Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

14.1.1938/23

Lag om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.5.2016/362, som gäller fr.o.m. 1.6.2016.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (18.1.1985/45)

Har en fastighet sålts i exekutiv väg, kan lantbruksdistriktet eller, då auktionspriset överstiger ett belopp som stadgas genom förordning, jordbruksstyrelsen inom trettio dagar från det auktionen förrättades inlösa den sålda fastigheten till auktionspriset. Inlösningsrätt föreligger dock inte om fastigheten i sin helhet är belägen på ett område, för vilket stadsplan gäller eller vilket för uppgörande av stadsplan är belagt med byggnadsförbud, eller på område som i en byggnadsplan eller strandplan eller fastställd generalplan anvisats för annat ändamål än jord- och skogsbruk. Köpebrev får inte därförinnan utfärdas för köparen. (31.12.1987/1313)

En arbetskrafts- och näringscentral som underrättas om förrättande av exekutiv auktion behöver inte till jord- och skogsbruksministeriet föra ett ärende som gäller inlösen av fastighet och som enligt 1 mom. skall avgöras av jord- och skogsbruksministeriet, då det är fråga om en fastighet som inte är lämpad för ändamål som avses i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) eller annars för statens ändamål. (12.3.1999/331)

2 mom. har ändrats genom L 331/1999, som träder i kraft vid en tidpunkt, som bestäms genom förodning. Den tidigare formen lyder:

Ett landsbygdsdistrikt som underrättas om förrättande av exekutiv auktion behöver inte till jordbruksstyrelsen föra ett ärende som gäller inlösen av fastighet och som enligt 1 mom. skall avgöras av jordbruksstyrelsen, då det är fråga om en fastighet som inte är lämpad för ändamål som avses i landsbygdsnäringslagen (1295/90) eller annars för statens ändamål. (28.12.1990/1301)

Med fastighet avses i denna lag även viss andel och visst område av lägenhet.

2 § (31.12.1987/1313)

Har lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen beslutat inlösa en fastighet till staten, skall den inom den tid som anges i 1 § anmäla detta till auktionsförrättaren, som skall utfärda köpebrevet för den myndighet som gjort anmälan.

3 §

Har köparen redan erlagt köpeskillingen helt eller delvis i reda penningar, bör den jämte 5 % ränta återbetalas till honom. Köparen skall jämväl, om han tagit fastigheten i besittning, utfå ersättning för brandförsäkringsavgifter, som han erlagt för densamma, och för övriga av dess skötsel föranledda oundgängliga kostnader, där han ej anses hava erhållit ersättning för dem genom förmån, som fastigheten medfört.

Har köparen bärgat skörden å fastigheten, må värdet därav, med beaktande av kostnaderna, avdragas från löseskillingen.

4 §

Blir i fastighet, som inlösts till staten, såsom avdrag å köpeskillingen innestående intecknad skuld eller nyttjanderätt eller rätt till inkomst eller avkastning, svarar staten därför endast med fastighetens värde. Skuld kan, där lantbruksministeriet så besluter, i sin helhet omedelbart gäldas till inteckningshavaren.

5 §

Kan överenskommelse icke träffas om värdet av den i 3 § nämnda skörden eller om ersättning, som skall erläggas till köparen, skall kolonisationsnänmd för utrönande härav verkställa syn och värdering å fastigheten.

Den som är missnöjd med värdering, som verkställts av kolonisationsnämnden, söke ändring däri vid häradsrätt efter stämning, som bör tillställas motparten inom sextio dagar efter värderingen. Försummas detta, förblir kolonisationsnämndens värdering i kraft.

6 §

Under den tid fastighet är hemfallen under statens inlösningsrätt, må fastighetens behöriga skötsel icke försummas. Ej heller må från fastigheten överlåtas skog eller annat till fastigheten hörande, förutom sådant, som kan anses som dess vanliga avkastning, allt vid äventyr av det straff och den ersättningsskyldighet, som följa på brott mot lagligt skingringsförbud.

7 § (18.2.1977/190)

Angående dispositionen av fastigheter som har inlösts enligt denna lag gäller vad som i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond eller med stöd av den bestäms om disponering av mark. (12.3.1999/331)

1 mom. har ändrats genom L 331/1999, som träder i kraft vid en tidpunkt, som bestäms genom förordning. Den tidigare formen lyder:

Angående dispositionen av fastigheter som har inlösts enligt denna lag gäller vad landsbygdsnäringslagen (1295/90) stadgar om disponering av mark. (28.12.1990/1301)

Används en inlöst fastighet eller en del därav för ändamål som nämns i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond, kan den tilldelas fastighetens förre ägare eller dennes make eller makarnas eller endera makens i 2 kap. i ärvdabalken (40/1965) avsedda släktingar, adoptivbarn eller fosterbarn eller en sådan persons make, även om förutsättningar enligt 10 och 12 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), 2 och 3 kap. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller 4 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) inte föreligger. En inlöst fastighet eller en del därav kan även ges två eller flera personer gemensamt. (26.8.2011/994)

2 mom. har ändrats genom L 994/2011, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Den tidigare formen lyder:

Används en inlöst fastighet eller del därav för ändamål som nämns i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond, kan den tilldelas fastighetens förre ägare eller dennes make eller makarnas eller endera makens i 2 kap. ärvdabalken (40/1965) avsedda släktingar, adoptivbarn eller fosterbarn eller en sådan persons make, även om förutsättningar enligt 5 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller enligt 5 § lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller förutsättningar som föreskrivits med stöd av dessa lagar inte föreligger. En inlöst fastighet eller en del därav kan även ges två eller flera personer gemensamt. (21.1.2000/53)

