Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

18.12.1942/1001

Förordning angående unga förbrytare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2011. Se L om utredning av unga brottsmisstänktas situation 633/2010 12 §.

På föredragning av justitieministern stadgas i stöd av 28 § lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare:

1 §

Finnes sannolikt, att person, som fyllt femton, men ej tjugoett år, begått brott, skall den myndighet, som förrättar förberedande undersökning, noggrannt undersöka förutom själva brottet, även dess motiv samt antingen genom vårdnämnds eller barnskyddsnämnds förmedling eller på annat sätt införskaffa utredning angående den för brottet misstänktes person, hans tidigare levnadsöden och de förhållanden, i vilka han levat.

Då målsägande anställt åtal, varom allmänna åklagaren icke förenat sig, kan rätten förordna, att allmänna åklagaren äger införskaffa i 1 mom. nämnd utredning.

2 §

Undersökningen rörande den misstänktes person bör omfatta hans fysiska, intellektuella och moraliska utveckling och särskilt de karaktärsegenskaper, vilka möjligen lett honom till brottet.

Vid utredningen av tidigare levnadsöden bör särskild uppmärksamhet ägnas jämväl den omständigheten, huruvida i den misstänktes släkt framträtt brottslighet eller annan vanart eller sinnessjukdom.

Genom undersökning av de yttre levnadsförhållandena bör utredning söka vinnas därom, i vilken mån den misstänkte tilläventyrs begått brottet till följd av inflytande av en ogynnsam omgivning.

3 § (26.7.2001/673)

När en domstol har dömt en ung förbrytare villkorligt, skall den, om det inte samtidigt beslutats att den dömde inte skall ställas under övervakning, utan dröjsmål informera brottspåföljdsverket om beslutet. Om missnöje med en tingsrätts beslut har anmälts, skall ett meddelande lämna, även om detta.

Efter att ha mottagit det meddelande som nämns i 1 mom. skall brottspåföljdsverket lämna ett meddelande om detta till kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå för förordnande av övervakare.

4 §

Den, som förordnas till övervakare för villkorligt dömd, bör vara välfrejdad och även i övrigt i avseende å sina personliga egenskaper därtill lämplig samt bosatt så nära den övervakades bostad eller arbetsplats, att besök hos övervakaren ej vållar den övervakade nämnvärd kostnad eller tidsförlust.

5 § (26.7.2001/673)

Kriminalvårdsväsendet kan till övervakare utse även en enskild person som enligt 4 § kan anses lämplig för uppgiften.

6 §

Övervakaren bör söka förskaffa sig noggrann kännedom om den övervakades brott och motiven därför samt om den övervakades person, hans tidigare levnadsöden och de förhållanden, i vilka han levat, för att kunna besluta, vilka åtgärder, råd eller bestämmelser äro av nöden för att hjälpa den övervakade att undvika ett vanartigt liv och att uppfylla sina skyldigheter.

7 §

Övervakare bör bemöta den övervakade med välvilja och söka genom att sörja för hans bästa tillvinna sig hans förtroende, men jämväl vid behov visa stränghet och fasthet.

Övervakaren bör vid handhavandet av sitt uppdrag såvitt möjligt undvika att göra den övervakade till föremål för omgivningens uppmärksamhet, att försvåra hans lovliga och nyttiga verksamhet samt att åsamka honom kostnader.

Övervakaren bör hjälpa den övervakade att erhålla arbete. Är den övervakade i arbete, som med hänsyn till sin art eller arbetskamraterna måste betraktas som olämpligt i avseende å övervakningens ändamål, bör övervakaren söka förskaffa den övervakade ett lämpligare arbete. Övervakaren skall ock öva tillsyn över den övervakades uppförande och intressen under dennes fritid samt leda och råda den övervakade till gott och nyttigt tidsfördriv.

8 §

Önskar den övervakade ombyte av bostad eller arbetsplats, skall han begära övervakarens samtycke därtill. Övervakaren skall giva sitt samtycke, där den övervakade anför ett viktigt skäl och anledning ej finnes antaga, att han skall återgå till oregelbundet liv.

2 mom. har upphävts genom F 26.7.2001/673. (26.7.2001/673)

9 §

Vårdnämnden bör såväl till övervakaren som till den övervakade utgiva i enlighet med av justitiemmisteriet fastställt formulär uppgjord övervakningsbok.

Övervakaren bör såväl i sin egen som i den övervakades övervakningsbok anteckna sina besök hos den övervakade och den övervakades besök hos honom, så ock de viktigaste anvisningar och föreskrifter han meddelat den övervakade. Likaså skall den övervakades flyttningsanmälan antecknas i övervakningsboken.

10 § (26.7.2001/673)

10 § har upphävts genom F 26.7.2001/673.

11 §

Önskar övervakare bliva befriad från sitt uppdrag, anmäle därom en månad tidigare hos den, som meddelat förordnandet.

2 mom. har upphävts genom F 26.7.2001/673. (26.7.2001/673)

3 mom. har upphävts genom F 26.7.2001/673. (26.7.2001/673)

12 § (26.7.2001/673)

12 § har upphävts genom F 26.7.2001/673.

13 § (26.7.2001/673)

13 § har upphävts genom F 26.7.2001/673.

14 § (26.7.2001/673)

Då brottspåföljdsverket eller fängelsedomstolen anhåller om kopior av handlingar som gäller en ung förbrytare och som innehas av en underrätt, skall kopiorna utan dröjsmål och senast inom tjugo dagar tillställas nämnda myndigheter.

15 §

Bevis om avgörande av domstol, genom vilket den anklagades rättegångsbiträde med stöd av 23 § lagen om unga förbrytare tilldömts arvode ur statsmedel, skall åt denne på anhållan utan lösen utfärdas.

16 § (20.3.1992/254)

16 § har upphävts genom F 20.3.1992/254.

16 a § (26.7.2001/673)

16 a § har upphävts genom F 26.7.2001/673.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1943. Närmare bestämmelser angående dess tillämpning utfärdas vid behov av justitieministeriet.

Ikraftträdelsestadganden:

20.3.1992/254:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

26.7.2001/673:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.