Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

31.5.1940/262

Lag om unga förbrytare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.6.2010/633, som gäller fr.o.m. 1.1.2011.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med ung förbrytare avses i denna lag person, som vid begåendet av straffbar gärning fyllt femton, men icke tjugoett år.

2 § (23.3.1990/303)

2 § har upphävts genom L 23.3.1990/303.

3 § (23.3.1990/303)

3 § har upphävts genom L 23.3.1990/303.

4 § (23.3.1990/303)

4 § har upphävts genom L 23.3.1990/303.

5 § (23.3.1990/303)

5 § har upphävts genom L 23.3.1990/303.

6 § (13.6.2003/535)

På straff som en ung förbrytare skall dömas till för brott som han eller hon begått före 18 års ålder tillämpas 6 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten samt 2 och 4 mom. strafflagen (39/1889).

7 § (14.6.2001/522)

7 § har upphävts genom L 14.6.2001/522.

8 § (14.6.2001/522)

Syftet med övervakningen av den som har dömts till villkorligt fängelsestraff är att hindra den dömde från att begå nya brott och att stödja personen i hans eller hennes strävan att leva klanderfritt.

9 § (16.2.2001/140)

Brottspåföljdsverket skall organisera och leda övervakningen av villkorligt dömda unga förbrytare.

10 § (16.2.2001/140)

Då en villkorligt dömd ung förbrytare skall stå under övervakning, skall kriminalvårdsväsendet utse en tjänsteman vid kriminalvårdsväsendet eller en annan person som kriminalvårdsväsendet anser lämplig för uppgiften till övervakare för den dömde.

11 §

Övervakad skall underrätta övervakaren om sin bostad och arbetsplats, på kallelse inställa sig hos honom samt ofördröjligen besvara hans förfrågningar; och må den övervakade icke utan övervakarens samtycke byta bostad eller arbetsplats, men vare pliktig att byta bostad eller arbetsplats, då övervakaren finner det av vägande skäl påkallat, samt även i övrigt iakttaga av övervakaren meddelade råd och anvisningar.

12 § (16.2.2001/140)

Har en villkorligt dömd under en övervakningstid av minst sex månader uppfört sig väl och finns det även annars skälig anledning att anta att fortsatt övervakning inte är nödvändig, kan övervakningen på framställning av övervakaren upphävas av brottspåföljdsverket.

13 § (14.6.2001/522)

13 § har upphävts genom L 14.6.2001/522.

14 § (23.9.2005/785)

14 § har upphävts genom L 23.9.2005/785.

15 § (23.9.2005/785)

15 § har upphävts genom L 23.9.2005/785.

15 a § (23.9.2005/785)

15 a § har upphävts genom L 23.9.2005/785.

16 § (23.9.2005/785)

16 § har upphävts genom L 23.9.2005/785.

17 § (19.4.1991/701)

17 § har upphävts genom L 19.4.1991/701.

18 § (19.7.1974/618)

18 § har upphävts genom L 19.7.1974/618.

19 § (19.7.1974/618)

19 § har upphävts genom L 19.7.1974/618.

20 § (23.9.2005/785)

20 § har upphävts genom L 23.9.2005/785.

21 § (19.4.1991/701)

21 § har upphävts genom L 19.4.1991/701.

22 § (19.4.1991/701)

22 § har upphävts genom L 19.4.1991/701.

23 §

Vid handläggning av ärende angående ung förbrytare åligger allmän åklagare, allmän domstol och fängelsedomstolen att söka förvärva sig noggrann kännedom ej mindre om det begångna brottet och motiven därför än även om den unga förbrytarens person, hans tidigare levnadsöden och de förhållanden, i vilka han levat.

2 mom. har upphävts genom L 5.4.2002/263. (5.4.2002/263)

24 § (21.12.1973/939)

Ärenden, vilka uteslutande eller huvudsakligen angå unga förbrytare, skola i rådstuvurätt, som är delad på flere avdelningar, i allmänhet handläggas av samma avdelning eller samma avdelningar, i enlighet med vad justitieministeriet därom närmare förordnar. Justitieministeriet fastställer vid behov för varje rådstuvurätt de grunder, vilka skola iakttagas vid fördelning av ärenden rörande unga förbrytare mellan olika avdelningar.

25 § (19.7.1974/618)

25 § har upphävts genom L 19.7.1974/618.

26 § (23.9.2005/785)

26 § har upphävts genom L 23.9.2005/785.

27 § (23.9.2005/785)

27 § har upphävts genom L 23.9.2005/785.

28 § (16.2.2001/140)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1942, och skall den tillämpas även å sådana unga förbrytare, vilka efter lagens ikraftträdande ställas under åtal eller dömas för brott, som begåtts före dess ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1953/494:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1954 och skall äga tillämpning jämväl på förbrytare, som begått brott före sagda dag.

Fängelsedomstolen äger ofördröjligen i enlighet med 17 § denna lag justera straff- eller prövotiden för de förbrytare, vilkas strafftid med anledning av insättandet i ungdomsfängelse förlängts och vilka vid denna lags ikraftträdande som bäst undergå straff eller befinna sig i villkorlig frihet.

10.1.1969/3:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1969.

21.12.1973/939:
19.7.1974/618:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Vad i 15 § 1 mom. och 15 a § är stadgat om fängelsestraff gäller även före lagens ikraftträdande ådömt tukthusstraff.

13.2.1976/137:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1976.

25.3.1983/323:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 85/81, Andra lagutsk. bet. 13/82, Stora utsk. bet. 256/82

23.3.1990/303:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 79/89, Lagutsk. bet. 17/89, Stora utsk. bet. 2/90

20.4.1990/350:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Regeringens proposition 23/89, Lagutsk. bet. 3/90, Stora utsk. bet. 22/90

19.4.1991/701:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

Regeringens proposition 40/90, Lagutsk. bet. 15/90, Stora utsk. bet. 314/90

21.4.1995/584:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

16.2.2001/140:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 136/2000, LaUB 13/2000, RSv 212/2000

14.6.2001/522:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 177/2000, LaUB 8/2001, RSv 46/2001

5.4.2002/263:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001, LaUB 22/2001, RSv 182/2001

13.6.2003/535:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

23.9.2005/785:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 262/2004, LaUB 9/2005, RSv 97/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.