2 mom. har ändrats genom L 53/2000, som träder i kraft vid en tidpunkt, som bestäms genom förordning. Den tidigare formen lyder:

Används en inlöst fastighet eller del därav för ändamål som nämns i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond, kan den tilldelas fastighetens förre ägare eller dennes make eller makarnas eller endera makens i 2 kap. ärvdabalken (40/1965) avsedda släktingar, adoptivbarn eller fosterbarn eller en sådan persons make, även om förutsättningar enligt 5 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller förutsättningar som föreskrivits med stöd av den inte föreligger. En inlöst fastighet eller en del därav kan även ges två eller flera personer gemensamt. (12.3.1999/331)

2 mom. har ändrats genom L 331/1999, som träder i kraft vid en tidpunkt, som bestäms genom förordning. Den tidigare formen lyder:

Används en inlöst fastighet eller del därav för ändamål som nämns i landsbygdsnäringslagen, kan den tilldelas fastighetens förre ägare eller dennes make eller makarnas eller endera makens i 2 kap. ärvdabalken (40/65) nämnda släktingar, adoptivbarn eller fosterbarn eller en sådan persons make, även om förutsättningar enligt 7, 8 eller 13 §§ landsbygdsnäringslagen inte föreligger. En inlöst fastighet eller del därav kan även ges två eller flera personer gemensamt. (28.12.1990/1301)

För en i 2 mom. nämnd person kan bildas en bostadslägenhet eller bostadstomt. Om ränta på försäljningspriset och om andra betalningsvillkor bestäms genom förordning. (12.3.1999/331)

3 mom. har ändrats genom L 331/1999, som träder i kraft vid en tidpunkt, som bestäms genom förordning. Den tidigare formen lyder:

För en i 2 mom. nämnd person kan bildas en bostadslägenhet eller bostadstomt. Om ränta på försäljningspriset och om andra betalningsvillkor stadgas genom förordning. En bostadslägenhet eller bostadstomt kan även bildas på ett område på vilket stadgandena i landsbygdsnäringslagen inte tillämpas. (28.12.1990/1301)

Vid försäljning av fastighet eller del därav till den förre ägaren eller dennes make eller makarnas eller endera makens skyldemän i rätt nedstigande eller uppstigande led, adoptivbarn eller fosterbarn eller deras makar eller till en eller flera av dem kan försäljningspriset bestämmas att vara lägre än gängse pris, dock ej till mindre belopp än summan av auktionspriset och staten åsamkade, i penningar erlagda kostnader.

8 § (16.8.1958/357)

Priset på fastigheter, som inlösts med stöd av denna lag, ävensom ränta å detsamma erläggas av kolonisationsfondens medel.

9 § (16.8.1958/357)

Användas med stöd av denna lag till staten inlösta fastigheter för jorddispositionslagens ändamål, skola de eller av dem bildade lägenheter underkastas de i 101–104 §§ jorddispositionslagen stadgade begränsningarna.

JorddispositionsL 188/1977 har upphävts genom L 188/1977, se L om finansiering av landsbygdsnäringar 329/1999.

9 a § (23.6.1977/514)

9 a § har upphävts genom L 23.6.1977/514.

10 §

Denna lag gäller ej sådana på exekutiv auktion sålda fastigheter, beträffande vilka auktionen förrättats före lagens ikraftträdande.

11 §

Närmare bestämmelser om denna lags tillämpning utfärdas genom förordning.

Jordbruksstyrelsen kan för lantbruksdistrikten meddela närmare föreskrifter som behövs i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond, för styrningen av de medel som anvisats för inlösen enligt denna lag. (31.12.1987/1313)

11 a § (22.12.2009/1456)

Vad som i denna lag eller med stöd av den bestäms eller föreskrivs om lantbruksdistriktet eller landsbygdsnäringsdistriktet gäller närings-, trafik- och miljöcentralen.

11 b § (2.2.2007/79)

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller i den lag eller i den med stöd av denna givna lag som staten har tillämpat vid försäljning av mark med stöd av denna lag, iakttas med avvikelse från villkoren i köpebrevet i fråga om statens försäljningsprisfordringar lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007). Nämnda lag tillämpas också på transaktioner där staten säljer mark med stöd av denna lag.

12 §

Denna lag träder i kraft den 17 januari 1938.

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.1953/444:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1953.

Denna lag äger icke tillämpning på sådan försäljning av visst område i exekutiv väg, som ägt rum före denna lags ikraftträdande.

16.8.1958/357:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1959.

18.2.1977/190:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1977.

23.6.1977/514:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

18.1.1985/45:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

Regeringens proposition 176/84, Jord- och skogsbrukutsk. bet. 11/84, Stora utsk. bet. 171/84

31.12.1987/1313:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988. På exekutiva auktioner som förrättats före nämnda dag tillämpas dock tidigare stadganden. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 113/87, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 7/87, Stora utsk. bet. 111/87

28.12.1990/1301:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 145/90, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/90, Stora utsk. bet. 210/90

10.1.1997/44:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

12.3.1999/331:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998, JsUB 15/1998, RSv 252/1998

21.1.2000/53:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 104/1999, JsUB 16/1999, RSv 128/1999

2.2.2007/79:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2008. Denna lag tillämpas dock på ärenden som avses i 27 § 3 och 4 mom. i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret redan från och med den 1 maj 2007 med iakttagande av vad som bestäms i 23 § i nämnda lag. Denna lag tillämpas inte på ett ärende som gäller en försäljningsprisfordran och som är anhängigt den 31 december 2007.

RP 148/2006, JsUB 12/2006, GrUU 39/2006, RSv 191/2006

22.12.2009/1456:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

26.8.2011/994:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.