Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

14.4.1934/164

Lag angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.7.2018/554, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 § (13.12.1940/716)

Spannmålslånemagasin kallas i denna lag sådant låne- eller sockenmagasin eller sådan annan därmed jämförlig inrättning, som tidigare inrättats eller framdeles inrättas och utövar verksamhet på grund av vederbörligen fastställda stadgar samt har till ändamål att, utan att grundarna eller deras rättsinnehavare erhålla vinst av rörelsen, anskaffa, förvara och utlåna utsädesspannmål eller brödsäd eller båda.

Där inrättning av detta slag har till huvudsakligt ändamål att använda sina penningmedel för underlättande av utsädesspannmålens anskaffning, utgör inrättningen enligt denna lag en utsädesfond.

Samma inrättning kan omfatta såväl spannmålslånemagasin som utsädesfond.

2 §

Spannmålslånemagsin eller utsädesfond kan inrättas i landskommun genom beslut av kommunalfullmäktige eller av kommunalstämma med ägare och innehavare av mantalssatt jord.

Före denna lags ikraftträdande inrättat spannmålslånemagasin, utsädesfond eller med dem jämförlig inrättning, som ej är underställd kommunalfullmäktiges eller kommunalstämmas med ägare och innehavare av mantalssatt jord beslutanderätt, är berättigad att verka som spannmålslånemagasin eller utsädesfond; likväl äger jämväl sådan inrättning iakttaga vad i denna lag om spannmålslånemagasin och utsädesfonder sägs.

3 §

Spannmålslånemagasin och utsädesfond böra hava stadgar, å vilka liksom ock å ändringar, som i dem senare vidtagas, bör utverkas landshövdingens stadfästelse. Stadfästelse skall beviljas, om stadgarna eller de i dem vidtagna ändringarna överensstämma med denna lag och i stöd av densamma utfärdade stadganden.

4 §

Spannmålslånemagasin och utsädesfond bilda, antingen såsom fristående eller i förening, en självständig inrättning, vilken bör förvaltas såsom nedan stadgas och vars medel, med undantag i de fall, som omnämnas i 13 §, ej få användas för andra än dess egna ändamål.

Delägare i spannmålslånemagasin och utsädesfond, som avses i 2 § 2 mom., svara icke personligen för spannmålslånemagasinets eller utsädesfondens förbindelser.

5 §

Spannmålslånemagasins och utsädesfonds angelägenheter handhavas av en nämnd, till vilken höra minst tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Nämnden väljes för viss tid av kommunalfullmäktige, kommunalstämma med ägare och innehavare av mantalssatt jord eller möte av delägare i spannmålslånemagasin eller utsädesfond, allt efter som spannmålslånemagasinet eller utsädesfonden är beroende av kommunalfullmäktiges, kommunalstämmas med ägare och innehavare av mantalssatt jord eller mötes av delägarna i spannmålsmagasinet eller utsädesfonden beslutanderätt.

Nämnden åligger att omsorgsfullt och noggrannt handhava inrättningens angelägenheter samt kära och svara å inrättningens vägnar, besluta om lån, som skola utgivas, samt granska skuldsedlarna med beaktande av deras laglighet och borgensförbindelsernas säkerhet, besluta om tiden för lånens utgivande och indrivande samt tillkännagiva därom, leda personalens vid inrättningen verksamhet, övervaka att inrättningens räkenskaper regelbundet föras och för varje kalenderår avslutas, draga försorg om, att den ur spannmålslånemagasinet utgivna spannmålen är torr och ren samt med avseende å grobarheten god, besluta om vården och användningen av brödsädesförrådet samt avgöra de övriga ärenden, vilka enligt stadgarna ankomma på nämnden.

6 §

Allt efter som spannmålslånemagasinet eller utsädesfonden är beroende av kommunalfullmäktiges eller kommunalstämmas med ägare och innehavare av mantalssatt jord eller delägares beslutanderätt, äga kommunalfullmäktige, kommunalstämma med ägare och innehavare av mantalssatt jord eller möte av delägare årligen besluta om räntan på spannmåls- och penninglån, välja revisorer för att granska förvaltningen, bestämma arvodena för nämndens ledamöter och de av nämnden antagna funktionärerna och revisorerna, fastställa bokslutet och besluta om beviljande av ansvarsfrihet, besluta om användningen av inrättningens penningmedel samt om övriga inrättningens skötsel och förvaltning rörande ärenden, vilka nämnden icke är berättigad att handlägga och avgöra.

7 § (13.12.1940/716)

I spannmålslånemagasin bör finnas antingen utsädesspannmål av de slag och minst i den myckenhet, som i stadgarna bestämmes, eller brödsäd i den myckenhet kommunalfullmäktige, kommunalstämma med ägare och innehavare av i mantal satt jord eller delägarstämma beslutar eller både utsädesspannmål och brödsäd.

