Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

17.12.1954/468

Förordning om lästavgift (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2015. Se L 991/2014.

På föredragning av handels- och industriministeriet stadgas i stöd av 4 § i lagen den 12 november 1954 om lästavgift (410/54) som följer:

1 §

Lästavgift uppbäres av tullanstalt, då fartyg första gången under kalenderåret in- eller utklareras i utlandstrafik.

Avgiften skall erläggas på samma gång som de övriga avgifter tullanstalt åligger att för fartyg uppbära.

2 §

Från erläggande av lästavgift är befriat fartyg, vilket av nödtvång, för uppläggning eller endast för inhämtande av order för vidare resa eller ock för reparation eller för undersökning angående behövligheten därav anlöper finsk hamn utan att därstädes lossa annan last än den, som åter intages, eller för eget behov intaga annat gods än proviant, bränsle eller skeppsförnödenheter.

3 §

Tullstyrelsen bör månatligen meddela statskontoret, huru mycket i lästavgift under föregående månad uppburits, samt i remissers konto gottskriva statskontoret med motsvarande penningbelopp.

4 § (23.12.1987/1151)

På sjöfartsstyrelsen ankommer att efter prövning i understöd utdela det förslagsanslag, som i statsförslaget anvisats för understöd ur lästavgifterna.

Om understöd ur lästavgifterna skall ansökas skriftligen hos sjöfartsstyrelsen, som också ger närmare anvisningar om förfarandet vid ansökan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1955, och genom densamma upphäves förordningen den 8 maj 1936 angående uppbärande av lästavgift samt om lästavgiftfonden (190/36).

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1987/1151:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.