Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

9.12.1948/853

Statsrådets beslut angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring i statens arbeten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 282 §.

Statsrådet har på föredragning från socialministeriet med stöd av 26 § i förordningen den 3 december 1948 angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar utfärdat följande bestämmelser:

1 §

I de statens inrättningar och på andra arbetsplatser, där enligt lagen om olycksfallsförsäkring finnas ersättningsberättigade arbetare, och där staten svarar för ersättning, som med anledning av olycksfall skall erläggas, skall finnas en statens olycksfallsombudsman, som handhar de åligganden, vilka enligt sagda lag och dess verkställighetsförordning ankomma på arbetsgivare.

Den inrättning eller myndighet, under vilkens ledning arbete utföres, skall för arbetet förordna olycksfallsombudsman samt härom utan dröjsmål lämna skriftligt meddelande till statens olycksfallsbyrå.

Det arvode, som möjligen skall erläggas åt ombudsmannen, bestämmes av vederbörande inrättning eller myndighet, sedan densamma hört olycksfallsbyrån, samt utbetalar detsamma ur sina anslag.

Närmare föreskrifter för ombudsmannen utfärdas av statens olycksfallsbyrå, vars tillsyn ombudsmannen är underkastad.

L om olycksfallsverket 389/1965 har upphävts genom L 1528/1995. Se L om överföring av vissa av olycksfallsverkets uppgifter på statskontoret 132/1987.

2 § (17.3.1965/179)

Inrättning eller ämbetsverk, som kan åvälvas en ersättning av högst 150 mark för kroppsskada, vilken förorsakats av i dess arbete inträffat olycksfall, är skyldig att utreda och erlägga sagda ersättning, såvida ej statens olycksfallsbyrå annorlunda bestämmer.

3 §

Utöver vad i detta beslut är stadgat, skall i tillämpliga delar iakttagas, vad i förordningen den 3 december 1948 angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar är stadgat.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1949.

Ikraftträdelsestadganden:

17.3.1965/179:

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1965.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.