Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

31.5.1930/215

Förordning huru ersättning i ärenden, som angå handräckning åt utländsk judiciell myndighet eller vissa internationella organ, skall utbetalas (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.4.2015/426, som gäller fr.o.m. 1.10.2015.

På föredragning av justitieministern stadgas härmed:

Den, som i stöd av 8 § i lagen den 10 juni 1921, om bland annat samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång, eller av lagen den 24 januari 1930, öm handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet, tillagts ersättning ur allmänna medel, äge med företeende av bevis därom anmäla sig hos landshövdingen för ersättningens utbekommande. Sådan anmälan må ock kunna göras hos magistrat, kronolänsman eller ordningsman i den ort, där ersättningen blivit fastställd, varefter myndigheten i fråga åligger att hos landshövdingen rekvirera det erforderliga beloppet.

Genom denna förordning upphäves förordningen av den 10 juni 1921 huru ersättning i ärenden, som angå handräckning åt utländsk judiciell myndighet, skall utbetalas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.