Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

29.6.1961/367

Lag om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 15.6.2007/706, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Skatter och offentliga avgifter må utsökas utan dom eller utslag.

Annan offentligträttslig eller därmed jämförbar fordran i penningar må utsökas utan dom eller utslag, då särskilt stadgande därom finnes i lag eller förordning.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedd skatt, avgift och fordran i penningar kallas i denna lag fordran.

2 § (27.6.2003/683)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas vid utsökning av fordran i tillämpliga delar bestämmelserna i utsökningslagen (37/1895).

3 § (27.6.2003/683)

Ansökan om utsökning av fordran görs på det sätt som föreskrivs i 3 kap. utsökningslagen. Till ansökan behöver inte fogas den handling som utgör grund för betalningsskyldigheten, men handlingen skall specificeras och uppgifter om den ges i ansökan. På begäran av utmätningsmannen är sökanden skyldig att ge in handlingen i fråga.

Ett penning- eller kreditinstitut, ett indrivningsföretag eller något annat ombud kan inte i ett skatteutsökningsärende uppträda som sökande på uppdrag av en borgenär.

4 §

Sökanden är icke skyldig att på förhand erlägga kostnaderna för utsökningen. Utmätningsman äger likväl rätt att av sökanden i förskott kräva medel för anskaffning av handlingar, som erfordras vid exekutiv auktion, och för kungörande av sådan förrättning.

Den del av lön eller pension, som jämlikt 4 kap. 6 § utsökningslagen icke skall utmätas, beräknas på det belopp, som återstår, då lagstadgad innehållning för förskottsuppbörd av skatt verkställts.

5 § (14.12.1984/868)

5 § har upphävts genom L 14.12.1984/868.

6 §

Såvida utsökning av fordran icke medelst vederbörande myndighets beslut förbjudes eller avbrytes eller den betalningsskyldige visar, att han erhållit förlängd betalningstid, skall verkställigheten slutföras oberoende av, huruvida fastställande eller debitering av fordran vunnit laga kraft eller icke, såvida i lag icke annorlunda är stadgat.

Fastighet, i 2 § förordningen den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom nämnd, på annans mark befintlig anläggning jämte besittningsrätt till marken, rätt till avskiljande av visst område och aktie i bostads- eller fastighetsaktiebolag, som berättigar till besittning av lägenhet, vilken av gäldenären användes som bostad, må likväl försäljas först sedan fordringens fastställande eller debiteringen vunnit laga kraft.

Vid utsökning av skatter och avgifter som avses i lagen om beskattningsförfarande (1558/95) och mervärdesskattelagen (1501/93) tillämpas de begränsningar som anges i 2 mom., om ändring i skatten eller avgiften har sökts genom rättelseyrkande eller besvär och om rättelseyrkandet eller besvären har anförts inom 60 dagar från den dag då skatten eller avgiften förföll till betalning. Om skatten eller avgiften uppbärs i flera rater, skall de ovan nämnda tiderna räknas från förfallodagen för den första raten. (18.12.1995/1567)

Begränsningarna gäller tills det beslut som har givits med anledning av ändringssökande har vunnit laga kraft. Beträffande beslut som angår skatteanmärkning eller rättelse gäller begränsningarna, om ändring har sökts i beslutet genom besvär inom 60 dagar från den dag då beslutet om skatteanmärkning gavs eller från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet om rättelse. Verkställigheten kan fullföljas trots att den som har begärt utsökning har sökt ändring. (20.12.1991/1633)

7 § (27.11.1987/899)

Angående ansökan om utsökning och den handling som ligger till grund härför, överföring av indrivningsärenden från en utmätningsman till en annan och handräckning mellan utmätningsmännen, redovisning av de vid utmätning influtna medlen och den tid inom vilken indrivningen skall verkställas och redovisning avges samt om bokföring, övervakning och inspektion i fråga om indrivningsärenden stadgas genom förordning.

8 §

Den, som anser, att skatt, med undantag för stämpelskatt, eller annan fordran fastställts eller debiterats med felaktig tillämpning av lagen eller att vid handläggningen av ärendet inträffat misstag eller fel vid förfarandet, som kan antagas hava inverkat på ärendets avgörande, må däröver anföra grundbesvär.

Om det på något annat ställe stadgas särskilt om grundbesvär, skall dessa stadganden iakttas. Annars skall grundbesvären riktas till den myndighet hos vilken besvär över fastställande eller debitering av fordran i regel skall anföras. Har ingen sådan myndighet angivits, skall grundbesvären riktas till länsrätten inom den domkrets där fordran har fastställts eller debiterats. (10.3.1989/265)

Har fordran uppenbarligen fastställts eller debiterats dubbelt eller påförts orätt person, må saken hänskjutas till handläggning av vederbörande myndighet även på så sätt, att utmätningsmannen på anhållan av den betalningsskyldige lämnar sagda myndighet meddelande om saken.