Spannmålslånemagasin utgiver, i främsta rummet då nöd på grund av missväxt eller andra undantagsförhållanden yppar sig, utsädesspannmål och brödsäd såsom lån mot skuldsedel och fullgod säkerhet. Därest den lagrade spannmålen ej förslår att tillgodose behovet, använder spannmålslånemagasinet sina penningsmedel till anskaffning av spannmål.

Spannmålslånemagasin mottager såsom betalning för lån såväl spannmål som penningar.

8 § (13.12.1940/716)

Utsädesfond utgiver, i främsta rummet då nöd på grund av missväxt yppar sig, av sina penningmedel lån för anskaffning av utsädesspannmål.

Utsädesfond kan i sitt namn anskaffa och äga torknings- och rensningsanläggningar för spannmål. I samband med fonden kan genom beslut av kommunalfullmäktige, kommunalstämma med ägare och innehavare av i mantal satt jord eller delägarstämma inrättas ett brödsädslager, varur brödsäd utlånas i fall, som i 7 § 2 mom. nämnts.

9 § (13.12.1940/716)

Spannmålslånemagasin och utsädesfond äga rätt att av sina penningmedel utgiva lån för den kommuns tillfälliga behov, som är hemort för spannmålslånemagasinet eller utsädesfonden, varvid dock bör tillses, att tillgångarna vid behov kunna stå till förfogande för spannmålslånemagasinets, eller utsädesfondens egna ändamål.

Penningmedel skola, där de ej blivit på förenämnt sätt utlånade eller använda för sitt egentliga ändamål, hållas deponerade i säker penninginrättning.

10 §

Spannmålslånemagasin och utsädesfond äro berättigade att utan dom eller utslag få utmätt sådant tillgodohavande, som utgivits antingen i utsädesspannmål eller brödsäd eller såsom penninglån för anskaffande av sådan.

11 §

Spannmålslånemagasins och utsädesfonds nämnd bör draga försorg om att inrättningens bokföring ordentligt handhaves samt räkenskapsböckerna och värdepapperen omsorgsfullt förvaras. Bokslut, ur vilket inrättningens ställning bör fullständigt framgå, bör uppgöras för varje kalenderår.

Där samma inrättning omfattar såväl spannmålslånemagasin som utsädesfond, böra räkenskaperna för vardera föras särskilt för sig.

Nämnden skall före revisionen uppgöra berättelse över inrättningens verksamhet.

12 §

Granskning av spannmålslånemagasins och utsädesfonds förvaltning och räkenskaper bör årligen verkställas. Revisorerna äga granska inrättningens spannmåls- och brödsädesförråd, penningmedel, skuldsedlar och lånesäkerheter samt räkenskapsböcker och protokoll, varförutom de böra avgiva utlåtande om bokslutets riktighet samt därom, huruvida inrättningen blivit förvaltad i enlighet med denna lag och inrättningens stadgar.

13 § (13.12.1940/716)

Det årliga överskott, som spannmålslånemagasins och utsädesfonds rörelse lämnar, användes till förökande av inrättningens spannmåls- och penningtillgångar. Där spannmålslånemagasins eller utsädesfonds penningmedel uppgått till ett belopp, som kan anses tillräckligt för tryggande av inrättningens verksamhet, kan ur överskottet beviljas understöd för främjande av lantbruket och för försvarsberedskapens stärkande.

14 § (22.12.2009/1455)

Spannmålslånemagasin och utsädesfonder kan med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet dras in. Ansökan om indragning ska lämnas till regionförvaltningsverket, som ska sända den jämte sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.

Då jord- och skogsbruksministeriet beslutar om indragning av ett spannmålslånemagasin eller en utsädesfond ska det bestämma på vilket sätt inrättningens tillgångar ska användas. Det ska bestämmas att tillgångarna ska användas för att främja lantbruket inom inrättningens verksamhetsområde. De får inte delas ut till grundarna eller deras rättsinnehavare.

15 §

Närmare bestämmelser angående denna lags verkställighet utfärdas genom förordning.

16 §

Denna lag, genom vilken kungörelsen den 7 augusti 1810 angående återupplivandet och fortsättandet av socknemagasinens verksamhet, kungörelsen den 23 maj 1857 angående inrättande av utsädes- och undsättningsfonder inom socknarna i landet, förordningen den 12 december 1864 angående socknemagasinernas bibehållande och förvaltning samt övriga mot denna lag stridande stadganden upphävas, träder i kraft den 1 juli 1934.

Stadgarna för därförinnan inrättade spannmålslånemagasin, utsädesfonder eller därmed jämförliga inrättningar böra, då de förnyas, uppgöras på sätt i denna lag föreskrives samt insändas till landshövdingen för stadfästelse; och skola kommunalfullmäktige och kommunalstämmorna med ägare och innehavare av mantalssatt jord samt nämnderna för de i 2 § 2 mom. avsedda inrättningarna tillse, att åtgärder i detta syfte i tid vidtagas. Underlåtes detta, vare landshövdingen berättigad att därför utsätta viss termin och vite.

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.1940/716:
12.1.1990/28:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

Regeringens proposition 214/89, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 14/89, Stora utsk. bet. 183/89

22.12.2009/1455:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.