Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

21.2.1946/148

Lag om apoteksavgift (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9.9.2016/770, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (31.12.1987/1281)

För apoteksrörelse skall apotekaren årligen erlägga en avgift som fastställs i enlighet med apotekets omsättning.

1 a § (9.8.2002/701)

När apoteksavgiften fastställs ska mervärdesskatten avdras från omsättningen för apoteket, dess filialapotek och medicinskåp, serviceställena för apoteket och apotekets webbtjänst. (16.12.2011/1334)

Från den mervärdesskattefria omsättningen dras ytterligare följande mervärdesskattefria poster av:

1) värdet av den försäljning som sker på basis av avtalstillverkning som avses i 12 § 2 mom. i läkemedelslagen (395/1987) samt läkemedelsförsäljning till social- och hälsovårdsinrättningar,

2) värdet av försäljningen av sådana läkemedelspreparat avsedda för substitutionsbehandling med nikotin som enligt läkemedelslagen får säljas även på andra ställen än på apotek, och

3) försäljning av andra produkter än läkemedel, dock högst 20 procent av omsättningen från vilken avdrag enligt 1 och 2 punkten har gjorts. (27.6.2014/492)

(13.12.2013/977)
2 § (13.12.2013/977)

Om ett apotek inte har filialapotek, beräknas apoteksavgiften enligt den sammanlagda omsättningen för apoteket, dess serviceställen, webbtjänst och medicinskåp i enlighet med tabellen i 4 mom.

Om ett apotek har ett eller flera filialapotek och den sammanlagda, enligt 1 a § bestämda omsättningen för apoteket, dess filialapotek, serviceställen, webbtjänst och medicinskåp är mindre än 2 600 000 euro, beräknas apoteksavgiften på den sammanlagda omsättningen för apoteket och dess serviceställen, webbtjänst och medicinskåp samt separat på varje filialapoteks omsättning i enlighet med tabellen i 4 mom. innan den gemensamma avgiften påförs.

Om ett apotek har ett eller flera filialapotek och den sammanlagda, enligt 1 a § bestämda omsättningen för apoteket, dess filialapotek, serviceställen, webbtjänst och medicinskåp överstiger 3 500 000 euro, beräknas apoteksavgiften på den sammanlagda omsättningen i enlighet med tabellen i 4 mom. i denna paragraf. Från filialapotekets omsättning, från vilken det gjorts avdrag för försäljning som avses i 1 a § 2 mom., dras i detta fall ytterligare av en tredjedel, dock minst 50 500 euro och, om filialapotekets omsättning blir mindre än 50 500 euro, hela omsättningen innan filialapotekets omsättning läggs till den gemensamma omsättningen. Detta gäller dock inte filialapotek vars omsättning fem år efter det år det inrättades motsvarar minst hälften av medelvärdet av det föregående årets omsättning för de privata apoteken i landet, i vilket inte räknas in omsättningen för filialapoteken. (27.6.2014/492)

Apoteksavgiften påförs utifrån omsättningen i enlighet med följande tabell:

Omsättning € Apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns € Avgiftsprocent för omsättning som överstiger den nedre gränsen
871 393 – 1 016 139 0 6,10 %
1 016 139 – 1 306 607 8 830 7,15 %
1 306 607 – 1 596 749 29 598 8,15 %
1 596 749 – 2 033 572 53 245 9,20 %
2 033 572 – 2 613 212 93 432 9,70 %
2 613 212 – 3 194 464 149 657 10,20 %
3 194 464 – 3 775 394 208 945 10,45 %
3 775 394 – 4 792 503 269 652 10,70 %
4 792 503 – 6 243 857 378 483 10,95 %
6 243 857 – 537 406 11,20 %

Apoteksavgiften påförs i hela euro. En apoteksavgift som är mindre än tio euro tas inte ut.

2 a § (13.12.2013/977)

Om den sammanlagda omsättningen enligt 1 a § för ett apotek och dess filialapotek, serviceställen, webbtjänst och medicinskåp är minst 2 600 000 euro, men högst 3 500 000 euro, beräknas apoteksavgiften som ett vägt medelvärde på omsättningen.

När det vägda medelvärdet beräknas bestäms på det sätt som föreskrivs i 2 § 2 mom. en kalkylmässig apoteksavgift i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom. Dessutom bestäms separat en kalkylmässig apoteksavgift på det sätt som föreskrivs i 2 § 3 mom. i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom.

