Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

9.6.1960/287

Lag om notarius publicus (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 6.6.2014/420, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.2009/1390)

Chefen för en magistrat och en av honom eller henne förordnad tjänsteman vid magistraten är notarius publicus. Den som förordnas till notarius publicus ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 §. Om det vid magistraten finns flera innehavare av en tjänst som notarius publicus, bestäms deras uppgifter i magistratens arbetsordning.

Vid en magistrat kan finnas tjänster som notarius publicus. En sådan tjänst kan vara kombinerad med en tjänst för vilken behörighetsvillkoret är högre högskoleexamen i juridik.

I landskapet Åland är de av Statens ämbetsverk på Åland förordnade tjänstemän vid ämbetsverket som uppfyller behörighetsvillkoren i 2 § samt landskapsåklagaren och landsfogden notarius publicus.

2 § (22.12.2009/1390)

Behörighetsvillkor för en tjänst som notarius publicus är högre högskoleexamen i juridik.

3 § (21.5.1999/629)

Notarius publicus skall sköta sina uppgifter ärligt, omsorgsfullt och opartiskt.

4 §

Notarius publicus åligger att på därom gjord anhållan:

1) upptaga protest i stöd av växellagen och checklagen;

2) på grundvalen av företedd utredning eller i stöd av omständigheter, som han äger kännedom om, utfärda vederhäftighetsintyg, styrka underskrifter och avskrifter av handlingar samt utfärda intyg över innehållet i honom företedda handlingar;

3) i protokoll uppta förklaringar om rättsliga och ekonomiska förhållanden samt även till tredje man ge ut kopior av protokollet, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/ 1999); (21.5.1999/629)

4) bekräfta, att myndighet eller person är behörig att företaga viss tjänsteåtgärd eller att någon intager viss tjänsteställning, innehar viss kompetens eller är rättsligen behörig att företräda annan;

5) såsom vittne närvara vid tillslutande eller öppnande av tresorfack eller annat förvaringsrum ävensom vid anbringande eller borttagande av försegling; samt

6) övervaka lotteridragningar, verkställa utlottningar av obligationer, aktier eller andra värdepapper och, där det lämpligen kan ske, utföra även andra liknande åligganden.

Notarius publicus skall därjämte utföra de övriga åligganden, som särskilt för sig i lag eller förordning påförts notarius publicus.

Notarius publicus är berättigad att utföra på honom ankommande åligganden även utom sitt tjänsteområde. Angående protestförättning gälle likväl, vad därom i växellagen och checklagen är stadgat.

Av notarius publicus utfärdat intyg skall vara bekräftat med stämpel eller sigill.

5 §

Notarius publicus må icke vidtaga åtgärd, som ankommer på särskild myndighet eller inrättning, ej heller om ärendet är av den beskaffenhet, att åtgärd av notarius publicus icke kan anses sakenlig. Han må ej heller företaga åtgärd, om han har del i saken eller om sådan särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans oväld.

6 §

Över notarius publicus" förrättningar skall, utöver vad i 4 § 1 mom. 3 punkten är stadgat, föras protokoll, då därom anhålles eller ärendets beskaffenhet det kräver eller då annorstädes i lag så är stadgat. Övriga förrättningar, med undantag av bestyrkande av namnteckningars och avskrifters riktighet skola antecknas i kronologiskt förd saklängd.

7 §

Chefen för ministeriets för utrikesärendena rättsavdelning eller av honom förordnad tjänsteman vid ministeriet äger likaså rätt att för utländsk myndighet utfärda i denna lag avsedda intyg. Intyget skall bekräftas med ministeriets stämpel.

Angående notarius publicus vid Finlands utrikesrepresentation samt angående vissa myndigheters skyldighet att jämte notarius publicus handhava särskilda i denna lag avsedda åligganden är särskilt stadgat.

8 §

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961, och genom densamma upphävas annorstädes i lag eller förordning ingående stadganden till den del de föreskriva, att vittne skall vara tillstädes vid förrättning av notarius publicus. Angående notarius publicus i egenskap av offentligt köpvittne gäller likväl vad därom är särskilt stadgat.

Före denna lags ikraftträdande skola de åtgärder företagas, som äro av nöden för att ordna skötseln av notarius publicus" åligganden i enlighet med denna lag.

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.1996/885:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

En tjänsteman vid magistraten som har utnämnts till en häradsskrivartjänst innan denna lag har trätt i kraft kan utan hinder av 1 och 2 §§ fungera som notarius publicus.

RP 182/1996, LaUB 12/1996, RSv 153/1996

21.5.1999/629:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

22.12.2009/1390:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.