Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

17.7.1959/324

Trafikförsäkringsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av socialministern stadgas med stöd av trafikförsäkringslagen den 26 juni 1959 (279/59):

1 § (30.12.1993/1626)

Som ett i trafikförsäkringslagen (279/59) avsett motorfordon betraktas inte

1) ett motorredskap eller en traktor vars konstruktiva hastighet är högst 15 kilometer i timmen, förutsatt att motorredskapet eller traktorn inte behöver registreras,

2) en skördetröska eller något annat motorredskap som i gårdsbruk används för bärgning av skörd och som enligt förordningen om fordons registrering (1703/92) är befriat från registrering,

3) en släpvagn, släpsläde eller släpanordning som befriats från registrering, eller

4) ett sådant motorförsett fordon som är avsett att framföras av barn och som på grund av sin konstruktion eller utrustning inte kan registreras.

F om registering av fordon 1703/1992 har upphävts genom F 1598/1995. Se L om ändring av fordonslagen 233/2007.

2 § (21.10.1983/801)

2 § har upphävts genom F 21.10.1983/801.

3 § (24.3.1995/454)

Ett trafikförsäkringsbolag får inte vägra att bevilja och upprätthålla en försäkring som sökts hos bolaget, om försäkringen gäller ett motorfordon för vilket bolaget i enlighet med sin koncession eller sin anmälan samt sin fastställda bolagsordning eller sina stadgar har rätt att bevilja försäkring.

3 a § (2.6.1995/838)

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en trafikförsäkring att upphöra under försäkringsperioden. Om uppsägningsrätten kan det dock i försäkringsavtalet eller försäkringsvillkoren avtalas på något annat sätt, om det är fråga om en grupptrafikförsäkring eller om försäkringstagaren är en sådan näringsidkare som, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart inte kan jämställas med en konsument.

Försäkringen skall sägas upp skriftligen och till uppsägningsanmälan skall bifogas ett intyg över att en ny försäkring har tecknats. Om en uppsagd försäkring gäller ett registreringspliktigt fordon, anses uppsägningen dock ha förfallit, såvida inte inom sju dagar från det försäkringen upphört att gälla ett intyg över att en ny försäkring har tecknats tillställs en i 2 § c-punkten förordningen om registrering av fordon (1598/1995) nämnd instans som utför registrering, nedan den som utför registrering. (12.2.1999/185)

F om registering av fordon 1703/1992 har upphävts genom F 1598/1995. Se L om ändring av fordonslagen 233/2007.

3 b § (24.3.1995/454)

Om försäkringen upphör då ett fordon genom en rättshandling övergår till en annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller om den som i registret antecknats som innehavare är den enda försäkringstagaren då innehavet av fordonet övergår eller återgår till ägaren skall från den försäkring som upphört att gälla också de skador ersättas, som uppkommit inom sju dagar från en äganderätten övergått eller innehavet av fordonet övergått eller återgått till ägaren, om inte fordonets nya ägare eller innehavare har tagit en försäkring inom sagda tid.

3 c § (2.6.1995/838)

Trafikförsäkringsbolagets ansvar inträder, om det inte har avtalats särskilt om någon annan tidpunkt, i och med att försäkringsbolaget eller försäkringstagaren har gett eller sänt ett antagande svar på den andra avtalspartens anbud. Den tidpunkt då försäkringsbolagets ansvar inträder kan inte genom avtal förläggas till en tidpunkt som infaller före detta.

Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och om det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnades eller avsändes.

En försäkringsansökan eller ett antagande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant anses ha blivit överlämnat eller avsänt till försäkringsbolaget.

Om det inte finns utredning om vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan 24.00.

3 d § (15.9.1995/1126)

Om inte en anmälan inom sju dagar från förändringen har gjorts till fordonsregistret om att äganderätten och rätten att inneha ett fordon som antecknats i fordonsregistret och som omfattas av en grupptrafikförsäkring har övergått på försäkringstagaren, upphör försäkringsbolagets ansvar vid utgången av nämnda tid. Om fordonsregistret senare tillställs en ändringsanmälan återinträder försäkringsbolagets ansvar då anmälan görs.

4 § (14.12.1979/929)

För försäkringspremie som inte har erlagts inom utsatt tid uppbärs för dröjsmålstiden en ärlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/82). (24.3.1995/454)

Vid utsökning av dröjsmålsränta och förhöjning i utmätningsväg skall iakttagas vad som stadgats om utmätning av försäkringspremie.

4 a § (24.3.1995/454)

Försäkringsbolag skall på försenat belopp av premierestitution betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Dröjsmålsränta betalas från det en månad har förflutit sedan den utredning som berättigar till premierestitutionen har inkommit till bolaget.

5 § (24.3.1995/454)

5 § har upphävts genom F 24.3.1995/454.

6 §

1 mom. har upphävts genom F 24.3.1995/454. (24.3.1995/454)

Trafikförsäkringsbolagen må icke vara verksamma i egenskap av agenter för varandra.