Sedan de kalkylmässiga apoteksavgifterna bestämts påförs apoteksavgiften som ett vägt medelvärde utifrån omsättningen i enlighet med följande tabell:

Omsättning € Koefficient för en avgift som beräknas enligt 2 § 2 mom. Koefficient för en avgift som beräknas enligt 2 § 3 mom.
2 600 000–2 699 999 0,90 0,10
2 700 000–2 799 999 0,80 0,20
2 800 000–2 899 999 0,70 0,30
2 900 000–2 999 999 0,60 0,40
3 000 000–3 099 999 0,50 0,50
3 100 000–3 199 999 0,40 0,60
3 200 000–3 299 999 0,30 0,70
3 300 000–3 399 999 0,20 0,80
3 400 000–3 500 000 0,10 0,90

Apoteksavgiften påförs i hela euro. En apoteksavgift som är mindre än tio euro tas inte ut.

3 § (16.10.2009/779)

För fastställande av apoteksrörelsens omsättning ska apotekaren till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet senast den 1 maj följande år lämna in en anmälan om rörelsens inkomster och utgifter under varje kalenderår. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan likväl av särskilda skäl bevilja apotekaren rätt att avvika från denna tidsfrist. I anmälan ska de uppgifter som behövs för att beräkna avdragen enligt 1 a § ges särskilt. Anmälan ska uppgöras enligt anvisningar av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och på en blankett för vilken centret har fastställt formuläret.

4 § (16.10.2009/779)

Med stöd av apotekarens anmälan fastställer Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet apoteksavgiften för apoteksrörelsen.

Tillställer apotekaren inte inom föreskriven tid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i 3 § nämnd anmälan och gör han eller hon det inte ens efter uppmaning eller om det är uppenbart att han eller hon har uppgivit en mindre omsättning än den verkliga, har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet rätt att fastställa apoteksavgiften enligt uppskattning av omsättningen.

Bestämmelser om delgivning av ett beslut finns i förvaltningslagen (434/2003).

5 § (31.12.1987/1281)

Har ett apotek under det år, för vilket avgiften skall erläggas, övergått till en annan apotekare, skall den för kalenderåret beräknade avgiften fördelas mellan apotekarna i förhållande till storleken av deras omsättning.

6 § (10.12.2010/1116)

Apoteksavgiften ska betalas genom girering till regionförvaltningsverket i en eller flera rater så som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet bestämmer. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska före ingången av augusti året efter det år för vilket avgiften bestämts till regionförvaltningsverket sända en förteckning över de apoteksavgifter som ska betalas inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

7 § (30.12.1965/758)

Apoteksavgift, som icke blivit erlagd på utsatt tid, må utmätas utan dom eller utslag såsom därom är stadgat.

8 § (31.12.1987/1281)

Befriade från apoteksavgift är, militärapoteken, sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna. (22.11.1996/896)

Om det finns särskilda skäl, kan statsrådet antingen helt eller delvis befria en apotekare från apoteksavgift.

9 § (9.8.2002/701)

För att bevara kulturhistoriskt värdefulla apotek kan den årliga apoteksavgiften för ett sådant apotek nedsättas eller helt avlyftas. Nedsättningen eller avlyftandet av avgiften ska vara relaterat till den ekonomiska effekt som förväntas uppkomma om ett kulturhistoriskt värdefullt apotek bevaras. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fattar beslut om nedsättning eller avlyftande av avgiften på ansökan av apotekaren. Närmare bestämmelser om grunderna för nedsättningens storlek eller den nedsatta eller avlyfta avgiftens högsta belopp utfärdas genom förordning av statsrådet. (16.10.2009/779)

Museiverket fastställer vilka apotek som är kulturhistoriskt värdefulla. En förutsättning för beslutet är att apoteket har inrättats före 1960, det är beläget på sin ursprungliga plats och dess inventarier, som också skall vara från tiden före 1960, är planerade uttryckligen för den lokal som är i apotekets användning. Därtill skall inventarierna i apoteket representera högklassig inredningskonst från sin epok och vara väl bevarad.

10 § (16.10.2009/779)

En apotekare ska lämna Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet eller den som av centret förordnats att inspektera apoteksrörelsen de kompletterande uppgifter och redogörelser som behövs för fastställandet av apoteksavgiften samt uppvisa sina affärsböcker jämte inventarie- och förrådsförteckningar, kontrakt, skuldebrev, räkningar, kvittenser och korrespondens samt övriga handlingar och även visa sina förråd.

Läkemedelsfabrikerna och läkemedelspartiaffärerna ska på uppmaning av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämna uppgifter om de varupartier som de har levererat till apoteken.

11 § (16.10.2009/779)

Utan hinder av vad som bestäms om sekretess annanstans i lagstiftningen är statliga myndigheter skyldiga att utan avgift och på begäran av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ge centret alla de uppgifter som behövs för att fastställa apoteksavgiften och som de förfogar över.

12 § (7.8.2015/1028)

Omprövning av ett beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet får verkställas oberoende av ändringssökande.

13 § (22.12.2009/1536)

Om besvärsmyndigheten har avlyft apoteksavgiften eller nedsatt den, ska det överbetalda beloppet jämte sex procents årlig ränta från betalningsdagen till återbetalningsdagen återbäras till betalaren av regionförvaltningsverket.

