Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.6.1953/294

Lag om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöringstid än i aktiv trupp (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom VärnpliktsL 28.12.2007/1438.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Åt värnpliktig, som i stöd av värnpliktslagen inkallats till reservens repetitionsövningar, erlägges utöver särskilt bestämda naturaförmåner och dagspenning reservistlön för tjänstgöringstiden i enlighet med vad nedan stadgas.

2 § (29.6.1984/515)

Reservistlönen bestäms på basen av den grundlön som betalas enligt avlöningstabeller, vilka fastställts genom tjänstekollektivavtal eller stadganden som gäller innehavare av statens tjänst eller befattning, på det sätt som bestäms av statsrådet inom ramen för de medel som i statsförslaget anvisats för ändamålet.

3 §

Reservistlön erlägges i form av dagslön, vars belopp utgör en trettiondedel av den enligt de ovan i 2 § stadgade grunderna beräknade månadslönen.

Reservistlön utbetalas åt vederbörande i efterskott två gånger i månaden, och utbetalningen sker genom den truppavdelning, stab eller inrättning, där den till lön berättigade på betalningsdagen tjänstgör.

4 §

Reservistlön må icke erläggas för den tid till repetitionsövningar inkallad person

1) utan giltig orsak varit frånvarande från tjänstgöring;

2) på grund av skada eller sjukdom, som han själv uppsåtligen vållat, varit oförmögen till tjänstgöring; eller

3) såsom misstänkt för brott varit anhållen eller häktad, såvida han dömes till straff för den gärning, för vilken han anhållits eller häktats.

5 § (29.6.1984/515)

5 § har upphävts genom L 29.6.1984/515.

6 §

Ärende rörande reservistlön avgöres av försvarsministeriet.

I försvarsministeriets i stöd av denna lag fattade beslut må ändring icke sökas.

7 §

Rätt till reservistlön är förverkad, därest sådan lön icke lyfts inom loppet av sex månader från förfallodagen eller rätten därtill inom samma tid icke hänskjutits till försvarsministeriets avgörande.

8 § (31.12.1974/1043)

8 § har upphävts genom L 31.12.1974/1043.

9 §

Genom förordning må stadgas, att i 48 § 2 mom. värnpliktslagen avsedd lön enligt denna lag erlägges jämväl åt värnpliktig, som inkallats till extra tjänstgöring.

Angående avlöning under krigstid stadgas särskilt genom förordning.

10 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av försvarsministeriet.

Ikraftträdelsestadganden:

31.12.1974/1043:
29.6.1984/515:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1984.

Regeringens proposition 21/84, Försvarutsk. bet. 2/84, Stora utsk. bet. 68/84

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.