Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

17.5.1947/404

Förordning om gränszon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se GränsbevakningsL 578/2005.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/47) följande:

1 §

Till gränszonen hör, om inte inrikesministeriet bestämmer något annat, vid landsgränsen på en bredd av tre och vid havsgränsen fyra kilometer räknat från riksgränsen följande kommuner:

i Kymmene län: Kotka, Veckelax, Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa, Villmanstrand, Joutseno, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Saari och Uukuniemi,

i Norra Karelens län: Kesälahti, Kitee, Tohmajärvi, Värtsilä, Tuupovaara, Ilomants och Lieksa,

i Uleåborgs län: Kuhmo, Suomussalmi och Kuusamo, samt

i Lapplands län: Salla, Savukoski och Sodankylä samt Enare kommun från den på riksgränsen liggande gränspunkten mellan Sodankylä och Enare kommuner till skärningspunkten för riksgränserna mellan Finland, Ryssland och Norge.

(14.5.1993/439)

Den bakre gränsen för gränszonen utmärkes på jordområdet medelst förbudstavlor vid de allmänna vägarna och farlederna samt i bosättningscentra ävensom inom vattenområdet geom bojar eller andra lämpliga märken.

2 §

Inom gränszonen äro gällande stadgandena i lagen om gränszon och denna förordning.

3 § (14.5.1993/439)

Gränsbevaknings- och polismyndigheterna övervakar att lagen om gränszon och denna förordning iakttas.

4 § (14.5.1993/439)

Var och en skall iaktta de bestämmelser, order och förbud som gränsbevaknings- och polismyndigheterna inom ramen för sina befogenheter utfärdar för att lagen om gränszon och denna förordning skall iakttas.

5 § (19.10.1984/713)

Tillstånd till färdsel och vistelse (gränszonstillstånd) beviljas av kommendören för gränsbevakningssektionen eller sjöbevakningssektionen i fråga. För att få tillstånd skall sökanden ange godtagbart skäl och styrka sin identitet. (14.5.1993/439)

I gränszonstillståndet skall anges dess giltighetsområde. Giltighetsområdet kan anges med vidsträcktare omfattning än den del av gränszonen som hör till en bevakningssektion endast när det är fråga om personer som har sitt bo och hemvist inom gränszonen. (14.5.1993/439)

Tillstånd till färdsel och vistelse meddelas för bestämd tid. Den som är stadigvarande bosatt inom gränszonen kan dock meddelas tillstånd tillsvidare.

5 a § (25.3.1960/165)

Angående flygning över gränszonen lände till efterrättelse vad om flygning över rikets territorium är särskilt stadgat.

6 §

Person, som äger giltigt pass för inresa till eller utresa från landet, får utan att anskaffa färdsel – och vistelsetillstånd vid ankomst till landet eller utresa från detta utan avbrott i resan färdas genom gränszonen.

Inom gränszonen är genomresa utan färdsel- och vistelsetillstånd tillåten endast vid de punkter, som av ministeriet för inrikesärendena anvisats och under av detta fastställda villkor.

7 § (14.5.1993/439)

Gränszonstillståndet skall medföras vid färdsel inom gränszonen och vid anfordran visas upp för gränsbevaknings- och polismyndigheterna.

Har tillståndet skadats, skall det på anfordran av en gränsbevaknings- eller polismyndighet förnyas inom utsatt tid.

8 §

Överlåtelse av färdsel- och vistelsetillstånd åt annan samt mottagande för användning av färdsel- och vistelsetillstånd, som utgivits åt annan person, är förbjudet.

9 § (19.10.1984/713)

Myndighet, som beviljat färdsel- och vistelsetillstånd eller nedan i 10 § avsett tillstånd kan återkalla tillståndet, då motiverat skäl därtill föreligger.