Har apoteksavgift annars betalats utöver det fastställda beloppet, ska det överbetalda beloppet jämte ränta, beräknad på det sätt som anges i 1 mom., på ansökan återbäras till betalaren av regionförvaltningsverket.

Har apoteksavgiften till följd av att omsättningen uppgivits oriktigt fastställts till ett för lågt belopp, ska detta rättas och apotekaren åläggas att betala tillägget. Avgiften får dock inte rättas, om det har förflutit fem år från utgången av det år då den avgift som ska rättas har debiterats eller borde ha debiterats.

14 § (30.12.1965/758)

Försummas erläggandet av apoteksavgift inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet i avgiftstillägg erläggas tolv procents årlig ränta, räknat från den dag, då avgiften senast hade bort erläggas, till betalningsdagen.

15 § (24.8.1990/803)

Om straff för lagstridigt undandragande av apoteksavgift och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet som stadgas i 3 eller 10 § skall för apoteksavgiftsförseelse dömas till böter.

16 § (9.8.2002/701)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1947, och därigenom upphävas 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34 §§ lagen den 4 januari 1928 om apoteksväsendet.

Denna lag skall första gången tillämpas vid fastställandet av den apoteksavgift, som grundar sig på apoteksrörelses omsättning under år 1946.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1965/758:

Denna lag tillämpas första gången på den apoteksavgift, som fastställes på grund av apoteksrörelses omsättning under år 1964, likväl så, att 2 § tillämpas först då apoteksavgiften på grund av 1965 års omsättning fastställes.

23.6.1977/526:

Denna lag tillämpas första gången på apoteksavgift, som fastställes för apoteksrörelse på basen av 1977 års omsättning.

4.12.1981/831:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas första gången på apoteksavgift som fastställs för apoteksrörelse på basen av 1981 års omsättning.

Regeringens proposition 153/81, Ekonomiutsk. bet. 10/81, Stora utsk. bet. 124/81

14.1.1983/59:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

Denna lags 8 a § gäller under fem år från lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 184/82, Ekonomiutsk. bet. 14/82, Stora utsk. bet. 242/82

31.12.1987/1281:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/87, Ekonomiutsk. bet. 7/87, Stora utsk. bet. 139/87

24.8.1990/803:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88, Lagutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 56/90

17.1.1991/82:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

25.1.1993/36:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 172/92, ShUB 37/92

22.11.1996/896:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 118/1996, ShUB 19/1996, RSv 129/1996, Rådets direktiv 83/189/EEG ; EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8, ändr. 88/182/EEG ; EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75, ändr. 94/10/EG ; EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30

26.3.1999/421:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 276/1998, ShUB 42/1998, RSv 308/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

20.4.2000/398:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

14.6.2001/537:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001, ShUB 13/2001, RSv 51/2001

9.8.2002/701:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. En apoteksavgift enligt 1 a och 2 § fastställs första gången på basis av apotekens omsättning 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2002, ShUB 14/2002, RSv 91/2002

14.11.2003/922:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas första gången på en apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2003.

RP 61/2003, ShUB 9/2003, RSv 28/2003

12.11.2004/965:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången på en apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2004.

RP 160/2004, ShUB 19/2004, RSv 128/2004

22.12.2005/1166:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2005. Bestämmelserna i 1 a § 2 mom. 1 a-punkten tillämpas dock första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2006.

RP 126/2005, ShUB 33/2005, RSv 197/2005

17.11.2006/996:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2006.

RP 128/2006, ShUB 17/2006, RSv 104/2006

23.11.2007/1070:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2007.

RP 85/2007, ShUB 6/2007, RSv 38/2007

19.12.2008/978:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2008.

RP 123/2008, ShUB 11/2008, RSv 91/2008

16.10.2009/779:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2009, ShUB 28/2009, RSv 122/2009

6.11.2009/854:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2009.

RP 150/2009, ShUB 26/2009, RSv 113/2009

22.12.2009/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

10.12.2010/1116:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som bestäms på basis av apoteksrörelsens omsättning 2010.

RP 244/2010, ShUB 32/2010, RSv 206/2010

16.12.2011/1334:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2011.

RP 107/2011, ShUB 8/2011, RSv 41/2011

13.12.2013/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som påförs utifrån apoteksrörelsens omsättning 2013.

RP 171/2013, ShUB 20/2013, RSv 152/2013

27.6.2014/492:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som påförs utifrån apoteksrörelsens omsättning 2013.

RP 64/2014, ShUB 4/2014, RSv 52/2014

7.8.2015/1028:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

30.12.2015/1657:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2016. Denna lag tillämpas på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning för år 2015.

RP 106/2015, RP 128/2015, ShUB 13/2015, RSv 111/2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.