Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

10.12.1948/851

Förordning angående skadestånd för olycksfall vid undervisning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts. Se L 1314/2002.

Given med stöd av 3 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

1 § (20.9.1963/449)

För olycksfall, som inträffat i laboratorie- eller fältarbete eller i annat praktiskt övningsarbete och som föranletts av förhållanden, som äro utmärkande för ifrågavarande undervisningsform, erlägges skadestånd såsom för olycksfall i arbetet, därest undervisningen har skett i skola, inrättning eller vid undervisningskurser, som nämnas eller avses i 2 §.

Likaså erlägges skadestånd för olycksfall, vilket under omständigheter, som äro utmärkande för undervisning i gymnastik eller idrott, drabbat elev vid Helsingfors universitets gymnastikinrättning, vid Jyväskylä universitets gymnastiska fakultet eller vid idrottsinstituten. (18.6. 1971/519)

2 § (18.6.1971/519)

Ovan i 1 § 1 mom. avsedda skolor, inrättningar och undervisningskurser äro:

anstalter för psykiskt efterblivna,

anstalter för utbildning av barnträdgårdslärare,

anstalter för utbildning av folkskol- och grundskollärare samt av dylika anstalter föranstaltade kurser,

handarbetslärarinneinstitut,

konstindustriella läroverket,

lärarinstitut för yrkesskolorna,

medborgarskolor och grundskolornas högstadium,

polisinstitutet,

sjöfartsläroverk,

sjömansyrkesskolor,

skolor för blinda,

statens befolkningsskyddsskola och befolkningsskyddskurser,

statens brandinstitut och brandskyddskurser,

statens institut för ledare av fritidssysselsättning,

statens yrkesskolhem,

tekniska läroanstalter,

tullverkets yrkes- och specialkurser,

undervisningsanstalter för utbildning av hemvårdarinnor,

universitet och övriga högskolor,

yrkes- och specialkurser, som anordnas av fångvårdsväsendet,

yrkesskola för dövstumma,

yrkesundervisningsanstalter för invalider och krigsvärnlösa,

i lagen om forstläroanstalter (141/64) avsedda läroanstalter,

i lagen om läroanstalter för lantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd (62/62) avsedda läroanstalter,

i lagen om utbildning av utövare av sjukvårdsyrke och av annan motsvarande personal (598/67) avsedda läroanstalter,

i lagen om yrkesundervisningsanstalter (184/58) avsedda undervisningsanstalter,

i stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande yrkeskursverksamhet (493/65) med tillstånd av yrkesutbildningsmyndighet föranstaltade fackliga kurser samt

med statens medel bekostade eller understödda andra fackliga kurser.

3 §

Beträffande den, vilken upprätthåller i 1 § 2 mom. eller 2 § nämnd eller avsedd skola eller inrättning, ävensom den, vilken föranstaltar kurser, skall tillämpas vad i lagen om olycksfallsförsäkring är stadgat angående arbetsgivare.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1949.

Ikraftträdelsestadganden:

20.9.1963/449:
18.6.1971/519:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.