande avgifter samt om uppbörd och redovisning av skatter och avgifter (346/53), i den mån dessa kapitel beröra utmätningsmans eller exekutionsbiträdes förfarande.

Beträffande de i 16 § 3 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg nämnda särskilda utmätningsmännens förrättningar skola likväl i stället för denna förordning de i 1 mom. avsedda stadgandena fortfarande iakttagas.

Ikraftträdelsestadganden:

24.8.1973/689:
11.4.1974/304:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Innan denna förordning träder i kraft kan likväl av dess verkställighet förutsatta åtgärder vidtagas.

17.6.1977/476:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.

Stadgandet i denna förordning om tidpunkten för slutredovisning tillämpas även i det fall att ansökan om utsökning eller annan utmätningsmans brev om överföring av ärende kommit utmätningsmannen till handa innan denna förordning träder i kraft.

13.3.1981/188:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1981.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

19.11.1982/826:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

17.2.1984/194:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1984.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

8.2.1985/163:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

20.12.1985/1019:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

19.12.1986/951:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

29.4.1988/382:

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1988.

23.12.1988/1131:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1989.

11.2.2000/138:

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2000.

En sådan ansökan som avses i 2 § 2 mom. får göras på en blankett enligt ett formulär som justitieministeriet godkänt innan denna förordning träder i kraft till dess blankettformulären har förnyats.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.7.2003/682:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Vid tillämpningen av förordningen iakttas i tillämpliga delar övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av utsökningslagen (679/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.11.2006/1020:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.