Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

27.3.1943/310

Justitieministeriets beslut angående unga förbrytare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2011. Se L 633/2010 12 §.

Justitieministeriet har med stöd av 17 § förordningen den 18 december 1942 angående unga förbrytare beslutat:

1 § (18.12.1964/624)

Den myndighet som förrättar förundersökning skall vid införskaffande av utredning angående den på sannolika skäl för brottet misstänkta unga förbrytarens person, hans tidigare levnadsöden och de förhållanden under vilka han levat, vid denna personundersökning använda av justitieministeriet fastställda blanketter, såframt i det straffstadgande, som är tillämpligt på fallet, är stadgat annat eller strängare straff än böter eller fängelse i sex månader för brott begånget under de omständigheter som är för handen. Skulle dock uppenbarligen för brottet komma att ådömas bötesstraff, behöver personundersökningen icke förrättas med användning av ovan avsedda blanketter, såframt ej allmänna åklagaren eller domstolen annorlunda förordnar. Allmänna åklagaren eller domstolen må dessutom hos justitieministeriet införskaffa där befintliga handlingar angående den misstänkte, om det kan antagas att upplysning om dennes person kan inhämtas ur dem. (8.5.1970/335)

Handlingarna angående förundersökning och personundersökning skola uppgöras i två exemplar, av vilka det ena, sedan ärendets handläggning i underrätt avslutats, på åtgärd av allmänna åklagaren utan dröjsmål bör insändas till justitieministeriet. Samtidigt böra av justitieministeriet eventuellt tillhandahållna handlingar återställas.

Vad ovan är föreskrivet, må icke tillämpas om gärningen är straffbar enligt strafflagen för krigsmakten.

2 § (18.12.1964/624)

I kommun, där representant för Fängelseföreningens ungdomsövervakningsbyrå finnes, må i 1 § avsedd personundersökning uppdragas åt denne.

3 § (18.12.1964/624)

Anmälan om villkorlig dom, som nämnes i 3 § förordningen den 18 december 1942 angående unga förbrytare (1001/42), göres medels blankett, som fastställes av justitieministeriet.

Underrätt skall göra nämnda anmälan så snart tiden för missnöjesanmälan utgått.

4 § (19.3.1976/274)

Underlåter i 3 § avsedd ung förbrytare att iakttaga vad i 11 § lagen om unga förbrytare (262/40) är stadgat, och kan hans boningsort icke på annat sätt utredas, kan övervakaren hos chefen för polisdistriktet anhålla om att den övervakade efterlyses och, då han anträffas, förelägges att ofördröjligen anmäla sig hos övervakaren. Då den övervakade anträffas, skall han även tillfrågas om sin bostad och arbetsplats. Övervakaren skall underrättas om att den övervakade anträffas och vad som framkommit angående dennes bostad och arbetsplats.

Ovan i 1 mom. avsedd efterlysning skall återkallas senast vid utgången av prövotiden.

5 § (15.2.1978/171)

5 § har upphävts genom B 15.2.1978/171.

6 §

Vad i den uti 3 § 1 mom. nämnda förordningen är stadgad angående vårdnämnd, äger i kommun, där barnskyddsnämnd finnes, motsvarande tillämpning på denna nämnd.

7 § (15.2.1978/171)

I detta beslut åsyftade blanketter för personundersökning och anmälningsblanketter ävensom övervakningsböcker och övervakningsförteckningar, som nämns i 9 och 13 §§ förordningen angående unga förbrytare tillhandahålles av statens tryckericentral.

8 §

Genom detta beslut upphäves justitieministeriets beslut den 18 december 1942 angående unga förbrytare.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1964/624:
8.5.1970/335:
19.3.1976/274:

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1976.

15.2.1978/171:

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1978.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.