Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

19.5.1961/266

Lag om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 8.9.2017/613, som gäller fr.o.m. 1.1.2018.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen är föreskrivet, stadgas:

1 §

Genom lag må stadgas, att för nyttig åtgärd, som avser nyttjande av vattendrag eller vatten, må mot ersättning

annan tillhörigt jord- eller vattenområde med därå befintliga anordningar och anläggningar sättas under vatten eller på annat sätt tagas i erforderligt bruk eller för särskilt behov inlösas;

annan tillhörig anordning eller anläggning, som utgör hinder för ovan avsedd åtgärd, flyttas eller avlägsnas;

i kraftverk varaktigt tagas i användning annan tillhörig vattenkraft utan att denne beredes möjlighet att taga del i företaget, där hans andel av inrättningens vattenkraft är mindre än en hundradedel; samt

för förebyggande av vattnets förorening användningen av område omkring yt- eller grundvattentäkt inskränkas.

2 § (27.5.2011/602)

2 § har upphävts genom L 27.5.2011/602.

3 § (27.5.2011/602)

3 § har upphävts genom L 27.5.2011/602.

Ikraftträdelsestadganden:

27.5.2011/602:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009, MiUB 22/2010, RSv 355/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.