7 § (18.12.1995/1603)

Över trafikförsäkring, som har tagits enligt 15 § trafikförsäkringslagen och som gäller motorfordon, vilka skall införas i registret, skall ett intyg tillställas den som utför registrering. (12.2.1999/185)

Fordonsförvaltningscentralen skall ofördröjligen tillställa vederbörande försäkringsbolag meddelande för upphävande av trafikförsäkringsavtalet i följande fall:

1) då fordonet avförs från registret,

2) då fordonets ägare eller innehavare vid överföring av sin försäkring till ett annat bolag företer ett intyg över att försäkring har tecknats i ett annat bolag,

3) då tidigare ägare eller innehavare av fordonet har lämnat sådant meddelande om överlåtelse av fordonet, som skall införas i registret,

4) då vid registrering av att ett byte av ägare eller innehavare skett, ett intyg lämnas över att en ny försäkring har tecknats.

I det meddelande, som skall tillställas försäkringsbolaget, skall antecknas de uppgifter angående trafikförsäkringen, som finns upptagna i det i det intyg som nämns i 1 mom., och grunden för i registret gjord ändring samt dessutom i de fall, som omnämns i 2 mom. 1 punkten, när fordonet avfördes från registret, ävensom i de fall, som omnämns i 3 och 4 punkten, när äganderätten till fordonet övergick till den nya ägaren.

Har inte den trafikförsäkring som beviljats för ett motorfordon varit i kraft räknat från dagen för äganderättens början, skall den som utför registrering vid registreringen av fordonet sända meddelande om detta till trafikförsäkringscentralen för fastställande av gottgörelse för den tid under vilken fordonet varit oförsäkrat. Meddelande behöver dock inte sändas, om den nya försäkringens giltighet har börjat inom sju dagar från att övergången av den äganderätt som antecknats i registret har ägt rum. (12.2.1999/185)

Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela närmare föreskrifter om innehållet i ett sådant intyg eller meddelande som avses i denna paragraf. (12.3.1999/310)

8 § (30.12.1993/1626)

När en fordonsägare som avses i den första meningen i 15 § 2 mom. trafikförsäkringslagen och som är skyldig att teckna trafikförsäkring inte redan har en trafikförsäkring som beviljats av trafikförsäkringscentralen, skall han ta den genom förmedling av tullmyndighet såsom gränsförsäkring enligt vad som stadgas särskilt.

Har trafikförsäkringscentralen ingått avtal om internationellt trafikförsäkringskort eller gränsförsäkring eller något annat avtal, enligt vilket centralen svarar för en trafikskada som förorsakats av ett motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk, skall centralen tillställa Försäkringsinspektionen en förbindelse om att den obegränsat i enlighet med trafikförsäkringslagen svarar för en trafikskada som här förorsakats av ett sådant fordon, även då avtalets giltighetstid har gått ut, innan fordonet förs ut ur landet. Av förbindelsen skall de omständigheter framgå med stöd av vilka det kan fastslås att den som fört in fordonet till landet inte är försäkringspliktig. Trafikförsäkringscentralen skall tillställa tullstyrelsen en avskrift av förbindelsen. (12.3.1999/310)

8 a § (30.12.1993/1626)

Den rätt till ersättning för personskada som gäller ägare, innehavare eller förare av ett motorfordon och som avses i 15 § 2 mom. trafikförsäkringslagen gäller även trafikförsäkring för motorfordon från Norge och Sverige.

9 § (30.12.1993/1626)

I ärenden som gäller en trafikskada som förorsakats av ett motorfordon som tillhör staten företräds staten av statskontoret. Är skadan likväl ringa och har den myndighet i vars besittning fordonet är anslag till förfogande för ändamålet, får myndigheten själv ersätta skadan, om avtal träffas om ersättningen.

2 mom. har upphävts genom F 23.10.2002/863. (23.10.2002/863)

3 mom. har upphävts genom F 23.10.2002/863. (23.10.2002/863)

4 mom. har upphävts genom F 23.10.2002/863. (23.10.2002/863)

5 mom. har upphävts genom F 23.10.2002/863. (23.10.2002/863)

10 § (24.3.1995/454)

Social− och hälsovårdsministeriet skall bestämma de allmänna grunder i vilka fall engångsersättning kan betalas i stället för fortlöpande ersättning på grund av personskada eller dödsfall och beräkningsgrunderna för den.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1960.

Ikraftträdelsestadganden:

12.11.1965/590:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

7.11.1969/680:

Denna förordning skall äga tillämpning på de grunder för försäkringspremie, vilka fastställes efter det förordningen gives.

10.5.1974/356:

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1974.

23.6.1977/500:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.

14.12.1979/929:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

22.10.1982/762:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1982.

14.3.1986/241:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. Förordningen tillämpas dock inte på sådan försäkringspremie eller på restitution av sådan som var försenad när förordningen trädde i kraft.

30.12.1992/1666:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

30.12.1993/1626:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga IX i EES-avtalet:, rådets direktiv (88/357/ETY)

24.3.1995/454:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Förordningens 4 och 4 a §§ träder dock i kraft den 1 maj 1995.

rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 288, 11.8.1992, s. 1

2.6.1995/838:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

15.9.1995/1126:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.

18.12.1995/1603:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

12.2.1999/185:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

12.3.1999/310:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

23.10.2002/863:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.