Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

8.5.1936/189

Lag om lästavgift (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.11.2014/991, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 § (14.12.1990/1140)

För varje finskt registerpliktigt fartyg som används till handelssjöfart i utlandstrafik samt för utländskt fartyg med vilket idkas handelssjöfart på Finland skall i lästavgift betalas 60 penni per kalenderår multiplicerat med det hela tal som utvisar fartygets nettodräktighet.

2 § (30.12.1980/1106)

Har lästavgift uppburits enligt den dräktighet fartyg har med öppet shelterdäck, och klareras fartyget därefter under samma resa eller senare samma år i utlandstrafik med slutet shelterdäck, skall tillägg till lästavgiften uppbäras i motsvarighet till den ökade dräktigheten.

3 § (12.11.1954/410)

De i lästavgift erlagda medlen användas för välfärdsverksamhet till förmån för i sitt yrke verksamma sjömän samt för främjande av sjöräddningsverksamheten.

I statsförslaget upptages ett förslagsanslag för understöd ur lästavgifterna.

3 a § (12.11.1954/410)

Den utom statsförslaget stående lästavgiftsfonden indrages, och dess tillgångar överföras till statsverket.

4 § (12.11.1954/410)

Närmare bestämmelser om uppbörd av lästavgift och om fördelning av i lästavgift erlagda medel utfärdas genom förordning.

Under första året efter det denna lag trätt i kraft utökas det förslagsanslag, som jämlikt 3 § skall upptagas i statsförslaget, med ett belopp, motsvarande fondens tillgångar vid tidpunkten för dess indragning.

5 §

Genom denna lag upphäves lagen den 15 april 1921 angående erläggande av lästavgift.

Icke erlagda belopp av före denna lags ikraftträdande till betalning förfallna lästavgifter skola dock i stadgad ordning indrivas Sjömannapensionsanstalten till godo och denna redovisas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1937.

Ikraftträdelsestadganden:

12.11.1954/410:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1955.

30.12.1980/1106:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1981.

14.12.1990/1140:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 164/90, Statsutsk. bet. 53/90, Stora utsk. bet. 174/90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.