Besvär över länsrättens utslag i ärenden som gäller grundbesvär och som behandlats med stöd av 2 och 3 mom. får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar efter delfåendet. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller den länsrätt som givit utslaget. (2.8.1994/716)

9 §

En myndighet som behandlar ordinarie besvär eller grundbesvär som gäller fastställande eller debitering av en fordran, eller ett rättelseyrkande som gäller beskattning eller förskottsuppbörd kan förbjuda utsökning av fordran eller bestämma att utsökningen skall avbrytas, om inte besvären eller rättelseyrkandet är uppenbart obefogade. Som villkor för förbudet eller avbrytandet kan bestämmas att den som gjort ansökan skall ställa säkerhet hos utmätningsmannen för betalning av fordran, om indrivningen eller utsökningen av fordran annars kunde äventyras. Om det bestäms att verkställigheten skall avbrytas, skall den utmätning som verkställts i ärendet återkallas, om den myndighet som behandlar ändringsansökan eller rättelseyrkandet så bestämmer. Till övriga delar gäller om förbud mot och avbrytande av verkställighet i tillämpliga delar 9 kap. 14 §, 15 § 1 mom., 16 § 2 mom. och 18 § utsökningslagen. Utan hinder av vad som bestäms ovan, skall den myndighet som behandlar ändringsansökan eller rättelseyrkandet förbjuda utsökningen av fordran eller bestämma att den skall avbrytas, om den som gjort ansökan önskar ställa säkerhet för betalning av fordran. (6.11.1998/793)

Önskar den vars egendom utmätts, på grundval av besvär eller rättelseyrkande söka avbrytande av verkställigheten, skall han omedelbart eller senast den åttonde dagen efter utmätningen därom underrätta utmätningsmannen, som skall avbryta verkställigheten tills vidare. (14.1.1983/47)

Ansökan om avbrytande av verkställighet skall göras skriftligen. Den skall riktas till utmätningsmannen, och till den skall fogas ett intyg om att besvär över fastställandet eller debiteringen av en fordran eller rättelse som grundar sig på gäldenärens rättelseyrkande och som gäller beskattning eller förskottsuppbörd är anhängiga, eller besvärsskriften och de handlingar som ändringssökanden åberopar. Utmätningsmannen skall avgiftsfritt till ansökan foga en officiellt styrkt kopia av utmätningsprotokollet. (20.12.1991/1633)

Ansökan om avbrytande jämte bilagor skall senast den tjugonde dagen efter utmätningen tillställas utmätningsmannen, som ofördröjligen skall sända handlingarna till den myndighet på vilken det ankommer att pröva besvären eller rättelseyrkandet. (14.1.1983/47)

När utmätning har verkställts skall förrättningsmannen utöver besvärsanvisning enligt 10 kap. 11 § utsökningslagen ge en anvisning om vad som skall iakttas vid grundbesvär och ansökan om avbrytande samt om den påföljd som stadgas för försummelse. (1.11.1996/813)

10 §

Då betalningsskyldig meddelat sin avsikt att söka avbrytande av verkställighet, men ansökningen icke tillställes utmätningsmannen inom ovan i 9 § 4 mom. stadgad tid, skall verkställigheten omedelbart fortsättas, såframt ej annat hinder härför föreligger. Inlämnas ansökan om avbrytande inom stadgad tid eller har utmätningsman lämnat ovan i 8 § 3 mom. avsett meddelande, är verkställigheten avbruten till dess beslut på grund av ansökningen om avbrytande eller utmätningsmannens meddelande givits.

Ett förordnande om förbud mot eller avbrytande av utsökning är, om inte den myndighet som nämns i 9 § 1 mom. bestämmer något annat, i kraft till dess besvären eller grundbesvären har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft. Ett förordnande som har getts i samband med rättelse som rör beskattning eller förskottsuppbörd gäller, om ändring i rättelsebeslutet har sökts genom besvär inom den tid som nämns i 6 § 4 mom. Verkställigheten kan fullföljas trots att den som har begärt utsökning har sökt ändring. Då tre månader har förflutit från det beslutet gavs, skall verkställigheten även annars fullföljas, om inte den betalningsskyldige visar att han inom föreskrivas tid har sökt ändring i beslutet eller att den föreskrivna tiden inte har löpt ut. (20.12.1991/1633)

Ändring av beslut beträffande ansökan om avbrytande må icke sökas.

Den myndighet som behandlar besvär eller grundbesvär kan förordna sin ordförande eller en ledamot eller föredragande att handlägga och avgöra ansökningar och förbud mot eller avbrytande av utsökning. Om behandlingen av ärendet ankommer på skatterättelsenämnden, får också länsskatteverket besluta att utsökningen skall förbjudas eller avbrytas. Länsskatteverket avgör ansökan om den hänför sig till ett rättelseyrkande som skall avgöras av länsskatteverket. (18.12.1995/1567)

11 §

Skatt, med undantag för stämpelskatt, och annan fordran som avses i denna lag skall indrivas hos den betalningsskyldige inom fem år, räknat från ingången av året efter det då fordran fastställts eller debiterats, vid äventyr av förlust av rätten till betalningen. Förskott som med stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) har påförts vid uppbörd får emellertid indrivas inom samma tid som de skatter och avgifter till vilkas betalning förskottet enligt lagen om beskattningsförfarande skall användas. (18.12.1995/1567)

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat må fordran utgå ur egendom, som med stöd av lag eller avtal utgör pant för densamma.