Den vars gränszonstillstånd har återkallats eller den som gränsbevaknings- eller polismyndigheterna anser att har gjort sig skyldig tillbrott enligt 42 kap. 2 § strafflagen eller har brutit mot lagen om gränszon eller denna förordning, kan åläggas att omedelbart avlägsna sig från gränszonen. (14.5.1993/439)

10 §

Särskilt tillstånd att inom gränszonen utomhus inneha och använda skjutvapen och skjutförnödenheter samt sprängämnen och dessutom att utomhus inneha och använda fotografiapparater och fotografiförnödenheter beviljas av kommendören för gränsbevakningssektionen eller sjöbevakningssektionen i fråga. Angående tillståndet och sökande därav gäller i tillämpliga delar vad i 5 och 7 §§ som stadgas om gränszonstillstånd. Särskilt tillstånd meddelas för bestämd tid. (14.5.1993/439)

Tillstånd fordras icke för transport som resgods genom gränszonen av förenämnda föremål inneslutna i fodral.

Tillståndet bör medhavas vid innehav och användning utomhus inom gränszonen av det i tillståndet förutsatta föremålet.

Tillståndet kan, då det finns skäl därtill, återkallas av den gränsbevakningsmyndighet som har beviljat det. (14.5.1993/439)

10 a § (21.12.1990/1334)

I 4 a § lagen om gränszon avsett tillstånd beviljas på ansökan av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

I tillståndsansökan bör bifogas en kartskiss minst i skala 1:20 000 angående vägens eller byggnadsplatsens belägenhet och dess omgivning minst på en 500 meters radie samt en förklaring angående företagets natur och syfte.

11 §

Fönster, som vetta mot gränsen, skola vid användning av inre belysning i byggnader hållas mörklagda, om ljusen kunna synas till andra sidan av gränsen.

Användning av ljus utomhus under den mörka tiden av dygnet i omedelbar närhet av gränsen är förbjuden.

Det är förbjudet att tända öppen eld utomhus på kortare avstånd än 500 meter från gränsen.

Gränsbevakningsmyndighet äger rätt att beroende av de lokala förhållandena med. giva lättnader från bestämmelserna i denna paragraf.

12 §

Beträffande skogsavverkning samt röjning av skog och nyodlingar på kortare avstånd än 500 meter från gränsen, lantbruks- och annat arbete i omedelbar närhet av densamma samt flottning av trävara, användning av farkost eller båt och fiske på de vattenområden, vilka ansluta sig till gränsen, bör på förhand underrättelse givas åt närmaste gränsbevakningsmyndighet, som även äger rätt att med avseende å tid och sätt för arbetets utförande samt färdset på vattenområdet utfärdar anvisningar och inskränkande bestämmelser, utöver vad i detta hänseende i övrigt är stadgat eller överenskommet mellan Finland och dess grannstater.

13 §

Utsläppande av husdjur på bete utan oavbrutet vallande av desamma på de stallen, där gränsstängsel icke uppförts eller där djuren av andra orsaker kunna inkomma på främmande rike tillhörigt eller av Finland till annan stat utarrenderat område, är förbjudet.

14 § (14.5.1993/439)

Om en person inte iakttar de villkor som med stöd av lagen om gränszon eller denna förordning har uppställts i tillståndsbeslutet eller vad han i övrigt med stöd av denna förordning har ålagts, kan dessa genomföras genom den lokala gränsbevakningsmyndighetens försorg och på personens bekostnad. Kostnaderna kan utan dom eller beslut utsökas hos personen så som anges i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

15 § (14.5.1993/439)

Trafikministeriet samt andra myndigheter skall inhämta av utlåtande staben för gränsbevakningsväsendet omgående fastställande av riktningen för en väg innan ministeriet eller myndigheten i några fastställer planen för byggande av en sådan landsväg inom gränszonen om vilken stadgas i 25 § lagen om allmänna vägar (243/54).

16 § (14.5.1993/439)

Ändring i ett beslut som kommendören för en gränsbevakningssektion eller sjöbevakningssektion fattat med stöd av denna förordning söks genom besvär hos inrikesministeriet så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

17 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av ministeriet för inrikesärendena.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1947.

Ikraftträdelsestadganden:

25.3.1960/165:
19.10.1984/713:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

Färdsel- och vistelsetillstånd, som har meddelats före denna förordnings ikraftträdande, gäller till utgången av år 1985, om inte tillståndet med stöd av 9 § därförinnan återkallas.

21.12.1990/1334:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

14.5.1993/439:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.