Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

21.6.1954/277

Förordning angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla, se L 786/2005.

På föredragning av justitieministern stadgas i stöd av 21 § lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53):

1 § (11.6.1971/447)

I ett mål som gäller internering i tvångsinrättning kan den allmänna åklagaren eller domstolen hos brottspåföljdsverket inhämta där eventuellt förvarade handlingar som gäller den åtalade, om det kan antas att ur dem kan fås utredning om den åtalades person. Den domstol som meddelat en lagakraftvunnen dom skall returnera handlingarna till brottspåföljdsverket. (26.7.2001/674)

När dom, enligt vilken förbrytare kan förordnas till internering i tvångsinrättning, har vunnit laga kraft, skall vederbörande domstol utan dröjsmål tillställa fängelsedomstolen avskrift av domen samt andra till grund för domen liggande handlingar än de i 1 mom. avsedda. Fängelsedomstolen skall i sinom tid återställa handlingarna till vederbörande domstol.

2 § (12.2.1993/188)

Har domstol beslutat inhämta utlåtande från rättsskyddscentralen för hälsovården i syfte att få ytterligare utredning om den åtalades person, skall domstolen utan dröjsmål tillställa rättsskyddscentralen handlingarna angående den åtalade. Rättsskyddscentralen för hälsovården förordnar en eller flera läkare eller psykologer att utan dröjsmål utföra undersökningen och till rättsskyddscentralen sända sitt förslag till utlåtande. Rättsskyddscentralen skall jämte sitt utlåtande sända nämnda förslag till domstolen och samtidigt återställa handlingarna angående den åtalade.

3 § (11.6.1971/447)

När förbrytare anlänt till straffanstalt för att avtjäna sitt straff och domen enligt vilken han kan förordnas till internering i tvångsinrättning har vunnit laga kraft, skall straffanstaltens direktör omedelbart därom underrätta fängelsedomstolen.

4 § (11.6.1971/447)

Fängelsedomstolen skall genom förmedling av direktören för straffanstalten skriftligen och noggrant angivna meddela förbrytaren de skäl vilka anses kräva internering av honom i tvångsinrättning. Till meddelandet skall fogas handlingarna angående förbrytaren, vilka denne äger rätt att under tid, som bestämmes av fängelsedomstolen, under tillsyn taga del av.

Direktören för straffanstalten skall lämna i 1 mom. avsedd förbrytare bistånd för framställande av anmärkningar. Likaså skall direktören hjälpa förbrytaren med anhållan om fri rättegång hos fängelsedomstolen. Förbrytaren äger även rätt att på egen bekostnad anlita biträde eller ombud utom straffanstalten.

Biträde eller ombud skall beredas tillfälle att taga del av ovan i 1 mom. avsedda handlingar och att överlägga med sin huvudman.

5 § (11.6.1971/447)

När dom enligt vilken internerads villkorliga frihet kan återkallas, har vunnit laga kraft, skall vederbörande domstol ofördröjligen underrätta fängelsedomstolen därom och samtidigt tillställa denna de handlingar som ligger till grund för domen. Fängelsedomstolen skall i sinom tid återställa handlingarna till domstolen.

6 § (11.6.1971/447)

Anser övervakare, att prövotiden för internerad, som befinner sig i villkorlig frihet, bör förlängas till följd av att den frigivne icke iakttager honom meddelade föreskrifter och anvisningar eller att den villkorliga friheten bör återkallas på grund av att den frigivne uppenbart bör anses farlig för annans liv eller hälsa, skall övervakaren utan dröjsmål underrätta fängelsedomstolen därom. Chefen för polisdistriktet skall på begäran av övervakaren verkställa undersökning för klarläggande av saken. Anmälan till fängelsedomstolen kan göras av chefen för polisdistriktet även i det fall att denne icke är den villkorligt frigivnes övervakare. Står villkorligt frigiven icke under övervakning, skall chefen för polisdistriktet göra ovan avsedd anmälan, då han finner skäl därtill föreligga.

7 § (11.6.1971/447)

Fängelsedomstolens beslut och övriga handlingar undertecknas på fängelsedomstolens vägnar av ordföranden. Underskrifterna kontrasigneras av sekreteraren.

8 §

Fängelsedomstolen skall vidtaga nödiga åtgärder för verkställande av sina beslut, och vederbörande myndigheter böra därvid lämna handräckning.

9 § (26.7.2001/674)

Fängelsedomstolens ordförande och ledamöter skall i enlighet med vad fängelsedomstolen bestämmer årligen inspektera tvångsinrättningarna samt avge en berättelse över inspektionen till justitieministern, brottspåföljdsverket och fängelsedomstolen.

10 §

Fängelsedomstolen sammankommer på kallelse av ordföranden, då denne anser det erforderligt, eller två ledamöter så yrka.

De ärenden, som av fängelsedomstolen skola handläggas, föredragas av ordföranden, och över dem föres protokoll, vilket justeras av ordföranden och en ledamot av domstolen.

Medlem av fängelsedomstolen, som icke avlagt domared, skall avlägga den inför fängelsedomstolen eller rådstuvurätten i Helsingfors stad.

11 §

Fängelsedomstolen antager en sekreterare, vilken fullgör de uppgifter, som fängelsedomstolen eller dess ordförande bestämmer.

12 § (1.12.1989/1043)

Arvodena för fängelsedomstolens ordförande och ledamöter fastställs av justitieministeriet efter det finansministeriet har avgett sitt utlåtande. Sekreterarens arvode fastställs av fängelsedomstolen.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1954, varvid förordningen den 27 maj 1932 angående verkställighet av lagen om farliga återfallsförbrytare (181/32) upphör att gälla.

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.1971/447:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1971.

1.12.1989/1043:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

12.2.1993/188:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

26.7.2001/674:

Denna förordning träder i kraft den augusti 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.