Har för utbekommande av fordran inom ovan i 1 mom. stadgad tid utmätning ägt rum eller fordran bevakats i konkurs eller vid årsstämning eller i samband med exekutiv försäljning av fastighet, må det förhållande att sagda tid utgått icke utgöra hinder för utbekommande av betalning ur utmätta eller till konkurs upplåtna medel eller ur medel, med vilka vid årsstämning anmäld fordran bör gäldas.

12 §

Ovan i 8 § avsedda besvär må icke anföras efter det rätten till erhållande av betalning jämlikt 11 § 1 mom. gått förlorad. Kan fordran likväl indrivas ur ovan i 11 § 2 och 3 mom. nämnda medel, må grundbesvär ännu anföras inom 30 dagar efter inställelsedagen och må sagda besvär samt ansökan om avbrytande av verkställighet, om utmätning verkställts, ännu inlämnas i den ovan i 9 § stadgade ordningen.

Om grundbesvär över tullbeskattning och över uppbörd av omsättningsskatt vid import av vara är särskilt stadgat. (10.12.1971/839)

13 § (14.12.1984/868)

13 § har upphävts genom L 14.12.1984/868.

14 §

Genom förordning må stadgas, att av vissa inrättningar uppburna, i 1 § 2 mom. avsedda avgifter må utsökas utan dom eller utslag endast i den mån ministerium genom beslut, som publiceras i författningssamlingen, för varje inrättning särskilt beviljar sådan rätt.

15 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

16 §

Denna lag träder i kraft den 3 augusti 1961, och genom densamma upphävas 26 och 27 §§ förordningen om införande av utsökningslagen, sistnämnda lagrum sådant det lyder i lagen den 17 mars 1944 (185/44), samt lagen den 26 maj 1925 om preskription av skatter och avgifter (226/25). Innan denna lag träder i kraft, må av dess verkställighet förutsatta åtgärder vidtagas.

Före denna lags ikraftträdande beviljad rätt till utmätning utan dom eller utslag av vissa fordringar förblir fortfarande i kraft. Förordnande om upphävande av sagda rätt må utfärdas i samma ordning, i vilken den beviljats.

Av länsstyrelse med stöd av 1 kap. 5 § 2 mom. utsökningslagen, sådant sagda moment varit gällande före den 1 augusti 1961, förordnade särskilda utmätningsmän för indrivning av kommunala eller kyrkliga skatter och avgifter skola likväl vid utsökningsförrättningar iakttaga den äldre lagens stadganden.

Har utmätning verkställts, förrän denna lag trädde i kraft, skall i fråga om grundbesvär och avbrytande av verkställigheten även i övrigt iakttagas de vid tiden för utmätningen gällande stadgandena.

Ikraftträdelsestadganden:

10.12.1971/839:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

14.1.1983/47:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

Har i beslut angående beskattningen sökts ändring genom besvär innan denna lag trätt i kraft, gäller dock de försäljningsbegränsningar som avses i 6 § 2 mom. tills ett laga kraft vunnet beslut har givits i saken.

Regeringens proposition 214/82, Andra lagutsk. bet. 17/82, Stora utsk. bet. 250/82

14.12.1984/868:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Regeringens proposition 161/84, Lagutsk. bet. 6/84, Stora utsk. bet. 128/84

27.11.1987/899:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 36/87, Andra lagutsk. bet. 2/87, Stora utsk. bet. 42/87

10.3.1989/265:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88, Andra lagutsk. bet. 12/88, Stora utsk. bet. 157/88

20.12.1991/1633:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Regeringens proposition 50/91, Lagutsk. bet. 3/91

2.8.1994/716:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

RP 143/93, LaUB 11/94

18.12.1995/1567:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

1.11.1996/813:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 92/1996, LaUB 10/1996, RSv 123/1996

6.11.1998/793:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1998.

Denna lag tillämpas på rättelseyrkanden, ordinarie besvär och grundbesvär som blir anhängiga efter att denna lag har trätt i kraft samt på de ärenden som är anhängiga när lagen träder i kraft och i vilka en ansökan om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten görs eller en ny begäran därom framställs efter lagens ikraftträdande.

RP 78/1998, StaUB 29/1998, RSv 101/1998

27.6.2003/683:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

Lagen tillämpas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i ikraftträdelse- och övergångsbestämmelserna i lagen (679/2003) om ändring av utsökningslagen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 216/2001, LaUB 34/2002, RSv 305/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.