Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

26.2.1954/75

Förordning om översändande av handlingar. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2004. Se FörvaltningsL 6.6.2003/434.

På föredragning av justitieministern stadgas i stöd av 6 § lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/54):

1 §

På handling, som med posten eller genom bud sändes till myndighet, bör avsändaren tydligt anteckna sitt namn och yrke, samt sin boningsort och postadress.

2 §

Myndighet, som mottagit med posten eller genom bud inkommen handling, skall på densamma anteckna, att den inkommit med posten eller genom bud samt i sistnämnda fall däri införa nödiga personuppgifter om budet.

3 §

Hava handlingar inkommit till myndighet med posten och begär avsändaren diariebevis, skall sådant tillställas honom på samma sätt som om handlingars översändande med posten är stadgat.

4 § (6.3.1992/210)

4 § har upphävts genom F 6.3.1992/210.

5 §

Ingivas handlingar i visst ärende till myndighet annorledes än genom postens förmedling och önskar sakägaren få av myndigheten utfärdad handling i samma ärende sig tillsänd med posten, skall anhållan härom, om den icke ingått i de till myndigheten ingivna handlingarna eller framställts muntligen, befordras med posten till myndigheten i frankerat brev, varvid sakägarens namn, yrke, boningsort och postadress tydligt böra uppgivas.

6 §

Har sakägare anhållit eller bör han anses ha anhållit att få handling sig tillsänd med post en, skall myndighet en, såframt anhållan icke villfares, därom underrätta sakägaren.

7 §

På handling, som med posten eller genom bud tillställes sakägare, skall antecknas, att detta skett på uttrycklig anhållan av sakägaren eller på grund av att denna vid översändandet av handlingarna i saken till myndigheten har anlitat posten. Likaså skall på handling antecknas till vem och när handling översänts eller utgivits.

8 § (6.3.1992/210)

8 § har upphävts genom F 6.3.1992/210.

9 §

Vad i denna förordning är stadgat om sakägare gäller även sådant sakägares ombud, som avses i 3 § lagen om översändande av handlingar.

10 §

Har i 5 § av lagen om översändande av handlingar nämnd myndighets befogenhet övergått till annan myndighet, skola stadgandena i lagen och i denna förordning äga motsvarande tillämpning på sagda myndighet.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1954, då förordningen den 31 januari 1930 om rätt att insända till myndigheter och av dem erhålla handlingar med posten (46/30) jämte ändringar upphör att lända till efterrättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.1954/465:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1955.

18.5.1979/478:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1979.

6.3.1992/210:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1992. Statliga, kommunala och kyrkliga myndigheter kan dock till och med den 31 december 1993 fortsätta att uppbära postporto och expeditionsavgift med iakttagande av förordningen om översändande av handlingar, sådan den lyder då denna förordning träder i kraft, om expeditionskostnaderna inte inberäknats i någon annan avgift som uppbärs för handlingen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.